Advertisement

CARAMLO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CARAMLO Tableta 10MG/16MG
 • Dávkování:
 • 10MG/16MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CARAMLO Tableta 10MG/16MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KANDESARTAN A AMLODIPIN
 • Přehled produktů:
 • CARAMLO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 247/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls142428/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Caramlo 8 mg/5 mg tablety

Caramlo 16 mg/10 mg tablety

candesartanum cilexetilum/amlodipinum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás

d

ůležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je přípravek Caramlo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caramlo užívat

Jak se přípravek Caramlo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Caramlo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Caramlo a k

čemu se používá

Přípravek Caramlo obsahuje dvě účinné látky, které se nazývají amlodipin a kandesartan. Obě tyto účinné

látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

Amlodipin patří do skupiny účinných látek, které se nazývají „blokátory kalciového kanálu“.

Amlodipin brání přestupu vápníku do stěny cév, a tím brání jejich zúžení.

Kandesartan patří do skupiny účinných látek, kterým se říká „antagonisté receptoru pro angiotenzin

II“. Angiotenzin II je produkován v lidském těle, působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní

tlak. Kandesartan působí tím, že blokuje účinek angiotenzinu II.

To znamená, že obě tyto látky brání zúžení cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního

tlaku.

Přípravek Caramlo se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak je již kontrolován

kombinací amlodipinu a kandesartanu užívaných jednotlivě ve stejném dávkování, jako je v přípravku

Caramlo.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než zač

nete p

řípravek

Caramlo

užívat

Neužívejte

p

řípravek

Caramlo:

jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo na ostatní blokátory kalciového kanálu, kandesartan-

cilexetil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže máte velmi nízký tlak (hypotenzi),

jestliže máte zúženou aortální srdeční chlopeň (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce

není schopné dodávat do krevního oběhu dostatek krve),

jestliže trpíte srdečním selháním po infarktu myokardu,

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (viz bod „Těhotenství“),

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater nebo biliární obstrukcí (problém s odtokem žluči ze

žlučníku),

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení

krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozorn

ění a opatření

Před použitím přípravku Caramlo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká některý

z níže uvedených bodů:

nedávno prodělaný infarkt myokardu,

srdeční selhání,

závažný vzestup krevního tlaku (hypertenzní krize),

nízký krevní tlak (hypotenze),

jste starší pacient a potřebujete navýšit dávku,

máte problémy s játry či ledvinami, potřebujete dialýzu,

v nedávné době jste prodělal(a) transplantaci ledviny,

zvracíte nebo jste v nedávné době silně zvracel(a) či máte průjem,

trpíte onemocněním nadledvin nazvaným Connův syndrom (také nazývaný primární

hyperaldosteronismus),

prodělal(a) jste někdy mrtvici,

jestliže je u Vás plánováno podávání anestetik z důvodu operace nebo zubního zákroku,

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s

ledvinami související s diabetem,

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů

(např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Caramlo”.

Domníváte-li se, že jste (nebo můžete být) těhotná, musíte to sdělit svému lékaři. Přípravek Caramlo se

nedoporučuje užívat v rané fázi těhotenství a současně nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než 3

měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod

„Těhotenství“).

D

ěti a dospívající

Neexistují zkušenosti s užíváním přípravku Caramlo u dětí (do 18 let). Z tohoto důvodu nepodávejte tento

přípravek dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a přípravek

Caramlo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Caramlo může ovlivnit nebo být ovlivněn jinými léky. Možná může být nutné, aby Váš lékař

změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte:

ketokonazol, itrakonazol (antimykotické přípravky),

ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteáz, užívané pro léčbu HIV),

rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi),

hypericum perforatum (třezalka tečkovaná),

verapamil, diltiazem (léky na srdce),

dantrolen (infuze na závažné anomálie v tělesné teplotě),

takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout transplantovaný

orgán),

simvastatin (lék na snížení cholesterolu),

ostatní léky, které pomáhají snižovat krevní tlak, jako jsou beta-blokátory a diazoxid,

inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Caramlo" a

„Upozornění a opatření"),

nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), např. ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib, etorikoxib

(léky zmírňující bolest a zánět),

kyselina acetylsalicylová (lék zmírňující bolest a zánět), pokud užíváte více než 3 g každý den,

doplňkové podávání draslíku nebo solné náhražky obsahující draslík (léky, které zvyšují množství

draslíku v krvi),

heparin (lék proti srážení krve),

léky na odvodnění (diuretika),

lithium (lék na problémy v oblasti duševního zdraví).

P

řípravek

Caramlo

s jídlem

a

pitím

Pokud užíváte přípravek Caramlo, neměl(a) byste jíst grapefruity a pít grapefruitovou šťávu. Grapefruity a

grapefruitová šťáva může vést ke zvýšení množství účinné látky amlodipinu v krvi. To může vést

k nepředvídatelně většímu snížení krevního tlaku přípravkem Caramlo.

T

ěhotenství a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Domníváte-li se, že jste (nebo můžete být) těhotná, musíte to sdělit svému lékaři. Váš lékař Vám obvykle

poradí, abyste přestala užívat přípravek Caramlo předtím, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná,

a doporučí Vám užívání jiného léku místo přípravku Caramlo. Přípravek Caramlo se nedoporučuje užívat v

rané fázi těhotenství a současně nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než tři měsíce, protože může

způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá v tomto období.

Kojení

Pokud kojíte nebo začínáte kojit, sdělte to svému lékaři. Přípravek Caramlo se nedoporučuje užívat během

kojení. Lékař Vám může naordinovat jinou léčbu, pokud si přejete kojit, a to především tehdy, pokud je Vaše

dítě novorozenec nebo bylo narozené předčasně.

Řízení dopravních prostř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Přípravek Caramlo může mírně ovlivňovat schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Pokud po požití tablet pociťujete nevolnost, závrať, únavu nebo bolest hlavy, vyhněte se řízení dopravních

prostředků a obsluze strojů a ihned kontaktujte svého lékaře.

P

řípravek

Caramlo obsahuje

monohydrát lakt

osy

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se p

řípravek

Caramlo

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Caramlo 8 mg/5 mg je 1 nebo 2 tablety denně.

Doporučená dávka přípravku Caramlo 16 mg/10 mg je 1 tableta denně.

Přípravek Caramlo můžete užívat s jídlem nebo i bez jídla.

Jestliže jste užil(a)

více přípravku

Caramlo

, než jste mě

l(a)

Předávkování může mít za následek nízký nebo dokonce nebezpečně nízký krevní tlak. Můžete pociťovat

únavu, závrať, mdloby nebo slabost. Pokud dojde k závažnému poklesu krevního tlaku, může nastat šok.

Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Při předávkování okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

p

řípravek

Caramlo

Pokud si zapomenete vzít tabletu, vynechte tuto dávku a užijte svou příští dávku ve správný čas.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Caramlo

Lékař Vám doporučí, jak dlouho máte přípravek užívat. Pokud přestanete užívat lék dříve, než je Vám

doporučeno, může se Váš zdravotní stav vrátit do stavu před začátkem léčby. Proto nepřestávejte užívat

přípravek Caramlo bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Okamžitě navštivte svého lékaře, pokud po užití tohoto léku pociťujete některý z uvedených velmi vzácných,

závažných vedlejších účinků:

náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýchání,

otok očních víček, obličeje nebo rtů,

otok jazyka a hrdla, které způsobují závažné potíže s dechem,

závažné kožní reakce, jako např. rozsáhlá kožní vyrážka, kopřivka, zarudnutí kůže po celém těle, silné

svědění, puchýře, odlupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné

alergické reakce,

srdeční infarkt, abnormální tlukot srdce,

zánět slinivky břišní, který může způsobit bolest břicha a zad, doprovázený pocitem silné nepohody.

Kandesartan může způsobit pokles počtu bílých krvinek. Vaše schopnost odolávat infekcím může být snížena

a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud toto nastane, kontaktujte svého lékaře. Váš lékař

Vám může příležitostně nechat udělat krevní testy, aby zjistil, zda měl přípravek Caramlo vliv na krev (tzv.

agranulocytóza).

Další možné nežádoucí účinky:

Jelikož přípravek Caramlo obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, mohou být výše uvedené nežádoucí

účinky vztahovány buď k amlodipinu nebo ke kandesartanu.

Nežádoucí účinky

se vztahem k amlodipinu

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, závratě, ospalost (především na začátku léčby),

bušení srdce, zrudnutí,

bolest břicha, nevolnost,

otoky kotníků (edém), únava.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

změny nálad, úzkost, deprese, nespavost,

třes, změny chuti, mdloby, slabost,

necitlivost nebo mravenčení v končetinách, ztráta vnímání bolesti,

poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších,

nízký krevní tlak,

kýchání/rýma způsobené zánětem nosní sliznice (rhinitida),

změna vyprazdňování, průjem, zácpa, špatné trávení, sucho v ústech, zvracení (nevolnost),

vypadávání vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, odbarvení kůže,

porucha močení, zvýšené nucení na močení v noci, zvýšení četnosti močení,

neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemný pocit nebo zvětšení prsou u mužů,

slabost, bolest, pocit nevolnosti,

bolest kloubů nebo svalů, bolest zad,

nárůst nebo ztráta tělesné hmotnosti.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

zmatenost.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

pokles počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček, což může mít za následek neobvyklé

podlitiny nebo snadné krvácení (poškození červených krvinek),

přebytek cukru v krvi (hyperglykémie),

nervová porucha, která může způsobit slabost, brnění, strnulost,

kašel, otok dásní,

nadýmání (gastritida),

abnormální funkce jater, zánět jater (hepatitida), žloutnutí kůže (žloutenka), nárůst jaterních enzymů,

který může mít vliv na některé lékařské testy,

zvýšené svalové napětí,

zánět cév, často s kožní vyrážkou,

citlivost na světlo,

poruchy kombinující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.

Nežádoucí účinky způsobené

kandesartanem

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

pocit závratě/pocit točení hlavy,

bolest hlavy,

infekce dýchacích cest,

nízký krevní tlak. To může způsobit, že máte mdloby nebo pocit závratě,

změny ve výsledcích krevních testů: zvýšené množství draslíku v krvi, především pokud již máte

problémy s ledvinami nebo srdeční selhání. Pokud je to závažné, můžete pociťovat únavu, slabost,

nepravidelný srdeční tep nebo mravenčení,

ovlivnění funkce ledvin, především pokud již máte problémy s funkcí ledvin nebo srdeční selhání. Ve

velmi vzácných případech může dojít k selhání funkce ledvin.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

pokles počtu červených nebo bílých krvinek. Můžete zaznamenat únavu, infekci, horečku,

kožní vyrážka, kopřivka,

svědění,

bolest zad, bolest kloubů a svalů,

porucha funkce jater, včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, žloutnutí kůže a

očního bělma a příznaky podobné chřipce,

kašel,

nevolnost,

změny ve výsledcích krevních testů: zvýšené množství draslíku v krvi. Pokud je to závažné, můžete

pociťovat slabost, nedostatek energie nebo svalové křeče.

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit)

třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

H

lášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak p

řípravek

Caramlo

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co p

řípravek

Caramlo obsahuje

Léčivými látkami jsou candesartanum cilexetilum a amlodipinum.

Caramlo 8 mg/5 mg: Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg a amlodipinum 5 mg (ve formě

amlodipini besilas).

Caramlo 16 mg/10 mg: Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg amlodipinum 10 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Dalšími složkami jsou hyprolosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, triethyl-

citrát, magnesium - stearát.

Jak p

řípravek

Caramlo

vypadá a co obsahuje toto balení

Caramlo 8 mg/5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní tablety s průměrem cca 6 mm, s vyraženým

číslem „8” na jedné straně a „5” na druhé straně.

Caramlo 16 mg/10 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní tablety s průměrem cca 8 mm, s půlící rýhou po

obou stranách, s vyraženým „16 16” na jedné straně a „10 10” na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90 nebo 98 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je

v

členských státech EHP registrován

pod

těmito

názvy:

Kypr, Řecko, Rumunsko, Česká republika, Německo, Polsko

Caramlo

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko

Zenicamo

Portugalsko

CARZAP AM

Bulharsko

Карамло

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidována

: 7. 7. 2017

19-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cardinal Health]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6387 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6388 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6367 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Carilion Materials Management]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement