CARBO MEDICINALIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CARBO MEDICINALIS Tableta 300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • vyhrazená léčiva
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CARBO MEDICINALIS Tableta 300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AKTIVNÍ UHLÍ
 • Přehled produktů:
 • CARBO MEDICINALIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 069/89-S/C
 • Datum autorizace:
 • 01-08-2014
 • EAN kód:
 • 3830044941932
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Strana 1 (celkem 3)

sp.zn. sukls41145/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARBO MEDICINALIS

(Carbo activatus)

Tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Carbo medicinalis musíte

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Carbo medicinalis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbo medicinalis užívat

Jak se Carbo medicinalis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Carbo medicinalis uchovávat

Další informace

1.

CO JE CARBO MEDICINALIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Aktivní uhlí, léčivá látka obsažená v přípravku Carbo medicinalis, je látka se silnými adsorpčními a

ochrannými vlastnostmi. Po požití pokrývá sliznici trávicího ústrojí a chrání ji před dráždivými účinky

některých složek potravy, váže na sebe střevní plyny, hnilobné produkty, toxiny, různé toxické

produkty látkové přeměny, léčiva a jiné chemické sloučeniny. Má i protiprůjmový účinek.

porady

s lékařem

mohou

přípravek

krátkodobě

(nejdéle

dny)

užívat

dospělí,

kteří

trpí

nadýmáním, větry nebo průjmem po dietní chybě. Na doporučení lékaře může být přípravek podáván

dětem

věku.

Pouze

doporučení

lékaře

mohou

přípravek

užívat

dospělí,

kteří

trpí

nadměrným rozkladem potravy ve střevě, současným zánětem žaludku a střeva nebo vředy ve

střevech.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBO MEDICINALIS

UŽÍVAT

Neužívejte Carbo medicinalis

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Carbo medicinalis.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí

když se do 2 dnů příznaky nezlepší, zhoršují se nebo se projeví neobvyklé reakce, poraďte se o

dalším užívání přípravku s lékařem.

Při průjmech dbejte na dostatečný přísun tekutin.

Strana 2 (celkem 3)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Aktivní uhlí může snižovat vstřebávání a tím i účinnost některých léků. Pokud užíváte nějaké léky,

zachovávejte dvouhodinový interval mezi jejich užitím a užitím přípravku Carbo medicinalis.

Užívání přípravku Carbo medicinalis s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Carbo medicinalis současně se zmrzlinou nebo čokoládou, které snižují jeho

účinnost.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jste-li těhotná, užívejte přípravek Carbo medicinalis pouze na základě doporučení lékaře. Pokud

kojíte, můžete Carbo medicinalis užívat, protože léčivá látka se nevylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje pozornost při řízení a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Carbo medicinalis

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE CARBO MEDICINALIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Carbo medicinalis přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při nadýmání, větrech užívají dospělí obvykle 2 – 5 tablet 3 – 4krát denně. U průjmů mohou dospělí

užívat 10 – 12 tablet 3 – 4krát denně.

U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař.

U dětí od 3 let určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2 – 5 tablet 3 – 4krát

denně, u průjmů obvykle 4 – 5 tablet 4krát denně.

Tablety rozkousejte a zapijte sklenicí vody nebo hořkého čaje. Můžete rovněž tablety rozdrtit nebo

nechat rozpadnout ve sklenici vody. Vzniklou suspenzi zamíchejte, vypijte a zapijte vodou nebo

hořkým čajem. Takovým způsobem podávejte přípravek dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbo medicinalis, než jste měl(a)

Předávkování se projeví zácpou. V případě předávkování, a to především u dětí, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Carbo medicinalis

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Carbo medicinalis nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Zvracení (zvláště u dětí), zácpa; při zvracení může dojít k vdechnutí zvratků do plic. Aktivní uhlí

může zbarvit stolici dočerna.

Strana 3 (celkem 3)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK CARBO MEDICINALIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Carbo medicinalis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Carbo medicinalis obsahuje

Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí); 1 tableta obsahuje carbo activatus 300 mg.

Pomocnými látkami jsou sacharóza, povidon, magnesium-stearát

Jak Carbo medicinalis vypadá a co obsahuje toto balení

Carbo medicinalis jsou černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Druh obalu: oranžový PVC/Al blistr.

Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ul. Przemysłova 2

35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

10.4.2013

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2014 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2014 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2014 (Active substance: 1-(3-{4-[3,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-1-carbonyl}-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl)ethan-1-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3381 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/018/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Active substance: (S)-8-{2-amino-6-[1-(5-chloro-biphenyl-2-yl)-(R)-2,2,2-trifluoro-ethoxy]-pyrimidin-4-yl}-2,8-diaza-spiro[4.5]decane-3-carboxylic acid ethyl ester) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1826 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/299/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety