BREAKYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BREAKYL Bukální film 400MCG
 • Dávkování:
 • 400MCG
 • Léková forma:
 • Bukální film
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 II Sáček
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BREAKYL Bukální film 400MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FENTANYL
 • Přehled produktů:
 • BREAKYL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 65/ 383/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls48894/2015

Sp.zn.sukls80853/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Breakyl 200 mikrogramů, bukální film

Breakyl 400 mikrogramů, bukální film

Breakyl 600 mikrogramů, bukální film

Breakyl 800 mikrogramů, bukální film

Léčivá látka: Fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Breakyl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Breakyl používat

Jak se přípravek Breakyl používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Breakyl uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Breakyl a k čemu se používá

Breakyl bukální film obsahuje léčivou látku fentanyl, silné léčivo proti bolesti nazývané opioid. Přípravek

Breakyl se používá k léčbě pronikavé bolesti u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním. Pronikavá

bolest je náhle vzniklá bolest. Může se objevit navzdory tomu, že jste užil(a) své obvyklé opioidní léky proti

bolesti.

Přípravek Breakyl může být použit pouze v případě, že již užíváte k léčbě chronické nádorové bolesti

pravidelně, nejméně po dobu jednoho týdne, opioidní léky jako morfin, oxykodon nebo fentanyl v náplastech

a jste na tuto léčbu zvyklý(á).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Breakyl používat

Nepoužívejte přípravek Breakyl:

jestliže jste přecitlivělý(á)/alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoliv další složku přípravku

Breakyl (úplný seznam pomocných látek viz bod 6 „Další informace“ na konci této příbalové

informace),

jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (používané k léčbě deprese)

nebo jste je užíval(a) v minulých dvou týdnech,

jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným obstrukčním plicním onemocněním

(např. těžké astma),

jestliže pravidelně neužíváte předepsané opioidní léčivo (např. kodein, fentanyl, hydromorfon,

morfin,

oxykodon,

pethidin)

určené

zvládnutí

přetrvávající

bolesti,

každý

podle

pravidelného rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte

přípravek Breakyl používat, protože může zvýšit riziko,

že se Vám dýchání nebezpečně zpomalí

a/nebo bude mělké, či dokonce přestanete dýchat.

jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Breakyl se poraďte se svým lékařem, pokud se na Vás vztahuje jakýkoli z

následujících příznaků, neboť to lékař bude muset vzít v úvahu při stanovování Vaší dávky:

Jestliže Vaše léčba jiným opioidem podaným proti přetrvávajícím bolestem, jejichž příčinou je

nádorové onemocnění, nebyla dosud stabilizována.

Jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním, které ovlivňuje Vaše dýchání.

Jestliže máte poranění hlavy nebo Vám lékař zjistil zvýšený nitrolební tlak.

Jestliže máte problémy se srdcem, zvlášťě s pomalým srdečním tepem nebo jiné problémy se

srdcem.

Jestliže máte nízký krevní tlak, zejména z důvodu nízkého množství tekutiny v oběhovém systému.

Jestliže máte obtíže s játry či ledvinami, protože tyto orgány ovlivňují způsob odbourávání léčiva.

Jestliže trpíte mukozitidou v ústní dutině.

Jestliže užíváte antidepresiva nebo antipsychotika, přečtěte si prosím bod „Další léčivé přípravky a

přípravek Breakyl“.

Více informací viz bod 3.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku od 0 do 18 let.

Přípravek Breakyl obsahuje fentanyl v množství, které může být pro dítě smrtelné. Proto je nutno vždy

uchovávat přípravek Breakyl mimo dohled a dosah dětí.

Jestliže jste sportovec/sportovkyně, mějte na paměti, že tento přípravek může vyvolat pozitivní výsledek

antidopingových testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Breakyl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nepoužívejte přípravek Breakyl, jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO)

(používané při těžké depresi) nebo jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech.

