BRIMONIDINTIMOLOL SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BRIMONIDINTIMOLOL SANDOZ Oční kapky, roztok 2MG/ML+5MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML+5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X5ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BRIMONIDINTIMOLOL SANDOZ Oční kapky, roztok 2MG/ML+5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Timolol, kombinace
 • Přehled produktů:
 • OPH GTT SOL 1X5ML

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 533/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls136028/2016 

Příbalová informace: Informace pro pacienta  

Brimonidin/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml 

oční kapky, roztok 

(brimonidini tartras/timololum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz používat  

3.  Jak se přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz používá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz a k čemu se používá 

Přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz jsou oční kapky, které se používají k léčbě glaukomu (zeleného 

zákalu). Obsahuje dvě různé léčivé látky (brimonidin a timolol), které obě snižují zvýšený nitrooční tlak. 

Brimonidin patří do skupiny přípravků nazývaných agonisté alfa2 adrenergních receptorů. Timolol patří do 

skupiny přípravků nazývaných betablokátory. Kombinace brimonidin/timolol je předepisována na snížení 

zvýšeného nitroočního tlaku, když samotná léčba betablokátory není dostatečně účinná. 

Vaše oči obsahují čirou tekutinu, která vyživuje vnitřní struktury oka. Tekutina je neustále odváděna z oka a 

nahrazována tekutinou novou. V případě, že odtok této tekutiny není dostatečně rychlý, tlak uvnitř oka se 

zvyšuje a může tak případně poškodit Váš zrak. 

Kombinace brimonidin/timolol působí tím, že snižuje tvorbu nitrooční tekutiny a zároveň zvyšuje její odtok 

z oka. Tak dochází ke snížení tlaku uvnitř oka a zajištění stálé výživy oka. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz používat 

Nepoužívejte přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz: 

•  jestliže jste alergický(á) na brimonidin-tartarát, timolol, betablokátory nebo na kteroukoli další 

složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou 

zahrnovat otok obličeje, rtů a krku, dušnost, pocit na omdlení, zkrácení dechu, svědění nebo 

zčervenání okolo očí. 

•  jestliže máte v současnosti nebo jste v minulosti měl(a) dýchací potíže, jako astma nebo těžký 

chronický obstrukční zánět průdušek (závažné onemocnění plic, které může způsobovat dušnost, 

dechové obtíže a/nebo dlouhotrvající kašel). 

•  jestliže máte srdeční obtíže jako pomalý srdeční tep, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu 

(pokud nejsou kontrolovány kardiostimulátorem). 

•  jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidasy (IMAO) nebo některé další léky na depresi

Přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz nesmí být používán u dětí mladších 2 let a pouze s opatrností může 

být používán u dětí od 2 do 17 let. 

V případě, že se Vás týká kterákoli z uvedených situací, nepoužívejte kombinaci brimonidin/timolol dříve, 

než se znovu poradíte se svým lékařem. 

Upozornění a opatření  

Před použitím kombinace brimonidin/timolol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

    jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) 

•  ischemickou chorobu srdeční (onemocnění věnčitých tepen) - příznaky mohou zahrnovat bolest nebo 

svírání na hrudi, dušnost či dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak 

•  poruchy srdečního tepu, jako například pomalý srdeční tep 

•  problémy s dýcháním, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc 

•  onemocnění periferních tepen (jako je např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom) 

•  cukrovku, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi 

•  zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění štítné 

žlázy 

•  problémy s ledvinami nebo játry 

•  nádor nadledvinek 

•  operaci očí ke snížení nitroočního tlaku 

•  pokud se u Vás vyskytuje nebo dříve vyskytla nějaká alergie (např. senná rýma, ekzém) nebo vážná 

alergická reakce, mějte na paměti, že dávka adrenalinu potřebná k její možné léčbě může být vyšší, než 

je obvyklá dávka. 

•  Před operací informujte svého lékaře, že používáte kombinaci brimonidin/timolol, protože timolol může 

změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. 

Další léčivé přípravky a přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz 

Kombinace brimonidin/timolol může ovlivňovat nebo být ovlivněna dalšími léky, které užíváte, včetně 

ostatních očních kapek k léčbě zeleného zákalu (glaukomu). 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 

nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nesouvisejí s vaší oční vadou a léků které jsou dostupné 

bez lékařského předpisu. 

