Advertisement

BURONIL 25 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BURONIL 25 MG, POR TBL OBD 50X25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BURONIL 25 MG, POR TBL OBD 50X25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 68/1100/94-C
 • Datum autorizace:
 • 30-11-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Page 1 of 7

sp.zn. sukls177117/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BURONIL 25 mg

potahované tablety

(melperoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte je žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Buronil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Buronil užívat

Jak se přípravek Buronil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Buronil uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BURONIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek

Buronil

patří

skupiny

léků

označovaných

jako

neuroleptika

nebo

atypická

antipsychotika.

Přípravek Buronil se užívá pro léčbu úzkostných stavů, podrážděnosti, nočního neklidu, poruch

spánku a poruch chování způsobených mentální retardací. Je užíván také jako podpůrná léčba

závislosti na alkoholu a jiných drogách. Přípravek Buronil dále odstraňuje příznaky akutních a

chronických psychotických onemocnění.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BURONIL

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Buronil:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na melperon hydrochlorid nebo na kteroukoli další

složku přípravku Buronil,

jestliže jste alergický/á na léky zvané butyrofenony,

jestliže trpíte těžkou jaterní nedostatečností,

jestliže jste v minulosti při léčbě tzv. neuroleptiky trpěl neuroleptickým maligním syndromem (svalová

ztuhlost, zvýšení tělesné teploty, akutní selhání ledvin, srdeční kolaps),

jestliže máte náhlé nekontrolovatelné prudké pohyby,

jestliže jste v šoku,

jestliže jste pod vlivem tlumících léků (např. léky navozující spánek, silné léky proti bolesti, nelegální

drogy) nebo alkoholu,

jestliže máte výpadky vědomí nebo extrémně nízký krevní tlak,

jestliže trpíte feochromocytomem (vzácnou chorobou dřeně nadledvinek),

Page 2 of 7

jestliže trpíte určitými krevními poruchami,

jestliže jste žena v prvních 3 měsících těhotenství.

Zvláštní opatrností při použití přípravku Buronil je zapotřebí

jestliže trpíte předchozím poškozením mozku nebo mentálním postižením,

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a křečemi,

poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s

krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž

spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách,

jestliže trpíte chorobou myastenia gravis (vzácnou chorobou charaterizovanou výraznou ochablostí

svalů),

jestliže trpíte poruchami jaterních funkcí,

jestliže trpíte poruchami ledvin,

jestliže trpíte srdečními poruchami (například poruchy srdečního rytmu nebo došlo-li u Vás k

srdečnímu selhání) nebo se ve Vaší rodině vyskytly srdečně cévní choroby,

jestliže je u Vás riziko výskytu mozkové příhody,

jestliže jste závislí na drogách nebo alkoholu,

jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,

jestliže jste starší a máte problémy s pamětí a/nebo snižováním duševních schopností,

jestliže jste starší osoba nebo máte nízký krevní tlak. Může u Vás dojít k poklesu krevního tlaku a

závratím pří vstávání.

Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěl/a některou z výše uvedených

zdravotních poruch.

Podobně jako u jiných atypických antipsychotik je zde možnost vzniku neuroleptického maligního syndromu

(pocení, ztuhlost, proměnlivé vědomí, abnormální srdeční tepová frekvence a dýchání). V této situaci by mělo

být užívání přípravku Buronil přerušeno a lékař Vám sdělí, jak dále postupovat.

Pokud užívání přípravku Buronil trvá delší dobu (zvláště ve vysokých dávkách), lékař Vás bude pravidelně a

pečlivě sledovat, aby zjistil, zda by Vám udržovací dávku mohl snížit.

Bezpečnost a účinnost melperonu nebyla doposud zjištěna u dětí mladších 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době,

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o přírodních lécích nebo přírodních léčivých

přípravcích.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit působení jiných léčivých přípravků a mohou občas způsobit vážné

nežádoucí účinky. Existuje zvýšené riziko poruch srdečního rytmu, které může dosáhnout vážného stupně,

jsou-li s některými léky používána antipsychotika. Při současném užívání přípravku Buronil a následujících

léčivých přípravků se musí postupovat se zvýšenou opatrností:

léčivé přípravky, které snižují krevní tlak (např. guanetidin)

léčivé přípravky, které způsobují ospalost (např. léky na spaní, sedativa)

levodopa (používaná v léčbě Parkinsonovy choroby)

perorálně užívané antikoncepční prostředky

tricyklická antidepresiva

lithium (používané k léčbě a prevenci maniodepresivní psychózy)

antiepileptika

cisaprid (používaný k léčbě poruch trávicího traktu)

léky proti poruchám srdečního rytmu

moxifloxacin a erytromycin (antibiotika)

metadon (pro léčbu drogové závislosti a chronické bolesti)

Page 3 of 7

mefloquin (antimalarikum)

určitá diuretika (např. thiazidy).

Užívání přípravku Buronil s jídlem a pitím

Během léčby nepožívejte alkohol.

Tablety se musí užívat ve správnou dobu, zpravidla několikrát denně. Tablety spolkněte celé a zapijte je

dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo se chystáte otěhotnět, případně pokud kojíte, sdělte to svému lékaři, který rozhodne o

Vaší další léčbě. Přípravek Buronil neužívejte v první třetině těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Buronil v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se

mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a

potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte

dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek ani nepoužívejte žádné nástroje ani stroje, protože přípravek Buronil

může způsobit ospalost.

Pacienti, kteří užívají léčivé přípravky působící na nervový systém, mohou mít do určité míry sníženou

schopnost soustředit se a udržet pozornost, buď vlivem vlastní nemoci, nebo působením užívaných léků. Je

nutné poradit se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Buronil

Tyto tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BURONIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Buronil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Buronil se může užívat s jídlem i mezi jídly. Tablety přípravku Buronil se užívají perorálně, polykají

se celé a zapíjejí se vodou. Tablety nežvýkejte.

Přesné dávkování určí vždy lékař na základě potřeb a stavu každého jedince. Předepsanou dávku si

nikdy neměňte sami. Vždy se poraďte se svým lékařem.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Buronil je příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se s lékařem.

Obvyklá dávka se pohybuje v rozmezí 25-300 mg přípravku Buronil denně. Ve výjimečných

případech může být denní dávka zvýšena až na maximální dávku 800 mg. Přesná dávka a její

rozvržení v průběhu dne jsou závislé na stavu choroby.

Při podávání přípravku Buronil pacientům se zvýšeným sklonem ke křečím, svalové slabosti

(myasthenia gravis), organickému poškození mozku s psychickými následky a s pokročilým jaterním,

ledvinovým a srdečním onemocněním by se mělo postupovat opatrně.

Page 4 of 7

Dospělí

Akutní a chronická schizofrenie

Zpočátku se užívá dávka v rozmezí 100-300 mg denně. Lékař může postupně dávku zvyšovat až k

dosažení žádaného účinku. Obvyklá dávka je 300 mg denně, někdy však je nutno denní dávku zvýšit

až na 800 mg. Později lékař dávku sníží zpravidla na 100-200 mg denně. Denní dávka se užívá

rozdělená do 3-4 dílčích dávek v průběhu dne.

Abstinenční příznaky při alkoholismu

Užívá se 150 - 400 mg denně ve 3-4 dílčích dávkách. Lékař obvykle dávky postupně snižuje až na

75-150 mg denně, které se užívají až ve třech dílčích dávkách.

Poruchy chování způsobené duševní zaostalostí

Obvykle se užívá 3x denně 25 mg, lékař může dávky zvýšit k dosažení žádaného účinku.

Neurotické stavy spojené s podrážděním, úzkostí a napětím

Zpravidla se užívají denní dávky 25-75 mg, rozdělené až do 3 dílčích dávek.

Starší pacienti

Zpočátku se užívá 3x denně 25 mg. Lékař později dávkování upraví k dosažení žádaného účinku.

Obvyklá denní dávka se pohybuje v rozmezí 25-400 mg užitá ve 3-4 dílčích dávkách. Při nočním

neklidu se před ulehnutím užívá 50–100 mg.

Nástup účinku a délka léčby

Vliv na příznaky psychózy se obvykle projeví až po několika týdnech léčby.

Je třeba dodržet délku léčby určenou lékařem. Nepřerušujte, prosím, léčbu, ani když se začnete cítit lépe, ani po

odeznění příznaků, o ukončení léčby rozhodne lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Buronil, než jste měl/a:

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku Buronil dítětem neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Mezi možné příznaky předávkování patří:

somnolence (ospalost)

bezvědomí

reflexy pod normálem nebo žádné reflexy

stahy svalů, ztuhlost nebo slabost

třes

slinění

rozmazané vidění (myόza)

trhavé pohyby

křeče

pomalý srdeční tep (bradykardie)

šok.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Buronil

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Buronil

Okamžitě informujte svého lékaře.

Page 5 of 7

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Buronil nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás dostaví vysoká horečka, mimořádné ztuhnutí svalů a vyčerpanost, zejména jsou-li tyto

příznaky doprovázeny přílišným pocením a zvýšeným srdečním tepem, vyhledejte lékaře. Může se

jednat o příznaky vzácného stavu, který se nazývá neuroleptický maligní syndrom. Syndrom byl

pozorován u několika antipsychotických léků.

Nežádoucí účinky uvedené níže jsou většinou mírné a většina z nich souvisí s dávkou. Na začátku

léčby se projevují silněji a obvykle během léčby vymizí.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů)

ospalost

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1-10 ze 100 pacientů)

parkinsonismus (symptomy mozkového onemocnění působícího na pohyb a patří mezi ně třes,

ztuhlé držení těla, pomalé pohyby a šouravá chůze s poruchou rovnováhy)

závrať

sucho v ústech

Sucho v ústech zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Pokud sucho v ústech pocítíte, je vhodné častější

čištění zubů.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1-10 z 1 000 pacientů)

poruchy krve

bolesti hlavy

poruchy činnosti jater

U starších pacientů může dojít ke snížení krevního tlaku a závratím při vstávání. Sedící (či

ležící) starší pacienti by měli vstávat zvolna. Může se vyskytnout svalová ztuhlost horních a

dolních končetin.

Pacienti mohou pociťovat nutkání k pohybu a mohou mít potíže sedět v klidu. Tyto příznaky

převládají v počátečním stádiu léčby. Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, navštivte svého

lékaře, aby Vám mohl upravit dávku a předepsat léky na zmírnění příznaků.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyskytnou-li se u Vás některé z následujících příznaků, přípravek Buronil přestaňte užívat a ihned

vyhledejte svého lékaře:

bušení srdce

poruchy srdečního rytmu

život ohrožující srdeční choroby včetně srdečního záchvatu

křeče ve tváři, grimasy a podivné pohyby jazyka

horečka se svalovou ztuhlostí, třesem a změněným stavem vědomí

Stevensův-Johnsonův syndrom (kožní onemocnění projevující se těžkými puchýři a krvácením rtů, z

očí, úst, nosu a pohlavních orgánů).

Frekvence neznámá

Page 6 of 7

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní

končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK BURONIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Buronil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na obalu. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Buronil obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje melperoni hydrochloridum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktόzy, mikrokrystalická celulόza, mastek, kyselina stearová

50%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon 25, potahová vrstva: oxid

titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), hypromelosa, makrogol 6000, mastek.

Jak přípravek Buronil vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, bikonvexní, světle žluté potahované tablety o průměru 8,1 mm a výšce 4,2 mm.

Velikost balení: 50 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

MediLink A/S

Page 7 of 7

Gammelmosevej 176A

DK-2800 Kgs. Lyngby

Dánsko

Výrobce

Paramedical A/S

Vassingerødvej 3-7

DK-3540 Lynge

Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena k datu

27.7.2015

16-11-2017DHPC – Buccolam (Midazolam Hydrochlorid)

DHPC – Buccolam (Midazolam Hydrochlorid)

Wichtige sicherheitsrelevante Information – möglicher Produktemangel

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement