Advertisement

BOSENTAN SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BOSENTAN SANDOZ Potahovaná tableta 125MG
 • Dávkování:
 • 125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 112 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BOSENTAN SANDOZ Potahovaná tableta 125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BOSENTAN
 • Přehled produktů:
 • BOSENTAN SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 492/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls255474/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bosentan Sandoz 62,5 mg

Bosentan Sandoz 125 mg

potahované tablety

Bosentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Bosentan Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Sandoz užívat

Jak se přípravek Bosentan Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bosentan Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Bosentan Sandoz a k čemu se používá

Tablety přípravku Bosentan Sandoz obsahují bosentan a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté

endothelinových receptorů“.

Přípravek Bosentan Sandoz se používá k léčbě

plicní arteriální hypertenze

(PAH): PAH je vysoký

krevní tlak v cévách (tepnách), které přivádějí krev od srdce k plícím. Přípravek Bosentan Sandoz

rozšiřuje plicní tepny a tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a

zmírňují se příznaky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Sandoz užívat

Neužívejte přípravek Bosentan Sandoz:

pokud jste alergický(á)

na bosentan

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

pokud máte problémy s játry

(zeptejte se svého léka

ře)

pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět,

protože nepoužíváte spolehlivou

antikoncepční metodu.

Prosím, přečtěte si informace v části „Těhotenské testy u žen

v reprodukčním věku“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan Sandoz“

pokud užíváte cyklosporin A

(léčivo používané po transplantaci nebo k léčbě lupénky)

Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z těchto skutečností, sdělte to svému lékaři.

Zvláštní pozornosti při použití přípravku Bosentan Sandoz je zapotřebí

Vyšetření, která provede lékař před léčbou

krevní test k vyšetření jaterních funkcí

krevní test ke sledování chudokrevnosti (nízký hemoglobin)

těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající přípravek Bosentan Sandoz mají abnormální výsledky testů

jaterních funkcí a chudokrevnost (nízký hemoglobin). Během léčby přípravkem Bosentan Sandoz Váš

lékař zajistí pravidelné provádění krevních testů pro ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu.

Ohledně všech těchto testů si také prosím přečtěte Připomínkovou kartu pacienta (najdete ji uvnitř

balení tablet přípravku Bosentan Sandoz). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu

užívání přípravku Bosentan Sandoz. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum

příštího testu (zeptejte se na toto datum svého lékaře) do Připomínkové karty pacienta, což Vám

usnadní zapamatovat si den provedení dalšího testu.

Krevní testy pro zjištění funkce jater

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Sandoz. Při zvýšení dávky se po

dvou týdnech provede další test.

Přípravek Bosentan Sandoz může mít vliv na játra. Známky toho, že játra nemusí správně pracovat,

zahrnují:

nevolnost (pocit na zvracení)

zvracení

horečku (vysokou teplotu)

bolesti žaludku (břicha)

žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí)

tmavé zbarvení moče

svědění kůže

netečnost nebo únavu (neobvyklé pocity únavy nebo vyčerpání)

příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoliv z těchto příznaků:

sdělte to ihned svému lékaři.

Krevní testy na chudokrevnost

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože

pacienti užívající přípravek Bosentan Sandoz mohou být stiženi chudokrevností.

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo ukončení léčby

přípravkem Bosentan Sandoz a provést další testy ke zjištění příčiny.

Těhotenské testy u žen v reprodukčním věku

Přípravek Bosentan Sandoz může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k těhotenskému testu před zahájením užívání a

pravidelně během užívání přípravku Bosentan Sandoz.

Neužívejte přípravek Bosentan Sandoz, pokud jste těhotná nebo otěhotnění plánujete.

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan Sandoz

spolehlivý způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob

antikoncepce při užívání přípravku Bosentan Sandoz. Přípravek Bosentan Sandoz může

způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (například perorální, injekční, implantované

nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální antikoncepční prostředky,

musíte též používat bariérové způsoby (například ženský kondom, vaginální pesar, vaginální

houbu nebo Váš partner musí též používat kondom). V balení tablet přípravku Bosentan

Sandoz naleznete Připomínkovou kartu pacienta. Mě

la byste ji vyplnit a při příští návštěvě

vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete dodatečné či

alternativní spolehlivé způsoby antikoncepce. Pokud užíváte přípravek Bosentan Sandoz a jste

v reprodukčním věku, doporučuje se měsíční provádění těhotenských testů.

Pokud otěhotníte při užívání přípravku Bosentan Sandoz nebo plánujete otěhotnění v nejbližší

budoucnosti, sdělte to ihned svému lékaři.

Kojení

Svého lékaře

ihned

informujte, pokud kojíte.

Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám

předepsán přípravek Bosentan Sandoz, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka.

Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil/a, že užíváte:

hormonální antikoncepční prostředky (protože ty nejsou účinné jako jediný způsob

antikoncepce, pokud užíváte přípravek Bosentan Sandoz). Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku

Bosentan Sandoz naleznete Připomínkovou kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš

lékař a/nebo gynekolog určí způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný.

glibenklamid (lék užívaný při cukrovce) (protože tento lék může zvyšovat riziko nežádoucích

účinků)

cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky, viz část „Neužívejte

přípravek Bosentan Sandoz“) nebo jakékoli jiné léky bránící odmítnutí transplantovaných

orgánů (protože tyto léky mohou zvyšovat koncentraci přípravku Bosentan Sandoz v krvi)

flukonazol (k léčbě plísňových onemocnění) (protože tento lék může zvyšovat koncentraci

přípravku Bosentan Sandoz v krvi)

rifampicin (k léčbě tuberkulózy) (protože tento lék může snižovat účinnost přípravku Bosentan

Sandoz)

léky k léčbě infekce HIV.

Přípravek Bosentan Sandoz s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Sandoz můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bosentan Sandoz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Bosentan Sandoz však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě,

ovlivnit Váš zrak a ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při používání

přípravku Bosentan Sandoz závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní prostředky ani

obsluhovat přístroje nebo stroje.

3.

Jak se Bosentan Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte dojem, že je účinek přípravku Bosentan Sandoz příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to

svému lékaři, aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku.

Obvyklá dávka

Dospělí

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po

dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125mg tablety dvakrát denně

v závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Bosentan Sandoz reagujete.

Děti a dospělí o nízké tělesné hmotnosti

U dětí a pacientů o nízké tělesné hmotnosti se léčba přípravkem Bosentan Sandoz obvykle zahajuje

dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a večer). Lékař Vám doporučí, jakou dávku

máte brát.

Jak se přípravek Bosentan Sandoz užívá

Tablety se musí zapíjet vodou (ráno a večer). Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil/a více přípravku Bosentan Sandoz, než jste měl/a

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Bosentan Sandoz

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan Sandoz, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete,

potom pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a

vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Bosentan Sandoz

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan Sandoz může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte

užívání přípravku Bosentan Sandoz, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Lékař Vám může říci,

abyste několik dní p

řed úplným ukončením léčby dávku snížil/a.

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Bosentan Sandoz v klinických studiích se vyskytly následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10

pacientů)

Bolesti hlavy

Abnormální hodnoty testů jaterních funkcí

Edém (otok končetin a kotníků nebo jiné známky zadržování tekutin)

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z pacientů)

Chudokrevnost (nedostatek červených krvinek) nebo poklesy hladin hemoglobinu

Zarudlý vzhled

Reakce z přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky)

Gastroezofageální refluxní choroba (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

Průjem

Zrudnutí kůže

Po uvedení přípravku Bosentan Sandoz na trh se vyskytly následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až

1 z 10 pacientů)

Synkopa (mdloby)

Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce)

Nízký krevní tlak

Nosní kongesce (ucpaný nos)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)

Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek)

Zvýšené hodnoty jaterních testů při hepatitidě (zánětu jater) včetně možných exacerbací

stávající hepatitidy a/nebo žloutenka (žloutnutí kůže nebo bělma očí)

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až

1 z 1 000 pacientů)

Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo

v krku)

Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater)

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Chudokrevnost (nízký počet červených krvinek) nebo pokles hemoglobinu vyžadující transfuzi

krve

Hlášeno bylo také rozmazané vidění s neznámou frekvencí (frekvenci nelze z dostupných údajů určit).

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků stane závažným anebo si v průběhu užívání přípravku

Bosentan Sandoz povšimnete jakýchkoliv nežádoucích ú

činků neuvedených v této informaci, případně

známek alergické reakce (např. otok obličeje nebo jazyka, vyrážka, svědění) nebo pokud Vás výše

uvedené nežádoucí účinky znepokojují, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Bosentan Sandoz uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za

„EXP“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bosentan Sandoz obsahuje

Bosentan Sandoz 62,5 mg:

léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje bosentanum

62,5 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 65,541 mg ).

Bosentan Sandoz 125 mg:

léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 125

mg (odpovídá monohydrát bosentanu 129,082 mg).

Dalšími složkami

v jádru tablety jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl

karboxymethylškrobu, typ A, povidon K30, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát, poloxamer

188, koloidní bezvodá oxid křemičitý.

Potah tablety

obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý (E171), ethylcelulosu, triacetin (E1518),

mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Bosentan Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bosentan Sandoz 62,5 mg jsou světle oranžové, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 6 mm.

Přípravek Bosentan Sandoz 125 mg jsou světle oranžové, oválné, bikonvexní tablety o délce 11 mm.

Blistry PVC/PVdC/Al

Papírové krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet

Papírové krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek, Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek S.A., Warszawa, Polsko

S.C. Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Cemelog-BRS LTD., Budaors, Maďarsko

GE Pharmaceuticals LTD., Botevgrad, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg

Česká republika

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg

Estonsko

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg

Litva

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg, plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Bosentan Sandoz 62,5; 125 apvalkotās tabletes

Polsko

Bosentan Sandoz

Slovinsko

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.10.2016

7-3-2018

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

19-9-2017

bosentan

bosentan

bosentan (Active substance: bosentan) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017) 6435 of Tue, 19 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/425/201611

Europe -DG Health and Food Safety

7-9-2017

FDA Approves First Medication for Pediatric PAH, Bosentan

FDA Approves First Medication for Pediatric PAH, Bosentan

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved bosentan (Tracleer, Actelion Pharmaceuticals US Inc) for children aged 3 years and older with idiopathic or congenital pulmonary arterial hypertension (PAH). This is the first FDA-approved medication for children with PAH.

US - RxList

Advertisement