BRUFEN SIRUP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BRUFEN SIRUP Sirup 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Sirup
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100ML + ODM. LŽIČKA Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BRUFEN SIRUP Sirup 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Ibuprofen
 • Přehled produktů:
 • BRUFEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 916/92-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43180/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRUFEN sirup

(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 

užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Brufen sirup

podávejte dítěti pečlivě podle návodu, aby mu co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit 

s lékařem. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek Brufen sirup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen sirup užívat 

Jak se přípravek Brufen sirup užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Brufen sirup uchovávat 

Další informace

1. CO JE BRUFEN sirup A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen obsahuje léčivou látku ibuprofen, která snižuje horečku a tlumí bolest a projevy 

zánětu . 

Indikační skupina 

Antipyretikum, analgetikum, nesteroidní antirevmatikum

Brufen sirup se užívá:

 ke snižování horečky vyvolané virovými a bakteriálními infekcemi

 k léčbě mírné a středně silné bolesti, např. hlavy, zubů, pooperační bolesti, bolesti při 

poúrazových stavech, jako je natažení svalů, podvrtnutí nebo zhmoždění kloubů, bolesti 

při menstruaci

 při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění

 jako doplňková léčba při akutním zánětu středouší a bolesti v krku

 na doporučení lékaře při revmatických onemocněních

Vzhledem k lékové formě je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  BRUFEN 

sirup UŽÍVAT 

Nepodávejte přípravek dítěti

 jestliže je přecitlivělé na ibuprofen nebo jinou složku přípravku

 jestliže je přecitlivělé na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se 

projevuje jako kopřivka, průduškové astma nebo rýma

 pokud má aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácí z trávicího ústrojí (nebo

pokud se u něj vředy nebo krvácení vyskytly opakovaně v minulosti)

 pokud trpí poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti

 jestliže v minulosti krvácelo z trávicího traktu, v souvislosti s léčbou nesteroidními 

protizánětlivými léky

 pokud trpí závažným srdečním selháváním

Pokud  Brufen sirup užívá dospělý pacient, platí pro něj stejná omezení jako pro děti.

Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství a pouze na doporučení lékaře ho 

užívají ostatní těhotné a kojící ženy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen sirup je zapotřebí v následujících 

případech:

Přípravek Brufen sirup smí být pacientům, kteří trpí onemocněním trávicího traktu, podáván 

pouze se zvýšenou opatrností, neboť u nich může zvyšovat riziko krvácení a dalších potíží v 

trávicím traktu. U nemocných s vleklým zánětlivým střevním onemocněním  (ulcerózní

kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.

U nemocných s astmatem může přípravek Brufen sirup zvyšovat riziko vzniku 

bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).

Obzvláštní opatrnosti je také zapotřebí u pacientů, kteří užívají další léky, jež mohou 

zvyšovat riziko vzniku vředů nebo krvácení z trávicího traktu, jako jsou jiné nesteroidní 

protizánětlivé léky nebo vnitřně užívané kortikoidy.

Při současném užívání léků ovlivňujících krevní srážlivost může Brufen sirup, podobně jako 

jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.

Zvýšená opatrnost  je nutná při  těžké  dehydrataci  (odvodnění  organismu).  Tento  stav  může 

nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.

U pacientů s onemocněním ledvin je nutné užívat přípravek Brufen sirup se zvýšenou 

opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci 

ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že nemocný trpí vážnějším onemocněním jater.

Vzácně  byl  u  pacientů  léčených  ibuprofenem  zaznamenán  výskyt  “sterilního”  zánětu 

mozkových  blan.  Výskyt  tohoto  onemocnění  je  však  pravděpodobnější  u  pacientů,  jež  trpí 

onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.

Ve výše uvedených případech je třeba užívat Brufen sirup vždy pouze po poradě s lékařem.

Tak  jako  jiná  nesteroidní  antirevmatika,  i  Brufen  může  maskovat  známky  infekčního 

onemocnění.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 

rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 

cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Léky, jako je Brufen sirup, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 

cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá 

doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 

u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Riziko nežádoucích účinků, zejména krvácení z trávicího traktu, vzniku vředů a perforací 

stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob.

Pacienti s onemocněním trávicího traktu a starší pacienti by proto měli vždy zahajovat léčbu 

nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě 

příznaků.

Pokud se během léčby přípravkem Brufen sirup vyskytne krvácení z trávicího traktu nebo se 

objeví vřed na žaludku či dvanáctníku, musí být léčba ukončena.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv nezvyklé zažívací obtíže, je třeba je neprodleně hlásit 

vašemu lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které Vaše dítě nebo Vy v současné době 

užíváte. Než začnete současně s přípravkem Brufen užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, 

poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.

Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 

ovlivňovat. Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky, léky ovlivňující srážlivost krve 

(např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě 

deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku 

nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. 

Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) 

v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných 

k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků 

snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Při současném 

užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko 

vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků 

s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.

Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto 

léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.

Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.

Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat 

riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Užívání přípravku Brufen sirup s jídlem a pitím

Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak pro rychlejší působení je možno sirup užívat 

nalačno.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Brufen sirup se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání 

však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině 

těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o  užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.

Užívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen sirup

Tento přípravek obsahuje sacharosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 

některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Brufen sirup užívat.

Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben a oranžovou žluť. Tyto pomocné látky 

mohou způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN sirup UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen sirup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 

informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, platí následující dávkování:

Děti

Při horečnatých stavech a bolesti se Brufen sirup dávkuje podle věku a hmotnosti dítěte.

Doporučené dávkování podle věku dítěte:

Věk dítěte Jednotlivá dávka Četnost podání

3-12 měsíců 2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu) 3x denně

1-2 roky 2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu) 3-4x denně

3-7 let 5 ml suspenze (100 mg ibuprofenu) 3-4x denně

8-12 let 5-10 ml suspenze (100-200 mg ibuprofenu) 3-4x denně

Doporučené dávkování podle hmotnosti dítěte:

Obvyklá denní dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti. V tabulce jsou vypočítány denní dávky 

s použitím doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den.

Hmotnost dítěte 

(kg) Dávka ibuprofenu/den 

(mg) Množství suspenze/den 

(ml)

6 (1 velká/2 malé lžičky)

8 (1 velká+1 malá lžička/3 malé lžičky)

10 (2 velké lžičky)

12 (2 velké a 1 malá lžička)

14 (3 velké lžičky)

16 (3 velké lžičky)

18 (3 velké a 1 malá lžička)

20 (4 velké lžičky)

max. 500 max. 25 ml (5 velkých lžiček)

Jednotlivé dávky se užívají 3-4 krát denně po 6-8 hodinách.

U juvenilní artritidy se užívá dávka vyšší, celkově do 40 mg/kg tělesné hmotnosti denně, 

rozdělená do 3-4 dávek. 

U dětí do 12 let nebo vážících méně než 30 kg by se neměla překročit celková denní dávka 

500 mg (25 ml suspenze). Nepodávejte dětem do 3 měsíců.

Dospělí a mladiství od 12 let

Dospělí a mladiství od 12 let věku užívají hlavně jiné lékové formy, ale nemocní s polykacími

obtížemi mohou užívat Brufen sirup. Doporučená denní dávka jsou 2 - 4 velké lžičky 3-4x 

denně po 4 - 6 hodinách. Bez doporučení lékaře nesmí celková denní dávka překročit 1200 

Pokud při léčbě přípravkem Brufen sirup horečka nebo bolest přetrvá u dítěte déle než 3 dny, 

poraďte se o dalším postupu s lékařem. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění 

ihned s lékařem. 

Užívá-li přípravek dospělý nebo mladistvý, je třeba vyhledat lékaře, pokud horečka neustoupí 

do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se obtíže dokonce zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí 

účinky nebo jiné neobvyklé reakce. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 

dnů. 

Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Před použitím dobře protřepejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen sirup, než jste měl(a)

Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať a zřídka ztráta vědomí. 

Při podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem navštivte ihned 

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen sirup

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen sirup nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky hlášené 

v souvislosti s užíváním přípravku jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti 

s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivými léky.

Během léčby se mohou vyskytnout zažívací obtíže (např. nevolnost, zvracení, zácpa, 

průjem, plynatost), bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení 

krve) nebo vředový zánět sliznice dutiny ústní. Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed 

na žaludku či dvanáctníku, perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních 

zánětů jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Přecitlivělost při léčbě přípravkem 

Brufen sirup se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce 

dýchacího traktu (např. astma nebo dušnost), mohou se vyskytnout některá kožní 

onemocnění, včetně vyrážek, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže. 

V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny také otoky, zvýšení 

krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce. Ojediněle se mohou objevit deprese, 

zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět 

jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující 

se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke 

snížení počtu některých krevních elementů (např. červených krvinek, destiček).

Užívání léčiv jako Brufen sirup může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního 

infarktu nebo mozkové mrtvice.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo 

černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN sirup UCHOVÁVAT 

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 12 

měsíců.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen sirup obsahuje

Léčivá látka: Ibuprofenum 100 mg v 5 ml sirupu

Pomocné látky: methylparaben, propylparaben, sacharosa, monohydrát citronové kyseliny, 

natrium-benzoát, práškovaný agar, glycerol, nekrystalizující sorbitol 70%, lehký kaolín, 

polysorbát 80, oranžová žluť (E 110), pomerančové aroma, čištěná voda. 

Jak přípravek Brufen sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brufen sirup je sirupovitá suspenze oranžové barvy a pomerančové vůně 

v lahvičce z hnědého polyethylentereftalátu (PET) s Al šroubovacím uzávěrem s LDPE 

vložkou a s oboustrannou odměrnou bílou PS lžičkou na 2,5 ml a 5 ml, vše uloženo

v krabičce.

Velikost balení: 1x100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce

Abbott S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Laboratorios Knoll S.A., Madrid, Španělsko

BCM Ltd., Nottingham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

29.2.2012

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety