Advertisement

Canigen DHPPi L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Canigen DHPPi L
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a suspenze pro přípravu injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Canigen DHPPi L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9904635 - 1 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9904636 - 1 x 10 dávka - lahvička - sklo; 9904637 - 1 x 25 dávka - lahvička - sklo; 9904638 - 1 x 50 dávka - lahvička - sklo; 9904639 - 1 x 100 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/002/16-C
 • Datum autorizace:
 • 07-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIGEN DHPPi/L

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC S.A.

1ére Avenue - 2065m

L.I.D.

06516 CARROS, FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIGEN DHPPi/L

Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi pro psy.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan 10

TCID

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . . . . . . . . . . . . . .10

TCID

Virus parainfluensis canis attenuatum (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

Suspenze:

Leptospira interrogans sérovar canicola inactivata, kmen 601903 . . . > 80% ochranná dávka

Leptospira interrogans sérovar icterohaemorrhagiae inactivata, kmen 601895 .. .> 80% ochranná

dávka

* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

** dle monografie 447 Evropského lékopisu, zkouška účinnosti na křečcích

Lyofilizát: Bílá peleta

Suspenze: Průhledná tekutina

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku:

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1;

- k prevenci klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních

studií provedených s CPV-2b kmenem;

- k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžní studie

provedené s CPV-2c kmenem;

- ke snížení respiračních klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů a psího

adenoviru typu 2;

- k prevenci mortality a snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace a lézí ledvin a

vylučování L. canicola močí;

- ke snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace ledvin a vylučování L.

icterohaemorrhagiae močí;

Nástup imunity

Nástup imunity byl prokázán 3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční

laryngotracheitidy (CAV–2), po 4 týdnech u infekční hepatitidy ( CAV-1) a parainfluenzy, po 5

týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.

Doba trvání imunity

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

Pro CPV a CAV-1 byla délka imunity prokázána sérologicky. Pro CPV se ukázalo, že jeden rok po

vakcinaci jsou protilátky proti CPV-2 a CPV-2c stále přítomny. V studiích trvání imunity nebyl

zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinou vakcinovaných a kontrolních psů ve vylučování viru pro

CPiV a CAV-2, ve snížení kolonizace ledvin pro L. canicola a L. icterohaemorrhagiae, ani ve snížení

ledvinových lézí a vylučování L. Canicola močí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírná lokální reakce, která spontánně

vymizí během 1 až 2 týdnů. Tato přechodná lokální reakce může být otok (≤ 4 cm), nebo mírný

difuzní lokální edém, ve vzácných případech spojený s bolestí nebo svěděním.

Přechodné post-vakcinační letargické stavy jsou běžné. Ve vzácných případech může být pozorována

hypertermie nebo zažívací poruchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.

Byly popsány velmi vzácné hypersenzitivní reakce, v případě takové alergické nebo anafylaktické

reakce by měla být podána adekvátní symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)

- Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

- Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)

- Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)

- Velmi vzácné (u méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu

DHPPi/L dle následujícího vakcinačního schématu:

Primovakcinace:

První vakcinace se provádí u štěňat od 8 týdnů věku.

Druhá vakcinace po 3 – 4 týdnech.

Revakcinace:

Každoročně.

Jedna booster injekce jedné dávky by měla být podána 1 rok po druhé injekci a poté každý rok.

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V

takových případech se doporučuje aplikovat třetí dávku vakcíny od 15 týdnů věku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhled rekonstituovaného přípravku je lehce narůžovělý béžový

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě

po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění

Přítomnost mateřských protilátek (u štěňat od vakcinovaných fen), může v některých případech

ovlivnit vakcinaci. Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno

(viz oddíl "dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání“).

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Po vakcinaci se živé virové vakcinační kmeny (CAV-2, CPV) mohou rozšířit na nevakcinovaná

zvířata bez jakéhokoli patologického efektu pro zvířata v kontaktu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování:

Desetinásobná dávka neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené v

kci „Nežádoucí

účinky“ s výjimkou, že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena (až 26 dnů).

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního

léčivého přípravku musí být likvidován v souladu s místními požadavky

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

1 x 1 dávka, (1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička suspenze),

10 x 1 dávka, (10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček suspenze),

25 x 1dávka, (25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček suspenze),

50 x1 dávka, (50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček suspenze),

100 x 1 dávka, (100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček suspenze),

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement