Advertisement

BOSENTAN ABDI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BOSENTAN ABDI Potahovaná tableta 125MG
 • Dávkování:
 • 125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BOSENTAN ABDI Potahovaná tableta 125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BOSENTAN
 • Přehled produktů:
 • BOSENTAN ABDI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 494/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Strana 1

Sp.zn.

sukls149018/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Bosentan Abdi 62,5 mg

potahované tablety

Bosentan Abdi 125 mg

potahované tablety

Bosentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože o

bsahuje pro V

ás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci

uvedeny. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

1. Co je přípravek Bosentan Abdi a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Abdi užívat

3. Jak se přípravek Bosentan Abdi užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Bosentan Abdi uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Bosentan Abdi

a k čemu se používá

Tablety Bosentan Abdi obsahují bosentan, který blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný

endotelin-1 (ET-1), který způsobuje zužování krevních cév. Proto Bosentan Abdi vyvolává rozšíření

krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endotelinových receptorů“.

Bosentan Abdi se používá k léčbě

P

licní arteriální

hypertenze (PAH). PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením

krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v cévách (plicních tepnách),

které přivádějí krev ze srdce do plic. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích

může dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity.Bosentan Abdi plicní

tepny rozšiřuje, a tak srdci usnadňuje čerpat jimi krev. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se

příznaky.

Bosentan Abdi se používá k léčbě pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou zařazeni do

třídy III, ke zlepšení zátěžové kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída”

označuje závažnost onemocnění: “třída III” zahrnuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení

byla zaznamenána i u pacientů s PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity.

Typy PAH, při kterých je Bosentan Abdi indikován, jsou:

primární (bez známé příčiny nebo dědičná);

způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje

nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány);

způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které

způsobují nenormální průtok krve srdcem a plícemi.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Bosentan Abdi

užívat

Strana 2

Bosentan Abdi neužívejte:

pokud jste alergický

(

á

) na bosentan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6)

pokud máte problémy s játry

(zeptejte se svého lékaře)

pokud jste t

ěhotná nebo byste mohla otěhotnět

, protože nepoužíváte spolehlivou antikoncepční

metodu. Prosím, přečtěte si informaci v části „Antikoncepce“ a „Další léčivé přípravky a Bosentan

Abdi“

pokud užíváte cyklosporin A

(léčivo užívané po transplantacích nebo k léčbě lupénky)

Pokud se na vás vztahuje kterákoli z těchto skutečností, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Vyšetření, která provede lékař před léčbou

• krevní test k vyšetření jaterních funkcí

• krevní test pro zjištění anémie (nízké hladiny hemoglobinu)

• těhotenský test, pokud jste žena v reprodukčním věku

Bylo zjištěno, že někteří pacienti, kteří užívají Bosentan Abdi, mají abnormální výsledky testů

jaterních funkcí a anémii (nízkou hladinu hemoglobinu).

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan Abdi pravidelné provádění krevních testů pro

ověření změn jaterních funkcí a hladiny hemoglobinu.

Všechny tyto testy najdete také v Kartě pacienta (uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Abdi).

Pravidelné provádění těchto krevních testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Abdi.

Doporučujeme, abyste si zapsali datum posledního a také datum příštího vyšetření (na toto datum se

zeptejte svého lékaře) do Karty pacienta, což vám usnadní zapamatovat si den provedení dalšího

vyšetření.

Krevní testy pro zjištění jaterních funkcí:

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Abdi. Při zvýšení dávky se navíc

provede další kontrola po dvou týdnech.

Krevní

testy na anémii:

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby a poté každé 3 měsíce, protože

pacienti, kteří užívají přípravek Bosentan Abdi, mohou být postiženi anémií.

Pokud budou jejich výsledky abnormální, lékař může rozhodnout o snížení dávky nebo ukončení léčby

přípravkem Bosentan Abdi a o provedení dalších testů k vyšetření příčiny.

Děti a dospívající

Nedoporučuje se používat přípravek Bosentan Abdi u dětských pacientů se systémovou sklerózou Viz

také bod 3. Jak se přípravek Bosentan Abdi užívá.

Další léčivé přípravky a Bosentan Abdi

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je

zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte: cyklosporin A (lék užívaný po

transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat současně s přípravkem Bosentan

Abdi

sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto přípravky se

nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Abdi

Strana 3

glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy) nebo flukonazol (k

léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto přípravky se

nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Abdi

další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Bosentan Abdi

může

vyžadovat zvláštní sledování

hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce,

pokud užíváte přípravek Bosentan Abdi. Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku Bosentan Abdi

naleznete Kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí

způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bosentan Abdi

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Bosentan Abdi

však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit

závratě, ovlivnit váš zrak a ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při

užívání přípravku Bosentan Abdi

závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní prostředky

ani obsluhovat přístroje nebo stroje.

Ženy

v reprodukčním věku:

NEUŽÍVEJTE Bosentan Abdi pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Těhotenské testy

Bosentan Abdi může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením léčby nebo během léčby. Pokud

jste žena, která může otěhotnět, lékař vás před zahájením užívání a pravidelně během užívání

přípravku Bosentan Abdi vyzve k těhotenskému testu.

Antikoncepce

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan Abdi spolehlivý

způsob kontroly početí (antikoncepce). Váš ošetřující lékař nebo gynekolog vám poradí spolehlivý

způsob antikoncepce při užívání přípravku Bosentan Abdi. Protože Bosentan Abdi může způsobit

neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například perorálně, injekčně, formou implantátu nebo

kožních náplastí), tato metoda je sama o sobě nespolehlivá. Pokud tedy používáte hormonální

antikoncepční přípravky, musíte používat také bariérové způsoby (například ženský kondom,

vaginální pesar, vaginální houbu nebo váš partner musí používat kondom). V balení tablet přípravku

Bosentan Abdi naleznete Kartu pacienta. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému

lékaři, aby Váš ošetřující lékař nebo gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete dodatečné nebo

alternativní spolehlivé způsoby antikoncepce. Pokud užíváte přípravek Bosentan Abdi a jste v

reprodukčním věku, doporučuje se každoměsíční provádění těhotenských testů.

Pokud při užívání přípravku Bosentan Abdi otěhotníte nebo plánujete otěhotnění v nejbližší

budoucnosti, sdělte to neprodleně svému lékaři.

Kojení:

Svého lékaře

neprodleně informujte, pokud

kojíte.

Jestliže je vám předepsán přípravek Bosentan

Abdi, doporučuje se kojení přerušit, protože není známo, zda nepřechází do mateřského mléka.

Plodnost

Pokud jste muž užívající přípravek Bosentan Abdi, je možné, že tento lék může snížit počet Vašich

spermií. Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte

nějaké otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem.

3.

Jak se přípravek

Bosentan Abdi

užívá

Strana 4

Léčba přípravkem Bosentan Abdi má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou

plicní arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek

Bosentan Abdi

s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Abdi lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Doporučená dávka

Dospělí

Léčba dospělých osob se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou

po dobu prvních 4 týdnů; poté lékař obvykle doporučí užívání tablety 125 mg dvakrát denně v

závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Bosentan Abdi zareagujete.

Děti a dospívající

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 rok a starších se léčba

přípravkem Bosentan Abdi obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně

(ráno a večer). Lékař vám doporučí, jakou dávku máte užívat.

Pokud máte dojem, že je účinek přípravku Bosentan Abdi příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému

lékaři, aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku.

Jak se

přípravek Bosentan Abdi užívá

Tablety (ráno a večer) se musejí zapíjet vodou. Tablety se mohou užívat s jídlem nebo nezávisle na

jídle.

Jestliže jste užili více přípravku Bosentan Abdi, než jste měli

Pokud si vezmete více tablet, než jste měli, ihned vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněli užít přípravek Bosentan Abdi

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan Abdi, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, a

poté pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili

vynechanou tabletu.

Jestliže přestanete přípravek Bosentan Abdi užívat

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan Abdi může vést ke zhoršení příznaků. Užívání přípravku

Bosentan Abdi neukončujte, pokud vám k tomu nedá pokyn Váš lékař. Lékař vám může říci, abyste po

několik dní před úplným ukončením léčby snížili dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné

nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí

vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Bosentan Abdi jsou:

Abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob

Chudokrevnost (anemie) (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z

10. Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi.

Během léčby přípravkem Bosentan Abdi budou sledovány hodnoty Vašich jaterních a krevních testů

(viz bod 2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař.

Strana 5

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují:

pocit na zvracení

zvracení

horečku (vysokou teplotu)

bolest žaludku (břicha)

žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí)

tmavé zbarvení moče

svědění kůže

netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)

příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoli z těchto příznaků,

sdělte to ihned svému lékaři

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy

Edém (otok končetin a kotníků a jiné známky zadržování tekutin)

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže

Reakce z přecitlivělosti (zahrnující zánět kůže, svědění a vyrážky)

Gastroezofageální refluxní choroba (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

Průjem

Synkopa (mdloby)

Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce)

Nízký krevní tlak

Nosní kongesce (ucpaný nos)

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)

Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek)

Zvýšení hodnoty jaterních testů při hepatitidě (zánětu jater) včetně možných exacerbací

stávající hepatitidy a/nebo žloutenka (žloutnutí kůže nebo bělma očí).

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo

v krku)

Cirhóza (zjizvení) jater, selhání jater (závažná porucha funkce jater)

Hlášeno bylo také rozmazané vidění s neznámou frekvencí (frekvenci nelze z dostupných údajů určit).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí užívajících přípravek Bosentan Abdi byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Strana 6

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Bosentan Abdi

uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nepoužívejte po uplynutí expirace (doby použitelnosti) uvedené na krabičce a

na blistru za písmeny „EXP“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bosentan Abdi obsahuje

- Bosentan Abdi 62,5 mg

potahované tablety

: léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje

bosentanum 62,5 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 64,541 mg).

- Bosentan Abdi 125 mg

potahované tablety

: léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje

bosentanum 125 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 129,082 mg).

Dalšími složkami

v jádru tablety jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát, poloxamer 188,

koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah tablety obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý (E171), etylcelulosu, triacetin (E 1518), mastek,

žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Bosentan Abdi vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety Bosentan Abdi jsou světle oranžové, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o

průměru 6 mm.

Potahované tablety Bosentan Abdi jsou světle oranžové, oválné, bikonvexní, potahované tablety o

délce 11 mm.

Blistry PVC/ /PVdC/Al

Krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet.

Krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos Malhões,

Edifício D. Pedro I

2770 – 071 Paço de Arcos, Portugalsko

abdifarma@abdiibrahim.com.tr

Strana 7

Výrobce:

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial Zone, ‘Chekanitza-South’ area, 2140 Botevgrad

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Bosentan Abdi 62,5 mg potahovane tablety,

Bosentan Abdi 125 mg potahovane tablety

Estonsko

Bosentan Norameda 62,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Bosentan Norameda 125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Litva

Bosentan Norameda 62,5 mg plėvele dengtos tabletės

Bosentan Norameda 125 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Bosentan Norameda 62,5 mg apvalkotās tabletes

Bosentan Norameda 125 mg apvalkotās tabletes

Slovinsko

Bosentan Norameda 62,5 mg filmsko obložene tablete

Bosentan Norameda 125 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

31. 7. 2017.

9-3-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SYKES 5% DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Solution [Sypharma Pty Ltd]

SYKES 5% DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Solution [Sypharma Pty Ltd]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE (Cyclophosphamide Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

CYCLOPHOSPHAMIDE (Cyclophosphamide Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [American Health Packaging]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement