Carprofelican

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Carprofelican 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Carprofelican 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • 9903243 - 1 x 20 ml - injekční lahvička - sklo; 9904532 - 5 x 20 ml - injekční lahvička - sklo; 9904533 - 10 x 20 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/040/14-C
 • Datum autorizace:
 • 05-06-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Carprofelican 50 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4841 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Carprofelican 50 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Carprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:

Carprofenum

50,0 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519)

15,0 mg

Čirý hnědo-žlutý roztok

4.

INDIKACE

Psi: Tlumení pooperační bolesti a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a operacích

měkkých tkání (včetně nitroočních).

Kočky: Tlumení pooperační bolesti po chirurgických zákrocích.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se srdečními, jaterními, ledvinovými nebo gastrointestinálními poruchami,

a zvířat s rizikem gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, nebo v případě přecitlivělosti na

karprofen nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léčivo ( NSAID) či některou z pomocných látek

obsažených v přípravku.

Nepodávat intramuskulárně.

Nepoužívat po chirurgických zákrocích, při kterých došlo k velké ztrátě krve.

Nepoužívat u koček opakovaně.

Nepoužívat u koček mladších než 5 měsíců.

Nepoužívat u psů mladších 10 týdnů.

Nepoužívat u psů a koček během březosti a laktace.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zaznamenány byly nežádoucí účinky charakteristické pro NSAID, jako jsou zvracení, měkká

stolice / průjem, okultní krvácení ve stolici, snížený příjem krmiva a apatie. K výskytu těchto

nežádoucích účinků dochází obvykle v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů

přechodné, vymizí po ukončení léčby, a jen ve zcela vzácných případech mohou být závažné

nebo vést k úhynu.

V případě výskytu nežádoucích účinků je nutno přerušit léčbu a vyhledat pomoc veterinárního

lékaře.

Tak jako u ostatních léčiv NSAID, existuje riziko vzácných renálních nebo idiosynkratických

jaterních nežádoucích účinků.

Po subkutánním podání se mohou ojediněle vyskytnout reakce v místě injekčního podání.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Psi: intravenózní nebo subkutánní podání

Doporučená dávka je 4 mg/kg ž. hm. (1 ml/12,5 kg ž.hm.), intravenózně nebo subkutánně,

nejlépe podaná před operačním zákrokem bud v době podání premedikace nebo úvodu do

anestesie.

K prodloužení postoperačního analgetického a protizánětlivého účinku může po parenterální

léčbě následovat léčba formou tablet karprofenu v dávce 4 mg/kg/den po dobu až 5 dní.

Kočky: intravenózní nebo subkutánní užití

Doporučená dávka je 4 mg/kg ž. hm. (0,08 ml/1,0 kg ž.hm.), intravenózně nebo subkutánně,

nejlépe podaná před operačním zákrokem buď v době podání premedikace nebo úvodu do

anestesie. Kvůli delšímu biologickému poločasu u koček a užšímu terapeutickému indexu je

nutné zajistit, aby nebyla překročena doporučená dávka a aby podání nebylo opakováno. K

přesnému odměření dávky je vhodné použít 1 ml injekční stříkačku s vhodnou stupnicí. Po

parenterální léčbě nesmí následovat podávání tablet karprofenu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pryžová zátka lahvičky nesmí být propíchnuta více než 20krát.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce a etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku trvání léčby.

Použití u starších psů a koček může být spojeno se zvýšeným rizikem. Pokud je použití u těchto

věkových kategorií nevyhnutelné, může být u těchto zvířat nutné snížit dávku a zajistit pečlivý

klinický dohled.

Nepoužívat u dehydratovaných ani hypovolemických zvířat nebo u zvířat s hypotenzí, protože

hrozí riziko zvýšené nefrotoxicity.

Nepodávat současně s potenciálně nefrotoxickými léčivy.

NSAID mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě zánětu s bakteriální infekcí je

vhodné zahájit souběžnou antimikrobiální léčbu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na karprofen by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Zasažená místa ihned omyjte čistou tekoucí vodou.

Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Karprofen, stejně jako jiné NSAID látky, prokázal v laboratorních studiích fotosenzibilizační

potenciál.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie u laboratorních zvířat (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky

karprofenu v dávkách blížících se terapeutické dávce.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a

laktace. Nepoužívat u psů a koček během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Karprofen by se neměl podávat souběžně s jinými NSAID léčivy nebo s odstupem kratším než

24 hodin, ani společně s glukokortikosteroidy. Karprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny

a může o tato vazebná místa soutěžit s dalšími látkami silně vázanými na plasmatické bílkoviny,

což může vést k toxickým účinkům. Z tohoto důvodu je nutné zabránit souběžnému podání s

potenciálně nefrotoxickými látkami.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je nutné

Pro předávkování karprofenem neexistuje žádné konkrétně určené antidotum. Je třeba aplikovat

běžnou symptomatickou léčbu, obvyklou u klinického předávkování NSAID.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Injekční lahvička obsahující 20 ml.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku

v tomto obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové

informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.