BUFOMIX EASYHALER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BUFOMIX EASYHALER Prášek k inhalaci 80MCG/4,5MCG
 • Dávkování:
 • 80MCG/4,5MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X60DÁV II Inhalátor
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BUFOMIX EASYHALER Prášek k inhalaci 80MCG/4,5MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FORMOTEROL A BUDESONID
 • Přehled produktů:
 • BUFOMIX EASYHALER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 166/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls100413/2017

Příbalová informace

: informace

pro uživatele

Bufomix Easyhaler 80

mikrogramů

/4,5

mikrogramů

prášek k inhalaci

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento příp

ravek po

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5 mikrogramů a k čemu se používá

Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete

Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5

mikrogramů používat

Jak se Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5 mikrogramů používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5 mikrogramů uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

a k čemu se používá

Bufomix Easyhaler je inhalátor, který se používá k léčbě astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve

věku od 6ti let a starší. Obsahuje dvě různé léčivé látky: budesonid a dihydrát formoterol-fumarátu.

Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako „kortikosteroidy“. Budesonid léčí zánět

a předchází vzniku otoku a zánětu ve Vašich plicích.

Dihydrát formoterol-fumarátu patří do skupiny léčiv označovaných jako “dlouhodobě účinné

beta

agonisté nebo bronchodilatátory”. Působí tak, že uvolňuje svaly v dýchacích cestách,

a tak Vám usnadňuje dýchání.

Tento léčivý přípravek není vhodný k léčbě těžkého astmatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Bufomix Easyhaler 80 mikrogra

mů / 4,5

mikrogramů

po

užívat

Nepoužívejte přípravek

Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

:

Jestliže

jste

alergický(á)

budesonid,

formoterol

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6), kterou je laktosa (která obsahuje malé množství mléčných

proteinů).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bufomix Easyhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

máte cukrovku.

máte plicní infekci.

máte vysoký krevní tlak nebo jste někdy měl(a) problémy se srdcem (včetně nepravidelného

srdečního rytmu, velmi rychlého tepu, zúžení cév nebo srdečního selhání).

máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvin.

máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

máte závažné problémy s játry.

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Po inhalaci Vaší dávky si vypláchněte ústa vodou, abyste zabránil(a) mykotické (způsobené houbami)

infekci v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek

Bufomix Easyhaler 80

mikrogramů / 4,5 mikrogramů

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat účinky

Bufomix Easyhaler a pokud tyto léky používáte

(včetně

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě

sledovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích:

beta blokátory (např. atenolol nebo propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku), včetně

očních kapek s beta blokátory (např. timolol k léčbě glaukomu - zelený oční zákal).

léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného srdečního rytmu (např. chinidin).

léky jako digoxin, často používané k léčbě srdečního selhání.

diuretika, určená k odvodnění organismu (např. furosemid). Používají se k léčbě vysokého

krevního tlaku.

léky s obsahem steroidů užívané ústy (např. prednisolon).

xantiny (např. theofylin nebo aminofylin). Tyto léky se často používají k léčbě astmatu.

jiné léky k rozšíření průdušek - bronchodilatancia (např. salbutamol).

tricyklická antidepresiva (např. amitryptylin) a antidepresivum nefazodon.

fenothiaziny (např. chlorpromazin nebo prochlorperazin).

léky

určené

k léčbě

infekcí

(např.

ketokonazol,

itrakonazol,

vorikonazol,

posakonazol,

klarithromycin a telithromycin).

léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa).

léky k léčbě poruch štítné žlázy (např. levothyroxin).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, nebo pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka dříve, než začnete používat přípravek Bufomix Easyhaler .

Informujte svého lékaře nebo lékárníka také v případě, že jdete na plánovanou operaci nebo zubní

výkon a bude používáno celkové anestetikum.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte Bufomix Easyhaler, pokud Vám to Váš lékař neřekne.

Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Bufomix Easyhaler, nepřestávejte Bufomix

Easyhaler používat, ale poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bufomix Easyhaler nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo

schopnost obsluhovat stroje.

Bufomix Easyhaler obsahuje cukr laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Množství laktosy obsažené

v tomto léku normálně nečiní žádné obtíže lidem, kteří mají nesnášenlivost laktosy.

Laktosa obsahuje malé množství mléčných proteinů, které mohou vyvolat alergickou reakci.

3. Jak se Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je důležité používat Bufomix Easyhaler každý den, i když právě nemáte žádné astmatické

obtíže.

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat Vaše příznaky astmatu.

Pokud užíváte k léčbě astmatu tablety se steroidy, Váš lékař může snížit počet tablet, které užíváte,

jakmile začnete používat Bufomix Easyhaler. Pokud jste užíval(a) tablety se steroidy po delší dobu,

Váš lékař může čas od času provádět kontrolní vyšetření Vaší krve. Při snížení počtu tablet steroidů

podávaných ústy se může stát, že se nebudete cítit dobře, i když se Vaše dýchací obtíže zmenší.

Můžete pociťovat ucpaný nos nebo rýmu, slabost, bolest kloubů nebo svalů a vyrážku (kožní ekzém).

Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, nebo pokud se objeví bolest hlavy, únava, nevolnost nebo zvracení,

okamžitě kontaktujte svého lékaře. K léčbě alergických nebo kloubních příznaků můžete potřebovat

další léky. V případě, že si nejste jistý/á, zda pokračovat v léčbě přípravkem Bufomix Easyhaler, vždy

se obraťte na lékaře.

Lékař Vám může předepsat tablety se steroidy v období zvýšeného stresu jako doplněk k Vaší

normální léčbě (např. když máte plicní infekci nebo před operací).

Důležitá informace k

Vašim astmatickým obtížím

Pokud pociťujete, že začínáte být dušný/á nebo sípáte, i když používáte Bufomix Easyhaler, měl(a)

byste pokračovat v používání přípravku Bufomix Easyhaler a současně co nejdříve navštívit lékaře. Je

možné, že potřebujete doplňkovou léčbu.

Kontaktujte svého lékaře co nejdříve, pokud:

se Vaše dýchání zhoršuje nebo když se v noci často budíte a nemůžete se nadechnout.

cítíte po ránu tíseň na hrudi nebo tato tíseň přetrvává déle než obvykle.

Tyto příznaky mohou znamenat, že Vaše astma není dobře kontrolované a Vy potřebujete rychle jinou

nebo doplňkovou léčbu.

Pou

žívejte

Bufomix Easyhaler

každý den.

To Vám pomůže předcházet astmatickým obtížím.

Dospělí (od 18

let)

Obvyklá dávka je 1 nebo 2 inhalace dvakrát denně.

Lékař může dávku zvýšit až na 4 inhalace dvakrát denně.

Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze

jednou denně.

Dospívající (od 12 do 17

let)

Obvyklá dávka je 1 nebo 2 inhalace dvakrát denně.

Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze

jednou denně.

Děti (

od 6 do 11 let)

Obvykle se podávají 2 inhalace dvakrát denně

Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5 mikrogramů se nedoporučuje podávat dětem ve věku do 6 let.

Váš lékař (nebo zdravotní sestra) Vám bude pomáhat s léčbou astmatu. Budou upravovat dávku

Vašeho léku na nejnižší dávku potřebnou ke kontrole astmatu. Sami bez porady s lékařem ( nebo

zdravotní sestrou) dávku přípravku Bufomix Easyhaler neupravujte.

Použijte Váš úlevový lék v

momentě, když se objeví astmatické obtíže

. Vždy mějte svůj úlevový

lék u sebe pro případ, že ho budete potřebovat. Nepoužívejte k léčbě astmatických obtíží Bufomix

Easyhaler, použijte úlevový lék.

Příprava nového inhalátoru

Bufomix Easyhaler

Bufomix Easyhaler se používá snadno. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám co

byste měli dělat a na co si máte dávat pozor.

VYBALENÍ

INHALÁTORU

Vyjměte inhalátor z krabičky. Samotný inhalátor je zabalen v ochranném fóliovém sáčku, který jej

chrání před vlhkem. Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete ihned používat.

Ujistěte se, že balení je kompletní (obr. 1):

Inhalátor s krytem na náustku.

Součástí balení může být ochranné pouzdro.

Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte k bodu „

Užití dávky léku Bufomix

Easyhaler“.

Vložení inhalátoru do ochranného pouzdra:

Otevřete ochranné pouzdro (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je nasazený kryt (brání

náhodnému zmáčknutí inhalátoru).

Vložte inhalátor do ochranného pouzdra, aby se zvýšila trvanlivost léku.

Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranné pouzdro.

Kryt náustku

Ochranné

pouzdro

Obrázek 1

.

Inhalátor

Náustek

Obrázek 2.

UŽITÍ

DÁVKY

LÉKU

BUFOMIX

EASYHALER

Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.

Sundejte kryt náustku.

A.

Protřepejte

Inhalátor důkladně protřepejte tři- až pětkrát nahoru

a dolů (obr. 3a, 3b). Tím zajistíte, že se prášek

řádně uvolní a odměří se správná dávka.

Ujistěte se…

Že jste protřepal(a) nahoru a dolů.

Že jste přitom náhodně nestiskl(a).

B.

Stiskněte

Inhalátor

držte

svislé

poloze

sevřený

mezi

ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b).

Zmáčkněte

jednou

inhalátor

mezi

prsty,

dokud

neuslyšíte

cvaknutí

nechte

inhalátor

vrátit

původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř

náustku odměřila dávka.

Ujistěte se…

Že na náustku není nasazen kryt, který zabrání

stisknutí.

Že jste inhalátor před užitím léku stiskl(a) pouze

jednou. Jestliže jste jej stiskl(a) více než jednou,

Máte

-

li

problémy

s

používáním

inhalátoru

“.

jste

inhalátor

během

stisknutí

inhalace

dávky držel(a) ve svislé poloze.

C.

Inhalujte

Vsedě nebo ve stoje

Vydechněte normálně.

Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty.

Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b).

Uvolněte inhalátor z úst, poté dýchejte normálně mimo inhalátor.

Ujistěte se…

Že máte v ústech celý náustek tak, aby Vám prášek neulpíval na zubech.

Že jste náustek pevně utěsnil(a) svými rty.

Že jste do inhalátoru nevydechl(a). Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do

inhalátoru vydechl(a), viz bod „

Máte

-

li problémy s

používáním inhalátoru

“.

Máte

-

li problémy s

používáním inhalátoru

Nespěchejte. Je důležité dýchat normálně. Zkuste si to několikrát před zrcadlem, pomáhá to.

Jestliže inhalátor náhodně stisknete nebo jste jej stiskli více než jednou anebo jste do inhalátoru

vydechli,

odstraňte

prášek

z náustku

poklepáním

proti

desce stolu nebo dlani (obr. 6a, 6b). Tím se zajistí správné

dávkování. Pak začněte znovu s kroky A, B a C.

Obrázek 3a.

Obrázek 3b.

Obrázek 4a.

Obrázek 4b.

Obrázek 5a.

Obrázek 5b.

Obrázek 6b.

Obrázek 6a.

Jestliže užíváte dva vdechy, protože Vám je předepsal lékař

Začněte znovu s kroky A, B a C (Pozor, inhalátor je nutné opět protřepat).

Po použití inhalátoru

Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej.

Po ranní a/nebo večerní dávce si vypláchněte ústa vodou, tu poté vyplivněte.

Jako u všech inhalátorů, je třeba dohlédnout, zda děti, kterým byl přípravek předepsán, používají

inhalátor správně, jak je popsáno výše.

Čištění

inhalátoru

Bufomix Easyhaler

Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, prášek v inhalátoru je

citlivý na vlhkost.

Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět do

ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.

Výměna inhalátoru za nový

Součástí inhalátoru je počítadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b).

Počítadlo se pootočí po každých pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). Když počítadlo zčervená, zbývá

v inhalátoru posledních 20 dávek. Pokud ještě nemáte nový inhalátor Bufomix Easyhaler, požádejte

svého lékaře o předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas inhalátor Bufomix Easyhaler vyměnit a to

i přesto, že skrz okénko na zadní straně inhalátoru lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.

Vyjměte starý inhalátor z ochranného pouzdra (pokud jej používáte).

Nechte nasazený ochranný kryt a starý inhalátor zlikvidujte (viz bod 5. Jak Bufomix Easyhaler 80

mikrogramů / 4,5 mikrogramů

uchovávat

Vyjměte nový inhalátor z obalu a uložte ho do ochranného pouzdra s nasazeným krytem náustku).

Nyní můžete používat nový inhalátor jako obvykle. Viz bod 3 pro více podrobností.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku

Bufomix Easyhaler

, než jste měl(a)

Je důležité, abyste inhaloval(a) dávku předepsanou lékařem a vyznačenou lékárníkem na obalu

přípravku. Bez porady s lékařem byste neměl(a) překračovat dávku, kterou Vám předepsal lékař.

Počítadlo

dávek

Obrázek 7a.

Obrázek 7b.

Počítadlo

dávek

Nejčastějšími příznaky po inhalaci větší dávky přípravku Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5

mikrogramů jsou třes, bolest hlavy a rychlý srdeční rytmus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Bufomix Easyhaler

Když zapomenete inhalovat dávku, inhalujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však

již blíží čas další pravidelné dávky, vynechte zapomenutou dávku.

Nezdvoj

náso

bujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

se

kterýkoliv

z

následujích

nežádoucích

účinků

objeví

u

Vás,

přestaňte

Bufomix

Easyhaler po

užívat a ihned se poraďte se svým

lékař

em:

Otok obličeje, zvláště v okolí úst (otok jazyka a/nebo hrdla a/nebo polykací obtíže), nebo

kopřivka doprovázená dýchacími obtížemi (angioedém) a/nebo náhlý pocit na omdlení. To

může znamenat, že máte alergickou reakci. Stává se to vzácně, méně než jednomu pacientovi

z tisíce.

Náhle vzniklé pískoty nebo dušnost těsně po použití inhalátoru.

Pokud se kterýkoliv z

těchto

příznaků objeví, přestaňte ihned používat inhalátor

Bufomix Easyhaler

a použijte Váš

„úlevový lék“. Ihned kontaktujte svého lékaře, neboť může být nutné

změnit Vaši léčbu

Stává se to velmi vzácně, méně než jednomu pacientovi z deseti tisíc.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až

1 osobu z 10)

Palpitace (pocit bušení srdce), záchvěvy nebo třes. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví,

jsou

obvykle

mírné

obvykle

odeznívají

při

pokračování

v léčbě

přípravkem

Bufomix

Easyhaler.

Moučnivka (kvasinková infekce) v ústech. Když si budete po použití přípravku Bufomix

Easyhaler vyplachovat ústa vodou (vodu nepolykejte), je výskyt málo pravděpodobný.

Mírná bolest v krku, kašel a chraplavý hlas.

Bolest hlavy.

Méně časté (mohou

postihnout

1 osobu ze 100)

Pocit neklidu, nervozita nebo podrážděnost.

Poruchy spánku.

Pocit závratí.

Nevolnost (pocit na zvracení).

Rychlý srdeční rytmus.

Tvorba kožních podlitin (modřin).

Svalové křeče.

Rozmazané vidění.

Vzácné (mohou postihnout až

1 osobu z 1 000)

Vyrážka, svědění.

Zúžení průdušek (bronchospasmus; stažení svalů dýchacích cest, které způsobuje pískoty).

Pokud se pískoty objeví náhle po použití přípravku Bufomix Easyhaler, přestaňte přípravek

Bufomix Easyhaler používat a ihned se poraďte se svým lékařem.

Nízké hladiny draslíku v krvi.

Nepravidelný srdeční rytmus.

Velmi vzácné (mohou postihnout až

1 osobu z 10 000)

Deprese.

Změny chování, zvláště u dětí.

Bolest nebo tíseň na hrudi (angina pectoris).

Zvýšení množství cukru (glukózy) v krvi.

Změny chuti, např. nepříjemná chuť v ústech.

Změny krevního tlaku.

Inhalované kortikosteroidy mohou ovlivňovat normální tvorbu steroidních hormonů ve Vašem těle,

zvláště pokud používáte vysoké dávky a po dlouhou dobu. Tyto účinky mohou zahrnovat:

změny hustoty kostní tkáně (řídnutí kostí).

kataraktu (zákal oční čočky).

glaukom (zvýšený nitrooční tlak).

zpomalení rychlosti růstu u dětí a dospívajících.

vliv na nadledviny (malá žláza sousedící s ledvinami).

Tyto účinky jsou daleko méně pravděpodobné u inhalovaných kortikosteroidů ve srovnání s tabletami

s obsahem kortikosteroidů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, sáčku

a štítku na inhalátoru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření fóliového sáčku uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte přípravek před

vlhkostí. Je doporučeno uchovávat inhalátor v ochranném pouzdře.

Pokud Vám inhalátor Bufomix Easyhaler zvlhne, musíte jej vyměnit za nový.

Vyměňte inhalátor Bufomix Easyhaler za 4 měsíce od otevření fóliového sáčku.

Zapište si datum, kdy jste sáček poprvé otevřeli

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

obsahuje

Léčivými látkami jsou budesonidum a formoteroli fumaras dihydricus. Jedna inhalovaná dávka

obsahuje budesonidum 80 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 4,5 mikrogramů.

Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (který obsahuje mléčné proteiny).

Jak přípravek

Bufomix Easyhaler 8

0 mikrogramů / 4,5 mikrogramů

vypadá a co obsahuje toto

balení

Bufomix Easyhaler 80 mikrogramů / 4,5 mikrogramů je inhalátor, který obsahuje léčivé látky. Prášek

k inhalaci má bílou až nažloutlou barvu. Jeden inhalátor obsahuje 60 nebo 120 dávek, tělo má bílou

barvu s červenou horní částí. Balení obsahuje 1 nebo 3 inhalátory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vaše

balení

může

obsahovat

ochranné

pouzdro.

Pokud

ochranné

pouzdro

potřebujete,

prosím,

kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci (uveden níže).

Držitel rozhodnutí o

registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 3. 4. 2017

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety