CARDIKET RETARD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CARDIKET RETARD Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 120MG
 • Dávkování:
 • 120MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CARDIKET RETARD Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 120MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ISOSORBID-DINITRÁT
 • Přehled produktů:
 • CARDIKET RETARD 120

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 112/87-C
 • EAN kód:
 • 5407003201062
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls222971/2016, sukls222904/2016, sukls222989/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cardiket retard 20

Cardiket retard 40

tablety s prodlouženým uvolňováním

Cardiket retard 120

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

isosorbidi dinitras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Cardiket retard a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardiket retard užívat

Jak se Cardiket retard užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Cardiket retard uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Cardiket retard a k čemu se používá

Cardiket retard obsahuje isosorbid-dinitrát. Jako u ostatních nitrátů je účinek zprostředkován uvolněním

hladké svaloviny cévní stěny.

Cardiket retard se užívá k:

dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (nedostatečné prokrvení srdce v důsledku onemocnění

koronárních (věnčitých) tepen (tepny, zásobující krví vlastní srdeční sval

dlouhodobé léčbě a prevenci anginy pectoris (onemocnění srdce projevující se bolestí na hrudi) (i po

dostatečně léčeném infarktu myokardu)

dlouhodobé léčbě těžkých forem chronické srdeční nedostatečnosti v kombinaci se srdečními

glykosidy (léky užívané k léčbě srdečního selhání), diuretiky (močopudné látky), ACE inhibitory (léky

užívané zejména k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku) a arteriálními vazodilatancii

(přípravky pro rozšíření cév).

Přípravky jsou určeny k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardiket retard užívat

Neužívejte Cardiket retard

jestliže jste alergický(á) na isosorbid-dinitrát, jiné nitro- sloučeniny nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

při akutním selhání krevního oběhu (šok, kolaps)

při kardiogenním šoku (těžká porucha srdeční funkce), pokud není vhodnými opatřeními zajištěn

dostatečně vysoký konečný diastolický tlak v levé srdeční komoře

při onemocnění srdečního svalu se zúžením srdečních dutin (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie)

při svraštujícím zánětu osrdečníku (konstriktivní perikarditida)

při nahromadění krve v osrdečníkovém vaku (srdeční tamponáda)

při závažném snížení objemu obíhající krve (hypovolemie)

při výrazně nízkém krevním tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mm Hg)

v průběhu léčby nitráty se nesmí používat přípravky obsahující léčivé látky ze skupiny inhibitorů

fosfodiesterázy, např. sildenafil, tadalafil, vardenafil

v průběhu léčby nitráty se nesmí používat riocigvát. Tento lék se používá k léčbě vysokého krevního

tlaku v plicích

při závažné anemii (chudokrevnost).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cardiket retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem při:

nízkém plnicím tlaku, např. při akutním infarktu myokardu, poškozené funkci levé komory (selhání

levé komory). Je nutno zabránit poklesu systolického krevního tlaku pod 90 mm Hg.

zúžení srdečních chlopní (aortální nebo mitrální stenóza)

sklonu k poruchám regulace oběhu s nízkým krevním tlakem (ortostatické poruchy)

onemocněních, která jsou provázena zvýšeným nitrolebním tlakem (i když dosud byl další vzestup

tlaku pozorován jen při vysoké nitrožilní dávce glyceroltrinitrátu)

těžké poruše funkce jater

glaukomu (zelený oční zákal).

Cardiket retard není určen k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris a akutního srdečního infarktu.

Další léčivé přípravky a Cardiket retard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání jiných přípravků snižujících krevní tlak (např. beta-blokátorů, blokátorů

vápníkových kanálů, dalších přípravků rozšiřujících cévy (vazodilatancia), některých léků užívaných

k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika a tricyklická antidepresiva) a alkoholu může dojít k zesílení

vlivu přípravku Cardiket retard na pokles krevního tlaku.

Také současné užívání přípravků obsahujících léčivé látky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy, např.

sildenafil, tadalafil nebo vardenafil, zesiluje účinek přípravku Cardiket retard na pokles krevního tlaku.

Tyto přípravky nesmí být užívány současně s přípravkem Cardiket retard.

Je-li Cardiket retard užíván současně s dihydroergotaminem (užívaným k léčbě migrény), může dojít ke

zvýšení hladiny dihydroergotaminu v krvi a tím ke zvýšení krevního tlaku.

Při současném užívání isosorbid-dinitrátu a přípravků s obsahem sapropterinu je třeba zvýšená opatrnost.

Riocigvát, léčivá látka k léčbě vysokého krevního tlaku v plicích, se nesmí používat současně s isosorbid-

dinitrátem.

Cardiket retard s jídlem, pitím a alkoholem

Současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Cardiket retard může zesílit pokles krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství a kojení můžete přípravek užívat pouze v nezbytném případě a na doporučení

lékaře.

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku isosorbid-dinitrátu na plodnost u člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cardiket retard může ovlivnit Vaši reaktivitu v takovém rozsahu, že Vaše schopnost řízení nebo obsluhy

strojů je zhoršená. Tento účinek se zvyšuje při současném požívání alkoholu.

Tobolky i tablety Cardiket retard obsahují laktózu a tobolky Cardiket retard obsahují sacharózu.

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Cardiket retard užívat

3. Jak se Cardiket retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Cardiket retard 20

1 tableta 2x denně (odpovídá 40 mg isosorbid-dinitrátu), druhá dávka se užívá přibližně za 6–8 hodin po

první dávce. Teprve při nedostatečné kontrole záchvatů se přechází na dávky vyšší, 1 tableta 3x denně –

1 tableta po 6 hodinách.

Cardiket retard 40

1 tableta (40 mg isosorbid-dinitrátu) 1x denně. Při nedostatečném účinku či u těžších forem anginy

pectoris je možno zvýšit dávku na 1 tabletu 2x denně. Druhá následující dávka se užívá přibližně za 6–

8 hodin po první dávce.

Cardiket retard 120

Většinou se užívá 1 tobolka 1x denně (120 mg isosorbid-dinitrátu), pokud není lékařem doporučeno jinak.

Způsob podání:

Tablety i tobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Půlicí rýha

u tablet s prodlouženým uvolňováním není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardiket retard, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardiket retard, než jste měl(a), okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardiket retard

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cardiket retard

Ukončení léčby přípravkem Cardiket retard by mělo probíhat postupně. Bez doporučení lékaře se nesmí

léčba přerušit.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10): bolest hlavy.

Časté (postihují 1–10 pacientů ze 100): závrať, ospalost, tachykardie (zrychlení srdeční frekvence),

ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku - pocit závratě při vstávání), astenie (slabost).

Méně časté (postihují 1–10 pacientů z 1 000): zhoršení příznaků anginy pectoris; oběhové selhání (obtíže

vycházející z krevního oběhu), někdy provázené bradyarytmií (zpomalení srdečního rytmu) a synkopou

(náhlá ztráta vědomí); nevolnost; zvracení; alergické kožní reakce (např. vyrážka); přechodné zčervenání

kůže (flush).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): pálení žáhy, angioedém (otok na různých místech

organismu), těžké kožní onemocnění s puchýřnatými projevy (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): hypotenze (nízký krevní tlak),

exfoliativní dermatitida (těžké kožní zánětlivé onemocnění s olupováním kůže).

Závažný pokles krevního tlaku (včetně nevolnosti, zvracení, neklidu, bledosti a zvýšeného pocení) byly

hlášeny při používání organických nitrátů.

Cardiket retard může vyvolat dočasnou hypoxemii (nedostatek kyslíku v krvi), což může vést u pacientů

s ischemickou chorobou srdeční k hypoxii myokardu (nedostatek kyslíku v srdeční tkáni).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cardiket retard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“ (EXP).

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cardiket retard obsahuje

- Léčivou látkou je isosorbidi dinitras.

Cardiket retard 20 obsahuje isosorbidi dinitras 20 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, polyvinyl-acetát, magnesium-stearát, mastek,

bramborový škrob.

Cardiket retard 40 obsahuje isosorbidi dinitras 40 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, polyvinyl-acetát, magnesium-stearát, mastek,

bramborový škrob.

Cardiket retard 120 obsahuje isosorbidi dinitras 120 mg v jedné tvrdé tobolce s prodlouženým

uvolňováním.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, zrněný cukr (sacharosa a kukuřičný škrob), ethylcelulosa,

šelak, mastek,

tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý a červený oxid železitý (E172).

Jak Cardiket retard vypadá a co obsahuje toto balení

Cardiket retard 20 jsou bílé tablety, z jedné strany ploché s rýhou a označením "IR"a "20", z druhé strany

vypouklé, s označením "Schwarz Pharma". Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Balení: 20, 50, 100 tablet.

Cardiket retard 40 jsou bílé tablety, z jedné strany ploché s rýhou a označením "IR"a "40", z druhé strany

vypouklé, s označením "Schwarz Pharma ". Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Balení: 50 tablet.

Cardiket retard 120 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky karamelové barvy, obsahující bílé až

béžové pelety potažené retardující vrstvou.

Balení: 20, 30 a 50 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Německo (do 29.10.2016)

Merus Labs Luxco II S.à r.l., 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Lucembursko

(od 30.10.2016)

Výrobce

Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, Monheim, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.9.2016