Advertisement

Buprenodale multi-dose pro psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Buprenodale multi-dose pro psy, kočky a koně 0.3 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Buprenodale multi-dose pro psy, kočky a koně 0.3 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Oripavinu deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9902803 - 1 x 10 ml - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/043/13-C
 • Datum autorizace:
 • 24-10-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Buprenodale multidose

0,3 mg/ml

injekční roztok pro psy, kočky a koně

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

Spojené království

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Dales Pharmaceuticals

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Buprenodale multidose 0,3 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky a koně.

Buprenorfinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje: léčivá(é) látka(y):

Buprenorfin

0,3 mg (ve formě Buprenorphini hydrochloridum 0,324 mg)

Pomocná látka:

Chlorocresol

1,35 mg

Čirý bezbarvý injekční roztok

4.

INDIKACE

Pooperační analgezie koček a psů.

Pooperační analgezie v kombinaci se sedací u koní..

Zesílení sedativních účinků centrálně působících léčiv u psů a koní.

5.

KONTRAINDIKACE

Neaplikujte intratekálně ani peridurálně.

Přípravek nepoužívejte před provedením císařského řezu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Psi: slinění, bradycardie, hypotermie, neklid, dehydratace a mióza. Vzácně i hypertenze a tachykardie.

Kočky: u koček se běžně vyskytuje mydriáza a známky euforie, které však obvykle vymizí do 24

hodin.

Buprenorfin může někdy způsobit respirační depresi.

Pokud se přípravek použije, jak je doporučeno, společně se sedativy či trankvilizéry, je excitace

minimální, ale ataxie může být v ojedinělých případech výrazná. Vzácně jsou hlášeny případy koliky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky a koně

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Druhy a způsoby

aplikace

Pooperační analgezie

Zesílení sedativních účinků

Psi: intramuskulární a

intravenózní podání

10 - 20 μg/kg (0,3 - 0,6 ml na 10 kg)

v případě potřeby lze opakovat po 3 -

4 hodinách v dávce 10 μg/kg nebo po

5 - 6 hodinách v dávce 20 μg/kg

10 - 20 μg/kg

(0,3 - 0,6 ml na 10 kg)

Kočky: intramuskulární a

intravenózní podání

10 - 20 μg/kg (0,3 - 0,6 ml na 10 kg)

v případě potřeby lze opakovat

jednou po 1 - 2 hodinách

Koně: intravenózní

podání

10 μg/kg (3,3 ml na 100 kg) 5 minut

po intravenózní aplikaci sedativa. V

případě potřeby lze dávku jedenkrát

opakovat po uplynutí nejméně 1 - 2

hodin v kombinaci s intravenózní

aplikací sedativa

5 μg/kg (1,7 ml na 100 kg) 5

minut po intravenózní aplikaci

sedativa, v případě potřeby

opakovat po 10 minutách

Při použití u koní musí být intravenózní sedativum aplikováno pět minut před injekční aplikací

buprenorfinu.

U psů se sedativní účinky dostaví 15 minut po aplikaci.

Analgetický účinek se může plně projevit až po 30 minutách. Pro zajištění analgetického účinku v

průběhu operace a bezprostředně po vyvedení z anestézie musí být přípravek podáván před operací

jako součást premedikace.

Pokud je podáván pro zesílení účinku sedace nebo jako součást premedikace, musí být dávka jiných

centrálně působících látek, jako je například acepromazin nebo medetomidin, snížena. Je možné

rovněž snížit také množství použitých inhalačních anestetik.

Zvířata, kterým jsou podány opiáty se sedativními a analgetickými vlastnostmi, mohou vykazovat

rozdílné odpovědi. Odpověď konkrétních zvířat musí být monitorována a následné dávky

odpovídajícím způsobem upraveny. V některých případech opakované podání nemusí zajistit

dodatečnou analgezii. V takových případech zvažte použití vhodného injekčního přípravku ze skupiny

NSAID

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Přípravek není určen pro použití u koní určených pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

injekční lahvičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Buprenorfin může v některých případech způsobovat respirační deprese. Proto stejně jako u jiných

opiátů postupujte opatrně, pokud jsou ošetřována zvířata s poruchami respiračního aparátu, nebo

zvířata, kterým jsou podávána léčiva, která mohou vyvolávat respirační depresi.

V případě poruch ledvin, srdce nebo jater nebo v případě šoku může použití přípravku přinášet

zvýšené riziko. Poměr terapeutického prospěchu a rizika pro použití přípravku musí posoudit ošetřující

veterinární lékař. Bezpečnost nebyla plně ověřena u klinicky oslabených koček.

Z důvodu,že se buprenorfin metabolizuje v játrech, mohou být u zvířat s narušenou funkcí jater

ovlivněny intenzita a délka trvání jeho účinku.

Bezpečnost buprenorfinu nebyla prokázána u koťat a štěňat mladších 7 týdnů, použití přípravku u

těchto zvířat musí být proto založeno na zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Dlouhodobá bezpečnost buprenorfinu byla u koček testována v období do 5 po sobě následujících dnů

a u koní ve formě 4 jednotlivých aplikací v období tří po sobě následujících dnů.

Účinek opiátu při poranění hlavy je závislý na typu a závažnosti poranění a poskytnuté podpoře

dýchání. Přípravek používejte po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika ošetřujícím

veterinárním lékařem.

Buprenorfin může u koní způsobit zpomalení gastrointestinální motility.

Bezpečnost buprenorfinu nebyla prokázána u hříbat mladších 10 měsíců a s hmotností nižší než 150

kg. Použití přípravku u těchto zvířat musí být proto založeno na zvážení poměru terapeutického

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Buprenorfin má opioidní aktivitu, předcházejte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo pozření,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při zasažení očí nebo při styku s kůží, omyjte zasažené místo důkladně pod tekoucí studenou vodou.

Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití v průběhu březosti nebo laktace:

Přípravek nepoužívejte před provedením císařského řezu. Použití není doporučováno během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Buprenorfin může vyvolat letargii, kterou mohou zesílit jiné centrálně působící látky.

Doporučujeme však buprenorfin nepoužívat v kombinaci s morfinem nebo jinými opiátovými

analgetiky.

Buprenorfin byl aplikován spolu s acepromazinem, alphaxalonem/alphadalonem, atropinem,

detomidinem,dexmedetomidinem, halothanem, isofluranem, ketaminem, medetomidinem, propofolem,

romifidinem, sevofluranem, thiopentalem a xylazinem. Pokud nejsou k dispozici studie o

kompatibilitě, nesmí být tento veterinární léčivý přípravek aplikován společně s jinými veterinárními

léčivými přípravky. Při použití v kombinaci se sedativy mohou být potencovány tlumivé účinky na

srdce a respirační systém.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Při předávkování psů může buprenorfin vyvolat letargii. Při velmi vysokých dávkách lze pozorovat

bradykardii a miózu.

Studie u koní, u kterých byl buprenorfin podáván společně se sedativy , vykazovaly jen velmi malé

účinky až do pětinásobku doporučené dávk,v případě samostatného podání může buprenorfin vyvolat

excitaci.

V případě použití za účelem vyvolání analgetického účinku u koní se vzácně může projevit sedativní

účinek,sedativní účinek se může vyskytnout při dávkách ,které jsou vyšší než doporučené dávky.

Naloxon může působit příznivě při úpravě snížené frekvence dýchání a u člověka jsou rovněž účinné

respiračních stimulanty, jako je doxapram.Vzhledem k prodloužené délce trvání účinku buprenorfinu,

je nutné,v případě potřeby,přípravek podávat opakovaně nebo formou kontinuální infúze

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis s modrým pruhem.

Jedna 10ml ampulka v krabičce.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:

Cymedica spol. s r.o., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, Česká Republika

6-3-2018

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

The FDA approved Trogarzo (ibalizumab-uiyk), a new type of antiretroviral medication for adult patients living with HIV who have tried multiple HIV medications in the past (heavily treatment-experienced) and whose HIV infections cannot be successfully treated with other currently available therapies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA requires label warnings to prohibit sharing of multi-dose diabetes pen devices among patients

FDA Drug Safety Communication: FDA requires label warnings to prohibit sharing of multi-dose diabetes pen devices among patients

[2-25-2015] In an effort to reduce the serious risk of infection spread through sharing of multi-dose diabetes pen devices intended for single patient use only, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) is requiring additional label warnings prohibiting sharing of these injectable medicines.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

DigiFab

DigiFab

Product approval information is indicated for Treatment of patients with life-threatening or potentially life-threatening digoxin toxicity or overdose.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-2-2018

Ventolin Diskus: One lot recalled as inhalers may not deliver the intended dose

Ventolin Diskus: One lot recalled as inhalers may not deliver the intended dose

Health Canada is advising Canadians that GlaxoSmithKline Inc. is voluntarily recalling one lot of Ventolin Diskus inhalers (lot 786G) because the products may not deliver the intended dose. Individuals who do not receive the intended dose may not be aware that the dose was not delivered.

Health Canada

14-2-2018

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

The FDA is alerting pet owners to a history of four recalls of and multiple complaints associated with Darwin’s Natural and ZooLogics pet foods, manufactured by Arrow Reliance Inc., dba Darwin’s Natural Pet Products, over the period from October 17, 2016 to February 10, 2018. In each instance, the company recalled these products after being alerted to positive findings of Salmonella and/or Listeria monocytogenes in samples of their raw pet food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Missing a dose of Acyclovir Tablets could cause a reactivation of a virus being treated.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC is voluntarily recalling one lot of Acyclovir Tablet, USP, 400mg, 50ct Unit Dose, NDC# 50268-061-15, Lot Number 19900, to the Retail level. These products have been recalled due to a product mix-up. A small number of blister cards containing Acyclovir Tablets, 400mg, UD Blister Cards may potentially also include Torsemide, 20mg, Tablets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to help prevent new addiction, curb abuse and overdose related to opioid products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to help prevent new addiction, curb abuse and overdose related to opioid products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to help prevent new addiction, curb abuse and overdose related to opioid products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2018

Unauthorized kratom and sexual enhancement products seized from multiple George's Convenience stores in the Greater Toronto Area may pose serious health risks

Unauthorized kratom and sexual enhancement products seized from multiple George's Convenience stores in the Greater Toronto Area may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that it has seized several health products, including one kratom and 16 sexual enhancement products, from multiple George’s convenience stores located in the Greater Toronto Area (Brampton, Maple, Markham and Woodbridge). These products are not authorized by Health Canada and may pose serious health risks.

Health Canada

22-1-2018

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Ocean Township, NJ. In accordance with a Consent Decree of Permanent Injunction ordered in the United States District Court for the District of New Jersey, Flawless Beauty, LLC is voluntarily recalling all lots of nineteen different products sold individually or as part of multi-unit kits alleged by the U.S. Food and Drug Administration ("FDA") to be misbranded or unapproved new drugs pursuant to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. The FDA believes that these drugs present serious public health risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2018

Multiple Drug Products by Flawless Beauty: Recall - Misbranded or Unapproved

Multiple Drug Products by Flawless Beauty: Recall - Misbranded or Unapproved

Misbranded or unapproved new drugs present serious public health risks. Posted 01/22/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it is requiring safety labeling changes to limit the use of prescription opioid cough and cold medicines containing codeine or hydrocodone in children younger than 18 years old because the serious risks of these medicines outweigh their potential benefits in this population. After safety labeling changes are made, these products will no longer be indicated for use to treat cough in any pediatric population and will be labeled for use only in adul...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2018

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling lot AFO l 17001-A, Expiry date Dec 2018, of Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 1.5 g (equivalent to 1 g ampicillin as the sodium salt plus 0.5 g Sulbactam as the sodium salt) in a Single-Dose vial, to the hospital level. The product has been found to contain glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2017

Multiple unauthorized drugs seized from Before & After Beauty Lab in Richmond, B.C. may pose serious health risks

Multiple unauthorized drugs seized from Before & After Beauty Lab in Richmond, B.C. may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that it has seized several unauthorized drugs that may pose serious risks to health. The products were seized from Before & After Beauty Lab, at 115-4231 Hazelbridge Way, in Richmond, B.C.

Health Canada

18-12-2017

News on dose dispensing of medicinal products

News on dose dispensing of medicinal products

The Danish executive order on dose dispensing of medicinal products has been updated. Based on the update, the storage period is among other thing extended from 4 to 6 weeks for medicinal products approved for dose dispensing.

Danish Medicines Agency

8-12-2017

Food supplements for developing muscle or reducing body fat

Food supplements for developing muscle or reducing body fat

The national nutrivigilance scheme has collected several reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements for athletes seeking to develop muscle or reduce body fat. These reports, and the widespread consumption of these types of products in several sports disciplines, have led ANSES to draw attention to the potential health risks. Effects that are potentially serious, primarily cardiovascular (tachycardia, arrhythmia and stroke) and psychological (anxiety and mo...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

23-11-2017

Professionals working in nail care and decoration: exposure to multiple chemical substances

Professionals working in nail care and decoration: exposure to multiple chemical substances

Today ANSES is publishing the results of its expert appraisal on assessment of the health risks to professionals exposed to products used in fingernail care and decoration. In view of the many substances to which these professionals are exposed, the Agency is issuing a series of recommendations for the different actors concerned: companies placing the products on the market, professionals working in the sector, the public authorities, research and prevention institutions and organisations. Language En...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2017

Pacific Coast Fruit Company Recalls Various Prepared Foods Vegetable Products Because of a Possible Health Risk

Pacific Coast Fruit Company Recalls Various Prepared Foods Vegetable Products Because of a Possible Health Risk

Pacific Coast Fruit Company in Portland, Oregon is voluntarily recalling multiple types of bagged processed salads based on the potential contamination of Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeria infection can cause...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-9-2017

FDA approves first biosimilar for the treatment of cancer

FDA approves first biosimilar for the treatment of cancer

The U.S. Food and Drug Administration today approved Mvasi (bevacizumab-awwb) as a biosimilar to Avastin (bevacizumab) for the treatment of multiple types of cancer. Mvasi is the first biosimilar approved in the U.S. for the treatment of cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-9-2017

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all unexpired lots of Oxytocin Compounded with Either Lactated Ringers or Lactated Ringers and Dextrose Due to Sub-Potency

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all unexpired lots of Oxytocin Compounded with Either Lactated Ringers or Lactated Ringers and Dextrose Due to Sub-Potency

PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily recalling all unexpired lots of Oxytocin compounded with Lactated Ringers and all unexpired lots of Oxytocin compounded with Lactated Ringers and Dextrose products that were produced between July 6, 2017 and August 29, 2017 to the hospital/user level. The recall is being issued based on laboratory test results indicating a lower than expected potency on certain lots of Oxytocin compounded with Lactated Ringers and Oxytocin Compounded with Lactated Rin...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2017

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish (Bonito and Cod), Lobster, Crab, Shrimp, Soy and Wheat in Product

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish (Bonito and Cod), Lobster, Crab, Shrimp, Soy and Wheat in Product

St Louis-based Dierbergs Markets is recalling two Deli Products with multiple use by dates in all 25 retail stores due to the presence of undeclared fish (bonito, cod), undeclared lobster, crab, and shrimp in scampi butter and undeclared soy and wheat in cabernet grille butter. People who have allergies to fish, lobster, crab, shrimp, soy, or wheat run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-8-2017

FDA warns of potential contamination in multiple brands of drugs, dietary supplements

FDA warns of potential contamination in multiple brands of drugs, dietary supplements

The U.S. Food and Drug Administration is advising consumers and health care professionals not to use any liquid drug or dietary supplement products manufactured by PharmaTech LLC of Davie, Florida, and labeled by Rugby Laboratories, Major Pharmaceuticals and Leader Brands, due to potential contamination with the bacteria Burkholderia cepacia (B. cepacia) and the risk for severe patient infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2017

FDA announces comprehensive regulatory plan to shift trajectory of tobacco-related disease, death

FDA announces comprehensive regulatory plan to shift trajectory of tobacco-related disease, death

The U.S. Food and Drug Administration today announced a new comprehensive plan for tobacco and nicotine regulation that will serve as a multi-year roadmap to better protect kids and significantly reduce tobacco-related disease and death. The approach places nicotine, and the issue of addiction, at the center of the agency’s tobacco regulation efforts. The goal is to ensure that the FDA has the proper scientific and regulatory foundation to efficiently and effectively implement the Family Smoking Pr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2017

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Cyclobenzaprine HCL and Amantadine HCL (Lot 16710) Due to Potential Mislabeling

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Cyclobenzaprine HCL and Amantadine HCL (Lot 16710) Due to Potential Mislabeling

Apace Packaging LLC is voluntarily recalling one lot of Cyclobenzaprine HCl Tablet, USP 5 mg 50ct Unit Dose, NDC# 50268-190-15, Lot Number 16710 and one lot of Amantadine HCl Capsule, USP 100 mg 50ct Unit Dose NDC# 50268-069-15, Lot Number 16710 to the Retail level. These products have been recalled due to a potential mislabeling. A small number of cartons containing Cyclobenzaprine HCl Tablets 5 mg UD Blister Cards may potentially be mislabeled as Amantadine HCl Capsules, USP 100 mg. The unit dose blist...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-6-2017

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish and Milk in Product

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish and Milk in Product

St Louis-based Dierbergs is recalling various Deli Products with multiple use by dates in all retail stores because undeclared fish (anchovy) in a Caesar dressing and undeclared milk in 2 Santa Fe wraps. People who have allergies to fish and dairy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2017

 Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

The Danish Medicines Agency has evaluated a Danish meta-analysis made by the Copenhagen Trial Unit on the effects of antidepressants (SSRIs). The analysis attracted extensive media coverage. In connection with a consultation of the Danish Parliament’s Health and Senior Citizen's Committee, the Danish Medicines Agency has made a thorough evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants prepared by the Copenhagen Trial Unit (CTU). The CTU’s meta-analysis attracted considerable media coverage earlie...

Danish Medicines Agency

17-6-2017

United Pet Group Expands Voluntary Recall of Multiple Brands of Rawhide Chew Products for Dogs to Also Include Private Label Brands Due to Possible Chemical Contamination

United Pet Group Expands Voluntary Recall of Multiple Brands of Rawhide Chew Products for Dogs to Also Include Private Label Brands Due to Possible Chemical Contamination

United Pet Group, a division of Spectrum Brands, Inc. is voluntarily expanding its recall of multiple brands of packages of rawhide dog chew products to include our retail partners’ private label brands. The recall involves the brands and products described below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017

Advanced Pharma, Inc. D/B/A Avella of Houston Issues Voluntary Nationwide Recall of All Unexpired Nitroglycerin Injection In 5% Dextrose USP Products Produced At Its Houston Location From March 3, 2017 Through May 31, 2017 Due To Sub-Potency

Advanced Pharma, Inc. D/B/A Avella of Houston Issues Voluntary Nationwide Recall of All Unexpired Nitroglycerin Injection In 5% Dextrose USP Products Produced At Its Houston Location From March 3, 2017 Through May 31, 2017 Due To Sub-Potency

Advanced Pharma, Inc. d/b/a Avella of Houston (“Advanced Pharma”) is voluntarily recalling all unexpired lots of Nitroglycerin products that were produced at Advanced Pharma’s Houston location between March 3, 2017 and May 31, 2017 to the hospital/user level. The recall is being issued based on laboratory test results indicating a lower than expected potency on certain lots of compounded NitroGlycerin Injection which would lead to a lower dose being administered.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-6-2017

United Pet Group Voluntary Recalls Multiple Brands of Rawhide Chew Products for Dogs Due to Possible Chemical Contamination

United Pet Group Voluntary Recalls Multiple Brands of Rawhide Chew Products for Dogs Due to Possible Chemical Contamination

United Pet Group, a division of Spectrum Brands, Inc. is voluntarily recalling multiple brands of packages of rawhide dog chew products that were distributed to retail outlets and sold online in the U.S. The recall involves the brands and products described below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-5-2017

Trident Seafoods Corporation Recalls Frozen Multi-Grain Alaskan Cod Due to Possible Health Risk

Trident Seafoods Corporation Recalls Frozen Multi-Grain Alaskan Cod Due to Possible Health Risk

Trident Seafoods Corporation is issuing a voluntary recall of select lots of frozen Multi-Grain Alaskan Cod, Net Wt. 12, oz., because they may contain small pieces of plastic. Consumption of these products may pose a choking hazard or other physical injury to the mouth.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2017

 More batches of EpiPen® are withdrawn

More batches of EpiPen® are withdrawn

MEDA has decided to withdraw four more batches of EpiPen®. The withdrawal concerns two batches of EpiPen® 300 micrograms/dose and two batches of EpiPen® Jr 150 micrograms/dose. The latter is used for acute hypersensitivity reactions in children. The reason for the withdrawal is that there is a risk that the auto-injector does not work. The product is an auto-injector (syringe) containing adrenaline designed for self-administration in acute serious hypersensitivity reactions (acute, severe a...

Danish Medicines Agency

29-3-2017

FDA approves new drug to treat multiple sclerosis

FDA approves new drug to treat multiple sclerosis

On March 28, the U.S. Food and Drug Administration approved Ocrevus (ocrelizumab) to treat adult patients with relapsing forms of multiple sclerosis (MS) and primary progressive multiple sclerosis (PPMS). This is the first drug approved by the FDA for PPMS. Ocrevus is an intravenous infusion given by a health care professional.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUPRENORPHINE Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

BUPRENORPHINE Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

BUPRENORPHINE Patch, Extended Release [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

BUPRENORPHINE Patch, Extended Release [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

News and press releases: Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market

News and press releases: Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market

Recommendation endorsed due to the difficulty in managing overdose

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-12-2017

Motrin (ibuprofen) vs. Naproxen (anaprox)

Motrin (ibuprofen) vs. Naproxen (anaprox)

Motrin (ibuprofen) and Naprosyn (naproxen) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) indicated for relief of mild to moderate pain, fever, and inflammation, and for relief of the signs and symptoms of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Motrin and Naprosyn are available over-the-counter (OTC) and in generic form. A difference is that in general, a dose Motrin is taken every 4 to 6 hours, while a dose of Naprosyn is taken every 8 to 12 hours.

US - RxList

20-11-2017

IBU (Ibuprofen) Tablet [Unit Dose Services]

IBU (Ibuprofen) Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Zubsolv (Mundipharma Corporation Limited)

Zubsolv (Mundipharma Corporation Limited)

Zubsolv (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7640 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4407

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2017

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Precision Dose Inc.]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Precision Dose Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

HEN HEALER MULTI-PURPOSE (Lanolin) Ointment [Manna Pro Products LLC]

HEN HEALER MULTI-PURPOSE (Lanolin) Ointment [Manna Pro Products LLC]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

Multiple sclerosis - randomised controlled trials and other studies

Multiple sclerosis - randomised controlled trials and other studies

Bibliography of major studies used in developing reviews of clinical evidence for medicinal cannabis and cannabis products

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-8-2017

FDA Clears First Fixed-Dose Combination Treatment for Gout

FDA Clears First Fixed-Dose Combination Treatment for Gout

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved Duzallo (Ironwood Pharmaceuticals), a fixed-dose oral combination of lesinurad (Zurampic, AstraZeneca) and allopurinol (multiple brands), for the treatment of hyperuricemia associated with gout in patients for whom target serum uric acid (sUA) levels have not been acheived with allopurinol alone.

US - RxList

16-8-2017

IBUPROFEN Tablet [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

MULTI DOSE MD (Iodine) Solution, Concentrate [DeLaval]

MULTI DOSE MD (Iodine) Solution, Concentrate [DeLaval]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

DYE FREE CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Precision Dose Inc.]

DYE FREE CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Precision Dose Inc.]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

Epilepsy Drug Normalizes Brain Activity in Alzheimer's Disease

Epilepsy Drug Normalizes Brain Activity in Alzheimer's Disease

Abnormal brain activity characteristic of patients with Alzheimer's disease (AD) can be "normalized" with a single intravenous infusion of high-dose levetiracetam (LEV) (multiple brands), although treatment has no effect on cognitive function, new research shows.

US - RxList

15-6-2017

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

A single daily injection of fixed-dose insulin degludec/liraglutide (IDegLira) (Xultophy 100/3.6, Novo Nordisk) could offer an alternative to multiple daily insulin injections for patients with type 2 diabetes who don't achieve glucose targets with basal insulin alone, new company-sponsored research shows.

US - RxList

6-6-2017

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved a 2-month dose of aripiprazole lauroxil (Aristada, Alkermes) extended-release injectable suspension for the treatment of schizophrenia.

US - RxList

24-4-2017

FDA Clears Second Remicade Biosimilar

FDA Clears Second Remicade Biosimilar

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the infliximab biosimilar product infliximab-abda (Renflexis, Samsung Bioepis) for multiple indications.

US - RxList

31-3-2017

Scientific guideline: Concept paper on the need to revise Condition – Specific guidance, Appendix 4 to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need to revise Condition – Specific guidance, Appendix 4 to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, draft: consultation open

The guideline on anticancer medicinal products as revised in early 2010 (rev.3)1 included disease specific guidance which was later expanded (rev. 4 published January 2013) to constitute a separate appendix (Appendix 4). The Appendix 4 was recently revised (rev 2 published February 2016). This concept paper describes and discusses the basis for the revision to the existing Appendix 4 in relation to the use of minimal residual disease (MRD) as a clinical endpoint in multiple myeloma (MM) clinical studies.

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-3-2017

Scientific guideline: Concept paper on the need to revise appendix 4 (on condition-specific guidance) to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need to revise appendix 4 (on condition-specific guidance) to the guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, draft: consultation open

This concept paper describes and discusses the basis for the revision to the existing Appendix 4 containing disease specific guidance in relation to the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma clinical studies. Appendix 4 is included in the guideline on anticancer medicines. It became a separate appendix as part of the 4th revision of the guideline published in January 2013.

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-3-2017

FDA Approves Ocrevus for Relapsing, Primary Progressive MS

FDA Approves Ocrevus for Relapsing, Primary Progressive MS

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the humanized monoclonal antibody ocrelizumab (Ocrevus, La Roche) for both relapsing multiple sclerosis (RMS) and primary progressive multiple sclerosis (PPMS) in adults, the agency announced in a statement.

US - RxList

Advertisement