CALCICHEW D

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CALCICHEW D Žvýkací tableta 500MG/400IU
 • Dávkování:
 • 500MG/400IU
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CALCICHEW D Žvýkací tableta 500MG/400IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • VÁPNÍK, KOMBINACE S VITAMINEM D A/NEBO JINÝMI LÉČIVY
 • Přehled produktů:
 • CALCICHEW D3 JAHODA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 39/ 414/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 27-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls117303/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU žvýkací tablety

calcium, colecalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU užívat

Jak se Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU a k čemu se používá

Calcichew D3 Jahoda jsou žvýkací tablety, které obsahují vápník a vitamin D. Obě tyto látky se

podílejí na stavbě kostí.

Calcichew D3 Jahoda se používá k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D a jako doplněk

ke specifické léčbě osteoporózy (řídnutí kostí).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU užívat

Neužívejte Calcichew D3 Jahoda::

- jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

- jestliže máte závažné problémy s ledvinami

- jestliže máte nadměrné množství vápníku v krvi nebo moči

- jestliže máte ledvinové kameny

- jestliže máte nadměrné množství vitaminu D v krvi

Upozornění a opatření

Před užitím Calcichew D3 Jahoda se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě, zvláště pokud užíváte také diuretika (používají se k

léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků) nebo srdeční glykosidy (používají se k léčbě

srdečních poruch).

jestliže máte poruchou funkce ledvin.

- jestliže máte sarkoidózou (onemocnění imunitního systému, které může zvyšovat hladinu

vitaminu D v těle).

jestliže máte osteoporózu a současně jste nepohyblivý(á).

- jestliže užíváte jiný přípravek s vitaminem D. Další dávky vápníku a vitaminu D je třeba

podávat pod pečlivým lékařským dohledem.

Děti

Žvýkací tablety Calcichew D3 Jahoda nejsou určeny pro děti.

Další léčivé přípravky a Calcichew D3 Jahoda

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte tetracykliny (typ antibiotik), máte je užívat nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest

hodin po užití přípravku Calcichew D3 Jahoda. Uhličitan vápenatý může narušovat vstřebávání

souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.

Přípravky obsahující bisfosfonáty (používané k léčbě osteoporózy) mají být podávány nejméně jednu

hodinu před podáním přípravku Calcichew D3 Jahoda.

Vápník může snížit účinek levothyroxinu (používá se k léčbě poruch štítné žlázy). Z těchto důvodů se

má levothyroxin užívat alespoň čtyři hodiny před nebo čtyři hodiny po podání přípravku Calcichew

D3 Jahoda.

Účinek chinolonových antibiotik může být při souběžné léčbě s vápníkem snížen. Proto je třeba

chinolinová antibiotika podávat nejméně dvě hodiny před nebo šest hodin po podání přípravku

Calcichew D3 Jahoda.

Soli vápníku mohou snižovat absorpci železa, zinku a stroncium-ranelátu. Z tohoto důvodu se mají

železo, zinek nebo stroncium-ranelát užívat alespoň dvě hodiny před nebo dvě hodiny po podání

přípravku Calcichew D3 Jahoda.

Orlistat (používaný k léčbě obezity) může narušit vstřebávání a tím snížit účinnost vitamínů

rozpustných v tucích, např. vitamínu D

Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit nebo být ovlivněny působením přípravku Calcichew D3

Jahoda, jsou:

- thiazidová diuretika (používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků)

- srdeční glykosidy (používané k léčbě poruch srdeční činnosti).

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, Calcichew D3 Jahoda Váš lékař Vám dá další instrukce.

Calcichew D3 Jahoda s jídlem a pitím

Calcichew D3 Jahoda lze užívat s jídlem a pitím nebo bez nich.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, můžete Calcichew D3 Jahoda užívat v případě nedostatku vápníku a vitaminu D.

Během těhotenství nesmí denní dávka přesáhnout 2500 mg vápníku a 4000 IU vitaminu D, protože

předávkování vápníkem může mít nežádoucí účinky na nenarozené dítě.

Calcichew D3 Jahoda může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D

přecházejí do mateřského

mléka. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Calcichew D3 Jahoda nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Calcichew D3 Jahoda obsahuje aspartam, sorbitol a sacharózu.

Calcichew D3 Jahoda obsahuje aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s

fenylketonurií. Calcichew D3 Jahoda obsahuje sorbitol (E420) a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař

řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.

3.

Jak se Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta 2krát denně. Tableta může být rozžvýkána, nebo

vycucána.

Použití u dětí

Žvýkací tablety Calcichew D3 Jahoda nejsou určeny pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 Jahoda , než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 Jahoda , než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcichew D3 Jahoda

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Reakce přecitlivělosti se vyskytly s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit). Pokud se u

Vás vyskytnou následující příznaky, máte okamžitě kontaktovat lékaře. Otok obličeje, rtů, jazyka

(angioedém) nebo hrdla (otok hrtanu).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Nadměrné množství vápníku v krvi (hyperkalcemie) nebo v moči (hyperkalciurie) se může objevit při

užití vysokých dávek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Zácpa, trávicí potíže, plynatost, pocit na zvracení, bolesti břicha, průjem.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Svědění, vyrážka a kopřivka. Milk-alkali syndrom (zvaný také Burnettův syndrom, vyskytuje se

obvykle pouze při požití nadměrného množství vápníku), příznaky jsou časté nucení na močení, bolest

hlavy, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšená

hladina vápníku v krvi a porucha funkce ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 60 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU obsahuje

Léčivými látkami jsou:

- Calcii carbonas 1 250 mg (odpovídá calcium 500 mg)

- colecalciferolum (vitamin D

) 400 IU (10 mikrogramů).

Pomocnými látkami jsou:

sorbitol (E420), povidon, jahodo-melounové aroma, maltodextrin, triacetin (E 1518),

diacetyltartrát-monodiacylglycerolu, magnesium-stearát, aspartam (E951), tokoferol-alfa, sacharóza,

oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý

oxid křemičitý.

Jak Calcichew D3 Jahoda vypadá a co obsahuje toto balení

Calcichew D3 Jahoda jsou bílé, kulaté žvýkací tablety o průměru 16 mm. Mohou mít malé skvrny.

Velikost balení:

Obal na tablety s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 a 180 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Takeda AS

Drammensveien 852

P.O. Box 205

1372 Asker

Norsko

Výrobci

Takeda AS

Drammensveien 852

1383 Asker

Norsko

nebo

Takeda Pharma AS

55B Jaama Street,

63308 Polva

Estonsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Steovit D3 aardbei/watermeloen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten

Česká republika:

Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU žvýkací tablety

Finsko:

Calcichew D3 Forte mansikka-meloni 500 mg/10 mikrog - purutabletti

Lucembursko:

Steovit D3 fraise/pastèque 500 mg/400 U.I. comprimés à croquer

Nizozemsko:

Calci-Chew D

500 mg/400 I.E. aardbei/watermeloen kauwtabletten

Slovenská republika:

Calcichew-D3 Jahoda-Melón 500 mg/400 IU žuvacie tablety

Španělsko:

Mastical D sabor fresa 500 mg/400 UI comprimidos masticables

Švédsko:

Calcichew-D

Melon 500 mg/400 IE tuggtablett

Velká Británie:

Calcichew-D

Forte Strawberry and Watermelon 500mg/400 IU Chewable

tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.6.2016