CASTISPIR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CASTISPIR Potahovaná tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CASTISPIR Potahovaná tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MONTELUKAST
 • Přehled produktů:
 • CASTISPIR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 045/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls189075/2017

A sp.zn.sukls22746/2016, sukls172847/2013

P

říbalová informace

: Informace pro pacienta

Castispir 10 mg

, potahované tablety

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Castispir 10 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat

Jak se přípravek Castispir10 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Castispir 10 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK

CASTISPIR 10 MG A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Castispir 10 mg je antagonistou leukotrienového receptoru, který blokuje látky nazývané

leukotrieny.

Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích a také mohou způsobovat příznaky

alergie. Blokádou leukotrienů přípravek Castispir 10 mg zmírňuje příznaky astmatu, pomáhá zvládat

astma a zmírňuje příznaky sezónní alergie (rovněž známé jako senná rýma nebo sezónní alergická

rýma).

Lékař Vám předepsal přípravek Castispir 10 mg k léčbě astmatu, k prevenci vzniku symptomů

astmatu během dne i noci.

• Přípravek Castispir 10 mg se používá k léčbě pacientů, jímž současná léčba neposkytuje dostatečnou

kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu.

• Přípravek Castispir 10 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích

cest.

• Pacientům, u nichž je přípravek Castispir 10 mg indikován k léčbě astmatu, může přípravek Castispir

10 mg ulevit i od příznaků sezónní alergické rýmy.

Váš lékař určí, jak bude nutno přípravek Castispir 10 mg užívat v závislosti na příznacích a závažnosti

Vašeho astmatu.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění.

Astma zahrnuje:

• potíže s dechem v důsledku zúžení dýchacích cest. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje

v reakci na různé stavy.

• citlivé dýchací cesty, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch

nebo námaha.

• otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

Co jsou sezónní alergie

?

Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí

často navozenou polétavými pyly ze stromů, trav a bylin. Příznaky sezónní alergie mohou obvykle

zahrnovat: ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose, kýchání, slzející, oteklé, zarudlé a svědící oči.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

CASTISPIR 10 MG

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

Castispir 10 mg:

- jestliže jste alergický(á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Castispir 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

• Jestliže se Vaše astma nebo dýchání zhorší, ihned o tom informujte svého lékaře.

• Perorální (podávaný ústy) přípravek Castispir 10 mg není určen k léčbě akutních astmatických

záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal Váš lékař. Vždy

s sebou noste inhalační záchrannou medikaci pro případ astmatického záchvatu.

• Je důležité, abyste vy nebo Vaše dítě užíval/a všechny protiastmatické léky, které Vám lékař

předepsal. Přípravek Castispir 10 mg nemá nahrazovat jiné protiastmatické léky, které Vám lékař

předepsal.

• Každý pacient léčený antiastmatiky má vědět, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků jako je

chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v horních či dolních končetinách,

zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, má se obrátit na svého lékaře.

• Nemáte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako

nesteroidní antirevmatika - NSAID), pokud Vaše astma zhoršují.

Další léčivé přípravky a

Castispir 10 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Castispir 10 mg nebo přípravek Castispir 10 mg

může mít vliv na působení jiných léků.

Dříve,

než

začnete

přípravek

Castispir

užívat,

informujte

svého

lékaře,

pokud

užíváte

následující léky:

• fenobarbital (k léčbě epilepsie)

• fenytoin (k léčbě epilepsie)

• rifampicin (k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí)

• gemfibrozil (používá se k léčbě vysokých hladin tuků v plazmě).

Castispir 10 mg s

jídlem a pitím

Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy, které plánují otěhotnět, se mají poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než

začnou přípravek Castispir 10 mg užívat. Váš lékař zhodnotí, zda budete moci během této doby

přípravek Castispir 10 mg užívat.

Kojení

Není známo, zda montelukast přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo se chystáte kojit,

poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Castispir 10 mg ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo

obsluhovat stroje. Jednotlivé reakce na léčbu se však mohou lišit. Určité nežádoucí účinky (jako je

závrať a ospalost), které byly velmi vzácně u přípravku Castispir 10 mg hlášeny, mohou u některých

pacientů schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit.

Přípravek

Castispir 10 mg obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK

CASTISPIR 10 MG

UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

• Užívejte pouze jednu tabletu přípravku Castispir 10 mg jednou denně, jak Vám předepsal lékař.

• Přípravek je třeba užívat i tehdy, když nemáte žádné příznaky nebo máte akutní astmatický záchvat.

• Přípravek se užívá ústy.

Doporučená

dávka přípravku je

:

Pro

dospělé

a dospívající

od 15 let

a starší

:

Užívá se jedna 10 mg tableta denně, večer. Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez

jídla.

Pokud užíváte přípravek Castispir 10 mg, ujistěte se, že neužíváte žádný jiný léčivý přípravek, který

obsahuje stejnou léčivou látku, montelukast.

Přípravek Castispir 10 mg se nemá užívat u dětí do 15 let kvůli vysokému obsahu léčivé látky.

Pro mladší děti jsou k dispozici jiné farmaceutické formy s vhodnými silami.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Castispir 10 mg,

než jste měl/a

Ihned kontaktujte svého lékaře a požádejte o radu.

Ve většině hlášení o předávkování nebyly přítomny žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující

příznaky hlášené při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest

hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomně

l(a)

užít přípravek

Castispir 10 mg

Snažte se užívat přípravek Castispir 10 mg tak, jak Vám bylo předepsáno. Pokud však vynecháte

dávku, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jedna tableta jednou denně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Castispir 10 mg

Přípravek Castispir 10 mg může léčit Vaše astma pouze tehdy, pokud ho budete pravidelně užívat. Je

důležité, abyste přípravek Castispir 10 mg užíval/a tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To

pomůže při zvládání Vašeho astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned se obraťte na svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z

následujících nežádoucích

účinků –

můžete naléhavě potřebovat lékařskou péči:

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit

potíže s dýcháním nebo polykáním.

Velmi vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

sebevražedné myšlenky a jednání. Varovnými příznaky jsou například zmínky o sebevraždě,

opouštění sociálních kontaktů a touha po samotě nebo pocit uvěznění či beznaděje

zežloutnutí kůže a očí, neobvyklá únava nebo horečka, tmavě zbarvená moč, což je způsobeno

zánětem jater (hepatitida)

byla hlášena kombinace příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a

nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churg-Strauss syndrom). Pokud se u Vás

objeví jeden nebo více z těchto příznaků, musíte ihned informovat svého lékaře.

závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování

V klinických studiích s montelukastem 4 mg granulemi byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 osob) přisuzovanými montelukastu:

průjem

hyperaktivita

astma

šupinatá a svědící kůže

vyrážka.

Navíc byly v klinických hodnoceních s montelukastem 10 mg potahovanými tabletami, 5 mg anebo 4

mg žvýkacími tabletami hlášeny následující nežádoucí účinky:

bolest břicha

bolest hlavy

žízeň.

Tyto

nežádoucí

účinky

byly

obvykle

mírné

a vyskytovaly

častěji

u pacientů

léčených

montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc byly po uvedení léku na trh hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

infekce horních dýchacích cest.

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

průjem, nevolnost, zvracení

abnormální výslekdy jaterních testů

vyrážka

horečka.

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

změny chování a nálady (nenormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost,

podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování nebo nepřátelství,

deprese)

závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvat

krvácení z nosu

sucho v ústech, poruchy trávení

tvorba modřin, svědění, kopřivka

bolesti kloubů nebo svalů, svalové křeče

únava, pocit nemoci, otoky.

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

zvýšený sklon ke krvácení

třes

poruchy pozornosti, zhoršení paměti

bušení srdce.

Velmi vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

halucinace, dezorientace

otok (zánět) plic

citlivé červené boule pod kůží, obvykle na holeních (erythema nodosum)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK

CASTISPIR 10 MG

UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Castispir 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek

Castispir 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je montelukastum.

Jedna tableta obsahuje montelukastum 10 mg (ve formě montelukastum natricum).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro

tablety

:

monohydrát

laktosy,

čištěná

hyprolosa,

mikrokrystalická

celulosa,

sodná

sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa 6 cps, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172),

červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek

Castispir 10 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Béžové, čtvercové, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené číslicí 10.

Baleno v OPA/Al/PVC/Al blistrech:

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobci:

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Ljubljana, Slovinsko

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Lendava, Slovinsko

LEK S.A., Strykow, Polsko

LEK S.A., Warszava, Polsko

SALUTAS PHARMA GmbH, Barleben, Německo

SALUTAS PHARMA GmbH, Gerlingen, Německo

S.C. SANDOZ S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

SANDOZ N.V., Vilvoorde, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29. 1. 2018

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.