Canigen DHPPi

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Canigen DHPPi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Canigen DHPPi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9905183 - 1 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9905184 - 5 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9905185 - 10 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9905186 - 25 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9905187 - 50 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9905188 - 100 x 1 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/057/16-C
 • Datum autorizace:
 • 15-07-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIGEN DHPPi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC

ére

Avenue - 2065m - LID

06516 Carros

(Francie)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIGEN DHPPi

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . .

. 10

TCID

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan . . . . . 10

TCID

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

Virus parainfluensis canis attenuatum (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

Rozpouštědlo:

Voda na injekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ml

Lyofilizát: Bílá peleta

Rozpouštědlo: Bezbarvá tekutina

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku:

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1;

- k prevenci klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních studií provedených s

CPV-2b kmenem;

- k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžní studie provedené s CPV-2c

kmenem;

- ke snížení respiračních klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů a psího adenoviru typu 2;

Nástup imunity:

Nástup imunity byl prokázán

-3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční laryngotracheitidy (CDV, CPV a CAV–2),

-po 4 týdnech u infekční hepatitidy a parainfluenzy 2 (CAV-1 a CPiV).

Doba trvání imunity:

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

Pro CPV a CAV-1 byla délka imunity prokázána sérologicky. Pro CPV se ukázalo, že jeden rok po vakcinaci jsou

protilátky proti CPV-2 a CPV-2c stále přítomny. Ve studiích trvání imunity nebyl zjištěn žádný významný rozdíl

mezi skupinou vakcinovaných a kontrolních psů ve vylučování viru pro CPiV a CAV-2.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírná lokální reakce, která spontánně vymizí během 1

až 2 týdnů. Tato přechodná lokální reakce může být otok (≤ 4 cm), nebo mírný difuzní lokální edém, ve vzácných

případech spojený s bolestí nebo svěděním.

Přechodné post-vakcinační letargické stavy jsou běžné. Ve vzácných případech může být pozorována hypertermie

nebo zažívací poruchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.

Byly popsány velmi vzácné hypersenzitivní reakce, v případě takové alergické nebo anafylaktické reakce by měla být

podána adekvátní symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)

- Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

- Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)

- Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)

- Velmi vzácné (u méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHPPi dle

následujícího vakcinačního schématu:

Primovakcinace:

První vakcinace se provádí u štěňat od 8 týdnů věku.

Druhá vakcinace po 3 – 4 týdnech.

Je li vyžadována také aktivní imunizace proti leptospiróze, lze použít leptospirovou vakcínu od firmy

Virbac jako rozpouštědlo. Po rekonstituci jedné dávky tohoto přípravku s jednou dávkou leptospirové vak-

cíny od firmy Virbac jemně protřepejte (barva rekonstituovaného produktu je slabě narůžověle béžová) a

podejte okamžitě jednu dávku 1 ml subkutánně podle stejného vakcinačního schématu: 2 injekce v rozpětí

3 až 4 týdnů od 8 týdnů věku.

Revakcinace

Každoročně.

Jedna booster injekce jedné dávky by měla být podána 1 rok po druhé injekci a poté každý rok.

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V takových případech se

doporučuje aplikovat třetí dávku vakcíny od 15 týdnů věku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhled rekonstituovaného přípravku je lehce narůžovělý.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění:

Přítomnost mateřských protilátek (u štěňat od vakcinovaných fen), může v některých případech ovlivnit vakcinaci.

Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno

(viz oddíl "dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání“.)

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Po vakcinaci se živé virové vakcinační kmeny (CAV-2, CPV) mohou rozšířit na nevakcinovaná zvířata bez

jakéhokoli patologického efektu pro zvířata v kontaktu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce:

Informace o bezpečnosti a účinnosti které jsou k dispozici ukazují, že

tuto vakcínu lze mísit a podávat s vakcínou

proti leptospiróze od firmy Virbac, pokud je k dispozici.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním

léčivým přípravkem

vyjma výše zmíněného přípravku.

Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování:

Desetinásobná dávka neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené v sekci „Nežádoucí účinky“ s výjimkou,

že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena (až 26 dnů).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem kromě přípravku uvedeného v sekci Interakce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního léčivého přípravku

musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

1 x 1 dávka, (1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička rozpouštědla),

5 x 1 dávka, (5 lahviček lyofilizátu a 5 lahviček rozpouštědla),

10 x 1 dávka, (10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček rozpouštědla),

25 x 1dávka, (25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček rozpouštědla),

50 x1 dávka, (50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček rozpouštědla),

100 x 1 dávka, (100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček rozpouštědla),

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.