BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ, ORM FLM BUC 28X1200MCG II
 • Dávkování:
 • 1200MCG
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 II, Sáček
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis s modrým pruhem
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BREAKYL 1200 MIKROGRAMŮ, ORM FLM BUC 28X1200MCG II
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 65/ 386/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194788/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 400 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 600 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 800 mikrogramů, bukální film

BREAKYL 1200 mikrogramů, bukální film

BREAKYL Start,200, 400, 600, 800 mikrogramů, bukální film

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 200 mikrogramů (ve forměfentanylicitras).

BREAKYL 400 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum400 mikrogramů (ve forměfentanylicitras).

BREAKYL 600 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum600 mikrogramů (ve forměfentanylicitras).

BREAKYL 800 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum800 mikrogramů (ve forměfentanylicitras).

BREAKYL 1200 mikrogramů, bukální film

Jeden bukální film obsahuje:

fentanylum 1200 mikrogramů (ve forměfentanylicitras).

Pomocnélátky:

Pomocná látka/Breakyl,síla(v

mikrogramech) 200 400 600 800 1200

propylenglykol (E1520)(mg) 0.17 0.35 0.52 0.70 1.04

natrium-benzoát(E211)(mg) 0.11 0.23 0.34 0.46 0.69

metylparaben (E218)(mg) 0.12 0.24 0.36 0.48 0.71

propylparaben (E216)(mg) 0.03 0.06 0.09 0.12 0.18

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bukálnífilm.

BREAKYLjerozpustný, obdélníkový, plochý, pružnýbukálnífilm srůžovou stranou a bílou stranou,

kterýdodáváfentanylpřímodokrevníhooběhu.Růžovástranaobsahujeléčivoulátkufentanyl.Bílá

strana minimalizuje uvolňování fentanylu do slin, aby se zabránilo polknutí léčivé látky.

Následující ilustrace ukazuje velikost dostupných sil přípravku BREAKYL:

mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů

0,78 cm 2 1,56 cm 2 2,34 cm 2 3,11 cm 2 4,67 cm 2

(při elektronickém prohlížení se mohou rozměry zobrazit nesprávně).

Každý bukální film je samostatně zabalen vsáčku chráněném proti otevření dětmi.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

BREAKYLje indikovánkléčběprůlomovébolesti (breakthrough pain-BTP) u dospělých s

nádorovým onemocněním, kteří již užívají udržovací terapii opioidy pro chronickou bolest při

nádorovém onemocnění.

BTPjepřechodnáexacerbacebolesti,kekterédocházínapozadíjinakkontrolované

perzistentníbolesti.

Pacienti užívající udržovací terapii opioidy jsou ti, kteříužívají nejméně 60 mg morfinu perorálně

denně, nejméně 25 mikrogramů transdermálního fentanylu za hodinu, nejméně 30 mg oxykodonu

denně, nejméně 8 mg hydromorfonu perorálně denně nebo ekvianalgetickou dávku jiného opioidu

po dobujednohotýdnenebo déle.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií opioidy u pacientů s nádorovým onemocněním

a měla by i nadále probíhat pod jeho dohledem. Lékaři by měli vzít v úvahu možnost zneužití

fentanylu.Abyseminimalizovalarizikanežádoucíchúčinkůvyvolanýchopioidyaurčila„úspěšná“

dávka, je nezbytné, aby pacienti byli během titrace pečlivě monitorováni zdravotnickým personálem.

Jelikož úspěšná dávka přípravku BREAKYL u průlomovénádorové bolesti nemůže být předpovězena

na základě denní udržovací dávky opioidů nebo jiné medikace proti průlomové nádorové bolesti, musí

být určena pomocí titrace dávky.

Titrace dávky

Předzahájením titracedávky přípravku BREAKYL upacientů se předpokládá, žejejich trvalé bolesti

jsou kontrolovány udržovacím podáváním opioidů. Vpřípadě, že u pacienta dochází kvíce než čtyřem

atakám průlomové bolesti denně, je třeba před zahájením procesu titracedávky přípravkuBREAKYL

zvážit zvýšení udržovací dávky opioidů.

Titrace pacientů převáděnýchz jiných přípravků obsahujících fentanyl

Kvůli odlišným absorpčním profilům se převádění nesmí provádět v poměru 1:1. Jestliže se přechází

z jiného perorálního přípravku obsahujícího fentanyl-citrát, je nutná nezávislá titrace dávky přípravku

BREAKYL,protožesebiologickádostupnostjednotlivýchpřípravkůvýznamněliší(vizgrafvbodě

5.2).

Počátečnídávka

PočátečnídávkapřípravkuBreakylbymělabýt200mikrogramůajepodlepotřebypostupně

navyšována vrozsahudostupných sil (200, 400, 600, 800,1200mikrogramů).Postup titracemusí být

pečlivěmonitorován,dokudnenídosaženodávkyposkytujícíadekvátníanalgéziispřijatelnými

nežádoucímiúčinkypojednédávceběhematakyprůlomovébolesti.Tojedefinovánojakoúspěšná

dávka. Dávka přípravku BREAKYL musí být podávána sodstupem nejméně 4 hodin.

Ktitraci dávky jsou kdispozici dvě formy přípravku BREAKYL:

Breakyl Start obsahující vždy jeden bukální film o síle 200, 400, 600 a 800 mikrogramů a Breakyl 200

mikrogramů, bukální film.

Při použitípřípravku Breakyl 200 mikrogramů, bukální film je možno dosáhnout vyšší dávky podáním

kombinace bukálních filmů současně:

1 bukální film Breakylu 200 odpovídá dávce 200 mikrogramů

2 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 400 mikrogramů

3 bukální filmyBreakylu 200 odpovídají dávce 600 mikrogramů

4 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 800 mikrogramů

Vpřípadě,ženejvyššísílapřípravkuBreakylStart(800mikrogramů)nebokombinace4bukálních

filmůpřípravkuBreakyl200najednou(800mikrogramů)nepostačujekdosaženíúlevyodbolesti,

můžebýtindikovánpřípravekBreakyl1200mikrogramů.Tojenejvyššídostupnásílapřípravku

Breakyl.

Pokud se po podání určité síly dávkydosáhneadekvátní úlevy od bolesti, následující ataky průlomové

bolestiby měly být léčeny touto dávkou přípravku BREAKYL.

Pokudnenídosaženoadekvátníúlevyodbolestido30minutpopodáníurčitédávkypřípravku

BREAKYLa pacientpříslušnoudávkusnášel,následujícíatakyprůlomovébolestimohoubýtléčeny

následující vyššídávkou přípravku BREAKYL.

Pokudnenídosaženoadekvátníúlevyodbolestido30minutpopodáníbukálníhofilmuosíle1200

mikrogramůpřípravkuBREAKYL(nejvyššídostupnásíla),pacientbymělslékařemprobrat

možnostiléčby.Běhemtitracejemožnépoužítkombinacinižšíchdávekbukálníchfilmůkdosažení

následujícívyššídávky.Kombinovanépoužitídávekcelkověpřevyšujících1200mikrogramůnebylo

hodnoceno za kontrolovaných podmínek.

Vprůběhujakékoliatakyprůlomovébolesti,kdynenídosaženoadekvátníúlevyodbolestiběhem30

minut po podání bukálního filmu přípravku BREAKYL, pacientmůže použít záchrannoumedikacike

zvládnutíprůlomovébolesti,jestližejejtakinstruovallékař.Opiodnízáchrannámedikacebyvšak

nemělabýtpoužitavpřípadě,žedošloknepřijatelnýmnežádoucímúčinkůmpřipoužitípřípravku

BREAKYL nebo projevům toxicity související sopioidy.

Titrace dávky–podrobnosti viz předchozí text

BREAKYL je dostupný v5 silách:

200, 400, 600, 800 a 1200 µg

ZahájeníPočátečnídávka je 200 µg

TitrujtedávkupostupnězapoužitínásledujícívyššídávkypřípravkuBREAKYL,dokud

pacientnedosáhnedávky,kteráposkytujeadekvátníanalgéziispřijatelnýminežádoucími

účinky

Je-lidosaženoadekvátníúlevyod

bolesti,následujícíatakyprůlomové

bolestiseléčípomocítétozjištěné

dávky. Není-lidosaženoadekvátníúlevyod

bolestido30minutpopodáníapacient

dávkusnášel,přinásledujícíatace

průlomovébolestipoužijtenásledující

vyšší dávku přípravku BREAKYL.

MezijednotlivýmidávkamipřípravkuBREAKYLmusíbýtodstupnejméně4hodin.

Běhemkaždéatakyprůlomovébolesti,není-lidosaženoadekvátníúlevyodbolestido30

minut po podání, pacient může použít záchrannou medikaci dle instrukcí lékaře.

Udržovací léčba

Jakmile byla během titrace stanovena účinná dávka,použití přípravku BREAKYL je omezeno na čtyři

čiméněatakprůlomovébolestidenně,vždysodstupemnejméně4hodin.Běhemjednéatakylze

přípravek BREAKL použít pouze jednou.

Znovunastavení dávky

Ktomu, aby bylo nadáledosaženo adekvátní úlevyodprůlomovébolesti,můžebýtnutnéuněkterých

pacientůznovunastavenídávkypřípravkuBREAKYLneboudržovací(celodenní)opiodníanalgézie.

Zvýšenícelodennídávkyopioidůkléčbětrvalébolestibymělobýtzváženoupacientů,unichž

docházíkvícenežčtyřematakámprůlomovébolestidenněběhemvícenežčtyřnásledujícíchdnů.

Pokudsezvýšídávkadlouhodoběpůsobícíchopioidůmůžebýtnutnáúpravadávkypřípravku

BREAKYLkléčběprůlomovébolesti.Jenezbytné,abyopětovnátitracedávkyanalgézieprobíhala

pod lékařským dohledem.

Ukončení léčby

Pokudpacientnadáleužíváchronickouopiodníterapiikléčbětrvalébolesti,léčbapřípravkem

BREAKYL může být obvykle ukončena okamžitě, pokud již nenínutná kléčbě průlomové bolesti.

Upacientů,unichžjenutnévysazeníveškeréopioidníterapie,mělobybýtzváženopostupné

snižování dávky přípravkuBREAKYLkzabráněnímožnostínežádoucích účinků při náhlém vysazení

léčby.

Způsob podání přípravku BREAKYL

Pacient by měl

otevřít sáček spřípravkem BREAKYL těsně před použitím dle pokynů vytištěných na sáčku,

jazykemnavlhčitvnitřnístranutvářenebovypláchnoutsiústavodoukezvlhčenímísta,kam

bude Breakyl umístěn

suchýma rukama uchopit bukální filmBREAKYLmeziukazováček a palec srůžovou stranou

směrem kpalci,

umístitbukálnífilmBREAKYLdoústnídutinytak,abyrůžovástranajemněpřiléhalake

sliznici uvnitř tváře,

stlačitfilmadržetjejnamístěnejméně5vteřin,dokudpevněnepřilne,potébymělabýt

viditelná bílá strana.

(Pozn.: následující odrážka se týká pouze přípravku BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film)

Přiaplikacivícenežjednohobukálníhofilmunarázsepacientmusíujistit,žekaždýfilm

pevněpřilnulkesliznici.Abysezabránilopřekrytí,jemožnéfilmyaplikovatnaoběstrany,

levou i pravou sliznici tváře.

BREAKYL bukální film by měl poté sám držet na místě. Po uplynutí 5 minut je možno pít tekutiny.

BREAKYLbukálnífilmseobvyklezcelarozpustíběhem15až30minutpoaplikaci.Vojedinělých

případechmůžerozpuštěnítrvatidélenež30minut,absorpcefentanylutímvšakneníovlivněna.

Pacientbymělbýtpoučen,abynemanipulovalbukálnímfilmempomocíjazykačiprstu(ů)aaby

nekonzumoval potraviny, dokud se film zcela nerozpustí.

PokudbysebukálnífilmBREAKYLrozžvýkalaspolknul,mohlobybýtdosaženonižších

maximálníchkoncentracíanižšíbiologickédostupnostinežpřipoužitívsouladuspokyny(vizbod

5.2).

Použití u dětí a dospívajících

PodávánípřípravkuBREAKYLdětemadospívajícímdo18letsevzhledemkchybějícímúdajůmo

bezpečnosti aúčinnosti nedoporučuje.

Použití u starších pacientů

Bylozjištěno,žestaršípacientijsoucitlivějšívůčiúčinkůmfentanylupodávanéhointravenózně

vporovnánísmladšípopulací.Ustaršíchpacientůjepomalejšíeliminacefentanylua delšíterminální

poločas,cožmůževéstkekumulaciléčivélátkya vyššímurizikunežádoucíchúčinků.Protojenutno

ktitracidávkypřistupovatsezvláštníopatrností.Vklinickýchstudiíchvšaknebylzaznamenánrozdíl

vestřednítitrovanédávcepřípravkuBREAKYLupacientůvevěku65letastaršíchvporovnání

spacienty mladšími než 65 let.

Použití u zvláštních skupin pacientů

Titracedávkybymělabýtprováděnasezvláštníopatrnostípacientůmsrenálnímčijaterním

poškozením.

Pacienti smukositidou 1. stupně byměli být pečlivěmonitorováni,může býtnutná úprava dávkování.

ÚčinnostabezpečnostpřípravkuBREAKYLupacientůsmukositidouvyššíhostupněnebyla

hodnocena.

Bukální filmnesmí být použit, jestliže byl sáček před otevřením poškozen.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátkufentanylnebonakteroukolivpomocnoulátkupřípravku(vizbod

6.1).

Souběžnépoužitíinhibitorůmonoaminooxidázy(MAO)neboobdobí2týdnůpovysazeníléčby

inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod 4.5).

Závažná respirační deprese nebo závažná obstrukční plicní onemocnění.

Pacienti bez udržovací léčby opioidy (viz bod 4.1), protože zde existuje zvýšené riziko respirační

deprese.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti a jejich pečovatelé musí být informováni, že BREAKYL obsahuje léčivou látku v množství,

kterémůžebýtprodítěfatální,a protojenutnéuchovávatpřípravekBREAKYLvždymimodosaha

dohled dětí.

Pro minimalizaci rizik nežádoucích účinků souvisejících s opioidy a pro rozpoznání účinné dávky je

naprosto nevyhnutelné, aby zdravotnický personál pacienty během titrace pečlivě sledoval.

Jedůležité, aby se stabilizovala léčba dlouhodobě působícími opioidy používaná k léčbě perzistentní

bolesti pacienta dříve, než bude zahájena terapiepřípravkem BREAKYL.

ExistujerizikoklinickyvýznamnérespiračnídepresevsouvislostispoužitímpřípravkuBREAKYL.

Zvláštní pozornosti je zapotřebí při titracipřípravku BREAKYLu pacientů s nezávažným

chronickýmobstrukčnímplicnímonemocněnímnebojinýmizdravotnímiobtížemi,kteréje

predisponujíkrespiračnídepresi, protožeinormálníterapeutické dávkypřípravku BREAKYLmohou

dálesnižovat respirační úsilí až do bodu respiračního selhání.

BREAKYL by se měl podávat pouze za zvýšené opatrnosti u pacientů, kteří mohou být zvláště citliví

na intrakraniální účinky retence CO2, například u pacientů s prokazatelně zvýšeným intrakraniálním

tlakem nebo s poruchou vědomí. U pacientů s poraněním hlavy mohou opioidy zastírat klinický

průběh a měly by se používat pouze tehdy, je-li to klinicky oprávněné.

Intravenózněpodávanýfentanylmůževyvolatbradykardii.ProtobymělbýtBREAKLpoužíván

sopatrností u pacientů sbradyarytmiemi.

Jenutné pečlivě zvážit podání pacientům s hypovolémií a hypotenzí.

Dále byBREAKYLměl být podáván sopatrností pacientům s poruchou renálníchčijaterních funkcí.

Vlivpoškozeníjateraledvinnafarmakokinetikuléčivéhopřípravkunebylhodnocen,ovšempři

intravenózním podání se ukázalo, že se clearance fentanylu u poškození jater a ledvin kvůli

změnámvmetabolickéclearancea plazmovýchproteinechzměnila.PopodánípřípravkuBREAKYL

můžezhoršená funkce jater a ledvin zvýšit biologickou dostupnostfentanyluisnížit jeho

systémovou clearance, což by mohlo vést ke zvýšení a prodloužení účinku opioidů. Proto je zapotřebí

zvláštní opatrnost během titrace u pacientů se středně těžkým nebo těžkým poškozením jater nebo

ledvin.

Při opakovaném podávání opioidů, jako je například fentanyl, se může rozvinout tolerance a fyzická

a/nebo psychická závislost. Nicméně iatrogenní závislost po terapeutickém použití opioidů je vzácná.

Fentanyl obsažený vtomto přípravku může vyvolat pozitivní výsledek antidopingových testů.

BREAKYLobsahujenatrium-benzoát,methylparaben,propylparabenapropylenglykol.Natrium-

benzoátjemírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat

alergické reakce (někdy i pozdní). Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

Pacienti smukositidou 1. stupně byměli být pečlivěmonitorováni,může býtnutná úprava dávkování.

ÚčinnostabezpečnostpřípravkuBREAKYLupacientůsmukositidouvyššíhostupněnebyla

hodnocena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

PoužívánípřípravkuBREAKYLsenedoporučujeu pacientů,kteříužívajíneboběhemposledních14

dnů užívaliinhibitorymonoaminooxidázy (MAO), protože semůžeobjevit závažná a nepředvídatelná

potenciace opioidních analgetikinhibitory MAO (viz bod 4.3).

FentanyljemetabolizovánhlavněsystémemisoenzymuCYP3A4vjátrecha střevnísliznici(viztaké

bod 5.2).Inhibitory CYP3A4 jako:

makrolidová antibiotika (např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

azolová antimykotika (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

některé inhibitory proteázy (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

blokátorykalciovýchkanálů (např. diltiazem nebo verapamil)

antiemetika (např. aprepinant nebo dronabinol)

antidepresiva (např.fluoxetin)

antacida (např. cimetidin)

čikofeinaalkoholmohouzvýšitbiologickoudostupnostpolknutéhofentanyluamohousnížitjeho

systémovouclearance,cožmůževéstkezvýšeníčiprodlouženíopiodníchúčinkůakpotenciálně

fatálnírespiračnídepresi.Podobnéúčinkymohoubýtpozoroványposouběžnékonzumaci

grapefruitovéšťávy,kterájeznámýminhibitoremCYP3A4.Jetedynutnáopatrnostpřipodávání

fentanylusoučasněsinhibitoryCYP3A4.PacientiléčenípřípravkemBREAKYL,kteřízahajujíléčbu

nebosejimzvyšujedávkainhibitorůCYP3A4bymělibýtdlouhodoběpečlivěsledovánizhlediska

projevů toxicity opiodů.

Souběžné použití přípravku BREAKYL se silnými induktory CYP3A4 jako

barbituráty a další sedativa (např. fenobarbital)

antiepileptiky (např. karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin)

některá antivirotika (např. efavirenz, nevirapin)

antiflogistika či imunosupresiva (např. glukokortikoidy)

antidiabetika (např. pioglitazon)

antibiotika kléčbě tuberkulózy (např. rifabutin, rifampin)

psychotropní látky (např. modafinil)

antidepresiva (např. Třezalka tečkovaná)

činikotinema alkoholemmůževéstkesníženíplazmatickýchkoncentracífentanylu,cožmůžesnížit

účinnostpřípravkuBREAKYL.PacientiléčenípřípravkemBREAKYL,kteříukončeníléčbunebose

jimsnížídávkainduktorůCYP3A4,bymělibýtsledovánizhlediskaprojevůzvýšenéaktivity

přípravku BREAKYL či jeho toxicity a dávka přípravku BREAKYL by měla být adekvátně upravena.

Souběžné používání jiných látek tlumících centrální nervový systém včetně jiných opioidů, sedativ

nebohypnotik,celkovýchanestetik,fenothiazinů,trankvilizérů,myorelaxacií,sedativních

antihistaminik a alkoholu může stupňovat depresivní účinky.

Připodáváníléčivýchlátekantagonizujícíchúčinkyopiodů,např.naloxonunebočástečně

agonistickýchanalgestik(např.pentazocin,butorfanol,buprenorfin,nalbufin)jemožnoočekávat

abstinenční příznaky.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

O použití fentanylu u těhotných žen nejsou k dispozici příslušné údaje.Studie se zvířaty prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.Fentanylby neměl být

podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Po dlouhodobém podávání může fentanyl způsobovat abstinenční příznaky u novorozenců.

Nedoporučuje se používat fentanyl na začátku porodu a během něj (včetně císařského řezu), protože

fentanyl prochází placentou a může u plodu vyvolat respirační depresi. Pokud se BREAKYL bude

podávat, mělo by být pro dítě snadno dostupné antidotum.

Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolávatútluma respirační depresi u kojeného

dítěte. Kojící ženy by neměly fentanyl používat, a kojení by neměly znovu zahájit dříve než 48 hodin

po posledním podání fentanylu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Opioidníanalgetikavšakzhoršujímentálnía/nebofyzickouschopnostpožadovanouproprovádění

potenciálněnebezpečných úkolů (např. řízenívozidlaneboobsluha stroje). Pacientimusí být poučeni,

abypřipoužívánípřípravkuBREAKYLneřídilianineobsluhovalistroje,pokudbudoucítitospalost,

závratě čizdvojené nebo zastřenévidění.

4.8 Nežádoucí účinky

UpřípravkuBREAKYLlzeočekávattypickénežádoucíúčinkyopioidů.Spokračujícímpoužíváním

léčivéhopřípravkujejichintenzitačastoklesáčimizístím,jakjepacienttitrovánnanejvhodnější

dávku.Ovšemnejzávažnějšíminežádoucímiúčinkyspojenýmisevšemiopioidyvčetněpřípravku

BREAKYLjsourespiračnídeprese(potenciálněvedoucíkapnoearespiračnízástavě),oběhová

deprese, hypotenze a šok a všichni pacienti by proto měli být pečlivě sledováni.

JelikožklinickéstudiepřípravkuBREAKYLbylynavrženytak,abyhodnotilybezpečnosta účinnost

u pacientů sprůlomovou bolestí vdůsledku nádorového onemocnění, všichnipacienti rovněž užívali k

léčběperzistentníbolestisouběžněopioidy,napříkladmorfinsřízenýmuvolňováním,oxykodon

sřízenýmuvolňovánímnebotransdermálnífentanyl.Protonenímožnéskonečnouplatnostíoddělit

účinkysamotnéhopřípravku BREAKYL.

Zdeuváděnéúdajeonežádoucíchúčincíchodrážíjednaksoučasnézkušenostispřípravkem

BREAKYLuprůlomovébolestipoužívanýmsoučasněsopioidyprotitrvalébolestiajednak

nežádoucí účinky uvedenéjakovelmivzácné, které byly dříve spojovány slátkou fentanyl, ale nebyly

dosud zaznamenány běhemklinických studií spřípravkemBREAKYL. Nebyla provedenakorekcena

základěsouběžnéhopoužitíjinýchopioidů,délkyterapiepřípravkemBREAKYLnebosymptomů

spojené snádorovým onemocněním.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nauzea, somnolence a závrať.

Nežádoucíúčinkyjsouuváděnydlenásledujícíchfrekvencívýskytu:velmičasté(≥1/10),časté

(≥1/100až<1/10), méněčasté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),neníznámo(z

dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly považovány za přinejmenším možná související sléčbou:

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté: anorexie

Psychiatrické poruchy

Časté:stavy zmatenosti

Méně časté:úzkost, halucinace, deziluze, podivné sny, nervozita, nespavost, neklid

Velmi vzácné:zvláštní myšlení, depersonalizace, deprese, emoční nestabilita, euforie

Poruchy nervového systému

Časté: somnolence,závratě,bolesti hlavy, sedace

Méně časté:dysgeusie,letargie, amnézie, kognitivní poruchy

Velmivzácné:myoklonus,parestézie(včetněhyperestézie/cirkumorálníparestézie),porucha

chůze/koordinace

Poruchy oka

Časté:porucha vidění(zastřené vidění, zdvojené vidění)

Cévní poruchy

Méně časté:návaly horka

Velmi vzácné: vasodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:respirační deprese, kongesce nosních dutin

Velmi vzácné:dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea,zácpa, zvracení,sucho v ústech

Méněčasté:průjem,stomatitida,krvácenízdásní,dyspepsie,vředyvústech,bolestvústech,

odynofagie

Velmi vzácné:bolest břicha, flatulence,zvětšení břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: pruritus

Méně časté:hyperhidróza, zvýšené sklony ktvorbě modřin

Velmi vzácné:vyrážka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méněčasté:svalovézáškuby,artralgie,svalováslabost,bolestpohybovéhosystému,bolestkončetin,

bolest čelistí

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:inkontinence moči

Velmi vzácné:retence moči

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Časté:únava

Méně časté:asténie, zimnice, horečka, žízeň

Velmi vzácné:malátnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Méně časté:zvýšení krevního tlaku

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupu

Méně časté:náhodné zranění(např. pády)

4.9 Předávkování

Očekává se, že příznaky předávkování fentanylem budou svojí povahou podobné příznakům u

intravenózněpodávanéhofentanyluajinýchopioidů,přičemžrespiračnídepresejenejzávažnějším

příznakem.

BezprostředníléčbapředávkováníopioidyzahrnujevyjmutíbukálnífilmupřípravkuBREAKYL,

pokudjestáleještěvústech, zajištěnídýchacích cest pacienta, fyzickou averbální stimulaci pacienta,

zhodnoceníúrovně vědomí, stavu ventilace a oběhu a asistovanou ventilaci (podporu dýchání), bude-li

to nutné.

Pro léčbu předávkování (náhodné požití)u osoby dříve neléčené opioidyje nutné získat intravenózní

přístup a podávat podle klinické indikace naloxon nebo jiné antagonisty opioidů. Doba trvání

respirační deprese po předávkování může být delší než účinky působení antagonisty opioidů (např.

poločas naloxonu se pohybuje v rozmezí 30 až 81 minut) a může být nezbytné opakované podání.

Podrobnosti o takovém použití naleznete v Souhrnu údajů o přípravku příslušného antagonisty

opioidů.

Pro léčbu předávkování upacientů udržovaných na opioidechje zapotřebí získat intravenózní přístup.

V některých případech může být zaručeným způsobem léčby uvážlivé používání naloxonu nebo jiného

antagonisty opioidů, ale je to spojeno s rizikem vyvolání akutního abstinenčního syndromu.

PřestoženebylapopoužitípřípravkuBREAKYLpozorovánasvalováztuhlostnarušujícírespiraci,

můžekníufentanyluajinýchopioidůdojít.Připřípadnémvýskytujezapotřebíléčbapomocí

asistovanéventilace,podánímantagonistyopioidůavposlednířaděpodánímlátkyblokující

neuromuskulární převod.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika; opioidy, fenylpiperidinové deriváty;

ATC kód: N02AB03

Fentanylječistěopioidníanalgetikum,kterépřevážněinteragujesopioidnímμ-receptoremvmozku,

míšeahladkýchsvalech.Primárnímmístemjehopůsobeníjecentrálnínervovýsystém(CNS).

Klinickynejvýznamnějšímfarmakologickýmúčinkeminterakcefentanylusopioidnímμ-receptorem

je analgézie.

Upacientůschronickounádorovoubolestínastabilníchdávkáchpravidelněpodávanýchopioidůke

kontroletrvalébolestipřípravekBREAKYLsignifikantněsnižujeintenzitubolestihodnocenoujako

součet rozdílů vintenzitě bolesti (SPID) vporovnání splacebem za 15, 30, 45, 60 minut po podání.

Analgetické účinky fentanylu souvisí sjehohladinouvplazmě, je-li zajištěn správný příjemprodobu

zdrženídoazCNS(processpoločasem3–5minut).Uosobdosudneléčenýchopioidykanalgézii

docházípřikrevníchhladinách1až2ng/ml,zatímcokrevníhladiny10-20ng/mlbyvyvolaly

chirurgickou analgézii a významnou respiračnídepresi.

Sekundárními účinky jsou zvýšení tonu a snížení kontrakcí gastrointestinálního hladkého svalstva, což

vedekprodlouženídobyprůchodugastrointestinálnímtraktemamůžebýtdůvodem,pročopioidy

vyvolávají zácpu.

Ačkoliopioidyobecnězvyšujítonushladkéhosvalstvamočovýchcest,celkovýúčinekmásklony

kvariabilitě, vněkterých případech vyvolává nucení na močení, jindy zase problémy smočením.

Všechnyagonistéopioidníhoμ-receptoruvčetněfentanyluvyvolávajírespiračnídepresizávislouna

dávce.Rizikorespiračnídepresejenižšíupacientůnachronickéterapiiopioidy,unichžserozvine

tolerance vůči respirační depresi a dalším účinkům opioidů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Obecný úvod

Fentanyl je vysoce lipofilní a může se velmirychle absorbovat ústní sliznicí a pomaleji konvenční

gastrointestinální cestou. Fentanyl podléhá metabolismu prvního průchodu v játrech a střevnímu

metabolismu a jeho metabolity se nepodílejí na terapeutickém účinku fentanylu.

Absorpce

VefarmakokinetickéstudiibylBREAKYLpobukálníaplikacirychleabsorbovánajehoabsolutní

biologická dostupnost byla 71 %. Tato studie absolutní biologické dostupnosti též prokázala podobnou

farmakokinetikuupodskupiny6dospělýchzdravýchdobrovolníkůa6dospělýchzdravých

dobrovolnic.AbsorpčnífarmakokinetikafentanyluzpřípravkuBREAKYLjekombinacíúvodní

rychlé absorpce zbukální sliznice a dlouhodobější absorpce polknutého fentanylu zGI traktu.

Nazákladěstudieabsolutníbiologickédostupnostijepřibližně51%celkovédávkypřípravku

BREAKYLrychleabsorbovánozbukálníslizniceastávásesystémovědostupnou.Zbývající49%

celkovédávkypřípravkusepolkneseslinami,a potésepomaluvstřebávázGItraktu.Asi1/3tohoto

množství(20%celkovédávky)obcházíjaterníastřevnímetabolismusprvníhoprůchoduastáváse

systémovědostupným.Tudížzaznamenaná71%absolutníbiologickádostupnostpřípravku

BREAKYLsedělímezirychloutransmukózníapomalejšíGIabsorpci.Jednotkovádávkapřípravku

BREAKYL,bude-lirozkousánaapolknuta,pravděpodobněvyvolánižšímaximálníkoncentracea

pomalejší biologickou dostupnost než po aplikaci dle pokynů.

Byla prokázána linearita dávkyvdostupném rozmezídávkování (200 až 1200mikrogramů) přípravku

BREAKYL.PoužitíjednohobukálníhofilmuBREAKYL(200až1200mikrogramů)seprůměrná

obvykle pohybuje od0,38do 2,19 ng/ml (v závislosti na dávce)aT

sepohybuje od45do240

minut (střed60 minut).Aplikace přípravkuBreakylna aktivní místo mukositidy(1. stupně)ve skupině

onkologickýchpacientůbylaspojenasesníženímC

aAUC

.Doporučujese,abypacienti

smukositidou1.stupněbylipečlivěsledováníamůžebýtuvažovánoosníženídávky.Účinnosta

bezpečnost přípravku BREAKYL u pacientů smukositidouzávažnějšího stupně nebyla hodnocena.

Průměrné plazmatické koncentrace fentanylu vplazmě versus časové profily (24 hodin a pouze

1. hodina) po jedné dávce800 µg BREAKYLu(XXX)nebo800 µgreferenčního přípravku

(comparator)(fentanylsoromukóznímaplikátorem)

uzdravých dospělých subjektů

Vysvětlivky: osa y–Plazmatické koncentrace fentanylu !ng/ml), osa x–Čas po podání dávky (hodin)

Distribuce

Fentanyljevysocelipofilní.Údajezískanénazvířatechukazují,žepoabsorpcijefentanylrychle

distribuován do mozku, srdce, plic, ledvin a sleziny, načež následuje pomalejší re-distribuce do svalů a

tukové tkáně.Vazba fentanyluna plazmatické proteiny činí 80 až 85%. Hlavnímvazebním proteinem

jealfa-1-acidoglykoprotein, ale do určitémíry přispívájak albumin, tak lipoproteiny. S acidózou roste

volná frakcefentanylu.Průměrný distribuční objem vustáleném stavu (Vss) je 4 l/kg.

Biotransformace

Fentanyljemetabolizovánvjátrechavestřevnísliznicinanorfentanylprostřednictvímcytochromu

P450,izoformyCYP3A4.Norfentanylnebylvestudiíchsezvířatyfarmakologickyaktivní.Fentanyl

seprimárně(zvícenež90%)eliminujebiotransformacínaN-dealkylovanéahydroxylované

neaktivní metabolity.

Eliminace

Po intravenózním podání fentanylu je močí bez změny vylučováno méně než 7 % podané dávky a

pouze asi 1 % se vylučuje nezměněné stolicí. Metabolity se vylučují hlavně močí, zatímco exkrece

stolicíjeménědůležitá.Celkováclearancefentanyluvplazměje0,5l/hod(rozmezí0,3až0,7

l/hod/kg).KlinickyrelevantnípoločasfentanylupopodánípřípravkuBREAKYLjepřibližně7hodin

a terminální eliminační poločas je asi 14 hodin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,toxicitypo

opakovaném podávání, genotoxicity a karcinogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie embryo-fetální vývojové toxicity provedené na potkanech a králících nezjistily žádné

malformace či vývojové odchylky způsobené látkou podávanou v období organogeneze.

Vestudiifertilityačasnéhoembryonálníhovývojeupotkanůbylpřivysokýchdávkách(300

mcg/kg/den) zaznamenán účinek zprostředkovaný samcem, který je konzistentní se sedativními

účinkyfentanyluvestudiíchnazvířatech.Vestudiíchprenatálníhoapostnatálníhovývojeupotkanů

bylamírapřežitípotomstvasignifikantněsníženapřidávkách,kterévedlykzávažnétoxicitěpro

matku. Dalšími nálezy umláďat F1 generacepři dávkách toxických promatku byly opožděnýfyzický

vývoj,aopožděnývývojsenzorickýchfunkcí,reflexůa chování.Tytoúčinkybymohlypředstavovat

buďnepříméúčinkyzměnymateřsképéčea/nebosníženémírykojení,nebopřímýúčinekfentanylu

na mláďata.

Studie karcinogenity (26 týdenní dermální alternativní biologické zkoušky na Tg.AC transgenních

myších, dvouletá studie subkutánní karcinogenity u potkanů) nevedly k žádným nálezům svědčícím

o onkogenním potenciálu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Aktivní vrstva:

propylenglykol (E1520)

natrium-benzoát(E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

červený oxid železitý (E172)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát

dihydrogenfosforečnan sodný

hydroxid sodný

forforečnan sodný

polykarbofil

hyprolosa

hyetylosa

sodná sůl karmelosy

Zadní vrstva:

natrium-benzoát(E211)

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

kyselina citronová

tokoferol-alfa-acetát

hyprolosa

hyetylosa

oxid titaničitý (E171)

dihydrát sodné solisacharinu

silice máty peprné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotědo 30°C.

Neukládejte vchladničce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Každýbukálnífilmjesamostatněbalenvsáčkuchráněnémpředotevřenímdětmi

zpolyakrylonitrilu/aluminia/polyamidu/papírového laminátu (Pozn. pouze pro výrobce Aveva)

Každýbukálnífilmjesamostatněbalenvsáčkuchráněnémpředotevřenímdětmi

zpolyakrylonitrilu/aluminia/polyetylentereftalátu(PET)/papírovéholaminátu(Pozn.pouzepro

výrobceLTS)

BREAKYL 200,400, 600, 800 a 1200mikrogramů:

Krabička obsahující 3,4, 10,28nebo 30 sáčků sjedním bukálním filmem.

BREAKYL Start

Krabička obsahující4 sáčkysjedním bukálním filmem 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechennepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidovánv souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

BREAKYL 200 mikrogramů: 65/382/11-C

BREAKYL 400 mikrogramů: 65/383/11-C

BREAKYL 600 mikrogramů: 65/384/11-C

BREAKYL 800 mikrogramů: 65/385/11-C

BREAKYL 1200 mikrogramů:65/386/11-C

BREAKYL Start: 65/381/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

11.1.2012