Jestliže

užíváte

některý

z následujících

léků,

poraďte

s lékařem

nebo

lékárníkem

před

zahájením

používání přípravku Breakyl:

Jakýkoli lék, který běžně může vyvolat únavu či ospalost, např.

léky na spaní,

léky proti úzkosti, nervozitě a depresi,

léky k léčbě svalového napětí či ztuhlosti (myorelaxancia),

léky proti alergiím (antihistaminika).

Léky, které mohou ovlivnit způsob, jakým se přípravek Breakyl ve Vašem těle rozkládá (prostřednictvím

izoenzymu CYP3A4), mohou zvýšit hladiny fentanylu v krvi. To může vést ke zvýšení či prodloužení

účinku přípravku Breakyl a v důsledku toho ke smrtelným dýchacím problémům. Mezi takové léky patří

např.

léky na léčbu bakteriálních infekcí (například erythromycin, klarithromycin, telithromycin)

léky na léčbu plísňových infekcí (například ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

léky proti virovým infekcím, např. HIV infekci (jako ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir)

léky k léčbě srdečních a cévních onemocnění (jako diltiazem, verapamil)

léky proti těžkému pocitu na zvracení (jako aprepitant, dronabinol)

léky k léčbě deprese (jako fluoxetin).

léky potlačující tvorbu kyseliny v žaludku (jako cimetidin)

Riziko

nežádoucích

účinků

zvyšuje,

pokud

užíváte

léky,

jako

jsou

některá

antidepresíva

nebo

antipsychotika. Přípravek Breakyl může vzájemně reagovat s těmito léky a může u Vás dojít ke změně

duševního stavu (např. neklid, halucinace, koma) a k dalším účinkům, jako je zvýšení tělesné teploty nad 38

°C,

zrychlený

srdeční

puls,

nestabilní

krevní

tlak

zvýraznění

reflexů,

ztuhlost

svalů,

nedostatečná

koordinace a/nebo příznaky v trávicím traktu (např. pocit na zvracení, zvracení, průjem). Váš lékař Vám

řekne, zda je pro Vás přípravek Breakyl vhodný.

Léky, které mohou zrychlit způsob, jakým se přípravek Breakyl ve Vašem těle rozkládá (prostřednictvím

izoenzymu CYP3A4), mohou snížit účinnost přípravku Breakyl. Mezi takové léky patří např.

léky na spaní či sedativa (jako fenobarbital)

léky ke kontrole epileptických křečí/záchvatů (jako karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin)

léky proti množení virů (jako efavirenz, nevirapin)

protizánětlivé léky či léky potlačující imunitní systém (jako glukokortikoidy)

léky proti cukrovce (jako pioglitazon)

antibiotika k léčbě tuberkulózy (jako rifabutin, rifampin)

psychostimulační léky (jako modafinil)

léky k léčbě deprese (jako Třezalka tečkovaná).

Jestliže ukončíte léčbu nebo snížíte dávku těchto léčivých látek během léčby přípravkem Breakyl, promluvte

si s lékařem. Lékař Vás bude pečlivě sledovat z hlediska projevů toxicity opioidů a může Vám dle potřeby

upravit dávku přípravku Breakyl.

Určité typy silných analgetik zvané parciální agonisté/antagonisté, např. buprenorfin, nalbufin a pentazocin

(léčivé přípravky proti bolesti). Při užívání těchto léčivých přípravků se u vás mohou objevit příznaky

syndromu z vysazení (nauzea, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes a pocení).

Používání přípravku Breakyl spolu s jídlem, pitím a alkoholem

Nepijte alkohol, neboť může ještě zvýšit útlum a zpomalit Vaše dýchání. Nepijte grapefruitovou šťávu,

protože může zpomalit odbourávání fentanylu, což může vést ke zvýšení či prodloužení účinků přípravku

Breakyl a vyvolat až smrtelné dýchací problémy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během těhotenství nepoužívejte přípravek Breakyl, pokud jste to neprojednala se svým lékařem.

Nepoužívejte

přípravek

Breakyl

během

porodu,

protože

fentanyl

může

způsobit

poruchu

dýchání

novorozence.

Fentanyl může přecházet do mateřského mléka a může vyvolávat nežádoucí účinky u kojeného dítěte.

Kojíte-li, přípravek Breakyl nepoužívejte. Neměla byste začít kojit dříve než za 5 dní po poslední dávce

přípravku Breakyl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poraďte se se svým lékaře, zda je pro vás bezpečné řídit nebo obsluhovat stroje několik hodin po použití

přípravku Breakyl.

Opiodní analgetika jako fentanyl mohou narušit duševní a/nebo tělesné schopnosti nutné při vykonávání

potenciálně nebezpečných činností. Neřiďte ani obsluhujte stroje, jestliže: se cítíte ospalý/á či máte závratě,

máte rozmazané či dvojité vidění, případně máte obtíže s koncentrací při používání přípravku Breakyl.

Přípravek Breakyl obsahuje propylenglykol (E1520), natrium-benzoát (E211), methylparaben (E218)

a propylparaben (E216).

Natrium-benzoát je mírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Methylparaben a propylparaben mohou

vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní). Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Breakyl používá

Vždy používejte přípravek Breakyl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Když poprvé začnete používat přípravek Breakyl, lékař s Vámi bude spolupracovat při hledání dávky, která

Vám uleví od pronikavé bolesti (tzv. titrace dávky). Je to nezbytné, neboť dávka, která bude ve Vašem

případě úspěšná, nemůže být stanovena podle denní dávky opioidů, kterou užíváte proti Vaší přetrvávající

nádorové bolesti nebo podle jiných léčiv, která případně užíváte k léčbě pronikavé bolesti.

Během

titrace

dávky

dávka

postupně

zvyšována.

Jakmile

dosáhnete

dávky,

která

Vám

poskytne

odpovídající úlevu od bolesti do 30 minut po podání a případné nežádoucí účinky jsou snesitelné, zjistil(a)

jste svou úspěšnou dávku. Je důležité, abyste se přesně řídil(a) pokyny lékaře.

Obvykle bude titrace dávky probíhat následovně:

Titrace dávky

Začnete používat 200 mikrogramů přípravku Breakyl.

Jestliže nedojde ke zmírnění pronikavé bolesti do 30 minut po podání dávky přípravku Breakyl, kontaktujte

lékaře. Pokud jste dávku snášel(a), lékař Vám poradí, abyste si při dalším záchvatu pronikavé bolesti vzal(a)

následující vyšší dávku přípravku Breakyl. Lékař může dávku postupně zvyšovat z 200 na 400 a 600

mikrogramů až na 800 mikrogramů.

Podáním kombinace bukálních filmů přípravku Breakyl 200 mikrogramů současně je možno dosáhnout

následujících vyšších dávek:

1 bukální film přípravku Breakylu 200 odpovídá dávce 200 mikrogramů

2 bukální filmy přípravku Breakylu 200 odpovídají dávce 400 mikrogramů

3 bukální filmy přípravku Breakylu 200 odpovídají dávce 600 mikrogramů

4 bukální filmy přípravku Breakylu 200 odpovídají dávce 800 mikrogramů

Jakmile zjistíte svou úspěšnou dávku, lékař Vám předepíše tuto dávku k léčbě následujících záchvatů

pronikavé bolesti.

Přípravek Breakyl je možno použít pouze jednou během jednoho záchvatu pronikavé bolesti a s další dávkou

byste měl(a) vyčkat nejméně 4 hodiny.

Pokud není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání dávky přípravku Breakyl, můžete

použít jiný záchranný lék k léčbě pronikavé bolesti, jestliže Vám k tomu dal pokyn lékař.

Četnost podávání

Neměl(a) byste používat více než 4 dávky přípravku Breakyl denně.

Znovunastavení dávky

Jestliže zaznamenáte více než 4 záchvaty pronikavé bolesti denně, musíte ihned informovat lékaře. Lékař

může chtít zvýšit Vaši dávku léku na přetrvávající nádorovou bolest. Jakmile se Vaše přetrvávající nádorová

bolest opět dostane pod kontrolu, může být nutná úprava dávky přípravku Breakyl. K dosažení nejlepšího

účinku informujte lékaře o Vaší bolesti a o tom, jak na Vás přípravek Breakyl působí, aby mohla být dávka

v případě potřeby upravena.

Sám/sama si neměňte dávku přípravku Breakyl ani pravidelnou opioidní léčbu. Změny dávkování musí

nařídit a sledovat Váš lékař.

Způsob podávání

Přípravek Breakyl bukální film se používá na sliznici v dutině ústní (oromukózní použití). Po umístění

bukálního filmu na vnitřní stranu tváře se fentanyl vstřebává přímo přes sliznici dutiny ústní do krevního

oběhu.

Otevřete sáček s přípravkem Breakyl těsně před použitím dle pokynů vytištěných na sáčku,

Jazykem navlhčete vnitřní stranu tváře nebo si vypláchněte ústa vodou ke zvlhčení místa, kam bude

přípravek Breakyl umístěn,

Suchýma rukama uchopte bukální film přípravku Breakyl mezi ukazováček a palec s růžovou

stranou směrem k palci (obr. 1),

Umístěte bukální film přípravku Breakyl do ústní dutiny tak, aby růžová strana jemně přiléhala ke

sliznici uvnitř tváře (obr. 2),

Stlačte film a držte jej na místě nejméně 5 vteřin, dokud pevně nepřilne. Nyní by měla být viditelná

bílá strana (obr. 3).

Při aplikaci více než jednoho bukálního filmu naráz se ujistěte, že každý film pevně přilnul ke

sliznici. Aby se zabránilo překrytí, je možné filmy aplikovat na obě strany, levou i pravou, sliznici

tváře.

Obr.1

Obr. 2

Obr. 3

Přípravek Breakyl bukální film by měl poté sám držet na místě. Po uplynutí 5 minut je možno pít tekutiny.

Přípravek Breakyl bukální film se obvykle zcela rozpustí během 15 až 30 minut po aplikaci. V ojedinělých

případech

může

rozpuštění

trvat

déle

než

minut,

absorpce

fentanylu

tím

však

není

ovlivněna.

Nemanipulujte bukálním filmem pomocí jazyka či prstu(ů) a nejezte žádné potraviny, dokud se film zcela

nerozpustí.

Nekousejte a nepolykejte přípravek Breakyl. Jinak by Vám přípravek poskytl menší úlevu od pronikavé

bolesti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Breakyl, než jste měl(a) nebo si myslíte, že někdo mohl omylem

použít přípravek Breakyl:

Pokud po použití přípravku Breakyl budete velmi ospalý(á), co nejrychleji vyjměte bukální film nebo jeho

části z úst a zavolejte další osobu, aby Vám pomohla.

Pokud jste použili více přípravku Breakyl než jste měl(a), Vy nebo Váš opatrovník, kontaktujte svého lékaře,

nemocnici nebo pohotovost, aby bylo možné posoudit riziko nebo požádejte o radu.

Příznaky předávkování mohou být:

velká ospalost

závratě

pocit nevolnosti nebo zvracení

velmi pomalé a/nebo mělké dýchání

nebo snížená tělesná teplota, pomalý srdeční tep, obtíže při koordinaci pohybů rukou a nohou

Jestliže někdo náhodně použil přípravek Breakyl, může mít stejné příznaky jako jsou popsány výše při

předávkování.

Tyto symptomy se mohou objevit na začátku léčby,jestliže je dávka přípravku Breakyl příliš vysoká nebo

pokud používáte mnoho přípravku Breakyl. Vy a Váš opatrovník se máte poradit s lékařem, jaká okamžitá

opatření v tomto případě podniknout.

Poznámka pro opatrovníky:

Jestliže zaznamenáte, že pacient používající

přípravek Breakyl nebo osoba, které nebyl přípravek předepsán,

náhodně použila přípravek Breakyl, má zpomalené a/nebo mělké dýchání nebo ho nemůžete probudit, ihned

podnikněte následující opatření:

Jestliže je bukální film stále na vnitřní straně tváře, bukální film či jeho části co nejrychleji vyjměte

jednotlivci z úst.

Zavolejte pohotovost.

Zatímco čekáte na příjezd záchranné služby:

Jestliže daná osoba spí, snažte se ji probudit voláním jména a třesením rukou či ramenem.

Pokud daná osoba dýchá pomalu, pobízejte ji k nádechu každých 5 až 10 vteřin

Pokud daná osoba nedýchá, poskytněte dýchání z úst do úst až do příjezdu záchranné služby.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Breakyl

Pokud se u vás již nadále neobjevují akutní ataky bolesti, přípravek Breakyl je třeba vysadit. Musíte ovšem

nadále užívat svůj obvyklý léčivý přípravek na zmírnění bolesti ze skupiny opioidů proti přetrvávající

nádorové bolesti tak, jak vám doporučil lékař. Po vysazení přípravku Breakyl se u vás mohou objevit

příznaky z vysazení podobné možným nežádoucím účinkům přípravku Breakyl. Pokud se u vás objeví

příznaky z vysazení nebo pokud budete mít obavy ohledně zmírnění bolesti, měl(a) byste se obrátit na svého

lékaře. Lékař posoudí, zda potřebujete léčivý přípravek na zmírnění nebo odstranění příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Breakyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Jestliže se

budete cítit velmi ospalý nebo budete mít pomalé a/nebo mělké dýchání, měl(a) byste se Vy nebo

osoba o Vás pečující ihned obrátit na svého lékaře a zavolat rychlou lékařskou pomoc. Jestliže je bukální

film stále na vnitřní straně tváře, ihned jej vyjměte nebo i jeho části.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou nevolnost, ospalost a závratě.

Jelikož

pacienti

používající

přípravek

Breakyl

jsou

současně

pravidelně

léčeni

opioidy

jako

morfin,

oxykodon či náplasti fentanylu na přetrvávající nádorové bolesti, nežádoucí účinky opiodiů mohu být

vyvolány kterýmkoliv z užívaných léků. Není tedy možné jednoznačně odlišit účinky přípravku Breakyl od

účinku jiných opiodů.

Nežádoucí účinky, které byly považovány za přinejmenším možná související s léčbou, jsou následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí ):

nadměrná únava/ospalost, závratě, bolest hlavy, sedace (útlum)

zrakové problémy (např. rozmazané či zdvojené vidění)

nevolnost, zácpa, zvracení, sucho v ústech

svědění kůže

únava

zmatenost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí ):

zvýšený krevní tlak

poruchy vnímání chuti, snížená aktivita, problémy s pamětí, poruchy myšlení

zpomalené či mělké dýchání, překrvení vedlejší nosní dutiny

průjem, zánět ústní sliznice, krvácení z dásní, porucha trávení, vředy v ústech, bolest v ústech,

bolesti při polykání

nechtěný únik moči

zvýšené pocení, sklony k tvorbě modřin

svalové záškuby, svalová slabost, bolesti kloubů, svalová bolest, bolest v končetině, bolest v čelisti

snížení chuti k jídlu

náhodné zranění (např. pády)

zčervenání/pocit horka

slabost, zimnice, horečka, žízeň

pocit úzkosti či nervozity, halucinace, bludy, zvláštní sny, nespavost (insomnie), neklid

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí ):

svalové záškuby, křeče, zvláštní pocity jako mravenčení, necitlivost, zvýšená citlivost i kolem úst,

obtíže při koordinaci pohybů

těžké dýchací obtíže

bolest břicha, plynatost, nadýmání břicha

obtíže při močení

kožní vyrážka

roztažení cév (vazodilatace)

celkový pocit špatného zdraví

otok rukou nebo nohou

porucha myšlení, pocit odcizení, deprese, změny nálady, přehnaný pocit štěstí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

syndrom z vysazení (může se projevovat výskytem následujících nežádoucích účinků: pocitu na

zvracení, zvracení, průjmu, úzkosti, zimnice, třesu a pocení)

Při použití přípravku Breakyl je riziko návyku či závislosti. Toto riziko je vyšší, pokud jste již měl(a)

závislost či zneužíval(a) jiné léky, drogy či alkohol. Závislost při používání opioidů k léčbě je však vzácná.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Breakyl uchovávat

Uchovávejte přípravek Breakyl mimo dohled a dosah dětí. Množství fentanylu obsažené v přípravku Breakyl

by mohlo být smrtelné pro dítě nebo osobu, která pravidelně neužívá opioidy. Přípravek Breakyl je nutno

uchovávat na bezpečném uzamykatelném místě.

Nepoužívejte přípravek Breakyl po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém sáčku za

zkratkou Použitelné do a EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni každého měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Neuchovávejte v chladničce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek nepoužívejte, pokud byl sáček před otevřením poškozen. Je-li bukální film poškozen nebo

proříznut během vyjímání, nesmí být použit.

Nevyhazujte přípravek Breakyl do odpadních vod nebo domácího odpadu. Pokud již přípravek Breakyl

nepoužíváte nebo máte doma zbylé sáčky, zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již

nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí a zabránit použití nepoužitého přípravku

dítětem nebo osobami, kterým nebyl předepsán.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Breakyl obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum.

Breakyl 200 mikrogramů bukální film

Jeden bukální film obsahujefentanylum 200 mikrogramů (ve formě citrátu)

Breakyl 400 mikrogramů bukální film

Jeden bukální film obsahuje fentanylum 400 mikrogramů (ve formě citrátu)

Breakyl 600 mikrogramů bukální film

Jeden bukální film obsahuje fentanylum 600 mikrogramů (ve formě citrátu)

Breakyl 800 mikrogramů bukální film

Jeden bukální film obsahuje fentanylum 800 mikrogramů (ve formě citrátu)

Pomocnými látkami jsou:

Aktivní vrstva:

propylenglykol (E1520)

natrium-benzoát (E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

červený oxid železitý (E172)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát

dihydrogenfosforečnan sodný

hydroxid sodný

forforečnan sodný

polykarbofil

hyprolosa

hyetylosa

sodná sůl karmelosy

Zadní vrstva:

natrium-benzoát (E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát

hyprolosa

hyetylosa

oxid titaničitý (E171)

dihydrát sodné soli sacharinu

silice máty peprné

Jak přípravek Breakyl vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Breakyl je rozpustný, obdélníkový, plochý, pružný bukální film s růžovou stranou a bílou stranou,

který dodává fentanyl přímo do krevního oběhu. Růžová strana obsahuje léčivou látku fentanyl. Bílá strana

minimalizuje uvolňování fentanylu do slin, aby se zabránilo polknutí léčivé látky.

Následující ilustrace ukazuje velikost dostupných sil přípravku Breakyl:

Mikrogramů Mikrogramů Mikrogramů

Mikrogramů

Každý bukální film je samostatně zabalen v sáčku chráněném proti otevření dětmi.

Přípravek Breakyl je dodáván v následujících formách:

Breakyl 200 mikrogramů: krabička obsahující, 4, 10 nebo 28 sáčků s jedním bukálním filmem.

Breakyl 400 mikrogramů: krabička obsahující 4, 10 nebo 28 sáčků s jedním bukálním filmem.

Breakyl 600 mikrogramů: krabička obsahující 4, 10 nebo 28 sáčků s jedním bukálním filmem.

Breakyl 800 mikrogramů: krabička obsahující 4, 10 nebo 28 sáčků s jedním bukálním filmem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Výrobce:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Norsko: Buquel / Buquel Start

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,

Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,

Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Breakyl / Breakyl Start

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.3.2015

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

OTTAWA – With the growing availability of fentanyl test strips on store shelves and online, Health Canada would like to remind Canadians of the potential limitations when using fentanyl test strips to detect fentanyl or other deadly substances in street drugs before consuming them.

Health Canada

2-5-2018

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Active substance: fentanyl) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)6412 of Mon, 01 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4890 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3007 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/PSUSA/1369-201704

Europe -DG Health and Food Safety