CAPECITABINE GLENMARK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CAPECITABINE GLENMARK Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 120 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CAPECITABINE GLENMARK Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KAPECITABIN
 • Přehled produktů:
 • CAPECITABINE GLENMARK

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 167/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls226291/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Capecitabine Glenmark 150 mg potahované tablety

Capecitabine Glenmark 500 mg potahované tablety

capecitabinum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Capecitabine Glenmark a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabine Glenmark užívat

Jak se přípravek Capecitabine Glenmark užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Capecitabine Glenmark uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Capecitabine Glenmark a k čemu se používá

Přípravek Capecitabine Glenmark patří do skupiny léčiv nazývaných „cytostatické léky“,

které zabraňují růstu nádorových buněk. Přípravek Capecitabine Glenmark obsahuje 150

mg/500

kapecitabinu, který

sám

sobě

není

cytostatickým

lékem.

Kapecitabin se

přeměňuje na vlastní léčivý protinádorový přípravek až po vstřebání v těle (k této přeměně

dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé).

Přípravek Capecitabine Glenmark se používá k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva,

konečníku, žaludku nebo prsu.

Dále se přípravek Capecitabine Glenmark používá k prevenci výskytu nového nádorového

onemocnění tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn.

Přípravek Capecitabine Glenmark může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými

léčivými přípravky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabine Glenmark

užívat

Neužívejte přípravek Capecitabine Glenmark:

jestliže

jste

alergický(á) na

kapecitabin

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Informujte svého lékaře, pokud je Vám známo, že

jste měl(a) v minulosti alergii nebo zvýšenou reakci na tento přípravek,

jestliže jste v minulosti měl(a) závažné reakce na léčbu fluorpyrimidinem (skupina

protinádorových léků, jako je fluoruracil),

jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte,

jestliže

máte

velmi

nízký

počet

bílých

krvinek

nebo

krevních

destiček

v krvi

(leukopenie, neutropenie nebo trombocytopenie),

jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin,

jestliže víte, že nemáte žádnou aktivitu enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy

(DPD),

jestliže jste nyní nebo jste byl(a) léčen(a) v posledních 4 týdnech brivudinem,

sorivudinem nebo podobnými látkami při léčbě pásového oparu (plané neštovice

nebo herpes zoster).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Capecitabine Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže víte, že máte částečný nedostatek aktivity enzymu

dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) srdeční potíže (např. nepravidelný tlukot

srdce nebo bolesti vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět při fyzické námaze a při

obtížích s krevním zásobením srdce)

jestliže máte mozkové onemocnění (např. při rozšíření nádoru do mozku, nebo

poškození nervů (neuropatie)

jestliže máte poruchu vápníkové rovnováhy (zjištěnou při vyšetření krve)

jestliže máte cukrovku

jestliže nejste schopni udržet jídlo nebo vodu v těle z důvodu závažné nevolnosti a

zvracení

jestliže máte průjem

jestliže jste dehydratován(a)

jestliže máte nerovnováhu minerálů v krvi (elektrolytová nerovnováha zjištěná při

testech)

jestliže jste měl(a) v minulosti problémy s očima, možná bude třeba více sledovat

Vaše oči

jestliže máte závažné kožní reakce

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (zkratka DPD): Deficit DPD je vzácný vrozený

stav, který zpravidla není doprovázen zdravotními potížemi, pokud neužíváte některé léky.

Pokud máte nerozpoznaný deficit DPD a užíváte přípravek Capecitabine Glenmark, je u Vás

zvýšené riziko akutního počátečního nástupu závažné formy nežádoucích účinků, které jsou

uvedeny v bodě 4 Možné nežádoucí účinky. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud

zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, který není

uveden v této příbalové informaci (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Děti a dospívající

Přípravek Capecitabine Glenmark není určen dětem a dospívajícím. Nedávejte přípravek

Capecitabine Glenmark dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a přípravek Capecitabine Glenmark

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,

nebo které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. To je velice

důležité, neboť současné užívání několika léčiv může vést ke zvýšení nebo naopak ke snížení

jejich účinku. Zvýšené opatrnosti je třeba zejména, jestliže užíváte některé z následujících

léků:

léky k léčbě dny (alopurinol),

léky snižující srážlivost krve (kumarin, warfarin),

některé protivirové léky (sorivudin a brivudin),

léky užívané k léčbě záchvatovitých onemocnění nebo třesu (fenytoin),

interferon alfa nebo

radioterapii

některé

léky

léčbě

nádoru

(kyselinu

folinovou,

oxaliplatinu,

bevacizumab, cisplatinu, irinotekan),

léky používané k léčbě nedostatku kyseliny listové.

Přípravek Capecitabine Glenmark s jídlem a pitím

Užívejte přípravek Capecitabine Glenmark nejpozději 30 minut po jídle.

Těhotenství a kojení

Před zahájením léčby musíte informovat lékaře, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete

být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. V případě, že jste těhotná nebo myslíte, že byste mohla

být těhotná,

nesmíte přípravek

Capecitabine

Glenmark

užívat. Pokud

užíváte přípravek

Capecitabine Glenmark, nesmíte kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek

Capecitabine

Glenmark

může

vyvolat

pocit

závratě,

nevolnosti

nebo

únavy.

Přípravek Capecitabine Glenmark tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla

nebo obsluhovat stroje.

Capecitabine Glenmark obsahuje laktózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Capecitabine Glenmark užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Capecitabine Glenmark může předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s

používáním protinádorových léků.

Váš lékař určí dávku a léčebný režim vhodný právě pro Vás. Dávka přípravku Capecitabine

Glenmark je závislá na velikosti Vašeho tělesného povrchu. Velikost povrchu těla se vypočítá

na základě údajů o Vaší výšce a tělesné hmotnosti. Obvyklá dávka pro dospělé je 1250 mg/m

tělesného povrchu, která se užívá dvakrát denně (ráno a večer). Zde jsou uvedeny dva

příklady: osoba, jejíž tělesná hmotnost je 64 kg a výška je 1,64 m, má tělesný povrch o

velikosti 1,7 m

a má dvakrát denně užívat 4 tablety o síle 500 mg a 1 tabletu o síle 150 mg.

Osoba, jejíž tělesná hmotnost je 80 kg a výška je 1,80 m, má tělesný povrch o velikosti 2,0

, má dvakrát denně užívat 5 tablet o síle 500 mg.

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak

dlouhou dobu bude užívání trvat.

Lékař Vám možná určí pro jednotlivou dávku kombinaci tablet o síle 150 mg a 500 mg.

Užívejte tablety ráno a večer, jak Vám předepsal Váš lékař.

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou do 30 minut po jídle (po snídani a večeři).

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek přesně podle doporučení lékaře.

Tablety přípravku Capecitabine Glenmark se obvykle užívají po dobu 14 dnů s následující

sedmidenní přestávkou (kdy nejsou užívány žádné tablety). Toto období 21 dnů představuje

jeden léčebný cyklus.

V kombinaci s dalšími léčivými přípravky může být u dospělých obvyklá dávka nižší než

1250 mg/m

tělesného povrchu a může být zapotřebí užívat tablety v různých časových

intervalech (např. každodenně, bez přestávky v užívání).

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouhou

dobu bude užívání trvat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabine Glenmark, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabine Glenmark, než jste měl(a), kontaktujte svého

lékaře co nejdříve, než užijete další dávku.

Mohou

projevit

následující

nežádoucí

účinky,

jestliže

jste

užil(a)

mnohem

více

kapecitabinu, než jste měl(a): nevolnost nebo zvracení, průjem, zánět nebo vřídky ve střevu

nebo v ústech, bolest nebo krvácení ze střeva nebo žaludku, snížení funkce kostní dřeně

(pokles počtu některých typů krvinek). Pokud budete pozorovat jakýkoli z těchto příznaků,

ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Capecitabine Glenmark

Zapomenutou

dávku

již

neužívejte

následující

dávku

nezdvojnásobujte.

Pokračujte

užívání přípravku podle běžného dávkového schématu a poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Capecitabine Glenmark

Ukončení

léčby

kapecitabinem

nevede

žádným

nežádoucím

účinkům.

Pokud

užíváte

kumarinová antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost – např. fenprokumon), může vést

přerušení léčby přípravkem kapecitabinem k nutnosti úpravy dávky antikoagulancia Vaším

lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě PŘESTAŇTE užívat přípravek Capecitabine Glenmark a vyhledejte svého lékaře,

pokud se u Vás objeví jakýkoli z těchto příznaků:

Průjem: pokud máte o 4 nebo více průjmovitých stolic za den oproti Vašemu

normálnímu počtu nebo pokud máte průjem v noci.

Zvracení: pokud zvracíte více než jednou za 24 hodin.

Nevolnost: pokud ztrácíte chuť k jídlu a denně jíte mnohem méně než obvykle.

Zánět ústní dutiny: pokud máte bolestivá, zarudlá oteklá místa nebo vředy v ústech

a/nebo hrdle.

Kožní reakce na rukou a nohou: pokud máte bolestivé, oteklé, zarudlé nebo brnící

ruce a/nebo chodidla.

Horečka: pokud máte tělesnou teplotu 38 °C nebo vyšší.

Infekce: pokud zaznamenáte známky infekce způsobené bakteriemi nebo viry nebo

jinými organismy.

Bolest na hrudi: pocítíte-li bolest uprostřed hrudníku, zejména v průběhu fyzické

námahy.

Stevens-Johnson

ů

v

syndrom:

pokud

zaznamenáte

bolestivou

červenou

nebo

nafialovělou kožní vyrážku, která se šíří a tvoří puchýře a/nebo jiná poškození kožní

tkáně začínající se objevovat na sliznici (např. ústa a rty), obzvlášť pokud jste měl(a)

předtím citlivost na světlo, infekce dýchacího systému (např. bronchitida) a/nebo

horečku.

DPD nedostatečnost: pokud trpíte známou DPD nedostatečností, je u Vás zvýšené

riziko

akutního

počátečního

nástupu

toxicity

závažných,

život

ohrožujících

nežádoucích

účinků

někdy

končících

úmrtím,

které

jsou

způsobené

přípravkem

Capecitabine Glenmark (např. zánět žaludku, zánět sliznice, průjem, neutropenie a

neurotoxicita).

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky zachyceny včas, obvykle dojde k jejich zlepšení během 2-3

dnů po ukončení léčby. Pokud však tyto nežádoucí účinky přetrvávají, vyhledejte neprodleně

svého lékaře. Váš lékař možná pro další léčbu dávku přípravku sníží.

Kožní reakce na rukou a nohou může vést ke ztrátě otisku prstu, což by mohlo mít dopad na

Vaši identifikaci pomocí otisku prstu.

Kromě

výše

uvedených

přípravek

Capecitabine

Glenmark

užíván

samostatně,

velmi

častými nežádoucími účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu z 10, jsou:

bolest břicha

vyrážka, suchost nebo svědění kůže

únava

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

Tyto nežádoucí účinky

mohou

být závažné;

proto

velmi

důležité,

abyste

okamžitě

kontaktoval(a) svého lékaře v případě, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Váš lékař Vám

možná sníží dávku nebo léčbu přípravkem Capecitabine Glenmark dočasně přeruší. Sníží se

pravděpodobnost,

budou

nežádoucí

účinky

dále

pokračovat

nebo

budou

zhoršovat.

Další nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

pokles počtu bílých nebo červených krvinek (zjištěný při testech),

dehydratace, úbytek tělesné hmotnosti,

nespavost (insomnie), deprese,

bolest hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo pocity

brnění), změny chuti,

podráždění oka, zvýšené slzení, zarudnutí oka (zánět spojivek),

zánět žil (tromboflebitida),

dušnost, krvácení z nosu, kašel, příznaky rýmy,

opar nebo jiná podobná infekce,

infekce plic nebo dýchacích cest (např. zápal plic nebo zánět průdušek),

krvácení ze střeva, zácpa, bolest horní části břicha, zažívací obtíže, plynatost, sucho v

ústech,

kožní

vyrážka,

ztráta

vlasů

(alopecie),

zarudnutí

kůže,

suchost

kůže,

svědění

(pruritus), změna barvy kůže, ztráta kůže, zánět kůže, změny nehtů,

bolesti kloubů, končetin, hrudníku nebo zad,

horečka, otoky končetin, pocit nemoci,

problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení hladiny bilirubinu

(vylučovaného játry) v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, infekce

způsobené kvasinkami (včetně postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, absces

kolem zubů,

bulky pod kůží (lipom),

pokles počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při

testech),

alergie,

cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, vzestup hladiny triglyceridů v

krvi,

stav zmatenosti, záchvaty paniky, depresivní nálada, pokles libida,

obtížné vyjadřování, zhoršená paměť, ztráta koordinace pohybů, poruchy rovnováhy,

slabost, poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním,

rozmazané nebo dvojité vidění,

závratě, bolest ucha,

nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudníku a srdeční

záchvat (infarkt),

krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka,

chladné končetiny, nachové skvrny na kůži,

krevní sraženiny v plicních cévách (embolie plic), kolaps plíce, vykašlávání krve,

astma, dušnost při námaze,

neprůchodnost („ucpání“) střeva, hromadění tekutiny v břišní dutině, zánět tenkého

nebo tlustého střeva, žaludku nebo jícnu, bolest v dolní části břicha, nepříjemné

pocity v břiše, pálení žáhy (při návratu obsahu žaludku do jícnu), krev ve stolici,

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí),

kožní vředy a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo

bolest v obličeji,

otok nebo ztuhlost kloubů, bolest kostí, slabost nebo ztuhlost svalů,

hromadění tekutiny v ledvinách, častější močení v noci, neschopnost udržet moč

(inkontinence), krev v moči, zvýšená hladina kreatininu v krvi (známky poruchy

funkce ledvin),

neobvyklé krvácení z pochvy,

otoky (edémy), třesavka.

Některé nežádoucí účinky jsou častější, pokud se používá kapecitabin v kombinaci s jinými

léky používanými při léčbě nádorů. Další nežádoucí účinky při tomto způsobu podávání jsou

následující:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, vzestup hladiny cukru v krvi,

nervová bolest,

zvonění nebo hučení v uších (tinnitus), ztráta sluchu,

zánět žil,

škytavka, změna hlasu,

bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti,

pocení, noční poty,

svalové křeče,

obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči,

podlitina nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků v

injekcích).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

zúžení nebo uzavření slzných kanálků (stenóza slzovodů),

selhání jater,

zánět vedoucí k poruchám vylučování žluči (cholestatický zánět jater),

specifické změny na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu),

určité typy arytmií (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie),

zánět oka způsobující bolest oka a možné problémy se zrakem,

zánět kůže způsobující olupující se červené skvrny z důvodu onemocnění imunitního

systému.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

závažná kožní reakce, jako je například kožní vyrážka, vředy a tvorba puchýřů, které

mohou zahrnovat vředy v ústech, v nose, na genitáliích, na rukách, na nohou a v

oblasti očí (červené a nateklé oči).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Capecitabine Glenmark uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Al-Al blistr

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

PVC/PVDC/Al blistry

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Capecitabine Glenmark obsahuje

Léčivou látkou je capecitabinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro

tablety:

laktóza,

mikrokrystalická

celulóza,

hypromelóza,

sodná

sůl

kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý a

červený oxid železitý (E172), mastek.

Jak přípravek Capecitabine Glenmark vypadá a co obsahuje toto balení

Capecitabine

Glenmark

jsou

potahované

podlouhlé

bikonvexní

tablety

světle

broskvové barvy s vyznačeným nápisem ‘150’ na jedné straně a hladké na druhé straně.

Capecitabine Glenmark 500 mg potahované podlouhlé bikonvexní tablety broskvové barvy s

vyznačeným nápisem ‘500’ na jedné straně a hladké na druhé straně.

Capecitabine

Glenmark

dispozici

následujících

velikostech

balení:

Al/Al nebo PVC/PVDC/Al blistry, balené po 30, 60 nebo 120 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Accord Healthcare Limited, 1

Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF,

Velká Británie

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, s místem propouštění

Fibichova 143, Vysoké Mýto, Česká republika

Pharmacare Premium Ltd., HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia, BBG 3000,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 12. 2016

Bulharsko

Česká republika

Capecitabine Glenmark 150 mg/500 mg Film-coated Tablets

Capecitabine Glenmark 150 mg/500 mg potahované tablety

Maďarsko

Capecitabine Glenmark 150 mg/500 mg Film tabletta

Polsko

Capecitabine Glenmark

Rumunsko

Capecitabina Glenmark 150 mg/500 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Capecitabine Glenmark 500 mg Filmom obalené tablety

Velká Británie

Capecitabine Glenmark 150 mg/500 mg Tablets