CARZAP HCT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CARZAP HCT Tableta 32MG/25MG
 • Dávkování:
 • 32MG/25MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CARZAP HCT Tableta 32MG/25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Kandesartan a diuretika
 • Přehled produktů:
 • TBL NOB 28X32MG/25MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 085/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

1/7 

sp. zn. sukls188486/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

CARZAP HCT 32 mg/12,5 mg tablety 

CARZAP HCT 32 mg/25 mg tablety 

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.   Co je přípravek CARZAP HCT a k čemu se používá 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat 

3.   Jak se přípravek CARZAP HCT užívá 

4.   Možné nežádoucí účinky 

5.   Jak přípravek CARZAP HCT uchovávat 

6.   Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek CARZAP HCT a k čemu se používá 

Váš  léčivý  přípravek  se  jmenuje  CARZAP  HCT.  Používá  se  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku 

(hypertenze)  u  dospělých  pacientů.  Obsahuje  dvě  léčivé  látky:  kandesartan-cilexetil  a 

hydrochlorothiazid. Obě látky společně snižují krevní tlak. 

  Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu 

II.  Jeho  účinkem  dochází  k  relaxaci  a  rozšíření  krevních  cév,  což  vede  ke  snížení  krevního 

tlaku. 

  Hydrochlorothiazid  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  diuretika  (močopudné  léky).  Jeho 

účinky usnadňují vylučování vody a solí, např. sodíku, což vede ke snížení krevního tlaku. 

Váš  lékař  Vám  může  předepsat    přípravek  CARZAP  HCT,  pokud  Váš  krevní  tlak  není  dostatečně 

snížen kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem samotným. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat 

Neužívejte přípravek CARZAP HCT 

  jestliže jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil nebo hydrochlorothiazid a 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  jestliže jste alergický(á) na sulfonamidové léčivé přípravky. Pokud si nejste jistá(ý), jestli se 

Vás to týká, zeptejte se lékaře; 

  jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (je lepší neužívat přípravek CARZAP HCT ani 

2/7 

v časném těhotenství – viz bod Těhotenství); 

  jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin; 

  jestliže trpíte těžkou chorobou jater nebo obstrukcí (zúžením) žlučových cest (což je 

problém s odváděním žluči ze žlučníku); 

  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren; 

  jestliže máte trvale nízkou hladinu draslíku v krvi; 

  jestliže máte trvale vysokou hladinu vápníku v krvi; 

  jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti dnu. 

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, obraťte se na svého lékaře nebo 

lékárníka dříve, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku CARZAP HCT se poraďte se svým lékařem: 

  jestliže máte cukrovku; 

  jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami; 

  jestliže Vám nedávno byla transplantována ledvina; 

  jestliže zvracíte, nedávno jste zvracel(a) nebo máte průjem; 

  jestliže máte chorobu nadledvin zvanou Connův syndrom (také zvanou primární 

hyperaldosteronismus); 

  jestliže máte chorobu zvanou systémový lupus erythematodes (SLE); 

  jestliže máte nízký krevní tlak; 

  jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu; 

  jestliže jste někdy měl(a) alergii nebo astma; 

  jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). CARZAP HCT se nedoporučuje v časném 

těhotenství  a  dále  se  nesmí  užívat,  pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce,  protože  může 

způsobit  závažné  poškození  Vašemu  dítěti,  pokud  se  užívá  v  tomto  období  (viz  bod 

Těhotenství). 

  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního 

tlaku:  

-   inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 

problémy s ledvinami související s diabetem;  

-  aliskiren; 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek  CARZAP HCT” 

Jestliže  je  u  Vás  plánována  operace,  sdělte  svému  lékaři  nebo  zubnímu  lékaři,  že  užíváte  přípravek 

CARZAP HCT. Pokud je přípravek kombinován s anestetiky, může způsobit snížení krevního tlaku. 

Přípravek CARZAP HCT může způsobit zvýšenou citlivost kůže na slunce. 

Děti a dospívající 

S použitím přípravku CARZAP HCT nejsou u dětí a dospívajících (do 18 let věku) žádné zkušenosti. 

Přípravek CARZAP HCT by se proto dětem a dospívajícím neměl podávat. 

Další léčivé přípravky a přípravek CARZAP HCT 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Přípravek CARZAP HCT může ovlivnit způsob, kterým působí jiné léky, a některé léky mohou mít 

vliv na přípravek CARZAP HCT. Jestliže užíváte určité léky, může Váš lékař čas od času vyžadovat 

vyšetření krve. 

3/7 

Informujte lékaře a to především tehdy, pokud užíváte některé z následujících léků

  Jiné léky, které pomáhají snižovat krevní tlak, včetně beta-blokátorů, diazoxidu; 

  Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celecoxib 

nebo etoricoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu); 

  Kyselinu  acetylsalicylovou  (pokud  užíváte  více  než  3  g  denně)  (lék  na  zmírnění  bolesti  a 

zánětu); 

  Doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku 

v krvi); 

  Vápník nebo doplňky vitaminu D; 

  Léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin; 

  Léky na cukrovku (tablety nebo inzulín); 

  Léky na ovlivnění srdečního rytmu (antiarytmika), jako je digoxin a beta-blokátory; 

  Léky,  které  mohou  ovlivnit  hladinu  draslíku  v krvi,  stejně  tak  jako  některé  antipsychotické 

léky; 

  Heparin (lék na ředění krve); 

  Tablety na odvodnění (diuretika); 

  Laxativa (projímadla); 

  Penicilin (antibiotikum). 

  Amfotericin (na léčbu plísňových infekcí); 

  Lithium (lék na psychické problémy); 

  Steroidy, jako je prednisolon; 

  Hormon podvěsku mozkového (hypofýzy) (ACTH); 

  Léky k léčbě rakoviny; 

  Amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby nebo vážných infekcí způsobených viry); 

  Barbituráty (druh sedativ také užívaných k léčbě epilepsie); 

  Karbenoxolon (k léčbě chorob jícnu nebo vředů v ústech); 

  Anticholinergní látky, jako je atropin a biperiden; 

  Cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů, aby se předešlo odmítnutí orgánu; 

  Jiné  léky,  které  mohou  vést  k posílení  antihypertenzního  účinku,  jako  je  baklofen  (lék  na 

uvolnění křečí), amifostin (užívaný k léčbě rakoviny) a některé antipsychotické léky. 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

  Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek 

CARZAP HCT" a "Upozornění a opatření"). 

Přípravek CARZAP HCT s jídlem, pitím a alkoholem 

Pokud Vám byl předepsán přípravek CARZAP HCT vyhněte se pití alkoholu, dokud se neporadíte s 

lékařem. Alkohol může snížit krevní tlak a/nebo zvýšit riziko závratí a mdlob. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš 

lékař Vám doporučí vysazení přípravku CARZAP HCT dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že 

jste těhotná  a  převede Vás  na jinou  léčbu.  Přípravek  CARZAP  HCT  se  nedoporučuje  užívat  během 

těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné 

poškození Vašemu dítěti, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství. 

Kojení 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud zamýšlíte kojit. Užívat přípravek CARZAP HCT se 

nedoporučuje kojícím matkám, pokud si přejete začít kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu. 

4/7 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při užívání přípravku CARZAP HCT mohou někteří pacienti pociťovat únavu nebo závrať. Pokud se 

Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 

3.  Jak se přípravek CARZAP HCT užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité užívat přípravek CARZAP HCT 

každý den. Obvyklá dávka přípravku CARZAP HCT je jedna tableta denně. Spolkněte tabletu a 

zapijte vodou. Přípravek CARZAP HCT můžete užívat s jídlem, nebo i bez jídla. 

Užívejte tabletu každý den ve stejný čas. Toto Vám pomůže si vzpomenout na užívání. 

CARZAP HCT 32/12,5 mg: 

Půlicí rýha tablety je určena pouze k rozlomení tablety pokud je pro Vás obtížné ji polknout celou. 

CARZAP HCT 32/25 mg: 

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARZAP HCT, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARZAP HCT, než Vám lékař předepsal, kontaktujte ihned svého 

lékaře nebo lékárníka o radu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CARZAP HCT 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  Užijte  další  dávku  jako 

obvykle. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARZAP HCT 

Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  přípravek  CARZAP  HCT,  Váš  krevní  tlak  se  může  opět  zvýšit. 

Nepřestávejte proto užívat přípravek CARZAP HCT bez předchozí porady s lékařem. Máte-li jakékoli 

další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Je důležité, abyste o těchto nežádoucích účincích věděl(a). Některé nežádoucí 

účinky přípravku CARZAP HCT jsou způsobené kandesartan-cilexetilem a některé 

hydrochlorothiazidem. 

Přestaňte  užívat  přípravek  CARZAP  HCT  a vyhledejte  ihned  lékařskou  pomoc,  pokud  máte 

následující alergickou reakci: 

  obtíže s dechem, s otokem nebo bez otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla; 

  otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s polykáním; 

  urputné svědění kůže (s otokem). 

Přípravek  CARZAP  HCT  může  způsobit  pokles  počtu  bílých  krvinek.  Vaše  odolnost  k  infekcím  se 

může snížit a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud se Vám toto stane, řekněte to 

svému lékaři. Váš lékař Vám může občas provést vyšetření krve, aby zjistil, zda přípravek CARZAP 

HCT ovlivňuje Vaši krev (agranulocytóza). 

Další možné nežádoucí účinky zahrnují: 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

  Změny ve výsledcích krevních testů: 

5/7 

-  Snížení hladiny sodíku v krvi. Pokud je to závažné, můžete zaznamenat únavu, 

nedostatek energie nebo svalové křeče. 

-  Zvýšení nebo snížení hladiny draslíku v krvi, zejména pokud máte problémy s 

ledvinami nebo srdečním selháním. Pokud je to závažné, můžete zaznamenat únavu, 

slabost, nepravidelný srdeční tep nebo pocit mravenčení. 

-  Zvýšení hladiny cholesterolu, cukru nebo kyseliny močové v krvi. 

  Cukr v moči. 

  Pocit závratě/točení hlavy nebo slabosti. 

  Bolesti hlavy. 

  Infekce dýchacích cest. 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  Nízký krevní tlak. Což může způsobit pocit na omdlení nebo závrať. 

  Ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, podráždění žaludku. 

  Vyrážka na kůži, kopřivka, vyrážka způsobená citlivostí na slunce. 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

  Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se Vám to stane, neprodleně kontaktujte 

lékaře. 

  Ovlivnění  funkce  ledvin,  zejména  pokud  jste  již  měl(a)  problémy  s  ledvinami  nebo  srdeční 

selhání. 

  Obtíže se spánkem, deprese, neklid. 

  Brnění nebo píchání v rukou nebo nohou. 

  Krátkodobé rozmazané vidění. 

  Abnormální tlukot srdce. 

  Dýchací obtíže (včetně zápalu plic a vody na plicích). 

  Vysoká teplota (horečka). 

  Zánět slinivky břišní. To způsobuje mírnou až středně závažnou bolest v oblasti žaludku. 

  Svalové křeče. 

  Poškození krevních cév, které vede ke vzniku červených nebo fialových skvrn na kůži. 

  Snížení  počtu  červených  nebo  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček.  Můžete  zaznamenat 

únavu, infekci, horečku nebo náchylnost k modřinám. 

  Závažná vyrážka, která se rychle rozvine, s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže a možnou 

tvorbou puchýřů v ústech. 

  Zhoršení  přítomných  kožních  reakcí  podobných  lupus  erythematodes  a  výskyt  neobvyklých 

kožních reakcí. 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 

  Otoky tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla. 

  Svědění. 

  Bolesti zad, bolesti kloubů a svalů. 

  Změny ve funkci jater, včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, zežloutnutí 

kůže a bělma očí a chřipkové příznaky. 

  Kašel. 

  Nevolnost. 

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 

  Náhlá krátkozrakost. 

  Náhlá bolest oka (akutní glaukom s uzavřeným úhlem). 

6/7 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek CARZAP HCT uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  nebo  blistru  za 

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek CARZAP HCT obsahuje 

Léčivými látkami jsou candesartanum cilexetilum a hydrochlorothiazidum. 

CARZAP HCT 32 mg/12,5 mg tablety 

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), kukuřičný škrob, kopovidon, žlutý oxid železitý (E172), 

glycerol, magnesium-stearát. 

CARZAP HCT 32 mg/25 mg tablety 

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), kukuřičný škrob, kopovidon, žlutý oxid železitý (E172), 

červený oxid železitý (E172), glycerol, magnesium-stearát. 

Jak přípravek CARZAP HCT vypadá a co obsahuje toto balení 

CARZAP HCT 32 mg/12,5 mg tablety: žluté, bikonvexní, oválné nepotahované tablety o rozměrech 

(12x6  mm),  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší 

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

Velikost balení 14, 28, 30, 56 a 98 tablet. 

CARZAP  HCT  32  mg/25  mg  tablety:  světle  oranžové,  bikonvexní,  oválné  nepotahované  tablety  o 

rozměrech (12x6 mm), s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženými písmeny „C“ a „H“. Tabletu lze 

rozdělit na dvě stejné dávky. 

Velikost balení 14, 28, 56 a 98 tablet. 

7/7 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 

Výrobce 

Delorbis Pharmaceuticals Ltd. 

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area 

2643 Nicosia 

Kypr 

HBM Pharma s.r.o. 

Sklabinská 30 

036 80 Martin 

Slovenská republika 

Pharmaceutical Works Polpharma S.A. 

Production Solid Form Department 

19, Pelplinska Str. 

83-200 Starogard Gdanski 

Polsko 

S.C. Zentiva S.A 

50 Theodor Pallady Blvd., District 3 

03226 Bucharest 

Rumunsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Portugalsko  Candesartan + Hidroclorotiazida Zentiva 

Česká republika  CARZAP HCT  

Německo  Candesartan Zentiva comp 

Itálie  Candesartan e Idrochlorotiazide Zentiva Italia 

Polsko  CARZAP HCT  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2016 

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety