CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CALCIFEROL BIOTIKA FORTE Injekční roztok 7,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 7,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X1ML Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CALCIFEROL BIOTIKA FORTE Injekční roztok 7,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ERGOKALCIFEROL
 • Přehled produktů:
 • CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 86/ 672/69-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls216730/2015

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Calciferol Biotika Forte 7,5 mg/ml injekční roztok

ergocalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Calciferol Biotika Forte a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calciferol Biotika Forte používat

Jak se přípravek Calciferol Biotika Forte používá

Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Calciferol Biotika Forte uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je příp

ravek Calciferol Biotika Forte

a k čemu se používá

Calciferol Biotika Forte je injekční roztok, který se používá k léčbě deficitu vitaminu D v

důsledku jeho malabsorpce (špatného vstřebávání), při nedostatečné expozici slunečnímu záření

nebo

nedostatečné

suplementaci

vitaminu

osteoporózy

(řídnutí

kostí),

při

léčbě

antikonvulzivy (léky potlačující křeče např. při epilepsii) u dospělých a jako prevence deficitu

vitaminu D u dospělých.

V léčbě deficitu vitaminu D u nutriční rachitidy (křivice) u dětí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost,

než začnete přípravek

Calciferol Biotika Forte

používat

Nepou

žívejte přípravek

Calciferol Biotika Forte:

jestliže jste alergický(á) na ergokalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte zvýšené hladiny vápníku v krvi

jestliže vylučujete nadměrné množství vápníku do moči

jestliže máte zvýšenou hladinu vitaminu D v krvi

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Calciferol Biotika Forte se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou jestliže:

trpíte srdečním onemocněním, aterosklerózou, sarkoidózou

trpíte sníženou funkcí příštítných tělísek tzv. hypoparatyreózou

trpíte onemocněním ledvin

V těchto případech byste měl(a) injekci ergokalciferolu dostat pouze v případě, že je to naprosto

nezbytné.

Během léčby ergokalciferolem Vám budou sledovány sérové hladiny kalcidiolu (metabolitu

ergokalciferolu), alkalické fosfatázy, vápníku, cholesterolu, fosfátů a hořčíku.

Vápník a fosfáty Vám budou sledovány také v moči.

Další léčivé přípravky a přípravek

Calciferol Biotika Forte

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné

době používal(a) nebo které možná budete používat. Toto je velmi důležité, protože některé léčivé

přípravky nesmí být užívány současně s přípravkem Calciferol Biotika Forte.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi zejména jestliže užíváte:

léky potlačující křeče (antikonvulsiva), jako např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a

primidon, které mohou snižovat účinek ergokalciferolu s následným rozvojem nízké

krevní hladiny vápníku a sníženou funkcí příštítných tělísek

antacida

(léky

proti

překyselení

žaludku)

obsahující

soli

hliníku,

které

pacientů

s poruchou funkce ledvin mohou vést ke zvýšeným plazmatickým hladinám hliníku v séru

s projevy otravy hliníkem (křeče, kóma).

léčivé přípravky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči (thiazidová diuretika). Mohou

zvyšovat účinek ergokalciferolu s následně vzniklou nízkou hladinou vápníku v krvi a

sníženou funkcí příštítných tělísek

verapamil - blokátor kalciového kanálu, který spolu s ergokalciferolem a doplňovaným

vápníkem může způsobit poruchy srdečního rytmu

digoxin nebo jiné léčivé přípravky obsahující náprstník (digitalis), které mohou způsobit

poruchy srdečního rytmu

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Ergokalciferol v injekční formě se má v těhotenství používat, pouze pokud možný přínos převáží

riziko vlivu na nenarozené dítě.

Kojení

Ergokalciferol proniká v omezeném množství do mateřského mléka. Calciferol Biotika Forte se

nemá podávat v období kojení vzhledem k vysokému obsahu ergokalciferolu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Calciferol Biotika Forte nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípr

avek Calciferol Biotika Forte

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku bude lékařem zvolena tak, aby umožnila navýšení hladin vitaminu D

ve Vaší krvi/v krvi Vašeho dítěte na normální hladinu.

Dávkování

Dospělí a starší pacienti:

Léčba deficitu vitaminu D v důsledku malabsorbce

Ergokalciferol 300 000 IU jednou za měsíc, po dobu 3 měsíců. Následuje udržovací dávka

300 000 IU jednou za 6 nebo 12 měsíců.

Léčba deficitu vitaminu D při nedostatečné expozici slunečnímu záření nebo nedostatečné

suplementaci vitaminu D

Ergokalciferol 300 000 IU nebo 600 000 IU jednorázově, v případě potřeby lze dávku zopakovat.

Léčba deficitu vitaminu D u osteoporózy (u symptomatického onemocnění nebo před léčbou

inhibitory kostní resorpce).

300 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované po 6-10 týdnech udržovací léčbou

800 - 2000 IU denně.

Léčba deficitu vitaminu D při léčbě antikonvulzivy

Ergokalciferol 450 000 IU v jednorázové dávce, následované po 9 týdnech udržovací dávkou

150 000 IU každé 3 měsíce.

Prevence deficitu vitaminu D.

300 000 IU ergokalciferolu jedenkrát ročně, nejlépe na podzim

Dětí a dospívající:

Léčba nutriční rachitidy

Děti 1 rok – 12 let: 150 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované udržovací

dávkou 400 – 1000 IU denně

Děti nad 12 let věku: 300 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované udržovací

dávkou 600 - 1000 IU denně

Vzhledem k síle přípravku není tento přípravek určen pro děti do jednoho roku věku.

Způsob podání

Dospělí a starší pacienti:

Přípravek Calciferol Biotika Forte Vám bude podán nitrosvalovou injekcí.

Děti a dospívající:

Přípravek Calciferol Biotika Forte bude podán Vašemu dítěti nitrosvalovou injekcí.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku

Calciferol Biotika Forte

, než jste měl(a)

Mezi příznaky vysokých hladin vápníku (hyperkalcemie) patří: nechutenství, pocit na zvracení,

zvracení, zácpa, bolest žaludku, vylučování velkého množství moči, zvýšená žíznivost, ztráta

tekutin, svalová slabost, ukládání vápníku v ledvinách, ospalost, zmatenost, vysoký krevní tlak

(hypertenze) a v závažných případech nepravidelný srdeční rytmus.

Léčba má za cíl zvýšit sníženou hladinu vitaminu D v krvi.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí úćinky jsou nejčastěji projevem předávkování ergokalciferolu, které může vést ke

zvýšené hladině vápníku v krvi (hyperkalcemie).

Během léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

nechutenství, žízeň, malátnost, pocit na zvracení, zvracení, průjem, snížení tělesné hmotnosti,

nadměrné močení, vznik ledvinových kamenů, selhávání ledvin, nadměrné pocení, bolest hlavy,

závrať, zvýšená hladina vápníku v séru,

zvýšená hladina vápníku v moči, zvýšená hladina fosfátů v krvi, zvýšená hladina fosfátů v moči,

ukládání vápenatých solí v cévách,

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak

pří

pravek Calciferol Biotika Forte uch

ovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Calciferol Biotika Forte obsahuje

Jedna ampulka přípravku Calciferol Biotika Forte obsahuje ergocalciferolum 7,5 mg.

Pomocné látky: čištěný slunečnicový olej.

Jak přípravek

Calciferol Biotika Forte

vypadá a co obsahuje toto balení

Calciferol Biotika Forte je čirý, světle žlutý až žlutý olejový roztok.

Balení obsahuje 1 skleněnou ampulku po 1 ml, nebo 5 skleněných ampulek po 1 ml, obsahujících

injekční roztok přípravku Calciferol Biotika Forte.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Česká republika

Výrobce:

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 9. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání:

Sérová koncentrace 25-OHD (kalcidiol) je indikátorem hodnot vitaminu D a používá se pro

stanovení deficientních stavů. Normální hladina 25-OHD je >50 nmol/l). Za optimální se

považuje koncentrace 25-OHD 75 nmol/l (30 μg/l) a vyšší.

Při dávkování přípravku je potřeba zohlednit individuální potřebu pacienta a aktuální doporučení

pro dávkování vitaminu D.

Doporučené dávkování

Dospělí a starší pacienti:

Léčba deficitu vitaminu D v důsledku malabsorbce

Ergokalciferol 300 000 IU jednou za měsíc, po dobu 3 měsíců. Následuje udržovací dávka

300 000 IU jednou za 6 nebo 12 měsíců.

Léčba deficitu vitaminu D při nedostatečné expozici slunečnímu záření nebo nedostatečné

suplementaci vitaminu D

Ergokalciferol 300 000 IU nebo 600 000 IU jednorázově, v případě potřeby lze dávku zopakovat.

Léčba deficitu vitaminu D u osteoporózy (u symptomatického onemocnění nebo před léčbou

inhibitory kostní resorpce)

300 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované po 6-10 týdnech udržovací léčbou

800 -2000 IU denně.

Léčba deficitu vitaminu D při léčbě antikonvulzivy

Ergokalciferol 450 000 IU v jednorázové dávce, následované po 9 týdnech udržovací dávkou

150 000 IU každé 3 měsíce.

Prevence deficitu vitaminu D

300 000 IU ergokalciferolu jedenkrát ročně, nejlépe na podzim

Pediatrická populace:

Léčba nutriční rachitidy

Děti 1 rok – 12 let: 150 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované udržovací

dávkou 400 – 1000 IU denně

Děti nad 12 let věku: 300 000 IU ergokalciferolu v jednorázové dávce, následované udržovací

dávkou 600 – 1000 IU denně

Vzhledem k síle přípravku není tento přípravek určen pro děti do jednoho roku věku.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater nebo ledvin

Doporučení pro úpravu dávkování nejsou k dispozici, je potřeba postupovat individuálně dle

klinického stavu pacienta (viz také bod 4.4).

Způsob podání

Intramuskulární podání.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku pacientům se srdečním onemocněním,

aterosklerózou, sarkoidózou a poruchou funkce ledvin.

Pacienti se srdečním onemocněním a arteriosklerózou jsou ohroženi poškozením orgánů, pokud

dojde k hyperkalcemii.

Ergokalciferol není vhodný k léčbě hypoparatyreózy.

Během podávání přípravku je potřeba zajistit dostatečný příjem vápníku.

Během léčby ergokalciferolem mají být monitorovány sérové hladiny kalcidiolu (25-OHD),

alkalické fosfatázy, vápníku, cholesterolu, fosfátů a hořčíku.

Vápník a fosfáty mají být monitorovány také v moči.

Inkompatibility

Vitamin D se váže na plasty, což může např. při intramuskulárním podávání vést ke ztrátám.

Léčba předávkování

Mírná hyperkalcemie (2,65 – 2,9 mmol/l) u pacientů s normální vylučovací funkcí ledvin

nevyžaduje zvláštní opatření – stačí pouze vysadit suplementaci vápníku a jiné léky zvyšující

kalcemii.

Hyperkalcemie (>2,9 mmol/l) – rehydratace pomocí infuzí fyziologického roztoku, zvýšení

diurézy pomocí furosemidu, suplementace hořčíku a vápníku, podpůrná léčba podle klinického

stavu pacienta. U pacientů s renální insuficiencí v oligurické fázi, kterým nelze intravenózně

podávat fyziologický roztok, je indikována hemodialýza bezkalciovým dialyzačním roztokem.

Při poruchách srdečního rytmu je třeba zvážit podání betablokátorů.