CARBOSOL 10 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CARBOSOL 10 MG/ML, INF CNC SOL 5X50MG/5ML PŘEBAL
 • Dávkování:
 • 10MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 5X5ML PŘEBAL, Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CARBOSOL 10 MG/ML, INF CNC SOL 5X50MG/5ML PŘEBAL
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 247/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls48249/2010

a příloha k sp. zn. sukls193264/2010 a sukls48250/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Carbosol 10mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Carboplatinum

Přečtětesi pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tentopřípravek byl předepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebozdravotní sestře.

V příbalové informaci naleznete:

Co jepřípravekCarbosol 10 mg/ml a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekCarbosol 10 mg/ml používat

Jak sepřípravekCarbosol 10 mg/ml používá

Možné nežádoucí účinky

JakpřípravekCarbosol 10 mg/ml uchovávat

Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEKCARBOSOL 10 MG/ML A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Co jepřípravekCarbosol 10 mg/ml

PřípravekCarbosol 10mg/mlobsahujekarboplatinu, kterápatřído skupinyléčivých přípravků,známých

jako koordinační sloučeniny platiny, užívaných kléčbě rakoviny.

Kčemu sepřípravekCarbosol 10 mg/ml používá

PřípravekCarbosol10mg/mlsepoužívákléčběpokročilérakovinyvaječníkuamalobuněčnérakoviny

plic.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKCARBOSOL

10 MG/ML POUŽÍVAT

NepoužívejtepřípravekCarbosol

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nakarboplatinunebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Carbosol10 mg/ml

jestližejstealergický/ánajinýléčivýpřípravek,kterýpatřídoskupinysloučeninobsahujících

platinu

jestliže máte závažné potíže sledvinami (clearance kreatininu 20ml/minnebo méně)

jestliže trpíte nedostatkemkrevních buněk(závažnou myelosupresí)

jestliže máte nádor, který krvácí

jestliže jste těhotná nebo kojíte

JestližesenaVásvztahujejakákolizvýšeuvedenýchpodmínekajestližejsteotomještěnemluvil/ase

svýmlékařemnebozdravotnísestrou, učiňtetoconejdřívea předtím,neždostaneteinfuzispřípravkem

Carbosol 10 mg/ml.

PřípravekCarbosol 10 mg/ml se obvykle pacientům podává vnemocnici.Za normálních okolností byste s

tímtoléčivýmpřípravkemneměl/azacházet.BudeVámjejpodávatlékařnebozdravotnísestra,a budou

Vásběhemléčbyaponípozorněaopakovaněsledovat.ObvykleVámbudouprovedenypředkaždým

podáním léku krevní testy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carbosol10 mg/mlje zapotřebí

jestliže jste těhotná nebo jestliže je možné, že byste mohla být těhotná

jestliže kojíte

jestliže je pravděpodobné,že byste běhemléčby mohl/apožítalkoholický nápoj.

Pokudmátesníženoufunkciledvin,účinkykarboplatinynasystémkrvetvorbyjsouvesrovnání

spacienty snormální funkcí ledvinzesílené a prodloužené.

Jestližeje funkce Vašich ledvin porušená, lékař Vás bude sledovat pravidelněji.

JestližesenaVásvztahujejakákolizvýšeuvedenýchpodmínekajestližejsteotomještěnemluvil/ase

svýmlékařemnebozdravotnísestrou,učiňtetoconejdříveapředtím,neždostaneteinfuzipřípravku

Carbosol 10 mg/ml.

Jemožné,žebudeinfuzepředpoužitímnaředěnajinýmroztokem.Projednejtetosesvýmlékařema

ujistěte se, že je tato látka pro Vás vhodná.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebozdravotnísestruovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/av

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujtelékaře,pokudužívátejakékoliznásledujícíchléků,protožetytomohouovlivňovat

účinky přípravku Carbosol 10mg/ml

jiné léky, o kterých je známo, že mohou ovlivňovat tvorbu krvinek vkostnídřeni

jiné léky, o kterých je známo, že mohou poškodit ledviny (např. aminoglykosidová antibiotika)

jinéléky,okterýchjeznámo,žemohoupoškoditsluchneboústrojírovnováhyvuchu(např.

aminoglykosidová antibiotika, furosemid–používá se vléčbě srdečního selhání a otoků)

chelatačníčinidla(látky,kteréjsouschopnysechemickyvázatnakarboplatinuatímsnižovatjejí

účinek)

fenytoin (lék na léčbu různých typů křečí a záchvatů)

warfarin (lék používaný kprevenci tvorby krevních sraženin).

Užívání přípravku Carbosol 10 mg/ml sjídlem a pitím

NeníznámovzájemnépůsobenímezipřípravkemCarbosol10mg/mlaalkoholem.Poraďtesevšakse

svým lékařem, protože karboplatina může ovlivnit schopnost jater vyrovnat se s alkoholem.

Těhotenství a kojení

InformujtesvéholékařeještěpředzahájenímléčbypřípravkemCarbosol10mg/ml,pokoušíte-lise

otěhotnět,užtěhotnájstenebokojíte.JestližesenaVásvztahujejakákolizvýšeuvedenýchpodmíneka

ještějsteotomnemluvil/asesvýmlékařemnebozdravotnísestrou,učiňtetoconejdřívea předtím, než

dostanete infuzi přípravku Carbosol 10 mg/ml.

Těhotenství

BěhemtěhotenstvíVámnesmíbýtCarboplatininfuzepodána,pokudtonebylojasněurčenoVaším

lékařem.Studienazvířatechprokázalymožnérizikoabnormalituvyvíjejícíhoseplodu.Pokudjste

léčenapřípravkem Carbosol 10mg/mlběhem těhotenství, probertesesvýmlékařemmožná rizika účinků

naVaše nenarozené dítě.

Ženyvplodnémvěkumusí,předzahájenímléčbypřípravkemCarbosol10mg/mliběhemní,používat

účinnou antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem Carbosol 10 mg/ml dojde kotěhotnění, doporučuje

segenetické poradenství, protože karboplatina může způsobit genetické poškození.Genetické poradenství

je také doporučeno pro pacienty, kteří chtějí mít děti po skončení léčby přípravkem Carbosol 10 mg/ml.

Kojení

Neníznámo,zdasekarboplatinavylučujedomateřskéhomléka.Ztohotodůvoduběhemléčby

přípravkem Carbosol 10 mg/ml kojení přerušte.

Plodnost

PřípravekCarbosol 10 mg/ml může způsobit genetické poškození. Ženám vplodném věku se doporučuje,

abyběhemléčbyzabránilyotěhotněnípoužívánímúčinnéantikoncepce.Těhotnýmženámneboženám,

které během léčby otěhotní,by mělo být poskytnuto genetické poradenství.

Mužůmléčenýmkarboplatinou senedoporučuje běhemléčby a ještě 6měsíců poní počítdítě. Zdůvodu

možnénezvratnéneplodnostibymělimuživyhledatkonzultaciomožnostechuchováníspermiípřed

zahájením léčby.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Karboplatinaneovlivňujeschopnostříditaobsluhovatstroje.Nicméněbuďtevelmiopatrnípoprvním

podání injekce, zvláště pokud se trpíte závratí nebo se cítíte nejistí.

3. JAK SEPŘÍPRAVEKCARBOSOL 10 MG/ML POUŽÍVÁ

InfuzeVámbudevždypodánazdravotnísestrounebolékařem.Podáváseobvyklenitrožilně

(intravenózně) pomocí pomalé infuze, a její podání bude obvykle trvat 15až 60minut.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejteselékařenebosestry,kteříVáminfuzibudoupodávatnebo

podávali.

DávkalékubudezávisetnaVašívýšcea váze,funkcisystémukrvetvorbya funkciledvin.Vášlékařpro

Vás zvolí nejvhodnější dávku. Infuze bude před použitím naředěna.

Dospělí

Obvyklá dávka je 400mg/m² plochyVašeho tělesného povrchu (vypočítá sepodle výšky a váhy).

Starší pacienti

Může se podat dávka obvyklápro dospělé, lékař však může zvolit jinou dávku.

Pacienti spostiženímledvin

Množstvípodanéholékusemůželišitpodletoho,jakdobřeVašeledvinypracují.Pokudmátepotíže

sledvinami,lékařmůžedávkusnížitabudeprovádětčastékrevnítestyasledovatfunkciledvin.Infuzi

Vámbude podávat lékař se zkušenostmi s léčbou rakoviny.

Děti a dospívající

Nedostatek zkušeností s použitím karboplatiny u dětí neumožňujedoporučení přesné dávky.

Jemožné, že během léčby přípravkem Carbosol 10mg/mlbudete pociťovat nevolnost.Lékař Vámmůže

podatpředpodáníminfuzejinéléčivéprostředkykesníženínevolnosti.Mezijednotlivýmidávkami

přípravkuCarbosol10mg/mlbudeobvyklepřestávkatrvajícíčtyřitýdny.LékařVámbudeprovádět

krevnítestykaždýtýdenpoté,codostanetepřípravekCarbosol10mg/ml,abymohlstanovitsprávnou

dávkuvdalším cyklu.

Jestliže jste dostal/avíce přípravkuCarbosol 10 mg/ml, než jste měl/a

Jenepravděpodobné,žeVámbudepodánovinfuzipřílišmnohokarboplatiny.Pokudbysetostalo,

můžetemítproblémysledvinami.Máte-liobavy,žeVámbylopodánopřílišmnohopřípravku,případně

mátejakékoliotázkytýkajícísepodávanédávky,obraťtesenalékařenebozdravotnísestru,kteříVám

lék podávají.

Jestliže jste vynechal/adávku přípravku Carbosol 10 mg/ml

Vzhledemktomu,želékařbudemítinformaceotom,kdyjetřebaVámlékpodat,jevelmi

nepravděpodobné,žedávkuvynecháteJestližesedomníváte,žejstevynechal/adávku,obraťtesena

svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste přestal/apoužívatpřípravekCarbosol 10 mg/ml

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní

sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekCarbosol10mg/mlnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

Obraťte se neprodleně na svého lékaře, pokud zpozorujeteněkterý z následujících projevů:

Abnormálnízhmožděniny, krvácení nebo známky infekce, jako je bolest v krku nebo vysoká teplota

Svrběníkůže(svystouplýmibouličkami)nebootokobličeje,rtůčihrdla,kterémohouzpůsobovat

polykací nebo dýchací obtíže (angioedém)

Stomatitida/mukozitida (bolavé rty nebo vředy v ústech).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytujíse u více než 1pacienta z10)

změnypočtučervenýchabílýchkrvinekakrevníchdestiček(myelosuprese);VášlékařVásmůže

chtít monitorovat

chudokrevnost (anémie-stav, při kterém je snížen počet červených krvinek, což může vést kúnavě)

zvýšení hladin kreatininu a močoviny vkrvi; Váš lékař Vásmůže chtít monitorovat

lehká ztráta sluchu

abnormální hladiny jaterních enzymů; Váš lékař Vásmůžechtítmonitorovat

zvýšené hladiny kyseliny močové vkrvi, což může vést ke dně

nevolnost nebo zvracení

bolest nebo křeče v břiše

neobvyklé pocity únavy nebo slabosti

snížení hladin solí vkrvi;lékař Vás bude chtítmonitorovat.

poškození ledvin (renální toxicita)

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta ze100,aleméně než u 1pacientaz10)

neobvyklé modřiny nebo krvácení (hemoragické komplikace)

snížená funkce ledvin

průjem, zácpa, bolest rtů nebo vředy vústech (mukositida)

alergická reakce projevující se jako vyrážka, kopřivka, zarudnutí kůže, svědění, horečka

zvonění vuších (tinitus), zhoršení sluchu a ztráta sluchu

brnění a mravenčení (periferní neuropatie)

ztráta vlasů (alopecie)

celková nevolnost

snížená hladina vápníku vkrvi

potíže jako při chřipce

ztráta nebo snížení celkové tělesné síly

horečka

Méněčasténežádoucíúčinky(vyskytujíseuvícenež1pacientaz1000,aleméněnežu1pacienta

ze100)

sekundární zhoubné nádory

příznakypoškozenícentrálníhonervovéhosystémučastosouvisejícíslékem,kterýmůžeteužívat

ktomu, aby Vás zbavilnevolnosti nebo zvracení

horečka a zimnice bez známek infekce

zarudnutí, otok a bolest nebo odumření pokožky kolem místa vpichu infuze (reakce v místěaplikace)

infekce

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují seuméně než 1pacienta z1000)

celková nevolnost shorečkou způsobenou nízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)

život ohrožující infekce a krvácení

poruchy vnímání chuti

nechutenství (anorexie)

těžcepoškozenáfunkcejater,poškozeníneboodumřeníjaterníchbuněk;VášlékařVásmůžechtít

monitorovat

dočasnézrakové potíže,včetnědočasnéztráty zraku

zánět optického nervu, který může způsobit úplnou nebo částečnou ztrátu zraku (optická neuritida)

hemolyticko-uremickýsyndrom(onemocněnícharakterizovanéakutnímselhánímledvin,sníženým

počtemčervenýchkrvinek[mikroangiopatickáhemolytickáanémie]anízkýmpočtemkrevních

destiček)

těžkéalergickéreakce(anafylaxečianafylaktoidníreakce).Těžkéalergickéreakceseprojevujíjako

náhlésípánínebopocittísněnahrudi,otokvíček,obličejenebortů,zarudnutívobličeji,snížení

krevního tlaku, zrychlená srdeční frekvence, kopřivka, dušnost, závratě a anafylaktický šok

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1pacienta z10000)

srdeční selhání, ucpání srdečních cév, vysoký krevní tlak

krvácení do mozku, což může způsobit mrtvici nebo ztrátu vědomí.

zjizveníplic způsobující dušnost a/nebo kašel (plicní fibróza)

Pokudsejakýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetenežádoucího

účinku, který není popsán vtéto příbalovéinformaci, oznamte to lékaři nebo zdravotní sestře.

5. JAKPŘÍPRAVEKCARBOSOL 10 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. Doba použitelnosti znamená poslední

den příslušnéhoměsíce.

Neotevřenélahvičky:uchovávejte při teplotědo 25°C. Uchovávejteinjekčnílahvičkuvkrabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Ponaředění:chemickáafyzikálnístabilitapřípravkupřipravenéhokpoužitíbylaprokázánanadobu

8 hodin při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasepřípravekmusípoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,jsoudobaa

podmínkyuchováváníběhempoužitíapředpoužitímnaodpovědnostipouživatele,anormálněbydoba

uchováváníneměla přesáhnout 24hodin při teplotě 2-8°C, pokudnaředění neproběhlo za kontrolovaných

a ověřených aseptických podmínek.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekCarbosol obsahuje

Léčivou látkou je karboplatina.1 ml obsahuje 10 mg karboplatiny.

Pomocnou látkoujevoda na injekce.

JakpřípravekCarbosol 10 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekCarbosol 10 mg/ml je čirý bezbarvý roztok.

Velikostibalení:1x 5 ml,5x5 ml,1x15 ml, 1x45 ml, 1x60 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

S.C. Sindan Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blud.

011171 Bukurešť 1

Rumunsko

Actavis Italy S.p.A.–Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Itálie

Tento léčivýpřípravek je včlenských zemíchEU schválen pod těmito názvy:

Bulharsko- Carboplatin Actavis

Česká republika-Carbosol 10 mg/ml

Dánsko- Carboplatin Actavis

Estonsko- Carboplatin Actavis

Finsko- Carboplatin Actavis10mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Island - Carboplatin Actavis

Itálie - Carboplatino Actavis10mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Litva- Carboplatin Actavis10mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Lotyšsko- Carboplatin Actavis 10 mg/mlkoncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Maďarsko- Bopactin 10 mg/ml

Německo- Carboplatin-Actavis10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Nizozemsko - Carboplatine Actavis10mg/ml

Norsko- Carboplatin Actavis

Polsko - Carboplatin Actavis

Slovensko - Bopacatin 10 mg/ml

Slovinsko - Bopacatin 10 mg/ml

Švédsko- Carboplatin Actavis

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.9.2010

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Návod kpoužití

CytotoxickýCarbosol10mg/mljeurčenpouzeprointravenóznípodání.Doporučenédávkování

přípravkuCarbosol10mg/mludříveneléčenýchdospělýchpacientůsnormálnífunkcíledvin(tj.při

clearancekreatininu>60ml/min.)je400mg/m²vpodobějednorázovéintravenóznídávkypodanéinfuzí

trvající 15 až 60minut. Alternativně lze použít níže uvedenou Calvertovu rovnici:

Dávka(mg)= cílová hodnota AUC (mg/mlxmin)x[GFRml/min+25]

Cílová hodnota AUC Plánovaná chemoterapie Předchozí léčba

5–7mg/mlmin monoterapie dříve neléčený

x min karboplatinou

4–6mg/mlmin monoterapie dříve léčený

x min karboplatinou

4–6mg/mlmin karboplatina plus dříveneléčený

x min cyklofosfamid

Poznámka:JestližejecelkovádávkapřípravkuCarbosol10mg/mlvypočítanápomocíCalvertovy

rovnice,výsledekjevyjádřenvmg,nikolivmg/m².Calvertovarovnicesenemápoužívatupacientů,

kteří podstoupili extenzivní premedikaci následujícími léčebnými režimy**:

**Pacienti, kteří podstoupili extenzivní premedikaci, jsou ti, kteří dostali některou ztěchto látek

mitomycinC

deriváty nitrosomočoviny

kombinovaná léčba doxorubicinem/cyklofosfamidem/cisplatinou

kombinovaná léčba 5 nebo více přípravky

radioterapie≥4500rad zaměřená na oblast o ploše 20x20cm nebo na více než jednu oblast.

Léčba karboplatinoumábýt zastavena vpřípaděnereagujícíhonádoru, progresivníhoonemocnění a/nebo

výskytu netolerovatelných nežádoucích účinků.

Léčba senemáopakovat dřívenež za čtyři týdny po předchozímcykluléčbykarboplatinoua/nebodříve,

než počet neutrofilů dosáhne nejméně 2000buněk/mm³ a počet destiček nejméně 100000buněk/mm³.

Doporučujesesnížitpočátečnídávkovánío20–25%upacientů,ukterýchjsoupřítomnérizikové

faktory,jakonapříkladpředcházejícímyelosupresivníléčbaanízkéhodnotystavutělesnévýkonnosti

(ECOG-Zubrod 2–4 nebo Karnofsky index menší než80).

Pro následné úpravy dávkování se doporučuje,aby byl stanoven největší pokles hematologických hodnot,

a to vyšetřením krevního obrazu 1x týdně během prvních cyklů léčby přípravkem Carbosol 10 mg/ml.

Porucha funkce ledvin

Pacientishodnotamiclearancekreatininunižšíminež60ml/minmajízvýšenérizikovývojeútlumu

kostní dřeně.

Optimální použití přípravku Carbosol 10mg/ml u pacientů s poruchou funkceledvinvyžaduje adekvátní

úpravudávkovánía častémonitorováníjakvýskytunízkýchhematologickýchhodnot,takfunkceledvin.

Karboplatina se nesmívůbec podávat vpřípadě, že je glomerulární filtrace <20ml/min.

Kombinovaná léčba

OptimálnípoužitípřípravkuCarbosol10mg/mlvkombinacisjinýmimyeolosupresivnímipřípravky

vyžaduje úpravu dávkování podle režimu a časového rozvrhu léčby.

Použití u dětí

Nedostatek zkušeností s použitím karboplatiny u dětí neumožňujedoporučení přesné dávky.

Starší pacienti

Může být nutná úprava dávkování, buď na začátku, nebo později, sohledem na tělesný stav pacienta.

Ředění a rekonstituce

Přípravekmusíbýtpředinfuzínaředěn5%roztokemglukózynebofyziologickýmroztokemna

koncentraci0,5 mg/ml.

Inkompatibility

Jehlynebointravenóznísetyobsahujícíhliníkovéčásti,kterébymohlypřijítdokontaktuspřípravkem

Carbosol 10 mg/ml, se pro přípravu anebopodání tohoto přípravku nesmějí používat.

Carbosol10mg/mlsenemámíchatsjinýmiléčivýmipřípravky,svýjimkou5%roztokuglukózynebo

fyziologického roztoku.

Karboplatinamůžereagovatshliníkemavytvořitčernousraženinu.Jehly,stříkačky,katétrynebo

intravenóznísetyobsahujícíhliníkovéčásti,kterébymohlypřijítdokontaktuskarboplatinounesmíbýt

pro přípravu a aplikaci karboplatiny používány.

Doba použitelnosti a uchovávání

Carbosol 10 mg/ml je určen pouze na jednorázové podání.

Neotevřenélahvičky:uchovávejte při teplotědo 25°C. Uchovávejteinjekčnílahvičkuvkrabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Ponaředění:chemickáafyzikálnístabilitapřípravkupřipravenéhokpoužitíbylaprokázánanadobu

8 hodin přiteplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasepřípravekmusípoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,jsoudobaa

podmínkyuchováváníběhempoužitíapředpoužitímnaodpovědnostipouživatele,anormálněbydoba

uchováváníneměla přesáhnout 24hodin přiteplotě 2-8°C, pokudnaředění neproběhlo za kontrolovaných

a ověřených aseptických podmínek.

NÁVODKPOUŽITÍPŘÍPRAVKUCARBOSOL10MG/ML,ZACHÁZENÍSNÍMAPOKYNY

PRO JEHO PŘÍPRAVU ALIKVIDACI

Zacházení spřípravkem Carbosol 10 mg/ml

Stejnějakoostatníprotinádorovéléky,Carbosol10mg/mlsemusípřipravovatopatrněatakésnímtak

zacházet.

Při zacházení spřípravkem Carbosol 10 mg/ml se musí dodržovat tato ochranná opatření:

Zaměstnanec musí být proškolen v příslušných postupech rekonstituce a zacházení.

Carbosol10mg/mlmusíkaplikacipřipravitpouzeprofesionál,kterýbylproškolenobezpečném

zacházeníschemoterapeutickýmičinidly.PracovnícizacházejícíspřípravkemCarbosol10mg/ml

musí nosit ochranné brýle, pláště a jednorázové rukavice aroušky.

Kpřípravěstříkačekmusíbýturčenvymezenýprostor(nejlépevčistýchprostoráchslaminárním

prouděním), s pracovní plochou chráněnou jednorázovým, savým papírem z rubu potaženým plastem.

Všechnypomůckyurčenékrekonstituci,podánínebočištění(včetněrukavic)seumístídovakůpro

vysoce rizikový odpad určený ke spálení při vysokých teplotách.

Vpřípadě rozlití nebo úniku kapaliny ošetříme povrch zředěným roztokem chlornanu sodného (s 1 %

chlóru),nejlépenamáčenímapakvodou.Veškerýkontaminovanýmateriálamateriálpoužitýk

čištěníseumístídovakůprovysocerizikovýodpadurčenýkespálení.Přináhodnémstykulátky

skůžínebo očimajenutno postiženémísto neprodleně opláchnout velkýmmnožstvímvody, mýdlem

avodouneboroztokemhydrogenuhličitanusodného.Pokožkuneomývejtehrubýmkartáčem.

Vyhledejte lékařskou pomoc. Po sundání rukavic si vždy umyjte ruce.

Příprava infuzního roztoku

Carbosol10mg/mlmusíbýtpředinfuzínaředěn.Přípraveksemůžeředit5%roztokemglukózynebo

fyziologickým roztokemna koncentraci0,5 mg/ml (500 µg/ml).

Likvidace

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Veškerýmateriál

použitýnapřípravu,podánínebojinakpřicházejícídokontaktuskarboplatinousemázlikvidovat

vsouladu smístními směrnicemi pro zacházení scytotoxickými látkami.

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm of Poughkeepsie, New York is recalling 4 wheels of “Kinkead” cheese made on 5-10-18, because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, L...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2018

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

Published on: Fri, 23 Nov 2018 The Hellenic Health Foundation received support from the European Food Safety Authority in order to organise a national nutrition survey according to the methodology described in the EFSA Guidance document and to collect food consumption and related information among 780 adolescents, adults and elderly residing permanently in Greece. The EFSA‐funded data collection was largely based on the protocol of a large scale Greek national nutrition and health survey, called HYDRIA....

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 29. 10. – 11. 11. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 29. 10. – 11. 11. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

7-11-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 22. 10. – 4. 11. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 22. 10. – 4. 11. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

31-10-2018

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

25-10-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 8. 10. – 22. 10. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 8. 10. – 22. 10. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

24-10-2018

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Health Canada

18-10-2018

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

The recalled products may contain phthalate levels that exceed the allowable levels.

Health Canada

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-10-2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Recently Updated Records for the Week of October 10, 2018 Last Modified Date: Tuesday, October 09, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 10. 9. – 23. 9. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 10. 9. – 23. 9. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

24-9-2018

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

The FDA is making available two pre-recorded webinars and a slide presentation to help drug sponsors understand recent changes to the submission process for new animal drug applications and related submissions. The changes take effect 10/1/2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Update of the Xylella spp. host plant database

Update of the Xylella spp. host plant database

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, EFSA periodically updates the database on the host plants of Xylella spp. While previous editions of the database (2015 and 2016) dealt with the species Xylella fastidiosa only, this database version addresses the whole genus Xylella, including therefore both species X. fastidiosa and Xylella taiwanensis. The database now includes information on host plants of Xylella spp. retrieved from scientific literature...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

USDA and FDA announce joint public meeting on use of animal cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry

USDA and FDA announce joint public meeting on use of animal cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry

WASHINGTON, Sept. 10, 2018 – U.S. Secretary of Agriculture Sonny Perdue, DVM and U.S. Food and Drug Administration Commissioner Scott Gottlieb, M.D. today announced a joint public meeting to be held on Oct. 23-24, 2018 to discuss the use of cell culture technology to develop products derived from livestock and poultry.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-9-2018

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was asked for a partial risk assessment of Spodoptera frugiperda for the territory of the EU focussing on the main pathways for entry, factors affecting establishment, risk reduction options and pest management. As a polyphagous pest, five commodity pathways were examined in detail. Aggregating across these and other pathways, we estimate that tens of thousands to over a million individual larvae could enter the EU annually on host commodities. Instigat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources, prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel), supported by the ad‐hoc Working Group on Sugars. The draft protocol was endorsed by the Panel for public consultation at its plenary meeti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 This scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF Panel) deals with the safety evaluation of the recycling process General Plastic (EU register No RECYC153), which is based on the Starlinger Decon technology. The decontamination efficiency of the process was demonstrated by a challenge test. The input of this process is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes orig...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-8-2018

Radagast Pet Food Voluntarily Expands Recall to Include Rad Cat Raw Diet Products With Best By Dates of 10/19/18 Through 12/3/19 Due to Potential Health Risk

Radagast Pet Food Voluntarily Expands Recall to Include Rad Cat Raw Diet Products With Best By Dates of 10/19/18 Through 12/3/19 Due to Potential Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. of Portland, OR is expanding its voluntary recall to include an additional quantity of Rad Cat Raw Diet across all varieties with Best By dates of 10/19/18 through 12/3/19 because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Radagast Pet Food is conducting this voluntary recall out of an abundance of caution because of its strong commitment to food safety and quality.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Enforcement Report for the Week of July 25, 2018

Enforcement Report for the Week of July 25, 2018

Recently Updated Records for the Week of July 25, 2018 Last Modified Date: Friday, August 10, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7884 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/10G

Europe -DG Health and Food Safety

12-11-2018

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Active substance: nusinersen) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7550 of Mon, 12 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4312/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2018

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Active substance: Pegylated recombinant human interleukin-10) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6994 of Tue, 23 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Active substance: olaratumab) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)6105 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4216/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5946 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

ACM meeting statement, Meeting 10, 2 August 2018

ACM meeting statement, Meeting 10, 2 August 2018

The Advisory Committee on Medicines meeting statement is now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Torisel (Pfizer Europe MA EEIG)

Torisel (Pfizer Europe MA EEIG)

Torisel (Active substance: Temsirolimus) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5521 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/799/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Lymphoseek (Norgine B.V.)

Lymphoseek (Norgine B.V.)

Lymphoseek (Active substance: tilmanocept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5520 of Fri, 10 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Sivextro (Active substance: tedizolid phosphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5522 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2846/T/28

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Cubicin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Cubicin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Cubicin (Active substance: Daptomycin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5519 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/637/T/69

Europe -DG Health and Food Safety