BUFOMIX EASYHALER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BUFOMIX EASYHALER Prášek k inhalaci 320MCG/9MCG
 • Dávkování:
 • 320MCG/9MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X60DÁV+POUZDRO Inhalátor
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BUFOMIX EASYHALER Prášek k inhalaci 320MCG/9MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FORMOTEROL A BUDESONID
 • Přehled produktů:
 • BUFOMIX EASYHALER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 204/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls276180/2017

Příbalová informace

: informace

pro uživatele

Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů

/ 9

mikrogramů

prášek k inhalaci

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů

používat

3. Jak se Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů

/ 9

mikrogramů

a k čemu se používá

Bufomix Easyhaler je inhalátor, který se používá k léčbě astmatu u dospělých, a dospívajících ve věku

12 až 17 let. Obsahuje dvě různé léčivé látky: budesonid a dihydrát formoterol-fumarátu.

Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako „kortikosteroidy“. Budesonid léčí zánět

a předchází vzniku otoku a zánětu ve Vašich plicích.

Dihydrát formoterol-fumarátu patří do skupiny léčiv označovaných jako “dlouhodobě účinné

beta

agonisté nebo bronchodilatátory”. Působí tak, že uvolňuje svaly v dýchacích cestách, a tak Vám

usnadňuje dýchání.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

Bufomix

Easyhaler

320

mikrogramů

/

9

mikrogramů

po

užívat

Nepoužívejte přípravek

Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

:

Jestliže jste alergický(á) na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), kterou je laktosa (která obsahuje malé množství mléčných proteinů).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bufomix Easyhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

máte cukrovku.

máte plicní infekci.

máte vysoký krevní tlak nebo jste někdy měl(a) srdeční onemocnění (včetně nepravidelného

srdečního rytmu, velmi rychlého tepu, zúžení cév nebo srdečního selhání).

máte onemocnění štítné žlázy nebo nadledvin.

máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

máte závažné onemocnění jater.

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Po inhalaci Vaší dávky si vypláchněte ústa vodou, abyste zabránil(a) mykotické (způsobené houbami)

infekci v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek

Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat účinky

Bufomix Easyhaler a pokud tyto léky používáte (včetně

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě

sledovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích:

beta blokátory (např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku), včetně očních

kapek s beta blokátory (např. timolol k léčbě glaukomu - zelený oční zákal).

léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného srdečního rytmu (např. chinidin).

léky jako digoxin, často používané k léčbě srdečního selhání.

diuretika, určená k odvodnění organismu (např. furosemid). Používají se k léčbě vysokého

krevního tlaku.

léky s obsahem steroidů užívané ústy (např. prednisolon).

xantiny (např. theofylin nebo aminofylin). Tyto léky se často používají k léčbě astmatu.

jiné léky k rozšíření průdušek - bronchodilatancia (např. salbutamol).

tricyklická antidepresiva (např. amitryptylin) a antidepresivum nefazodon.

fenothiaziny (např. chlorpromazin nebo prochlorperazin).

léky

určené

k léčbě

infekcí

(např.

ketokonazol,

itrakonazol,

vorikonazol,

posakonazol,

klarithromycin a telithromycin).

léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa).

léky k léčbě poruch štítné žlázy (např. levothyroxin).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, nebo pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka dříve, než začnete používat přípravek Bufomix Easyhaler .

Informujte svého lékaře nebo lékárníka také v případě, že jdete na plánovanou operaci nebo zubní

výkon a bude používáno celkové anestetikum.

Těhotenství a kojení

- Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Nepoužívejte Bufomix Easyhaler, pokud Vám to Váš lékař neřekne.

- Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Bufomix Easyhaler, nepřestávejte Bufomix Easyhaler

používat, ale poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bufomix Easyhaler nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo

schopnost obsluhovat stroje.

Bufomix Easyhaler obsahuje cukr laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Množství laktosy obsažené

v tomto léku normálně nečiní žádné obtíže lidem, kteří mají nesnášenlivost laktosy.

Laktosa obsahuje malé množství mléčných proteinů, které mohou vyvolat alergickou reakci.

3. Jak se Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

používá

- Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Je důležité používat Bufomix Easyhaler každý den, i když právě nemáte žádné astmatické obtíže.

- Váš lékař bude pravidelně kontrolovat Vaše příznaky astmatu.

Pokud užíváte k léčbě astmatu tablety se steroidy, Váš lékař může snížit počet tablet, které užíváte,

jakmile začnete používat Bufomix Easyhaler. Pokud jste užíval(a) tablety se steroidy po delší dobu,

Váš lékař může čas od času provádět kontrolní vyšetření Vaší krve. Při snížení počtu tablet steroidů

podávaných ústy se může stát, že se nebudete cítit dobře, i když se Vaše dýchací obtíže zmenší.

Můžete pociťovat ucpaný nos nebo rýmu, slabost, bolest kloubů nebo svalů a vyrážku (kožní ekzém).

Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, nebo pokud se objeví bolest hlavy, únava, nevolnost nebo zvracení,

okamžitě kontaktujte svého lékaře. K léčbě alergických nebo kloubních příznaků můžete potřebovat

další léky. V případě, že se nejste jistý/á, zda pokračovat v léčbě přípravkem Bufomix Easyhaler, vždy

se obraťte na lékaře.

Lékař Vám může předepsat tablety se steroidy v období zvýšeného stresu jako doplněk k Vaší

normální léčbě (např. když máte plicní infekci nebo před operací).

Důležitá informace k

Vašim astmatickým obtížím

Pokud pociťujete, že začínáte být dušný/á nebo sípáte, i když používáte Bufomix Easyhaler, máte

pokračovat v používání přípravku Bufomix Easyhaler a současně co nejdříve navštívit lékaře. Je

možné, že potřebujete doplňkovou léčbu.

Kontaktujte svého lékaře co nejdříve, pokud:

se Vaše dýchání zhoršuje nebo když se v noci často budíte a nemůžete se nadechnout.

cítíte po ránu tíseň na hrudi nebo tato tíseň přetrvává déle než obvykle.

Tyto příznaky mohou znamenat, že Vaše astma není dobře kontrolované a Vy potřebujete rychle jinou

nebo doplňkovou léčbu.

Pou

žívejte

Bufomix Easyhaler

každý den.

To Vám pomůže předcházet astmatickým obtížím.

Dospělí (od 18

let)

Obvyklá dávka je 1 inhalace dvakrát denně.

Lékař může dávku zvýšit až na 2 inhalace dvakrát denně.

Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze

jednou denně.

Dospívající (od 12 do 17

let)

Obvyklá dávka je 1 inhalace dvakrát denně.

Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze

jednou denně.

Pro děti od 6 do 11 let je určena nižší síla přípravku Bufomix Easyhaler.

Bufomix Easyhaler se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Váš lékař (nebo zdravotní sestra) Vám bude pomáhat s léčbou astmatu. Budou upravovat dávku

Vašeho léku na nejnižší dávku potřebnou ke kontrole astmatu. Sami bez porady s lékařem ( nebo

zdravotní sestrou) dávku přípravku Bufomix Easyhaler neupravujte.

Použijte Váš úlevový lék v

momentě, když se objeví astmatické obtíže

. Vždy mějte svůj úlevový

lék u sebe pro případ, že ho budete potřebovat. Nepoužívejte k léčbě astmatických obtíží Bufomix

Easyhaler, použijte úlevový lék.

Příprava nového inhalátoru

Bufomix Easyhaler

Bufomix Easyhaler se používá snadno. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám, co

máte dělat a na co si máte dávat pozor.

VYBALENÍ

INHALÁTORU

Vyjměte inhalátor z krabičky. Samotný inhalátor je zabalen v ochranném fóliovém sáčku, který jej

chrání před vlhkem. Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete ihned používat.

Ujistěte se, že balení je kompletní (obr. 1):

Inhalátor s krytem na náustku.

Součástí balení může být ochranné pouzdro.

Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte k bodu „

Užití dávky léku Bufomix

Easyhaler“.

Vložení inhalátoru do ochranného pouzdra:

Otevřete ochranné pouzdro (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je nasazený kryt (brání

náhodnému zmáčknutí inhalátoru).

Vložte inhalátor do ochranného pouzdra, aby se zvýšila trvanlivost léku.

Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranné pouzdro.

UŽITÍ

DÁVKY

LÉKU

BUFOMIX

EASYHALER

Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.

Sundejte kryt náustku.

A.

Protřepejte

Inhalátor důkladně protřepejte tři- až pětkrát nahoru

a dolů (obr. 3a, 3b). Tím zajistíte, že se prášek

řádně uvolní a odměří se správná dávka.

Ujistěte se…

Že jste protřepal(a) nahoru a dolů.

Obrázek 3a.

Obrázek 3b.

Kryt náustku

Ochranné

pouzdro

Obrázek 1.

Inhalátor

Náustek

Obrázek 2.

Že jste přitom náhodně nestiskl(a).

B.

Stiskněte

Inhalátor držte ve svislé poloze sevřený mezi ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b).

Zmáčkněte

jednou

inhalátor

mezi

prsty,

dokud

neuslyšíte

cvaknutí

nechte

inhalátor

vrátit

původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř

náustku odměřila dávka.

Ujistěte se…

Že na náustku není nasazen kryt, který zabrání

stisknutí.

Že jste inhalátor před užitím léku stiskl(a) pouze

jednou. Jestliže jste jej stiskl(a) více než jednou,

Máte

-

li

problémy

s

používáním

inhalátoru

“.

jste

inhalátor

během

stisknutí

inhalace

dávky držel(a) ve svislé poloze.

C.

Inhalujte

Vsedě nebo ve stoje

Vydechněte normálně.

Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty.

Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b).

Uvolněte inhalátor z úst, poté dýchejte normálně mimo inhalátor.

Ujistěte se…

Že máte v ústech celý náustek tak, aby Vám prášek neulpíval na

zubech.

Že jste náustek pevně utěsnil(a) svými rty.

Že jste do inhalátoru nevydechl(a). Je to důležité, inhalátor by se

mohl ucpat. Pokud jste do inhalátoru vydechl(a), viz bod „

Máte

-li

problémy s

používáním inhalátoru

“.

Máte

-

li problémy s

používáním inhalátoru

Nespěchejte. Je důležité dýchat normálně. Zkuste si to několikrát před zrcadlem, pomáhá to.

Jestliže inhalátor náhodně stisknete nebo jste jej stiskli více než jednou anebo jste do inhalátoru

vydechli,

odstraňte

prášek

z náustku

poklepáním

proti

desce stolu nebo dlani (obr. 6a, 6b). Tím se zajistí správné

dávkování. Pak začněte znovu s kroky A, B a C.

Jestliže užíváte dva vdechy, protože Vám je předepsal lékař

Obrázek 4a.

Obrázek 4b.

Obrázek 5a.

Obrázek 5b.

Obrázek 6b.

Obráz

ek 6a.

Začněte znovu s kroky A, B a C (Pozor, inhalátor je nutné opět protřepat).

Po použití inhalátoru

Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej.

Po ranní a/nebo večerní dávce si vypláchněte ústa vodou, tu poté vyplivněte.

Jako u všech inhalátorů, je třeba dohlédnout, zda děti, kterým byl přípravek předepsán, používají

inhalátor správně, jak je popsáno výše.

Čištění

inhalátoru

Bufomix Easyhaler

Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, prášek v inhalátoru je

citlivý na vlhkost.

Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět do

ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.

Výměna inhalátoru za nový

Součástí inhalátoru je počítadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b).

Počítadlo se pootočí po každých pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). Když počítadlo zčervená, zbývá

v inhalátoru posledních 20 dávek. Pokud ještě nemáte nový inhalátor Bufomix Easyhaler, požádejte

svého lékaře o předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas inhalátor Bufomix Easyhaler vyměnit a to

i přesto, že skrz okénko na zadní straně inhalátoru lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.

- Vyjměte starý inhalátor z ochranného pouzdra (pokud jej používáte).

- Nechte nasazený ochranný kryt a starý inhalátor zlikvidujte (viz bod 5. Jak Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9 mik

rogramů

uchovávat

- Vyjměte nový inhalátor z obalu a uložte ho do ochranného pouzdra s nasazeným krytem náustku).

Nyní můžete používat nový inhalátor jako obvykle. Viz bod 3 pro více podrobností.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku

Bufomix Easyhaler

, než jste měl(a)

Je důležité, abyste inhaloval(a) dávku předepsanou lékařem a vyznačenou lékárníkem na obalu

přípravku. Bez porady s lékařem nemáte překračovat dávku, kterou Vám předepsal lékař.

Nejčastějšími příznaky po inhalaci větší dávky přípravku Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů /

9 mikrogramů jsou třes, bolest hlavy a rychlý srdeční rytmus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Bufomix Easyhaler

Když zapomenete inhalovat dávku, inhalujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však

již blíží čas další pravidelné dávky, vynechte zapomenutou dávku.

Nezdvoj

násob

ujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Počítadlo

dávek

Obrázek 7a.

Obrázek 7b.

Počítadlo

dávek

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

se

kterýkoliv

z

následujích

nežádoucích

účinků

objeví

u

Vás,

přestaňte

Bufomix

Easyhaler po

užívat a ihn

ed

se poraďte se svým

lékař

em:

Otok obličeje, zvláště v okolí úst (otok jazyka a/nebo hrdla a/nebo polykací obtíže), nebo

kopřivka doprovázená dýchacími obtížemi (angioedém) a/nebo náhlý pocit na omdlení. To může

znamenat, že máte alergickou reakci. Stává se to vzácně, mohou postihnout až 1 osobu z 1 000.

Náhle vzniklé pískoty nebo dušnost těsně po použití inhalátoru.

Pokud se kterýkoliv z

těchto

příznaků objeví, přestaňte ihned používat inhalátor

Bufomix Easyhaler

a použijte Váš „úlevový

lék“. Ihned kontak

tujte

svého lékaře, neboť může být nutné

změnit Vaši léčbu

. Stává se to velmi

vzácně, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až

1 osobu z 10)

Palpitace (pocit bušení srdce), záchvěvy nebo třes. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví,

jsou obvykle mírné a obvykle odeznívají při pokračování v léčbě přípravkem Bufomix Easyhaler.

Moučnivka (kvasinková infekce) v ústech. Když si budete po použití přípravku Bufomix

Easyhaler vyplachovat ústa vodou (vodu nepolykejte), je výskyt málo pravděpodobný.

Mírná bolest v krku, kašel a chraplavý hlas.

Bolest hlavy.

Méně časté (mohou

postihnout

1 osobu ze 100)

Pocit neklidu, nervozita nebo podrážděnost.

Poruchy spánku.

Pocit závratí.

Nevolnost (pocit na zvracení).

Rychlý srdeční rytmus.

Tvorba kožních podlitin (modřin).

Svalové křeče.

Rozmazané vidění.

Vzácné (mohou postihnout až

1 osobu z 1 000)

Vyrážka, svědění.

Zúžení průdušek (bronchospasmus; stažení svalů dýchacích cest, které způsobuje pískoty).

Pokud se hvízdání objeví náhle po použití přípravku Bufomix Easyhaler, přestaňte přípravek Bufomix

Easyhaler používat a ihned se poraďte se svým lékařem.

Nízké hladiny draslíku v krvi.

Nepravidelný srdeční rytmus.

Velmi vzácné (mohou postihnout až

1 osobu z 10 000)

Deprese.

Změny chování, zvláště u dětí.

Bolest nebo tíseň na hrudi (angina pectoris).

Zvýšení množství cukru (glukózy) v krvi.

Změny chuti, např. nepříjemná chuť v ústech.

Změny krevního tlaku.

Inhalované kortikosteroidy mohou ovlivňovat normální tvorbu steroidních hormonů ve Vašem těle,

zvláště pokud používáte vysoké dávky a po dlouhou dobu. Tyto účinky mohou zahrnovat:

změny hustoty kostní tkáně (řídnutí kostí).

kataraktu (zákal oční čočky).

glaukom (zvýšený nitrooční tlak).

zpomalení rychlosti růstu u dětí a dospívajících.

vliv na nadledviny (malá žláza sousedící s ledvinami).

Tyto účinky jsou daleko méně pravděpodobné u inhalovaných kortikosteroidů ve srovnání s tabletami

s obsahem kortikosteroidů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

uchovávat

- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

- Po otevření fóliového sáčku uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte přípravek před vlhkostí. Je

doporučeno uchovávat inhalátor v ochranném pouzdře.

- Pokud Vám inhalátor Bufomix Easyhaler zvlhne, musíte jej vyměnit za nový.

- Vyměňte inhalátor Bufomix Easyhaler za 4 měsíce od otevření fóliového sáčku.

Zapište si datum, kdy jste sáček poprvé otevřeli

- Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

obsahuje

Léčivými látkami jsou budesonidum a formoteroli fumaras dihydricus. Jedna inhalovaná dávka

obsahuje budesonidum 320 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 9 mikrogramů.

Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (který obsahuje mléčné proteiny).

Jak přípravek

Bufomix Easyhaler 320

mikrogramů /

9

mikrogramů

vypadá a co obs

ahuje toto

balení

Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů je inhalátor, který obsahuje léčivé látky. Prášek

k inhalaci má bílou až nažloutlou barvu. Jeden inhalátor obsahuje 60 dávek, tělo má bílou barvu

s červenou horní částí.

Bufomix Easyhaler 320 mikrogramů / 9 mikrogramů je dostupný v balení s 1, 2 nebo 3

inhalátory.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Vaše

balení

může

obsahovat

ochranné

pouzdro.

Pokud

ochranné

pouzdro

potřebujete,

prosím,

kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci (uveden níže).

Držitel rozhodnutí o

registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 22 2. 2018

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety