CAPECITABINE CIPLA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CAPECITABINE CIPLA Potahovaná tableta 150MG
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CAPECITABINE CIPLA Potahovaná tableta 150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Kapecitabin
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 10X150MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 098/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls221549/2015 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Capecitabine Cipla 150 mg potahované tablety 

Capecitabine Cipla 500 mg potahované tablety 

Capecitabinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-   

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.   Co je přípravek Capecitabine Cipla a k čemu se používá 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabine Cipla užívat 

3.   Jak se přípravek Capecitabine Cipla užívá 

4.   Možné nežádoucí účinky 

5.   Jak přípravek Capecitabine Cipla uchovávat 

6.   Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Capecitabine Cipla a k čemu se používá 

Capecitabine Cipla patří do skupiny léků známých jako “cytostatika”, které zastavují růst nádorových 

buněk.  Přípravek  Capecitabine  Cipla  obsahuje  150  mg/500  mg  kapecitabinu, který  sám  o  sobě  není 

cytostatikem.  Změní  se  na  aktivní  protinádorový  přípravek,  až  když  je  vstřebán  do těla (a to  více  v 

nádorové tkáni než v tkáni normální).  

Capecitabine Cipla je používán k léčbě nádorů tlustého střeva, konečníku, žaludku nebo prsu.  

Dále  je  Capecitabine  Cipla  používán  k předcházení  nového  výskytu  rakoviny  tlustého  střeva  po 

úplném chirurgickém odstranění nádoru. 

Capecitabine Cipla může být užíván sám o sobě nebo v kombinaci s jinými přípravky. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabine Cipla užívat  

Neužívejte přípravek Capecitabine Cipla:  

-  jestliže jste alergický/á na kapecitabin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). Sdělte prosím svému lékaři, pokud víte, že jste alergický/á nebo máte zvýšenou 

reakci na tento přípravek. 

-  jestliže jste v minulosti měl/a závažné reakce na léčbu fluorpyrimidinem (skupina 

protinádorových léků, jako je fluoruracil), 

-  jestliže jste těhotná nebo kojíte, 

-  pokud máte velmi nízký počet bílých krvinek nebo krevních destiček (leukopenie, neutropenie 

nebo trombocytopenie), 

-  pokud máte závažné jaterní onemocnění nebo potíže s ledvinami, 

-  pokud je známo, že trpíte nedostatkem enzymu dihydropyrimidin dehydrogenázy (DPD) 

důležitého pro metabolismus uracilu a thyminu, nebo  

-  v případě že jste právě léčeni, nebo jste byli v posledních 4 týdnech léčeni, brivudinem, 

sorivudinem nebo látkami z podobné třídy jako součást léčby herpes zoster (plané neštovice 

nebo pásový opar).  

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Capecitabine Cipla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

-  pokud máte onemocnění jater nebo ledvin 

-  pokud máte nebo jste v minulosti měl/a srdeční potíže (například nepravidelný tlukot srdce nebo 

bolest na hrudi vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět způsobenou fyzickou námahou a při 

obtížích s krevním zásobením srdce)  

-  pokud máte mozkové onemocnění (například při rozšíření nádoru do mozku, nebo poškození 

nervů (neuropatie))  

-  pokud máte poruchu rovnováhy vápníku (zjištěnou při vyšetření krve)  

-  pokud máte cukrovku 

-  pokud nemůžete udržet jídlo nebo vodu v těle, protože trpíte závažnou nevolností a zvracením   

-  pokud máte průjem  

-  pokud jste nebo budete dehydrovaný/á  

-  pokud máte nerovnováhu minerálů v krvi (nerovnováha elektrolytů, zjištěná v testech)   

-  máte-li v anamnéze problémy s očima, pak bude třeba sledovat stav vašich očí   

-  pokud   máte závažnou   kožní reakci 

Nedostatek  dihydropyrimidindehydrogenázy  (zkratka  DPD):  Nedostatek  DPD  je  vzácné  vrozené 

onemocnění,  které  není  obvykle  spojeno  se  zdravotními  problémy,  pokud  neužíváte  některé  léky. 

