CASODEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CASODEX Potahovaná tableta 150MG
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CASODEX Potahovaná tableta 150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BIKALUTAMID
 • Přehled produktů:
 • CASODEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 167/01-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka1z3

Příloha č.1krozhodnutí o povolenísouběžného dovozusp. zn.:sukls5516/2010

Příbalová informace–informacepro uživatele

Informacepro použití, čtěte pozorně!

CASODEX150

(Bicalutamidum)

potahovanétablety

Držitel rozhodnutí oregistraci:

AstraZenecaS.p.a.

Palazzo Volta, Via F. Sforza,

Basiglio (MI)

Itálie

Výrobce:

Corden PharmaGmbH, Plankstadt, Německo

AstraZenecaUKLimited, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

AstraZeneca, Reims, Cedex, Francie

Souběžný dovozce:

Pharmedexs.r.o.,Lisabonská799, 190 00 Praha9, Českárepublika

Složení:

Léčivá látka:bicalutamidum 150mgv1potahovanétabletě.

Pomocnélátky:Monohydrát laktózy,magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa,

makrogol300, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, oxidtitaničitý

Indikační skupina:Nesteroidníantiandrogen, cytostatikum

Charakteristika:Casodex150patřímeziskupinuléků, kterése nazývajíantiandrogeny.

Antiandrogenyovlivňujípůsobení androgenů (mužských pohlavních hormonů).

Indikace:Casodex150jepoužívánkléčběrakovinyprostaty(předstojnéžlázy)bez

metastáz, prokterékastracenebo jináléčbanení vhodná nebo je nepřijatelná.

DáleseCasodex150používájakopodpůrnáléčbakjinémudruhuléčby(ozařování,

chirurgickéodstraněníprostaty)urakovinyprostatybezmetastázvrámciprogramu

časné léčby.

Přípravek je určen pouzepro dospělémuže.

Kontraindikace:Casodex150nesmíužívatpacientispřecitlivělostínabikalutamidči

kteroukolizpomocnýchlátekpřípravku,dálehonesmíužívatženyaděti.Casodex150

senesmíužívat současně slékyobsahujícími terfenadin, astemizol a cisaprid.

Pacientisezávažnýmpoškozenímjatermohoupřípravekužívat,jenpokudjeto

nezbytné ajen zasoučasných pravidelných kontrol jaterních funkcí.

Stránka2z3

Nežádoucíúčinky:Přípravekjeobvykledobřesnášen,alemůžesevyskytnoutzvětšení

prsůnebozvýšenácitlivostprsů,návalyhorka,svědění,celkováslabost,sníženísexuální

touhy, impotence. Vprůběhu léčbyse můžedále vyskytnoutúbytek vlasů, suchákůže.

Dálesemůževyskytnoutobtížnétrávení,žaludečnínevolnost,bolestibřicha.Takése

mohouobjevitpříznakyžloutenky(zežloutnutíkůžeabělmaočí)nebokrevvmoči.

Občassepřiužívánípřípravkumohouvyskytnoutzměnykrevníhoobrazu,takžeVáš

lékařmůžerozhodnoutovyšetřeníkrve.Vzácněsemůževyskytnoutotokvznikajícína

alergickémzákladěnarůznýchmístechtěla(angioedém)nebovyrážka,selháníjater.

Dálebylapozorovánaintersticiálníplicnínemoc,cožjezánětplicnítkáně,která

vyplňujeprostormezisklípky(alveoly).Případnývýskytnežádoucíchúčinkůnebo

jiných neobvyklých reakcí oznamteošetřujícímu lékaři.

Interakce:ÚčinkypřípravkuCasodex150ajiných,současněužívanýchlékůsemohou

navzájemovlivňovat.Vášlékařbyprotomělbýtinformovánovšechlécích,které

vsoučasnostiužívátenebokterézačneteužívat,atonalékařskýpředpisibezněj.Dříve

nežzačnetesoučasněsužívánímpřípravkuCasodex150užívatnějakývolněprodejný

lék, poraďte sesošetřujícímlékařem.

Současně spřípravkem se nesmíužívat lékyobsahující terfenadin, astemizol a cisaprid.

OpatrnostijetřebapřisoučasnémužívánípřípravkuCasodex150sketokonazolem(lék

protiinfekcímzpůsobenýmiplísněmi) nebo cimetidinem (léknažaludeční obtíže).

Při současném užívání léků obsahujících cyklosporin jetřebaupravitdávku těchto léků.

Casodex150ovlivňujeúčinekkumarinovýchantikoagulancií(lékůovlivňujících

srážlivostkrve).Protojenutnépřisoučasnéléčbětěmitolékysledovatparametrysrážení

krve.

Dávkování:

Dávkování určí vždylékař.

Zpravidlaseužívá1tabletapřípravkuCasodex150jednoudenně,vždyvestejnoudobu

tak, abyčasovýodstup mezi jednotlivýmidávkamibyl 24hodin.

Tabletu polknětevcelku a zapijte vodou.

Pokudzapomenetevzíttabletuvobvykloudobu,vynechejtetutodávku,nebertesi

tabletupozději,počkejtedodobypříštídávky,apotépokračujtevpravidelnémužívání

léku dlepůvodního časového plánu.

Pokudomylemužijetevícenežjednutabletudenně,navštivtenejbližšíholékařea

informujteho.Nepřerušujteužíváníléku,anipokudsebudetecítitnaprostozdráv,

dokud neurčí lékař.

Minimálnídobatrvání léčbyje 2roky.

Upozornění:Jenepravděpodobné,žebypřiužívánípřípravkuCasodex150došlo

knepříznivémuovlivněníčinnostivyžadujícízvýšenoupozornost,koordinacipohybůa

rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhastrojů ap.).

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem seporaďte slékařem.

Při hospitalizaci upozorněte lékaře, žeužíváteCasodex150.

Uchovávání

Uchovávejtepři teplotědo 30°C.

Uchovávejtemimo dosah adohled dětí.

Stránka3z3

Varování

Casodex150 nesmíbýt používán po uplynutídobypoužitelnosti vyznačenénaobalu.

Tento léčivýpřípravek je určen pouzepro Vás a nesmíbýt podán žádnéjinéosobě.

Tentoléčivýpřípravekobsahujemonohydrátlaktózy.PokudVámVášlékařřekl,že

nesnášíteněkterécukry,poraďtesesesvýmlékařem,dřívenežzačnetetentoléčivý

přípravek užívat.

Pokud lékař ukončí Vaši léčbu přípravkem Casodex150, zbylé tabletyvraťtedo lékárny.

Překladzkratekuvedenýchna blistru:

Pondělí-LUN

Úterý-MAR

Středa-MER

Čtvrtek-GIO

Pátek-VEN

Sobota -SAB

Neděle-DOM

Velikost balení:

28potahovaných tablet

Datumposlední revizetextu:

31.10.2012