Advertisement

BOCOUTURE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BOCOUTURE Prášek pro injekční roztok 50SU
 • Dávkování:
 • 50SU
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční roztok
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 3 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BOCOUTURE Prášek pro injekční roztok 50SU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BOTULOTOXIN
 • Přehled produktů:
 • BOCOUTURE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 63/ 776/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls68158/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

BOCOUTURE 50 jednotek

prášek pro injekční roztok

Botulini toxinum typus A (150 kD), sine complex proteine

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek BOCOUTURE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BOCOUTURE používat

Jak se přípravek BOCOUTURE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek BOCOUTURE uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek BOCOUTURE a k čemu se používá

BOCOUTURE je přípravek, který uvolňuje svaly.

BOCOUTURE účinkuje tak, že blokuje nervové impulsy směrované ke všem svalům, do nichž byl

injekčně podán. Tím se zabrání stahování svalů, což vede k dočasné a vratné relaxaci.

BOCOUTURE se používá u dospělých mladších 65 let k dočasnému zlepšení vzhledu vrásek v horní

části obličeje, kdy má závažnost těchto vrásek důležitý psychologický dopad na pacienta:

středně výrazných až výrazných svislých vrásek mezi obočím viditelných při

maximálním zamračení a/nebo

středně výrazných až výrazných vějířovitých vrásek kolem vnějšího koutku oka

viditelných při maximálním úsměvu a/nebo

středně výrazných až výrazných podélných vrásek na čele viditelných při maximálním

svraštění čela

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BOCOUTURE používat

Nepoužívejte přípravek BOCOUTURE

jestliže jste alergický(á) na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže u Vás byla diagnostikována celková porucha svalové aktivity (např. myasthenia gravis,

Lambert-Eatonův syndrom;

jestliže máte infekci nebo zánět v navrhovaných místech injekce.

Upozornění a opatření

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky v důsledku chybného umístění injekce botulotoxinu typu A,

kdy dochází k přechodnému ochrnutí okolních svalových skupin. Velmi vzácně byly u botulotoxinu

hlášeny nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s rozšířením toxinu daleko od místa podání

(například nadměrná svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vniknutí potravy či kapaliny

do dýchacích cest). U pacientů užívajících doporučené dávky se může projevit nadměrná svalová

slabost.

Pokud je podaná dávka příliš vysoká nebo jsou injekce aplikovány příliš často, zvyšuje se riziko

tvorby protilátek. Tyto protilátky mohou způsobit selhání léčby botulotoxinem, a to léčby jakéhokoli

onemocnění.

Před použitím přípravku BOCOUTURE se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte jakýmkoli typem krvácivé poruchy

jestliže dostáváte léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin (např. kumarin, heparin,

kyselina acetylsalicylová, klopidogrel)

jestliže trpíte výraznou svalovou ochablostí nebo sníženým objemem svalové hmoty ve svalu,

kam má být injekce aplikována

jestliže trpíte amyotrofní laterální sklerózou, která může způsobit celkový úbytek svalů

jestliže trpíte jakoukoli poruchou, která porušuje spojení mezi nervy a svaly (periferní

neuromuskulární dysfunkce)

jestliže máte nebo jste měli potíže s polykáním

jestliže měli jste v minulosti obtíže s dříve podávanými injekcemi botulotoxinu

jestliže máte v blízké době plánovanou operaci.

Opakované podání injekcí BOCOUTURE

Při opakovaném podání injekcí BOCOUTURE se účinek přípravku může zvýšit nebo snížit. Možné

důvody jsou následující:

Váš lékař mohl použít jiný postup při přípravě injekčního roztoku

injekce byla aplikována do jiného svalu

předchozí léčba nevyvolala dostatečnou odpověď/selhala.

Váš lékař objasní důvody tohoto stavu a prodiskutuje je s Vámi.

Pokud budete mít po léčbě obtíže s polykáním, mluvením nebo dýcháním, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc nebo o to požádejte své blízké (viz bod 4).

Starší pacienti

K dispozici jsou pouze omezené informace o léčbě pacientů nad 65 let. BOCOUTURE proto nemá být

u pacientů starších než 65 let používán.

Děti a dospívající

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o použití u dětí a dospívajících, přípravek

BOCOUTURE se nemá podávat pacientům do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek BOCOUTURE

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek přípravku BOCOUTURE může být zvýšen:

léky užívanými na určitá infekční onemocnění (spektinomycin nebo aminoglykosidová

antibiotika, např. neomycin, kanamycin, tobramycin)

dalšími léky, které uvolňují svaly (např. svalová relaxancia tubokurarinového typu). Tyto

přípravky jsou užívané například při celkové anestézii. Před operačním zákrokem informujte

anesteziologa o aplikaci přípravku BOCOUTURE.

V těchto případech musí být přípravek BOCOUTURE používán s opatrností.

Účinek přípravku BOCOUTURE může být snížen některými léky na malárii a revmatismus (známy

jako aminochinoliny).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Přípravek BOCOUTURE nemá být podáván v těhotenství, pokud lékař nerozhodne, že je to nezbytné

a že prospěch léčby převyšuje možné riziko pro plod.

Podávání přípravku BOCOUTURE kojícím ženám se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás vyskytne pokles očních víček, únava (slabost), svalová slabost, závratě nebo poruchy

zraku, neměl(a) byste řídit či vykonávat jiné potenciálně nebezpečné činnosti.

Pokud si nejste jist(a), poraďte se s lékařem

3.

Jak se přípravek BOCOUTURE používá

BOCOUTURE by měl podávat pouze lékař s příslušnou odbornou znalostí léčby botulotoxinem.

Svislé vrásky mezi obočím viditelné při maximálním zamračení (tzv. glabelární vrásky)

Obvyklá celková dávka při léčbě svislých vrásek mezi obočím viditelných při maximálním zamračení

je 20 jednotek. Lékař Vám aplikuje doporučený objem 0,1 ml (4 jednotky) roztoku BOCOUTURE do

každého z pěti míst vpichu. Celková dávka může být lékařem zvýšena až na 30 jednotek, pokud to

vyžaduje individuální potřeba pacienta, s minimálně 3měsíčním intervalem mezi léčebnými kúrami.

Zlepšení vertikálních vrásek mezi obočím viditelných při maximálním zamračení obecně nastává

během 2–3 dnů, s pozorovaným maximálním účinkem 30. den. Účinek přetrvává až 4 měsíce od

injekce.

Vějířovité vrásky kolem vnějšího koutku oka viditelné při maximálním úsměvu

Při léčbě vějířovitých vrásek kolem vnějšího koutku oka viditelných při maximálním úsměvu Vám

lékař aplikuje běžnou dávku 24 jednotek (12 jednotek na každé oko). Doporučený objem 0,1 ml

(4 jednotky) roztoku BOCOUTURE se aplikuje u každého oka do 3 míst, celkem se tedy aplikuje

0,3 ml u každého oka.

Zlepšení vějířovitých vrásek kolem vnějšího koutku oka viditelných při maximálním úsměvu

nejčastěji nastává během 6 dnů, s pozorovaným největším účinkem 14. den. Účinek přetrvává až

3 měsíce od injekce.

Podélné vrásky na čele viditelné při maximálním svraštění čela

Při léčbě podélných vrásek na čele viditelných při maximálním svraštění čela lékař aplikuje dávku

10 až 20 jednotek podle individuálních potřeb pacienta. Doporučený objem 0,25 ml (10 jednotek)

nebo 0,5 ml (20 jednotek) se aplikuje do 5 míst na čele vedle sebe ve stejné výšce (0,05 ml =

2 jednotky, 0,075 ml = 3 jednotky nebo 0,1 ml = 4 jednotky do jednoho místa vpichu, dle celkové

dávky).

Zlepšení podélných vrásek na čele viditelných při maximálním svraštění čela obvykle nastává během

7 dnů, s pozorovaným největším účinkem 30. den. Účinek přetrvává až 4 měsíce od injekce.

Způsob podání

Rozpuštěný přípravek BOCOUTURE je určen k injekci do svalu (intramuskulární použití, viz

informace pro zdravotnické pracovníky na konci příbalové informace).

Interval mezi dvěma kúrami nemá být kratší než tři měsíce.

Pokud Vám bylo aplikováno příliš mnoho přípravku BOCOUTURE

Příznaky předávkování

Příznaky předávkování nejsou zřejmé okamžitě po injekci a mohou zahrnovat celkovou slabost, pokles

víček, zdvojené vidění, potíže při dýchání, potíže při řeči a ochrnutí dýchacích svalů nebo obtíže při

polykání, které mohou způsobit zápal plic (pneumonie).

Léčba předávkování

Pokud cítíte příznaky předávkování, prosím, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc nebo požádejte své

blízké, aby Vás k lékaři dopravili. Může být nutný lékařský dohled a podpůrná ventilace až po dobu až

několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při použití přípravku BOCOUTURE se může vyskytnout alergická reakce. Vzácně byly hlášeny

závažné okamžité alergické reakce (anafylaxe) nebo alergické reakce na sérum v přípravku (sérová

nemoc), které způsobily např. dýchací obtíže (dušnost), kopřivku nebo otok měkkých tkání. Některé

z těchto reakcí byly pozorovány po použití běžných botulotoxinů typu A. Vyskytly se v případě, kdy

byl toxin podán samotný nebo v kombinaci s jinými přípravky, o nichž je známo, že způsobují

podobné reakce. Tyto účinky nelze zcela vyloučit při použití přípravku BOCOUTURE. Alergická

reakce může způsobit některý z následujících příznaků:

potíže s dýcháním, polykáním nebo mluvením způsobené otokem tváře, rtů, úst nebo hrdla

otok rukou, nohou nebo kotníků.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto účinků, prosím, informujte okamžitě svého lékaře nebo

o to požádejte své blízké a navštivte nejbližší lékařskou pohotovost.

Nežádoucí účinky mohou být způsobeny léčivou látkou, injekční procedurou i kombinací obou příčin.

V místě vpichu botulotoxin způsobuje místní svalovou slabost. Pokles víček může být způsoben

injekční technikou i účinkem přípravku. Obvykle jsou nežádoucí účinky pozorovány během prvního

týdne po injekci a jsou přechodné.

V okolí místa vpichu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

bolest

zánět

mravenčení

snížená citlivost kůže

citlivost

svědění

otok (celkový)

otok měkkých tkání (edém)

zčervenání kůže (erytém)

místní infekce

krvácení

modřina.

Pacienti obávající se aplikace injekce mohou mít dočasné celkové reakce, např.

mdloby

problémy s oběhem

nevolnost

hučení v uších.

Další možné nežádoucí účinky

Svislé vrásky mezi obočím viditelné při maximálním zamračení (glabelární vrásky)

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u přípravku BOCOUTURE.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

poruchy svalové aktivity (zvednutí obočí)

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

zánět nosohltanu

zánět průdušek (bronchitida)

onemocnění připomínající chřipku

místní svalová slabost v obličeji (pokles obočí)

pokles víčka (ptóza)

hromadění tekutiny ve víčku (edém víčka)

rozmazané vidění

svalové záškuby

svalová křeč

pocit těžkosti horní části tváře

pocit napnutí v místě vpichu

únava

bolest nebo modřina v místě vpichu

svědění

uzlíky v kůži

deprese

nespavost

Vějířovité vrásky kolem vnějšího koutku oka viditelné při maximálním úsměvu

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u přípravku BOCOUTURE:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

otok očního víčka

suchost oka

vznik modřiny v místě vpichu injekce

Vrásky v horní části obličeje

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při použití přípravku BOCOUTURE pro zlepšení

vzhledu vrásek v horní části obličeje:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

necitlivost

vznik modřiny v místě vpichu injekce

bolest v místě vpichu injekce

pokles víčka (ptóza víčka)

suchost oka

nesouměrnost obličeje

pocit tíhy

pocit na zvracení

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Hlášeny byly příznaky připomínající chřipku a reakce z přecitlivělosti jako otok, otok měkkých tkání

(edém), zčervenání, svědění, vyrážka (místní nebo po celém těle) a dušnost.

Následující velmi vzácné nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě jiných obtíží než vrásek v horní

části obličeje botulotoxinem (viz bod 2):

nadměrná svalová slabost

potíže s polykáním

potíže s polykáním, které způsobí vdechnutí cizích těles a následný zánět, v některých případech

smrt

Tyto nežádoucí účinky jsou způsobeny relaxací svalů, které jsou od místa vpichu vzdálené.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek BOCOUTURE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřená lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 ° C.

Rekonstituovaný přípravek: Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu až 24 hodin při

teplotě 2 - 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C-8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných

a validovaných aseptických podmínek.

Váš lékař nesmí přípravek BOCOUTURE použít, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje viditelné

částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod.

Pokyny pro likvidaci viz informace pro zdravotnické pracovníky na konci příbalové informace.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek BOCOUTURE obsahuje

Léčivou látkou je botulini toxinum typus A (150 kD), sine complex proteine

Jedna lahvička obsahuje: botulini toxinum typus A 50 jednotek (150 kD), sine complex

proteine 1 ml roztoku obsahuje botulini toxinum typus A 40

jednotek (150 kD), sine complex

proteine, po rekonstituci 1,25 ml rozpouštědla

Pomocnými látkami jsou: lidský albumin, sacharosa.

Jak přípravek BOCOUTURE vypadá a co obsahuje toto balení

BOCOUTURE je prášek pro injekční roztok. Popis přípravku: bílý prášek.

Rekonstituovaný přípravek je čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Velikost balení: 1, 2, 3 a 6 lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Německo

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt/Main

Německo

Tel.: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200

Výrobce

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Německo

Tel.: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 15.3.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro rekonstituci injekčního roztoku

Před použitím se 50 jednotek přípravku BOCOUTURE rekonstituuje 1,25 ml 0,9% roztoku chloridu

sodného (9 mg/ml) bez konzervancií. To odpovídá koncentraci 40 jednotek/ml. Rekonstituce a ředění

musejí probíhat v souladu s pravidly správné klinické praxe, zvláště pak s ohledem na aseptické

podmínky.

Přípravek BOCOUTURE smí být použit pouze pro léčbu jednoho jediného pacienta během jediného

léčebného zákroku.

Doporučuje se připravovat roztok a plnit injekční stříkačku nad plastem potaženou papírovou utěrkou,

která zachytí případné rozlití roztoku. Správné množství roztoku chloridu sodného se vtáhne do

injekční stříkačky. Poté se roztok aplikuje zvolna do lahvičky. Po vertikálním zavedení jehly skrz

gumovou zátku se rozpouštědlo aplikuje zvolna do lahvičky, aby se zamezilo tvorbě pěny. Doporučuje

se krátká zkosená jehla velikosti 20 – 27 gauge. Lahvička musí být zlikvidována, pokud rozpouštědlo

není vtaženo vakuem do lahvičky. Stříkačka se vyjme z lahvičky a přípravek BOCOUTURE se

smíchá s rozpouštědlem opatrným kroužením lahvičky a jejím otáčením nahoru a dolů – netřepejte

silně. V případě potřeby se jehla použitá k rekonstituci ponechá v lahvičce a požadované množství

roztoku se natáhne novou sterilní jehlou vhodnou k podání injekce.

Rekonstituovaný přípravek BOCOUTURE je čirý, bezbarvý, bez viditelných částic.

BOCOUTURE nesmí být použit, pokud rekonstituovaný přípravek (připravený dle výše uvedených

pokynů) je zakalený, obsahuje sraženiny nebo viditelné částice.

Pokyny k likvidaci

Veškerý roztok pro injekce, který je uchováván po více než 24 hodin i všechen nepoužitý roztok pro

injekce musí být zlikvidován.

Bezpečná likvidace lahviček, stříkaček a použitého materiálu

Všechny nepoužité lahvičky, zbytky roztoku v lahvičce a/nebo injekční stříkačky musejí být

autoklávovány. Alternativně může být zbytek přípravku BOCOUTURE inaktivován jedním

z následujících roztoků: 70% ethanol, 50% isopropanol, 0,1% SDS (aniontový detergent), naředěný

roztok hydroxidu sodného (0,1 N NaOH) nebo chlornanu sodného (nejméně 0,1% NaClO).

Po inaktivaci nesmějí být použité lahvičky, stříkačky a materiál vyhozeny, ale musejí být uloženy do

vhodných kontejnerů a zlikvidovány v souladu s místními nařízeními.

Doporučení v případě nehody při manipulaci s botulotoxinem

Veškerý vysypaný nebo rekonstituovaný vylitý přípravek je nutné otřít: buď se použije

absorpční materiál napuštěný některým z uvedených roztoků v případě prášku, nebo suchým

absorpčním materiálem v případě vylití rekonstituovaného přípravku. Kontaminované povrchy

se musí vyčistit absorpčním materiálem napuštěným některým z uvedených roztoků a poté

osušit.

Jestliže bude injekční lahvička rozbita, opatrně posbírejte kusy skla a vytřete přípravek, jak je

výše uvedeno, dejte pozor, abyste se nepořezali.

Při kontaktu přípravku s pokožkou opláchněte postiženou plochu velkým množstvím vody.

Při vniknutí do očí důkladně oči propláchněte velkým množstvím vody nebo roztokem pro

výplach očí.

Jestliže se přípravek dostane do kontaktu s poraněním, s pořezanou nebo popraskanou

pokožkou, omyjte ránu velkým množstvím vody a podnikněte příslušná lékařská opatření podle

injekčně podané dávky.

Tyto pokyny pro zacházení a likvidaci přípravku musí být přísně dodržovány.

30-11-2017

Food supplements containing spirulina: the importance of choosing trustworthy supply channels

Food supplements containing spirulina: the importance of choosing trustworthy supply channels

Under the national nutrivigilance scheme, reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements containing spirulina have been brought to the attention of ANSES. These reports led ANSES to assess the risks associated with the consumption of this type of food supplement. In the opinion it is publishing today, the Agency emphasises that products containing spirulina can be contaminated by cyanotoxins, bacteria or trace metal elements. In this context, the Agency recomm...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Advertisement