Existuje několik léků, které mohou vzájemně působit s kombinací brimonidin/timolol, proto je důležité sdělit 

Vašemu lékaři, jestliže užíváte: 

•  léky k léčbě bolesti 

•  léky k léčbě problémů se spaním nebo léky k léčbě úzkosti 

•  léky k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) 

•  léky k léčbě problémů se srdcem (např. nepravidelného tepu), jako např. betablokátory, digoxin nebo 

chinidin (lék na srdeční obtíže a některé typy malárie) 

•  léky k léčbě cukrovky nebo vysokého krevního cukru 

•  léky k léčbě deprese, jako je například fluoxetin a paroxetin 

•  jiné oční kapky používané ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku (glaukom) 

•  léky k léčbě závažných alergických reakcí 

•  léky ovlivňující některé hormony v těle, jako adrenalin a dopamin 

•  léky ovlivňující svalovinu krevních cév 

•  léky k léčbě žaludečních vředů nebo pálení žáhy. 

Informujte svého lékaře, pokud se změní dávka nějakého užívaného léku nebo pokud pravidelně pijete 

alkohol. 

Pokud máte podstoupit anestezii, informujte svého lékaře či zubního lékaře, že používáte kombinaci 

brimonidin/timolol. 

Těhotenství a kojení  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  

Nepoužívejte kombinaci brimonidin/timolol sandoz, jestliže jste těhotná, pokud to Váš lékař nepovažuje za 

nezbytné. 

Nepoužívejte kombinaci brimonidin/timolol, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. 

Dříve než začnete v době kojení užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz může u některých pacientů způsobovat ospalost, únavu nebo 

rozmazané vidění. Neřiďte nebo neobsluhujte stroje, pokud tyto příznaky nevymizí. Pokud se u Vás takové 

problémy objeví, sdělte to Vašemu lékaři. 

Přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz obsahuje benzalkonium-chlorid 

Kontaktní čočky: 

•  Nepoužívejte kombinaci brimonidin/timolol, pokud máte nasazeny kontaktní čočky. Po vkápnutí 

přípravku do očí počkejte nejméně 15 minut, a až poté si nasaďte kontaktní čočky. 

•  Konzervační látka  pro kombinaci brimonidin/timolol (benzalkonium-chlorid) může podráždit oči a 

je též známo, že mění barvu měkkých kontaktních čoček. 

3. Jak se přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Kombinace brimonidin/timolol nesmí být používána u dětí mladších než 2 roky. Za normálních okolností se 

používání kombinace brimonidin/timolol nedoporučuje u dětí a mladistvých (od 2 do 17 let). 

Doporučená dávka je jedna kapka kombinace brimonidin/timolol do léčeného oka dvakrát denně po 12 

hodinách. Neměňte dávkování ani neukončujte léčbu, aniž se o tom poradíte se svým lékařem. 

Pokud používáte kombinaci brimonidin/timolol společně s jinými kapkami, dodržujte nejméně 5 minut 

mezi vkápnutím kombinace brimonidin/timolol a ostatních očních kapek. 

Pokyny pro použití 

Lahvičku nesmíte použít, jestliže je před prvním otevřením porušen kroužek garantující neporušenost 

lahvičky.   

Umyjte si ruce před otevřením lahvičky. Zakloňte hlavu a podívejte se vzhůru. 

          

     

1.  Jemně stáhněte dolní víčko dolů tak, aby se vytvořila malá kapsa. 

2.  Otočte lahvičku dnem vzhůru a zmáčkněte, aby se uvolnila jedna kapka do každého léčeného oka. 

3.  Uvolněte dolní víčko a zavřete oči. 

4.  Ponechte oko zavřené a stiskněte prstem vnitřní oční koutek (strana, kde se oči dotýkají nosu) na dvě 

minuty. Tím se zabrání tomu, aby se kombinace brimonidin/timolol nedostala do zbytku celého těla. 

Jestliže kapka Vaše oko minula, opakujte postup znovu. 

Aby se zabránilo infekci, dávejte pozor, aby se hrot lahvičky nedotkl oka nebo čehokoli jiného. Ihned po 

použití uzavřete lahvičku šroubovacím uzávěrem. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Brimonidin/Timolol Sandoz, než jste měl(a) 

Dospělí 

Jestliže jste použil(a) více kombinace brimonidin/timolol než jste měl(a), je nepravděpodobné, že si vážněji 

ublížíte. Další dávku si vkápněte v obvyklém čase. Jestliže máte obavy, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

Kojenci a děti 

Několik případů předávkování bylo hlášeno u kojenců a dětí, které dostávaly brimonidin (jedna ze složek 

kombinace brimonidin/timolol) jako součást léčby glaukomu. Známky zahrnovaly ospalost, malátnost, 

snížení tělesné teploty, bledost a dechové obtíže. Pokud taková situace nastane, okamžitě vyhledejte svého 

lékaře. 

Dospělí a děti 

Pokud byla kombinace brimonidin/timolol omylem polknuta, kontaktujte okamžitě svého lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz 

Jestliže jste zapomněl(a) použít kombinaci brimonidin/timolol, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si 

vzpomenete, a poté pokračujte v pravidelném používání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 

nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz 

Aby měla kombinace brimonidin/timolol správný účinek, má se používat každý den. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, prosím, neprodleně kontaktujte svého 

lékaře: 

•  Srdeční selhání (např. bolest na hrudi) nebo nepravidelný srdeční tep 

•  Zvýšení nebo snížení srdečního tepu nebo pokles krevního tlaku 

Při používání kombinace brimonidin/timolol se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. 

Účinky na oko 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) 

•  zčervenání nebo pálení očí 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 

•  bodání nebo bolest v oku  

•  alergická reakce v oku nebo na kůži v okolí oka 

•  malé porušení povrchu oka (včetně zánětlivé reakce nebo bez ní) 

•  otok, zčervenání, zánět nebo bolest očního víčka 

•  podráždění nebo pocit cizího tělíska v oku 

•  svědění očí a očních víček 

•  uzlíky nebo bílé tečky na spojivce 

•  poruchy zraku 

•  slzení 

•  pocit suchého oka 

•  výtok z očí 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 

•  potíže s nejasným viděním 

•  otok nebo zánět oční spojivky 

•  pocit unavených očí 

•  citlivost na světlo 

•  zbělení spojivky 

•  otok nebo zánět pod povrchem oka 

•  sklivcové vločky 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  rozmazané vidění 

Celkové účinky na tělo 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 

•  vysoký krevní tlak 

•  deprese 

•  ospalost 

•  bolest hlavy 

•  pocit sucha v ústech 

•  celková slabost 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 

•  srdeční poruchy 

•  nepravidelný srdeční tep 

•  točení hlavy 

•  mdloby 

•  sucho v nose, rýma 

•  poruchy chuti 

•  pocit na zvracení 

•  průjem 

•  alergické kožní reakce 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  zvýšení ,snížení nebo nepravidelnost srdečního tepu 

•  nízký krevní tlak 

•  zčervenání obličeje 

Některé z nežádoucích účinků mohou být vyvolány alergickou reakcí na jakoukoli složku přípravku. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u brimonidinu nebo timololu a mohou se tudíž vyskytnout i u 

přípravku Brimonidin/Timolol Sandoz. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány po použití brimonidinu: 

•  zánět oka, malé zorničky 

•  poruchy spánku 

•  příznaky nachlazení, dušnost 

•  žaludeční příznaky a poruchy trávení 

•   celkové alergické reakce, kožní reakce včetně zčervenání, otoku obličeje, svědění , vyrážky a 

rozšíření krevních cév 

•  spavost, zejména silně se projevující u dětí ve věku od 2 do 7 let a dětí s váhou nižší než 20 kg. 

•  u kojenců (mladších než 2 roky) byly hlášeny případy mdlob, spavosti, únavy, nízkého krevního 

tlaku, nízkého srdečního tepu, nízké tělesné teploty, modro/fialově/bledé zbarvení kůže, pomalé 

dýchání nebo zástava dechu během spánku. 

Stejně jako ostatní léčivé přípravky aplikované do očí je i kombinace brimonidin/timolol  vstřebávána do 

krve. Vstřebávání timololu, betablokátorové složky kombinace brimonidin/timolol, může způsobit nežádoucí 

účinky, jaké byly pozorovány u intravenózně (nitrožilně) a/nebo perorálně (ústy) podávaných betablokátorů. 

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků u očního podání je nižší, než když jsou betablokátory podávány 

ústy nebo injekčně. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u očního podání betablokátorů: 

•  Systémové alergické reakce včetně otoku pod kůží (může se objevit na tváři a končetinách a může 

zúžit dýchací cesty, což může vést k obtížím při polykání nebo dýchání), kopřivky (nebo svědivé 

vyrážky), lokální a generalizované vyrážky, svědění, závažné a náhlé život ohrožující alergické 

reakce 

•  Nízká hladina cukru v krvi 

•  Poruchy spánku (nespavost), noční můry, poruchy paměti 

•  Cévní mozková příhoda, nedostatečné prokrvení mozku, zvýšení počtu příznaků a známek myastenie 

gravis (svalové onemocnění), neobvyklé pocity (mravenčení) 

•  Zánět rohovky, odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, které může způsobit 

poruchy zraku, snížená citlivost  přední vrstvy oka, poškození přední vrstvy očního bulbu, pokles 

horního očního víčka (oko vypadá jako napůl zavřené), dvojité vidění. 

•  Bolest na hrudi, otoky, poruchy srdečního rytmu, infarkt myokardu, srdeční selhání 

•  Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy 

•  Zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím onemocněním průdušek), dušnost, kašel 

•  Zažívací potíže, bolest břicha, zvracení. 

•  Ztráta vlasů, vyrážka se stříbřitě bílým vzhledem (připomínající lupénku) nebo zhoršení lupénky, 

kožní vyrážka 

•  Bolest svalů, která není způsobená námahou 

•  Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido 

•  Svalová slabost/únava 

Další nežádoucí účinky hlášené u očních kapek obsahujících fosfáty:  

U pacientů s výrazně porušenou rohovkou byly v souvislosti s použitím očních kapek obsahujících fosfáty 

velmi vzácně hlášeny případy kalcifikace rohovky. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. Jak přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Používejte pouze jednu lahvičku v dané době. 

  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na 

lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Pokud dojde k zabarvení přípravku nebo se objeví jakékoli známky poškození, poraďte se s lékárníkem, 

který Vám poradí, jak postupovat. 

Po 4 týdnech od prvního otevření musíte lahvičku přestat používat, a to i v případě, že v ní nějaké kapky 

ještě zůstaly. Tím zabráníte infekci. Pro lepší zapamatování si zapište datum otevření na určené místo na 

krabičce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz obsahuje 

Léčivými látkami jsou brimonidini tartras a timololi maleas. 1 ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2 mg 

a timololi maleas odpovídající timololum 5 mg. 

Pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid (konzervační přísada), monohydrát dihydrogenfosforečnanu 

sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci.  

Malé množství kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného může být přidáno z důvodu úpravy pH 

(hodnota kyselosti nebo zásaditosti roztoku). 

Jak přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz vypadá a co obsahuje balení 

Přípravek Brimonidin/Timolol Sandoz je čirý, zelenožlutý roztok, bez částic  v balení obsahujícím 1, 3 nebo 

6 plastových lahviček s uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 5 ml roztoku. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, Praha 3, 13000,  Česká republika 

Výrobce 

The Maltese Release Company Ltd., HHF 060 Hal Industrial Park, BBG 3000, Birzebbugia, Malta 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo 

Tento přípravek je v členských zemích EHP schválen pod následujícími názvy: 

Belgie           Brimonidine/Timolol Sandoz 2mg/ml + 5mg/ml oogdruppels, oplossing 

Česká republika  Brimonidin/Timolol Sandoz 2mg/ml + 5mg/ml 

Dánsko     Brimonidine Tartrate/Timolol Sandoz  

Francie           BRIMONIDINE / TIMOLOL SANDOZ 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution 

Německo       Brimonidin comp HEXAL 2 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung 

Itálie      Brimonidina e timololo Sandoz 

Lucembursko     Brimonidine/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml collyre en solution 

Nizozemsko     Brimonidetartraat/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing 

Polsko      BRITISAN 

Portugalsko         Brimonidina + Timolol Sandoz 

Slovenská republika  Brimonidin/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5mg/ml 

Slovinsko         Brimonidin/timolol Sandoz 2 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina 

Španělsko                Brimonidina/Timolol Sandoz 2mg/ml+5mg/ml colirio en solución 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.6.2016 

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.