Máte-li nerozpoznaný nedostatek DPD a užíváte kapecitabin, mohou se u Vás projevit závažné formy 

nežádoucích účinků uvedených v bodu 4 „Možné nežádoucí účinky“. Kontaktujte ihned svého lékaře, 

pokud  zjistíte  jakýkoli  nežádoucí  účinek  nebo  jakýchkoli  jiný  nežádoucí  účinek,  který  není  uveden 

v této příbalové informaci (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky)“.    

Děti a dospívající  

Přípravek  Capecitabine  Cipla  není  určen  pro  děti  a  dospívající.  Nedávejte  přípravek  Capecitabine 

Cipla dětem a dospívajícím.  

Další léčivé přípravky a přípravek Capecitabine Cipla  

Před započetím léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 

v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Toto je nesmírně důležité, protože užívání 

více než jednoho léku současně může posílit nebo oslabit účinek léku. Musíte být zvláště opatrný/á, 

pokud léčba zahrnuje: 

-  léky na dnu (alopurinol), 

-  léky na ředění krve (kumarin, warfarin), 

-  některá protivirová léčiva (sorivudin a brivudin),  

-  léky na záchvaty nebo třes (fenytoin), 

-  interferon alfa, 

-  radioterapii (ozařování) a některé léky určené k léčbě rakoviny (kyselinu folinovou, 

oxaliplatinu, bevacizumab, cisplatinu, irinotekan), 

-  léky užívané při nedostatku kyseliny listové.  

Capecitabine Cipla s jídlem a pitím 

Užívejte přípravek Capecitabine Cipla nejpozději do 30 minut po jídle. 

Těhotenství a kojení 

Než začnete s léčbou, musíte sdělit svému lékaři, zda jste těhotná, domníváte se, že můžete být 

těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Přípravek Capecitabine Cipla nesmíte užívat, jste-li těhotná, nebo se 

domníváte, že můžete být těhotná. Pokud užíváte přípravek Capecitabine Cipla, neměla byste kojit. 

Než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů 

Přípravek Capecitabine Cipla může vyvolávat závratě, nevolnost nebo únavu. Přípravek Capecitabine 

Cipla tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje.  

Přípravek Capecitabine Cipla obsahuje monohydrát laktózy 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 

tento lék užívat. 

3.  Jak se přípravek Capecitabine Cipla užívá  

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 

jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek  Capecitabine  Cipla  může  předepsat  pouze  lékař  se  zkušenostmi  s užíváním 

protirakovinných léčiv. 

Tablety přípravku Capecitabine Cipla se mají polykat a zapít vodou, a to do 30 minut po jídle. 

Váš  lékař  Vám  předepíše  dávku  a  léčebný  režim,  který  je  pro  vás  vhodný.  Dávka  přípravku 

Capecitabine Cipla vychází z plochy povrchu těla. Ta je vypočtena z Vaší výšky a tělesné hmotnosti. 

Obvyklá dávka u dospělých je 1250 mg/m 2  plochy povrchu těla, užívaná dvakrát denně (ráno a večer). 

Zde  jsou  uvedeny  dva  příklady:  Osoba, jejíž  tělesná hmotnost je  64  kg  a  výška  1,64  m,  má  plochu 

povrchu těla 1,7 m 2  a měla by užívat 4 tablety o 500 mg a 1 tabletu o 150 mg dvakrát denně. Osoba, 

jejíž tělesná hmotnost je 80 kg a výška 1,80 m, má plochu povrchu těla 2,00 m 2  a měla by užívat 5 

tablet o 500 mg dvakrát denně. 

Přípravek Capecitabine Cipla se obvykle užívá po dobu 14 dnů s následnou 7- denní přestávkou (kdy 

se neužívají žádné tablety). Toto 21denní období představuje jeden léčebný cyklus.  

V kombinaci s jinými přípravky může být obvyklá dávka pro dospělé nižší než 1250 mg/m 2  plochy 

povrchu těla a může být nutné užívat tablety po jinou dobu (např. každý den bez přestávky). 

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku máte užívat, kdy ji užívat a po jak dlouhou dobu ji budete muset 

užívat. 

Váš lékař může žádat, abyste užíval/a kombinaci 150mg a 500mg tablet v každé dávce. 

-  Užívejte tablety ráno a večer tak, jak Vám byly ošetřujícím lékařem předepsány.  

-  Užijte tablety během 30 minut po skončení jídla (snídaně a večeře). 

-  Je důležité, abyste užíval/a všechny léky, které Vám Váš lékař předepsal. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Capecitabine Cipla, než jste měl/a 

Pokud jste užil/a více přípravku Capecitabine Cipla než jste měl/a, kontaktujte svého lékaře co 

nejdříve, před užitím další dávky. 

Mohou se projevit následující nežádoucí účinky, jestliže jste užil/a mnohem více kapecitabinu, než jste 

měl/a:  nevolnost  nebo  zvracení,  průjem,  zánět  nebo  tvorba  vředů  ve  střevech  nebo  v  ústech,  bolest 

nebo krvácení ze střev nebo žaludku nebo útlum kostní dřeně (snížení počtu některých typů krvinek). 

Jestliže  se  u  Vás  některý  z těchto  uvedených  příznaků  objeví,  informujte  o  tom  okamžitě  svého 

ošetřujícího lékaře.  

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Capecitabine Cipla:  

Vynechanou dávku si vůbec neberte a nezdvojnásobujte příští dávku. Místo toho pokračujte v 

pravidelném dávkovacím režimu a poraďte se se svým lékařem.  

Pokud přestanete přípravek Capecitabine Cipla užívat 

V důsledku ukončení léčby přípravkem Capecitabine Cipla nedochází k žádným nežádoucím účinkům. 

Pokud  užíváte  kumarinové  antikoagulační  léky  (obsahující  např.  fenprokumon),  po  ukončení  léčby 

přípravkem Capecitabine Cipla může být nutné, aby Váš lékař upravil dávku antikoagulačních léků. 

Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Okamžitě PŘESTAŇTE užívat přípravek Capecitabine Cipla tablety a kontaktujte svého lékaře, 

pokud se objeví některý z těchto příznaků: 

-  Průjem: pokud máte každý den stolici častěji o 4 nebo více v porovnání s Vaší normální stolicí, 

nebo stolici v noci. 

-  Zvracení: pokud zvracíte více než jednou během 24 hodin. 

-  Pocit na zvracení: pokud ztratíte chuť k jídlu a množství jídla, které jíte každý den, je mnohem 

menší než obvykle. 

-  Zánět sliznice dutiny ústní: máte-li bolest, zrudnutí, otok nebo boláky v ústech a/nebo v hrdle. 

-  Kožní reakce na rukou a nohou: jestliže trpíte bolestmi, otokem, zarudnutím nebo brněním rukou 

a/nebo chodidel;  

-  Horečka: máte-li teplotu 38°C nebo vyšší. 

Infekce: pokud se objeví známky infekce způsobené bakteriemi nebo viry, nebo jinými organismy.  

-  Bolest na hrudi: pokud pociťujete bolest lokalizovanou uprostřed hrudníku, zvláště pokud k tomu 

dochází během cvičení. 

Steven -Johnsonův syndrom:   pokud se objeví bolestivá červená nebo purpurová kožní vyrážka, 

která se šíří a tvoří puchýřky a/nebo se začínají objevovat jiná poškození na sliznici (například v 

ústech a na rtech), a to zejména pokud jste byli dříve citliví na světlo, trpíte infekcí dýchacího 

systému (například bronchitida) a/nebo máte horečku. 

Tyto nežádoucí účinky, pokud jsou zachyceny včas, se obvykle zlepší během 2 až 3 dnů po přerušení 

léčby. Ovšem v případě, že tyto nežádoucí účinky pokračují, kontaktujte ihned svého lékaře. Váš lékař 

Vám může doporučit obnovit léčbu s nižší dávkou. 

Kromě výše uvedeného, je-li kapecitabin užíván samostatně, velmi časté nežádoucí účinky, které 

mohou postihnout více než 1 osobu z 10 jsou:  

 bolest břicha  

 vyrážka, suchá kůže nebo svědění kůže  

 únava  

 ztráta chuti k jídlu (anorexie)  

Tyto nežádoucí účinky mohou být závažné; Proto je důležité, abyste okamžitě kontaktoval/a svého 

lékaře, pokud se u Vás objeví nežádoucí účinek. Váš lékař Vám možná sníží dávku a/nebo dočasně 

přeruší léčbu kapecitabinem. Sníží se tak pravděpodobnost, že nežádoucí účinky budou u Vás dále 

pokračovat nebo že se budou zhoršovat. 

Další nežádoucí účinky jsou:  

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) zahrnují:  

 snížení počtu bílých krvinek nebo červených krvinek (zjištěno v testech),  

 dehydratace, úbytek tělesné hmotnosti,  

 nespavost (insomnie), deprese,  

 bolesti hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo brnění), změny chutě,  

 podráždění očí, zvýšená tvorba slz, zarudnutí oka (zánět spojivek, konjunktivitida)  

 zánět žil (tromboflebitida),  

 dušnost, krvácení z nosu, kašel, rýma,  

 opary nebo jiné podobné infekce,  

 infekce plic nebo dýchacího systému (například zápal plic nebo zánět průdušek),  

 krvácení ze střeva, zácpa, bolest v horní části břicha, zažívací obtíže, nadměrné nadýmání, sucho v 

ústech  

 kožní vyrážka, ztráta vlasů (alopecie), zarudnutí kůže, suchá kůže, svědění (pruritus), změna barvy 

kůže, ztráta kůže, zánět kůže, poruchy nehtů  

 bolest v kloubech nebo v končetinách, bolest hrudníku nebo zad,  

 horečka, otoky končetin, pocit nemoci  

 problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení bilirubinu v krvi (vylučuje se játry). 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) zahrnují:  

 krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, plísňové infekce (včetně 

postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, zubní absces,  

 bulky pod kůži (lipoma),  

 snížení počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při testech)  

 alergie  

 cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, zvýšená hladina triglyceridů v krvi,  

 zmatenost, záchvaty paniky, depresivní nálada, snížení libida,  

 obtíže při mluvení, poruchy paměti, ztráta pohybové koordinace, poruchy rovnováhy, mdloby, 

poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním  

 rozmazané nebo dvojité vidění,  

 závratě, bolest ucha.  

 nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudi a srdeční záchvat (infarkt),  

 krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka, studené 

končetiny, fialové (nachové) skvrny na kůži  

 krevní sraženiny v plicních cévách (plicní embolie), selhání plic, vykašlávání krve, astma, dušnost 

při námaze,  

 neprůchodnost střev, nahromadění tekutiny v břiše, zánět tenkého nebo tlustého střeva, žaludku 

nebo jícnu, bolest v podbřišku, nepříjemný pocit v břiše, pálení žáhy (při návratu obsahu žaludku do 

jícnu), krev ve stolici,  

 žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)  

 vředy na kůži a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo bolest v obličeji  

 otoky kloubů nebo ztuhlost, bolest kostí, svalová slabost nebo ztuhlost,  

 nahromadění tekutiny v ledvinách, zvýšená frekvence močení během noci, neschopnost udržet moč 

(inkontinence), krev v moči, zvýšení hladiny kreatininu v krvi (známka poruchy funkce ledvin)  

 neobvyklé krvácení z pochvy  

 otok (edém), zimnice a třesavka  

Některé z těchto nežádoucích účinků jsou častější, pokud je kapecitabin užíván s jinými přípravky k 

léčbě rakoviny. Další nežádoucí účinky pozorované při tomto způsobu podávání jsou následující: 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) zahrnují:  

 pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, zvýšení hladiny cukru v krvi,  

 nervová bolest,  

 zvonění nebo hučení v uších (tinitus), ztráta sluchu,  

 zánět žil,  

 škytavka, změna hlasu,  

 bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti,  

 pocení, noční pocení,  

 svalové křeče,  

 obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči,  

 modřiny nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků injekcí)  

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) zahrnují:  

 zúžení nebo ucpání slzného kanálku (stenóza slzovodu)  

 selhání jater,  

 zánět vedoucí k poruchám vylučování žluči (cholestatická hepatitida),  

 specifické změny elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu),  

 některé typy arytmie (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie),  

 oční zánět způsobující bolest oka a případně problémy se zrakem 

 zánět kůže způsobující červené šupinaté skvrny v důsledku onemocnění imunitního systému  

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů) zahrnují: 

 závažná kožní reakce, jako je kožní vyrážka, vředy a puchýře, které mohou zahrnovat  

ústa, nos, genitálie, ruce, nohy a oči (červené a oteklé oči).  

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Capecitabine Cipla uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte v původním obalu.  

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, štítku a na blistru za 

EXP: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Capecitabine Cipla obsahuje 

-  Léčivou látkou je capecitabinum.  

  150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. 

  500 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg. 

-  Dalšími složkami jsou: 

  Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, sodná sůl 

kroskarmelosy, magnesium-stearát 

  Potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý 

(E172), makrogol  

Jak přípravek Capecitabine Cipla vypadá a co obsahuje toto balení 

Capecitabine Cipla 150 mg potahované tablety jsou růžové potahované tablety, bikonvexní, ve tvaru 

tobolky, s vyražením „150“ na jedné straně a hladké na druhé straně. 

Capecitabine Cipla 500 mg potahované tablety jsou růžové potahované tablety, bikonvexní, ve tvaru 

tobolky, s vyražením „500“ na jedné straně a hladké na druhé straně. 

Capecitabine Cipla 150 mg:   Krabička obsahuje PVC/PVDC/Al blistr s 10 tabletami. 

Krabička obsahuje 6 blistrů (PVC/PVDC/Al) s 10 tabletami. 

Capecitabine Cipla 500 mg:   Krabička obsahuje PVC/PVDC/Al blistr se 4 tabletami. 

Krabička obsahuje 12 blistrů (PVC/PVDC/Al) s 10 tabletami. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Cipla UK Ltd.  

The Old Post House, Heath Road, 

Weybridge, Surrey, KT13 8TS 

Velká Británie  

Výrobce 

S & D Pharma, CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika  

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál PHARMOS a.s.), Česká republika 

Imedica S.A. 

Sos, Bucuresti-Ploiesti, 141D, 013686, Sector 1, Bucuresti, Rumunsko 

Cipla (EU) Limited, 

 Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY, Velká Británie  

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy 

Belgie (DE)  Capecitabine Cipla 150 mg Filmtabletten 

Capecitabine Cipla 500 mg Filmtabletten 

Belgie (FR)  Capecitabine Cipla 150 mg comprimés pelliculés 

Capecitabine Cipla 500 mg comprimés pelliculés 

Belgie (NL)  Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg filmomhulde tabletten 

Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg filmomhulde tabletten 

Bulharsko  Капецитабин Сипла 150 mg & 500 mg филмирани таблетки 

Капецитабин Сипла 150 mg & 500 mg филмирани таблетки 

Česká republika  Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg potahované tablet 

Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg potahované tablet 

Slovenská republika  Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg filmom potiahnuté tablet 

Capecitabine Cipla 150 mg & 500 mg filmom potiahnuté tablety 

Polsko  Capecitabine Cipla, 150 mg & 500 mg, tabletki powlekane 

Capecitabine Cipla, 150 mg & 500 mg, tabletki powlekane 

Rumunsko  Capecitabină Cipla 150 mg & 500 mg comprimate filmate 

Capecitabină Cipla 150 mg & 500 mg comprimate filmate 

Irsko  Capecitabine Cipla 150 mg film- coated tablets 

Capecitabine Cipla 500 mg film- coated tablets 

Malta  Capecitabine Cipla 150 mg film- coated tablets 

Capecitabine Cipla 500 mg film- coated tablets 

Švédsko  Capecitabine Cipla 150 mg filmdragerade tableter 

Capecitabine Cipla 500 mg filmdragerade tableter 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 04/2016