Canigen DHPPi L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Canigen DHPPi L
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Canigen DHPPi L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9904635 - 1 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9904636 - 1 x 10 dávka - lahvička - sklo; 9904637 - 1 x 25 dávka - lahvička - sklo; 9904638 - 1 x 50 dávka - lahvička - sklo; 9904639 - 1 x 100 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/002/16-C
 • Datum autorizace:
 • 07-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIGEN DHPPi/L lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC

1ére Avenue - 2065m

L.I.D.

F - 06516 CARROS,

FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIGEN DHPPi/L lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan 10

TCID

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . . . . . . . . . . . . ..10

TCID

Virus parainfluensis canis attenuatum (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . 10

TCID

Suspenze:

Inaktivovaná Leptospira interrogans:

-sérová skupina Canicola, sérovar Canicola, kmen 601903 . . . . . . . . . . ……………..4350- 7330 U**

-sérová skupina Icterohaemorrhagiae, sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen 601895 …. 4250 - 6910 U**

* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

** Antigenní ELISA jednotky

Lyofilizát: Bílá peleta

Suspenze: Průhledná tekutina

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku:

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;

- k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1;

- k prevenci klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních

studií provedených s CPV-2b kmenem;

- k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžní studie

provedené s CPV-2c kmenem;

- ke snížení respiračních klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů a psího

adenoviru typu 2;

- k prevenci mortality a snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace a lézí ledvin a

vylučování L. canicola močí;

- ke snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace ledvin a vylučování L.

icterohaemorrhagiae močí;

Nástup imunity

Nástup imunity byl prokázán 3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční

laryngotracheitidy (CAV–2), po 4 týdnech u infekční hepatitidy ( CAV-1) a parainfluenzy, po 5

týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.

Doba trvání imunity

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinačním cyklu u všech složek.

Ve studiích trvání imunity jeden rok po primovakcinaci dle základního imunisačního schematu nebyl

nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinou vakcinovaných a kontrolních psů ve vylučování

viru pro CPiV a CAV-2, ve snížení kolonizace ledvin pro L. canicola a L. icterohaemorrhagiae, ani ve

snížení ledvinových lézí a vylučování L. Canicola močí.

Po roční (booster) revakcinaci, trvá imunita proti CDV, CAV-1, CAV-2 a CPV 3 roky.

Trvání imunity proti CAV-2 po roční revakcinaci nebylo stanoveno čelenží, zakládá se na přítomnosti

CAV-2 protilátek 3 roky po booster vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírná lokální reakce, která spontánně

vymizí během 1 až 2 týdnů. Tato přechodná lokální reakce může být otok (≤ 4 cm), nebo mírný

difuzní lokální edém, ve vzácných případech spojený s bolestí nebo svěděním.

Přechodné post-vakcinační letargické stavy jsou běžné. Ve vzácných případech může být pozorována

hypertermie nebo zažívací poruchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.

Byly popsány velmi vzácné hypersenzitivní reakce, v případě takové alergické nebo anafylaktické

reakce by měla být podána adekvátní symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- Velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u

více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- Časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 z ošetřených vířat)

- Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to

i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje,

oznamte to prosím vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu

DHPPi/L dle následujícího vakcinačního schématu:

Primovakcinační cyklus:

První vakcinace se provádí u štěňat od 8 týdnů věku.

Druhá vakcinace po 3 – 4 týdnech.

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci.

V takových případech se doporučuje aplikovat třetí dávku vakcíny od 15 týdnů věku.

Revakcinace:

Jedna booster injekce jedné dávky by měla být podána jeden rok po primovakcinaci.

Následné vakcinace se vykonávají v intervalech až tři roky.

Roční revakcinace se vyžaduje pro složku CPiV a pro leptospirové složky, proto se jedna dávka

vakciny od Virbac proti parainfluenze psů a leptospiróze může použít každoročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhled rekonstituovaného přípravku je lehce narůžovělý béžový

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě

po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Přítomnost mateřských protilátek (u štěňat od vakcinovaných fen), může v některých případech

ovlivnit vakcinaci. Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno

(viz oddíl "dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání“).

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Po vakcinaci se živé virové vakcinační kmeny (CAV-2, CPV) mohou rozšířit na nevakcinovaná

zvířata bez jakéhokoli patologického efektu pro zvířata v kontaktu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování:

Desetinásobná dávka neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené v

kci „Nežádoucí

účinky“ s výjimkou, že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena (až 26 dnů).

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního

léčivého přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

1 x 1 dávka, (1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička suspenze),

10 x 1 dávka, (10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček suspenze),

25 x 1dávka, (25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček suspenze),

50 x1 dávka, (50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček suspenze),

100 x 1 dávka, (100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček suspenze),

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.