CASODEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CASODEX Potahovaná tableta 150MG
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CASODEX Potahovaná tableta 150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BIKALUTAMID
 • Přehled produktů:
 • CASODEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 167/01-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 3 

Příloha č. 1  k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5516/2010 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

Informace pro použití, čtěte pozorně! 

CASODEX 150 

(Bicalutamidum) 

potahované tablety 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

AstraZeneca S.p.a.   

Palazzo Volta, Via F. Sforza,  

Basiglio (MI)   

Itálie 

Výrobce:   

Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo 

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 

AstraZeneca, Reims, Cedex, Francie   

Souběžný dovozce:  

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Složení

Léčivá látka:  bicalutamidum 150 mg v 1 potahované tabletě. 

Pomocné látky: Monohydrát laktózy,  magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, 

makrogol 300, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, oxid titaničitý 

Indikační skupina: Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum 

Charakteristika: Casodex 150 patří mezi skupinu léků, které se nazývají antiandrogeny. 

Antiandrogeny ovlivňují působení androgenů (mužských pohlavních hormonů). 

Indikace:  Casodex 150  je  používán  k léčbě  rakoviny  prostaty  (předstojné  žlázy)  bez 

metastáz, pro které kastrace nebo jiná léčba není vhodná nebo je nepřijatelná. 

Dále  se  Casodex 150  používá  jako  podpůrná  léčba  k jinému  druhu  léčby  (ozařování, 

chirurgické  odstranění  prostaty)  u rakoviny  prostaty  bez  metastáz  v rámci  programu 

časné léčby. 

Přípravek je určen pouze pro dospělé muže. 

Kontraindikace: Casodex 150 nesmí užívat pacienti  s přecitlivělostí na bikalutamid či 

kteroukoli z pomocných látek přípravku, dále ho nesmí užívat ženy a děti. Casodex 150 

se nesmí užívat současně s léky obsahujícími terfenadin, astemizol a cisaprid. 

Pacienti  se  závažným  poškozením  jater  mohou  přípravek  užívat,  jen  pokud  je  to 

nezbytné a jen za současných pravidelných kontrol jaterních funkcí. 

Stránka 2 z 3 

Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zvětšení 

prsů nebo zvýšená citlivost prsů, návaly horka, svědění, celková slabost, snížení sexuální 

touhy, impotence. V průběhu léčby se může dále vyskytnout úbytek vlasů, suchá kůže.  

Dále  se  může  vyskytnout  obtížné  trávení,  žaludeční  nevolnost,  bolesti  břicha.  Také  se 

mohou  objevit  příznaky  žloutenky  (zežloutnutí  kůže  a  bělma  očí)  nebo  krev  v moči. 

Občas  se  při  užívání  přípravku  mohou  vyskytnout  změny  krevního  obrazu,  takže  Váš 

lékař může rozhodnout o vyšetření krve. Vzácně se může vyskytnout otok vznikající na 

alergickém  základě  na  různých  místech  těla  (angioedém)  nebo  vyrážka,  selhání  jater. 

Dále  byla  pozorována  intersticiální  plicní  nemoc,  což  je  zánět  plicní  tkáně,  která 

vyplňuje  prostor  mezi  sklípky  (alveoly).  Případný  výskyt  nežádoucích  účinků  nebo 

jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. 

Interakce: Účinky přípravku Casodex 150 a jiných, současně užívaných léků se mohou 

navzájem  ovlivňovat.  Váš  lékař  by  proto  měl  být  informován  o všech  lécích,  které 

v současnosti užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Dříve 

než  začnete  současně  s užíváním  přípravku  Casodex 150  užívat  nějaký  volně  prodejný 

lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem. 

Současně s přípravkem se nesmí užívat léky obsahující terfenadin, astemizol a cisaprid. 

Opatrnosti je třeba při současném užívání přípravku Casodex 150 s ketokonazolem (lék 

proti infekcím způsobenými plísněmi) nebo cimetidinem (lék na žaludeční obtíže). 

Při současném užívání léků obsahujících cyklosporin je třeba upravit dávku těchto léků. 

Casodex 150  ovlivňuje  účinek  kumarinových  antikoagulancií  (léků  ovlivňujících 

srážlivost krve). Proto je nutné při současné léčbě těmito léky sledovat parametry srážení 

krve. 

Dávkování

Dávkování určí vždy lékař.  

Zpravidla se užívá 1 tableta přípravku Casodex 150 jednou denně, vždy ve stejnou dobu 

tak, aby časový odstup mezi jednotlivými dávkami byl 24 hodin. 

Tabletu polkněte vcelku a zapijte vodou. 

Pokud  zapomenete  vzít  tabletu  v obvyklou  dobu,  vynechejte  tuto  dávku,  neberte  si 

tabletu později, počkejte do doby příští dávky, a poté pokračujte v pravidelném užívání 

léku dle původního časového plánu. 

Pokud  omylem  užijete  více  než  jednu  tabletu  denně,  navštivte  nejbližšího  lékaře  a 

informujte  ho.  Nepřerušujte  užívání  léku,  ani  pokud  se  budete  cítit  naprosto  zdráv, 

dokud neurčí lékař. 

Minimální doba trvání léčby je 2 roky. 

Upozornění:  Je  nepravděpodobné,  že  by  při  užívání  přípravku  Casodex 150  došlo 

k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 

rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů ap.). 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Při hospitalizaci upozorněte lékaře, že užíváte Casodex 150. 

Uchovávání  

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Stránka 3 z 3 

Varování  

Casodex 150 nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro Vás a nesmí být podán žádné jiné osobě. 

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 

nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  dříve  než  začnete  tento  léčivý 

přípravek užívat. 

Pokud lékař ukončí Vaši léčbu přípravkem Casodex 150, zbylé tablety vraťte do lékárny. 

Překlad zkratek uvedených na blistru: 

Pondělí - LUN  

Úterý - MAR  

Středa  - MER  

Čtvrtek - GIO  

Pátek - VEN  

Sobota  - SAB  

Neděle - DOM  

Velikost balení:  

28 potahovaných tablet 

Datum poslední revize textu:  

31.10.2012