BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ, ORM FLM BUC 28X1200MCG II
 • Dávkování:
 • 1200MCG
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 II, Sáček
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis s modrým pruhem
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ, ORM FLM BUC 28X1200MCG II
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 65/ 386/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Souhrn úDajů O Přípravku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194788/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 400 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 600 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 800 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 1200 mikrogramů, bukální film

BREAKYL Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramů, bukální film

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 400 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 400 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 600 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 600 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 800 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 800 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 1200 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 1200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

Pomocné látky:

Pomocná látka/Breakyl, síla (v 

mikrogramech) 200  400  600  800  1200 

propylenglykol (E1520) (mg) 0.17 0.35 0.52 0.70 1.04

natrium-benzoát (E211) (mg) 0.11 0.23 0.34 0.46 0.69

metylparaben (E218) (mg) 0.12 0.24 0.36 0.48 0.71

propylparaben (E216) (mg) 0.03 0.06 0.09 0.12 0.18

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bukální film.

BREAKYL je rozpustný, obdélníkový, plochý, pružný bukální film s růžovou stranou a bílou stranou, 

který dodává fentanyl přímo do krevního oběhu. Růžová strana obsahuje léčivou látku fentanyl. Bílá 

strana minimalizuje uvolňování fentanylu do slin, aby se zabránilo polknutí léčivé látky.

Následující ilustrace ukazuje velikost dostupných sil přípravku BREAKYL:

mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů    mikrogramů

0,78 cm 2       1,56 cm 2        2,34 cm 2          3,11 cm 2             4,67 cm 2   

(při elektronickém prohlížení se mohou rozměry zobrazit nesprávně).

Každý bukální film je samostatně zabalen v sáčku chráněném proti otevření dětmi.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

BREAKYL je indikován k léčbě průlomové bolesti (breakthrough pain - BTP) u dospělých s

nádorovým onemocněním, kteří již užívají udržovací terapii opioidy pro chronickou bolest při

nádorovém onemocnění.

BTP  je  přechodná  exacerbace  bolesti,  ke  které  dochází  na  pozadí  jinak  kontrolované 

perzistentní bolesti.

Pacienti užívající udržovací terapii opioidy jsou ti, kteří užívají nejméně 60 mg morfinu perorálně

denně, nejméně 25 mikrogramů transdermálního fentanylu za hodinu, nejméně 30 mg oxykodonu

denně, nejméně 8 mg hydromorfonu perorálně denně nebo ekvianalgetickou dávku jiného opioidu

po dobu jednoho týdne nebo déle.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií opioidy u pacientů s nádorovým onemocněním

a měla by i nadále probíhat pod jeho dohledem. Lékaři by měli vzít v úvahu možnost zneužití

fentanylu. Aby se minimalizovala  rizika nežádoucích účinků vyvolaných opioidy a určila „úspěšná“ 

dávka, je nezbytné, aby pacienti byli během titrace pečlivě monitorováni zdravotnickým personálem.

Jelikož úspěšná dávka přípravku BREAKYL u průlomové nádorové bolesti nemůže být předpovězena 

na základě denní udržovací dávky opioidů nebo jiné medikace proti průlomové nádorové bolesti, musí 

být určena pomocí titrace dávky. 

Titrace dávky

Před zahájením titrace dávky přípravku BREAKYL u pacientů se předpokládá, že jejich trvalé bolesti 

jsou kontrolovány udržovacím podáváním opioidů. V případě, že u pacienta dochází k více než čtyřem 

atakám průlomové bolesti denně, je třeba před zahájením procesu titrace dávky přípravku BREAKYL 

zvážit zvýšení udržovací dávky opioidů.

Titrace pacientů převáděných z jiných přípravků obsahujících fentanyl

Kvůli odlišným absorpčním profilům se převádění nesmí provádět v poměru 1:1. Jestliže se přechází

z jiného perorálního přípravku obsahujícího fentanyl-citrát, je nutná nezávislá titrace dávky přípravku

BREAKYL, protože se biologická dostupnost jednotlivých přípravků  významně  liší (viz  graf v bodě 

5.2). 

Počáteční dávka

Počáteční  dávka  přípravku  Breakyl by  měla  být  200  mikrogramů  a  je  podle  potřeby  postupně 

navyšována v rozsahu dostupných sil (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogramů). Postup titrace musí být 

pečlivě  monitorován,  dokud  není  dosaženo  dávky  poskytující  adekvátní  analgézii  s přijatelnými 

nežádoucími účinky po  jedné  dávce během ataky průlomové bolesti. To  je  definováno jako úspěšná 

dávka. Dávka přípravku BREAKYL musí být podávána s odstupem nejméně 4 hodin.

K titraci dávky jsou k dispozici dvě formy přípravku BREAKYL:

Breakyl Start obsahující vždy jeden bukální film o síle 200, 400, 600 a 800 mikrogramů a Breakyl 200 

mikrogramů, bukální film.

Při použití přípravku Breakyl 200 mikrogramů, bukální film je možno dosáhnout vyšší dávky podáním 

kombinace bukálních filmů současně:

1 bukální film Breakylu 200 odpovídá dávce 200 mikrogramů

2 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 400 mikrogramů

3 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 600 mikrogramů

4 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 800 mikrogramů

V případě,  že  nejvyšší  síla  přípravku  Breakyl  Start  (800  mikrogramů)  nebo  kombinace  4  bukálních 

filmů  přípravku  Breakyl  200  najednou  (800  mikrogramů)  nepostačuje  k dosažení  úlevy  od  bolesti, 

může  být  indikován  přípravek  Breakyl  1200  mikrogramů.  To  je  nejvyšší  dostupná  síla  přípravku 

Breakyl.

Pokud se po podání určité síly dávky dosáhne adekvátní úlevy od bolesti, následující ataky průlomové 

bolesti by měly být léčeny touto dávkou přípravku BREAKYL.

Pokud  není  dosaženo  adekvátní  úlevy  od  bolesti do  30  minut  po  podání  určité  dávky  přípravku 

BREAKYL a pacient příslušnou dávku snášel, následující ataky průlomové bolesti mohou být léčeny 

následující vyšší dávkou přípravku BREAKYL.

Pokud není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání bukálního filmu o síle 1200 

mikrogramů  přípravku  BREAKYL  (nejvyšší  dostupná  síla),  pacient  by  měl  s lékařem  probrat 

možnosti  léčby. Během titrace  je  možné použít kombinaci  nižších  dávek bukálních filmů k dosažení 

následující vyšší dávky. Kombinované použití dávek celkově převyšujících 1200 mikrogramů nebylo 

hodnoceno za kontrolovaných podmínek.

V průběhu jakékoli ataky průlomové bolesti, kdy není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti během 30 

minut po podání bukálního filmu přípravku BREAKYL, pacient může použít záchrannou medikaci ke 

zvládnutí  průlomové  bolesti,  jestliže  jej  tak  instruoval  lékař.  Opiodní  záchranná  medikace  by  však 

neměla  být  použita  v případě,  že  došlo  k nepřijatelným  nežádoucím  účinkům  při  použití  přípravku 

BREAKYL nebo projevům toxicity související s opioidy.

Titrace dávky – podrobnosti viz předchozí text

BREAKYL je dostupný v 5 silách:

200, 400, 600, 800 a 1200 µg

Zahájení  Počáteční dávka je 200 µg

Titrujte  dávku postupně za použití  následující  vyšší  dávky přípravku BREAKYL,  dokud 

pacient nedosáhne dávky, která poskytuje adekvátní analgézii s přijatelnými nežádoucími 

účinky

Je-li  dosaženo  adekvátní  úlevy  od 

bolesti,  následující  ataky  průlomové 

bolesti  se  léčí  pomocí  této  zjištěné 

dávky. Není-li  dosaženo  adekvátní  úlevy  od 

bolesti  do  30  minut  po  podání  a  pacient 

dávku  snášel,  při  následující  atace 

průlomové  bolesti  použijte  následující 

vyšší dávku přípravku BREAKYL.

Mezi  jednotlivými  dávkami  přípravku  BREAKYL  musí  být  odstup  nejméně  4  hodin. 

Během každé ataky průlomové bolesti, není-li dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 

minut po podání, pacient může použít záchrannou medikaci dle instrukcí lékaře.

Udržovací léčba

Jakmile byla během titrace stanovena účinná dávka, použití přípravku BREAKYL je omezeno na čtyři 

či  méně  atak  průlomové  bolesti  denně,  vždy  s odstupem  nejméně  4  hodin.  Během  jedné  ataky  lze 

přípravek BREAKL použít pouze jednou. 

Znovunastavení dávky

K tomu, aby bylo nadále dosaženo adekvátní úlevy od průlomové bolesti, může být nutné u některých 

pacientů znovunastavení dávky přípravku BREAKYL nebo udržovací (celodenní)  opiodní analgézie. 

Zvýšení  celodenní  dávky  opioidů  k léčbě  trvalé  bolesti  by  mělo  být  zváženo  u  pacientů,  u  nichž 

dochází  k více  než  čtyřem  atakám  průlomové  bolesti  denně  během  více  než  čtyř  následujících  dnů. 

Pokud  se zvýší  dávka dlouhodobě  působících  opioidů  může  být  nutná  úprava  dávky přípravku 

BREAKYL  k léčbě  průlomové  bolesti. Je  nezbytné,  aby  opětovná  titrace  dávky  analgézie  probíhala 

pod lékařským dohledem. 

Ukončení léčby

Pokud  pacient  nadále  užívá  chronickou  opiodní  terapii  k léčbě  trvalé  bolesti,  léčba  přípravkem 

BREAKYL může být obvykle ukončena okamžitě, pokud již není nutná k léčbě průlomové bolesti.

U  pacientů,  u  nichž  je  nutné  vysazení  veškeré  opioidní  terapie,  mělo  by  být  zváženo  postupné 

snižování dávky přípravku BREAKYL k zabránění možností nežádoucích účinků při náhlém vysazení 

léčby.

Způsob podání přípravku BREAKYL

Pacient by měl

otevřít sáček s přípravkem BREAKYL těsně před použitím dle pokynů vytištěných na sáčku,

jazykem navlhčit vnitřní stranu tváře nebo vypláchnout si ústa vodou ke zvlhčení místa, kam 

bude Breakyl umístěn

suchýma rukama uchopit bukální film BREAKYL mezi ukazováček a palec s růžovou stranou 

směrem k palci,

umístit  bukální  film  BREAKYL  do  ústní  dutiny  tak,  aby  růžová  strana  jemně  přiléhala  ke 

sliznici uvnitř tváře,

stlačit  film  a  držet  jej  na  místě  nejméně  5  vteřin,  dokud  pevně  nepřilne,  poté by  měla  být 

viditelná bílá strana.

(Pozn.: následující odrážka se týká pouze přípravku BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film)

Při  aplikaci  více  než  jednoho  bukálního  filmu  naráz  se  pacient  musí  ujistit,  že  každý  film 

pevně přilnul  ke sliznici. Aby se zabránilo překrytí, je možné  filmy aplikovat na obě strany, 

levou i pravou sliznici tváře.

BREAKYL bukální film by měl poté sám držet na místě. Po uplynutí 5 minut je možno pít tekutiny.

BREAKYL bukální film se obvykle zcela rozpustí během 15 až 30 minut po aplikaci. V ojedinělých 

případech  může  rozpuštění  trvat  i  déle  než  30  minut,  absorpce  fentanylu  tím  však  není  ovlivněna. 

Pacient  by  měl  být  poučen,  aby  nemanipuloval  bukálním  filmem  pomocí  jazyka  či  prstu(ů)  a  aby 

nekonzumoval potraviny, dokud se film zcela nerozpustí.

Pokud  by  se  bukální  film  BREAKYL  rozžvýkal  a  spolknul,  mohlo  by  být  dosaženo  nižších 

maximálních  koncentrací  a  nižší  biologické  dostupnosti  než  při  použití  v souladu  s pokyny  (viz  bod 

5.2).

Použití u dětí a dospívajících

Podávání přípravku BREAKYL dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. 

Použití u starších pacientů

Bylo  zjištěno,  že  starší  pacienti  jsou  citlivější  vůči  účinkům  fentanylu  podávaného  intravenózně 

v porovnání s mladší populací. U starších pacientů je pomalejší eliminace fentanylu a delší terminální 

poločas, což může vést ke kumulaci léčivé látky a vyššímu riziku nežádoucích účinků. Proto je nutno 

k titraci dávky přistupovat se zvláštní opatrností. V klinických studiích však nebyl zaznamenán rozdíl 

ve  střední  titrované  dávce  přípravku  BREAKYL  u  pacientů  ve  věku  65  let  a  starších  v porovnání 

s pacienty mladšími než 65 let.

Použití u zvláštních skupin pacientů

Titrace  dávky  by  měla  být  prováděna se  zvláštní opatrností  pacientům  s renálním  či jaterním 

poškozením.

Pacienti s mukositidou 1. stupně by měli být pečlivě monitorováni, může být nutná úprava dávkování. 

Účinnost  a  bezpečnost  přípravku  BREAKYL  u  pacientů  s mukositidou  vyššího  stupně  nebyla 

hodnocena.

Bukální film nesmí být použit, jestliže byl sáček před otevřením poškozen.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita  na  léčivou  látku fentanyl nebo  na  kteroukoliv pomocnou  látku  přípravku (viz  bod 

6.1).

Souběžné  použití  inhibitorů  monoaminooxidázy  (MAO)  nebo  období  2  týdnů  po  vysazení  léčby 

inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod 4.5).

Závažná respirační deprese nebo závažná obstrukční plicní onemocnění.

Pacienti bez udržovací léčby opioidy (viz bod 4.1), protože zde existuje zvýšené riziko respirační

deprese.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti a jejich pečovatelé musí být informováni, že BREAKYL obsahuje léčivou látku v množství,

které může být pro dítě fatální, a proto je nutné uchovávat přípravek BREAKYL vždy mimo dosah a 

dohled dětí.

Pro minimalizaci rizik nežádoucích účinků souvisejících s opioidy a pro rozpoznání účinné dávky je

naprosto nevyhnutelné, aby zdravotnický personál pacienty během titrace pečlivě sledoval.

Je důležité, aby se stabilizovala léčba dlouhodobě působícími opioidy používaná k léčbě perzistentní

bolesti pacienta dříve, než bude zahájena terapie přípravkem BREAKYL.

Existuje riziko klinicky významné respirační  deprese v souvislosti s použitím přípravku  BREAKYL. 

Zvláštní pozornosti je zapotřebí při titraci přípravku BREAKYL u pacientů s nezávažným

chronickým  obstrukčním  plicním  onemocněním  nebo  jinými  zdravotními  obtížemi,  které  je

predisponují k respirační depresi, protože i normální terapeutické dávky přípravku BREAKYL mohou 

dále snižovat respirační úsilí až do bodu respiračního selhání.

BREAKYL by se měl podávat pouze za zvýšené opatrnosti u pacientů, kteří mohou být zvláště citliví

na intrakraniální účinky retence CO2, například u pacientů s prokazatelně zvýšeným intrakraniálním

tlakem nebo s poruchou vědomí. U pacientů s poraněním hlavy mohou opioidy zastírat klinický

průběh a měly by se používat pouze tehdy, je-li to klinicky oprávněné.

Intravenózně  podávaný  fentanyl  může  vyvolat  bradykardii.  Proto  by  měl  být  BREAKL  používán 

s opatrností u pacientů s bradyarytmiemi.

Je nutné pečlivě zvážit podání pacientům s hypovolémií a hypotenzí.

Dále by BREAKYL měl být podáván s opatrností pacientům s poruchou renálních či jaterních funkcí. 

Vliv  poškození  jater  a  ledvin  na  farmakokinetiku  léčivého  přípravku  nebyl  hodnocen, ovšem  při 

intravenózním podání se ukázalo, že se clearance fentanylu u poškození jater a ledvin kvůli

změnám v metabolické clearance a plazmových proteinech změnila. Po podání přípravku BREAKYL

může zhoršená funkce jater a ledvin zvýšit biologickou dostupnost fentanylu i snížit jeho

systémovou clearance, což by mohlo vést ke zvýšení a prodloužení účinku opioidů. Proto je zapotřebí

zvláštní opatrnost během titrace u pacientů se středně těžkým nebo těžkým poškozením jater nebo

ledvin.

Při opakovaném podávání opioidů, jako je například fentanyl, se může rozvinout tolerance a fyzická

a/nebo psychická závislost. Nicméně iatrogenní závislost po terapeutickém použití opioidů je vzácná.

Fentanyl obsažený v tomto přípravku může vyvolat pozitivní výsledek antidopingových testů.

BREAKYL  obsahuje  natrium-benzoát,  methylparaben,  propylparaben  a  propylenglykol.  Natrium-

benzoát je mírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat 

alergické reakce (někdy i pozdní). Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

Pacienti s mukositidou 1. stupně by měli být pečlivě monitorováni, může být nutná úprava dávkování. 

Účinnost  a  bezpečnost  přípravku  BREAKYL  u  pacientů  s mukositidou  vyššího  stupně  nebyla 

hodnocena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Používání přípravku BREAKYL se nedoporučuje u pacientů, kteří užívají nebo během posledních 14 

dnů užívali inhibitory monoaminooxidázy (MAO), protože se může objevit závažná a nepředvídatelná 

potenciace opioidních analgetik inhibitory MAO (viz bod 4.3).

Fentanyl je metabolizován hlavně systémem isoenzymu CYP3A4 v játrech a střevní sliznici (viz také 

bod 5.2).  Inhibitory CYP3A4 jako:

makrolidová antibiotika (např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

azolová antimykotika (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

některé inhibitory proteázy (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

blokátory kalciových kanálů (např. diltiazem nebo verapamil)

antiemetika (např. aprepinant nebo dronabinol)

antidepresiva (např. fluoxetin)

antacida (např. cimetidin)

či  kofein  a  alkohol  mohou  zvýšit  biologickou  dostupnost  polknutého  fentanylu  a  mohou  snížit  jeho 

systémovou  clearance,  což  může  vést  ke  zvýšení  či  prodloužení  opiodních  účinků  a  k potenciálně 

fatální  respirační  depresi.  Podobné  účinky  mohou  být  pozorovány  po  souběžné  konzumaci 

grapefruitové  šťávy,  která  je  známým  inhibitorem  CYP3A4.  Je  tedy  nutná  opatrnost  při  podávání 

fentanylu současně s inhibitory CYP3A4. Pacienti léčení přípravkem BREAKYL, kteří zahajují léčbu 

nebo se  jim  zvyšuje  dávka inhibitorů CYP3A4 by  měli být  dlouhodobě pečlivě sledováni z hlediska 

projevů toxicity opiodů.

Souběžné použití přípravku BREAKYL se silnými induktory CYP3A4 jako

barbituráty a další sedativa (např. fenobarbital)

antiepileptiky (např. karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin)

některá antivirotika (např. efavirenz, nevirapin)

antiflogistika či imunosupresiva (např. glukokortikoidy)

antidiabetika (např. pioglitazon)

antibiotika k léčbě tuberkulózy (např. rifabutin, rifampin)

psychotropní látky (např. modafinil)

antidepresiva (např. Třezalka tečkovaná)

či nikotinem a alkoholem může vést ke snížení plazmatických koncentrací fentanylu, což může snížit 

účinnost přípravku BREAKYL. Pacienti léčení přípravkem BREAKYL, kteří ukončení léčbu nebo se 

jim  sníží  dávka  induktorů  CYP3A4,  by  měli  být  sledováni  z hlediska  projevů  zvýšené  aktivity 

přípravku BREAKYL či jeho toxicity a dávka přípravku BREAKYL by měla být adekvátně upravena.

Souběžné používání jiných látek tlumících centrální nervový systém včetně jiných opioidů, sedativ

nebo  hypnotik,  celkových  anestetik,  fenothiazinů,  trankvilizérů,  myorelaxacií, sedativních 

antihistaminik a alkoholu může stupňovat depresivní účinky.

Při  podávání  léčivých  látek  antagonizujících  účinky  opiodů,  např.  naloxonu  nebo  částečně 

agonistických  analgestik  (např.  pentazocin,  butorfanol,  buprenorfin,  nalbufin)  je  možno  očekávat 

abstinenční příznaky.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

O použití fentanylu u těhotných žen nejsou k dispozici příslušné údaje. Studie se zvířaty prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Fentanyl by neměl být

podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Po dlouhodobém podávání může fentanyl způsobovat abstinenční příznaky u novorozenců.

Nedoporučuje se používat fentanyl na začátku porodu a během něj (včetně císařského řezu), protože

fentanyl prochází placentou a může u plodu vyvolat respirační depresi. Pokud se BREAKYL bude

podávat, mělo by být pro dítě snadno dostupné antidotum.

Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolávat útlum a respirační depresi u kojeného

dítěte. Kojící ženy by neměly fentanyl používat, a kojení by neměly znovu zahájit dříve než 48 hodin

po posledním podání fentanylu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Opioidní  analgetika však  zhoršují  mentální  a/nebo  fyzickou  schopnost  požadovanou  pro  provádění 

potenciálně nebezpečných úkolů (např. řízení vozidla nebo obsluha stroje). Pacienti musí být poučeni, 

aby při používání přípravku BREAKYL neřídili ani neobsluhovali stroje, pokud budou cítit ospalost, 

závratě či zdvojené nebo zastřené vidění.

4.8 Nežádoucí účinky

U přípravku BREAKYL lze očekávat typické nežádoucí účinky opioidů. S pokračujícím používáním 

léčivého přípravku  jejich  intenzita  často  klesá  či  mizí  s  tím,  jak  je  pacient  titrován  na  nejvhodnější 

dávku.  Ovšem nejzávažnějšími  nežádoucími  účinky spojenými  se  všemi opioidy  včetně  přípravku 

BREAKYL jsou  respirační  deprese  (potenciálně  vedoucí  k  apnoe  a  respirační zástavě),  oběhová 

deprese, hypotenze a šok a všichni pacienti by proto měli být pečlivě sledováni.

Jelikož klinické studie přípravku BREAKYL byly navrženy tak, aby hodnotily bezpečnost a účinnost 

u pacientů s průlomovou bolestí v důsledku nádorového onemocnění, všichni pacienti rovněž užívali k 

léčbě  perzistentní  bolesti  souběžně  opioidy,  například  morfin  s řízeným uvolňováním,  oxykodon 

s řízeným  uvolňováním nebo  transdermální  fentanyl.  Proto  není  možné  s  konečnou  platností  oddělit 

účinky samotného přípravku BREAKYL.

Zde  uváděné  údaje  o  nežádoucích  účincích  odráží  jednak  současné  zkušenosti  s přípravkem 

BREAKYL  u  průlomové  bolesti  používaným  současně  s opioidy  proti  trvalé  bolesti  a  jednak 

nežádoucí účinky uvedené jako velmi vzácné, které byly dříve spojovány s látkou fentanyl, ale nebyly 

dosud zaznamenány během klinických studií s přípravkem BREAKYL. Nebyla provedena korekce na 

základě  souběžného použití  jiných  opioidů,  délky terapie  přípravkem BREAKYL  nebo  symptomů

spojené s nádorovým onemocněním.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nauzea, somnolence a závrať.

Nežádoucí  účinky  jsou  uváděny  dle  následujících  frekvencí  výskytu:  velmi  časté (≥1/10),  časté 

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly považovány za přinejmenším možná související s léčbou:

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté: anorexie

Psychiatrické poruchy

Časté: stavy zmatenosti

Méně časté: úzkost, halucinace, deziluze, podivné sny, nervozita, nespavost, neklid

Velmi vzácné: zvláštní myšlení, depersonalizace, deprese, emoční nestabilita, euforie

Poruchy nervového systému

Časté: somnolence, závratě, bolesti hlavy, sedace

Méně časté: dysgeusie, letargie, amnézie, kognitivní poruchy

Velmi  vzácné:  myoklonus,  parestézie  (včetně  hyperestézie/cirkumorální  parestézie),  porucha 

chůze/koordinace

Poruchy oka

Časté: porucha vidění (zastřené vidění, zdvojené vidění) 

Cévní poruchy

Méně časté: návaly horka

Velmi vzácné: vasodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: respirační deprese, kongesce nosních dutin

Velmi vzácné: dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zácpa, zvracení, sucho v ústech

Méně  časté:  průjem,  stomatitida,  krvácení  z dásní,  dyspepsie,  vředy  v ústech,  bolest  v ústech, 

odynofagie

Velmi vzácné: bolest břicha, flatulence, zvětšení břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: pruritus 

Méně časté: hyperhidróza, zvýšené sklony k tvorbě modřin

Velmi vzácné: vyrážka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté: svalové záškuby, artralgie, svalová slabost, bolest pohybového systému, bolest končetin, 

bolest čelistí

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: inkontinence moči

Velmi vzácné: retence moči

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Časté: únava

Méně časté: asténie, zimnice, horečka, žízeň

Velmi vzácné: malátnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Méně časté: zvýšení krevního tlaku

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupu

Méně časté: náhodné zranění (např. pády)

4.9 Předávkování

Očekává se, že příznaky předávkování fentanylem budou svojí povahou podobné příznakům u

intravenózně  podávaného  fentanylu a  jiných  opioidů,  přičemž  respirační  deprese  je  nejzávažnějším 

příznakem.

Bezprostřední  léčba  předávkování  opioidy  zahrnuje  vyjmutí  bukální  filmu přípravku  BREAKYL, 

pokud je stále ještě v ústech, zajištění dýchacích cest pacienta, fyzickou a verbální stimulaci pacienta, 

zhodnocení úrovně vědomí, stavu ventilace a oběhu a asistovanou ventilaci (podporu dýchání), bude-li 

to nutné.

Pro léčbu předávkování (náhodné požití) u osoby dříve neléčené opioidy je nutné získat intravenózní

přístup a podávat podle klinické indikace naloxon nebo jiné antagonisty opioidů. Doba trvání

respirační deprese po předávkování může být delší než účinky působení antagonisty opioidů (např.

poločas naloxonu se pohybuje v rozmezí 30 až 81 minut) a může být nezbytné opakované podání.

Podrobnosti o takovém použití naleznete v Souhrnu údajů o přípravku příslušného antagonisty

opioidů.

Pro léčbu předávkování u pacientů udržovaných na opioidech je zapotřebí získat intravenózní přístup. 

V některých případech může být zaručeným způsobem léčby uvážlivé používání naloxonu nebo jiného

antagonisty opioidů, ale je to spojeno s rizikem vyvolání akutního abstinenčního syndromu.

Přestože  nebyla  po  použití  přípravku  BREAKYL pozorována  svalová  ztuhlost  narušující  respiraci, 

může  k  ní  u fentanylu  a  jiných  opioidů  dojít.  Při  případném  výskytu je  zapotřebí  léčba pomocí 

asistované  ventilace, podáním  antagonisty  opioidů  a  v  poslední  řadě  podáním  látky  blokující 

neuromuskulární převod.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika; opioidy, fenylpiperidinové deriváty; 

ATC kód: N02AB03

Fentanyl je čistě opioidní analgetikum, které převážně interaguje s opioidním μ-receptorem v mozku, 

míše  a  hladkých  svalech.  Primárním  místem  jeho  působení  je  centrální  nervový  systém  (CNS). 

Klinicky nejvýznamnějším farmakologickým účinkem interakce  fentanylu s opioidním μ-receptorem 

je analgézie. 

U pacientů s chronickou  nádorovou bolestí  na stabilních  dávkách pravidelně podávaných opioidů ke 

kontrole trvalé bolesti přípravek  BREAKYL signifikantně snižuje intenzitu bolesti  hodnocenou  jako 

součet rozdílů v intenzitě bolesti (SPID) v porovnání s placebem za 15, 30, 45, 60 minut po podání.

Analgetické účinky fentanylu souvisí s jeho hladinou v plazmě, je-li zajištěn správný příjem pro dobu 

zdržení do a z CNS (proces s poločasem 3 – 5 minut). U osob dosud neléčených opioidy k analgézii 

dochází  při  krevních  hladinách  1  až  2  ng/ml,  zatímco  krevní  hladiny  10-20  ng/ml  by  vyvolaly 

chirurgickou analgézii a významnou respirační depresi.

Sekundárními účinky jsou zvýšení tonu a snížení kontrakcí gastrointestinálního hladkého svalstva, což 

vede  k prodloužení  doby  průchodu  gastrointestinálním  traktem  a  může  být  důvodem,  proč  opioidy 

vyvolávají zácpu.

Ačkoli opioidy  obecně  zvyšují  tonus  hladkého  svalstva  močových  cest,  celkový  účinek  má  sklony 

k variabilitě, v některých případech vyvolává nucení na močení, jindy zase problémy s močením. 

Všechny  agonisté  opioidního  μ-receptoru  včetně  fentanylu  vyvolávají  respirační  depresi  závislou  na 

dávce. Riziko respirační  deprese  je  nižší u pacientů  na chronické terapii  opioidy, u  nichž se rozvine 

tolerance vůči respirační depresi a dalším účinkům opioidů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Obecný úvod

Fentanyl je vysoce lipofilní a může se velmi rychle absorbovat ústní sliznicí a pomaleji konvenční

gastrointestinální cestou. Fentanyl podléhá metabolismu prvního průchodu v játrech a střevnímu

metabolismu a jeho metabolity se nepodílejí na terapeutickém účinku fentanylu.

Absorpce

Ve  farmakokinetické  studii  byl  BREAKYL  po  bukální  aplikaci rychle  absorbován  a  jeho  absolutní 

biologická dostupnost byla 71 %. Tato studie absolutní biologické dostupnosti též prokázala podobnou 

farmakokinetiku  u  podskupiny  6  dospělých  zdravých  dobrovolníků  a  6  dospělých  zdravých 

dobrovolnic.  Absorpční  farmakokinetika  fentanylu  z přípravku  BREAKYL  je  kombinací  úvodní 

rychlé absorpce z bukální sliznice a dlouhodobější absorpce polknutého fentanylu z GI traktu. 

Na  základě  studie  absolutní  biologické  dostupnosti  je  přibližně 51  %  celkové  dávky  přípravku 

BREAKYL  rychle  absorbováno  z bukální  sliznice  a  stává  se  systémově  dostupnou.  Zbývající  49  % 

celkové dávky přípravku se polkne se slinami, a poté se pomalu vstřebává z GI traktu. Asi 1/3 tohoto 

množství (20 % celkové  dávky)  obchází  jaterní a střevní  metabolismus prvního průchodu a stává se 

systémově  dostupným.  Tudíž  zaznamenaná  71  %  absolutní  biologická  dostupnost  přípravku 

BREAKYL se dělí mezi rychlou transmukózní a pomalejší GI absorpci. Jednotková dávka přípravku 

BREAKYL,  bude-li  rozkousána  a  polknuta,  pravděpodobně  vyvolá  nižší  maximální  koncentrace  a 

pomalejší biologickou dostupnost než po aplikaci dle pokynů. 

Byla prokázána linearita dávky v dostupném rozmezí dávkování (200 až 1200 mikrogramů) přípravku 

BREAKYL.  Po  užití  jednoho  bukálního  filmu  BREAKYL  (200  až 1200  mikrogramů) se  průměrná

obvykle pohybuje od 0,38 do 2,19 ng/ml (v závislosti na dávce) a T

se pohybuje od 45 do 240 

minut (střed 60 minut). Aplikace přípravku Breakyl na aktivní místo mukositidy (1. stupně) ve skupině 

onkologických  pacientů  byla  spojena  se  snížením C

a AUC

.  Doporučuje  se,  aby  pacienti 

s mukositidou  1.  stupně  byli  pečlivě  sledování  a  může  být  uvažováno  o  snížení  dávky.  Účinnost  a 

bezpečnost přípravku BREAKYL u pacientů s mukositidou závažnějšího stupně nebyla hodnocena.

Průměrné plazmatické koncentrace fentanylu v plazmě versus časové profily (24 hodin a pouze 

1. hodina) po jedné dávce 800 µg BREAKYLu (XXX) nebo 800 µg referenčního přípravku 

(comparator) (fentanyl s oromukózním aplikátorem) 

u zdravých dospělých subjektů

Vysvětlivky: osa y – Plazmatické koncentrace fentanylu !ng/ml), osa x – Čas po podání dávky (hodin)

Distribuce

Fentanyl  je  vysoce  lipofilní.  Údaje  získané  na  zvířatech  ukazují,  že  po  absorpci  je  fentanyl  rychle 

distribuován do mozku, srdce, plic, ledvin a sleziny, načež následuje pomalejší re-distribuce do svalů a 

tukové tkáně. Vazba fentanylu na plazmatické proteiny činí 80 až 85%. Hlavním vazebním proteinem 

je alfa-1-acidoglykoprotein, ale do určité míry přispívá jak albumin, tak lipoproteiny. S acidózou roste 

volná frakce fentanylu. Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu (Vss) je 4 l/kg.

Biotransformace

Fentanyl je  metabolizován  v  játrech a ve střevní sliznici  na norfentanyl prostřednictvím  cytochromu 

P450, izoformy CYP3A4. Norfentanyl nebyl ve studiích se zvířaty farmakologicky aktivní. Fentanyl 

se  primárně  (z  více  než  90  %)  eliminuje  biotransformací  na  N-dealkylované  a  hydroxylované 

neaktivní metabolity.

Eliminace

Po intravenózním podání fentanylu je močí bez změny vylučováno méně než 7 % podané dávky a

pouze asi 1 % se vylučuje nezměněné stolicí. Metabolity se vylučují hlavně močí, zatímco exkrece

stolicí  je  méně  důležitá. Celková  clearance  fentanylu  v  plazmě  je  0,5  l/hod  (rozmezí  0,3  až  0,7 

l/hod/kg). Klinicky relevantní poločas fentanylu po podání přípravku BREAKYL je přibližně 7 hodin 

a terminální eliminační poločas je asi 14 hodin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické  údaje  získané  na  základě  konvenčních  farmakologických  studií  bezpečnosti,  toxicity  po

opakovaném podávání, genotoxicity a karcinogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie embryo-fetální vývojové toxicity provedené na potkanech a králících nezjistily žádné

malformace či vývojové odchylky způsobené látkou podávanou v období organogeneze.

Ve  studii  fertility  a  časného  embryonálního  vývoje  u  potkanů  byl  při  vysokých  dávkách (300 

mcg/kg/den) zaznamenán účinek zprostředkovaný samcem, který je konzistentní se sedativními

účinky fentanylu ve studiích na zvířatech. Ve studiích prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů 

byla  míra  přežití  potomstva  signifikantně snížena  při  dávkách,  které  vedly  k  závažné  toxicitě  pro 

matku. Dalšími nálezy u mláďat F1 generace při dávkách toxických pro matku byly opožděný fyzický 

vývoj, a opožděný vývoj senzorických funkcí, reflexů a chování. Tyto účinky by mohly představovat 

buď nepřímé účinky změny  mateřské péče a/nebo snížené  míry kojení, nebo přímý účinek fentanylu 

na mláďata.

Studie karcinogenity (26 týdenní dermální alternativní biologické zkoušky na Tg.AC transgenních

myších, dvouletá studie subkutánní karcinogenity u potkanů) nevedly k žádným nálezům svědčícím

o onkogenním potenciálu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Aktivní vrstva:

propylenglykol (E1520)

natrium-benzoát (E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

červený oxid železitý (E172)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát 

dihydrogenfosforečnan sodný 

hydroxid sodný

forforečnan sodný 

polykarbofil

hyprolosa

hyetylosa

sodná sůl karmelosy

Zadní vrstva:

natrium-benzoát (E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát 

hyprolosa

hyetylosa

oxid titaničitý (E171)

dihydrát sodné soli sacharinu

silice máty peprné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Neukládejte v chladničce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

6.5 Druh obalu a velikost balení

Každý  bukální  film  je  samostatně  balen  v sáčku  chráněném  před  otevřením  dětmi 

z polyakrylonitrilu/aluminia/polyamidu/papírového laminátu (Pozn. pouze pro výrobce Aveva)

Každý  bukální  film  je  samostatně  balen  v sáčku  chráněném  před  otevřením  dětmi 

z polyakrylonitrilu/aluminia/polyetylentereftalátu  (PET)/papírového  laminátu  (Pozn.  pouze  pro 

výrobce LTS)

BREAKYL 200, 400, 600, 800 a 1200 mikrogramů:

Krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.

BREAKYL Start

Krabička obsahující 4 sáčky s jedním bukálním filmem 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

BREAKYL 200 mikrogramů: 65/382/11-C

BREAKYL 400 mikrogramů: 65/383/11-C

BREAKYL 600 mikrogramů: 65/384/11-C

BREAKYL 800 mikrogramů: 65/385/11-C

BREAKYL 1200 mikrogramů:65/386/11-C

BREAKYL Start: 65/381/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

11.1.2012