Bob Martin Clear Spot on pro kočky

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Bob Martin Clear Spot on pro kočky 50 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Bob Martin Clear Spot on pro kočky 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9902875 - 1 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902876 - 2 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902877 - 3 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902878 - 4 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902879 - 5 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902880 - 6 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/055/13-C
 • Datum autorizace:
 • 13-12-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Bob Martin Clear Spot on 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bob Martin UK Ltd.

WemberhamLane

Yatton

North Somerset

BS49 4BS

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bob Martin Clear Spot on 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna pipeta (0,50 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

50 mg

Pomocné látky:

Butyhydroxyanisol E 320

0,100 mg

Butylhydroxytoluen E 321

0,050 mg

4.

INDIKACE

Léčba napadení blechami (Ctenocephalide sspp.).

Blechy budou usmrceny během 24 hodin. Insekticidní účinnost proti blechám (Ctenocephalides spp.)

u tohoto přípravku přetrvává po dobu až 5 týdnů.

Ačkoli nebyl prokázán okamžitý účinek způsobující usmrcení klíšťat, byla prokázána akaricidní

účinnost přípravku proti Dermacentor reticulatus. Pokud jsou klíšťata tohoto druhu přítomna v době

podání přípravku, nemusí být všechna klíšťata usmrcena během prvních 48 hodin, ale k usmrcení

dojde do týdne.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD), která byla

předtím diagnostikována veterinárním lékařem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koťat mladších než 2 měsíce nebo s hmotností nižší než 1 kg.

Nepoužívat u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka …) nebo u zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívat u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či dokonce úhynu.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátké období hypersalivace způsobené především vlastnostmi

pomocných látek.

Velmi vzácně byly po použití přípravku hlášeny tyto nežádoucích účinky: přechodné kožní reakce

v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo

vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické

symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo zvracení.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro zevní použití. Podávejte formou místního podání na kůži 1 pipetu na zvíře.

Pipetu vyjměte z blistru. Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na úzkou část pipety, aby byl obsah v

hlavní části pipety. Otočte a zatáhněte za špičku pipety a tím umožněte vytlačení obsahu.

Rozhrňte zvířeti srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku tuby přímo na kůži a jemně

vymáčkněte. Vyprázdněte přibližně polovinu obsahu na dvě místa na zádech kočky. První místo

aplikace je na bázi hlavy a druhé místo aplikace je mezi lopatkami. Tubu několikrát zmáčkněte, abyste

zajistili podání úplné dávky. Roztok neaplikujte na srst a ani ho nevtírejte do kůže.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům,

aby se po ošetření navzájem olizovala.

Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože chlupy v místě aplikace pak působí

slepeným dojmem. Dojde-li k tomu však, tento účinek vymizí do 24-48 hodin po aplikaci. Na srsti

mohou být vidět krystaly a během 24-48 hodin po aplikaci se může vyskytnout mírná tvorba šupin.

Dávkování:

Pro optimální zvládnutí napadení blechami může být režim ošetření založen na místní

epidemiologické situaci.

Minimální interval mezi dvěma ošetřeními je 4 týdny.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí pelíšky, podložky, místa, kde zvířata spí a pravidelně

odpočívají, jako jsou koberce a měkký nábytek, které je třeba v případě masivního napadení a na

začátku ochranných opatření ošetřit vhodnými insekticidy a pravidelně čistit pomocí vysavače.

Zabraňte častému koupání a šamponování zvířete, protože délka trvání účinnosti přípravku v těchto

případech nebyla testována.

Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí problémů s blechami v domácnosti, kde je chováno více

domácích zvířat, měli by se vhodným insekticidem ošetřit všichni psi a kočky chovaní v domácnosti.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se

měsíčně aplikovat přípravek na alergického pacienta a vhodný insekticid na ostatní psy a kočky

v domácnosti.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U ošetřovaného zvířete zabraňte zasažení očí. V případě náhodného zasažení oka neprodleně oko

vypláchněte velkým množstvím vody.

Přípravek neaplikujte na rány zraněnou nebo na poškozenou kůži.

Je důležité přípravek aplikovat na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže olizováním odstranit a

po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit podráždění očí a sliznic. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy

a očima.

V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu prstů s obsahem přípravkem. V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek, by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem

hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne,

ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo

vybavení bytu.

Použití během březosti a laktace

Laboratorní studie s použitím fipronilu nepodaly důkaz o teratogenním nebo fetotoxickém účinku.

Nebyly provedeny studie o podání tohoto přípravku gravidním a laktujícím kočkám, proto použijte

přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování

Při podání na kůži je toxicita veterinárního léčivého přípravku nízká. Riziko výskytu nežádoucích

účinků se může v případě předávkování zvýšit, proto mají být zvířata vždy léčena správným

přípravkem určeným jejich druhu a podle jejich živé hmotnosti.

V studiích bezpečnosti pro cílové druhy zvířat vykonaných na 8-týdenních koťatech, s hmotností asi

1 kg, která byla ošetřována jedenkrát za měsíc po dobu 3 po sobě následujících měsíců, dávkou 5-ti

násobně převyšující léčebnou dávku nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních

toků a odpadních vod přípravkem nebo prázdným obalem.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Blistrové karty nebo krabičky po 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 pipetách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

7-12-2018

Fine Land Corp Issues Allergy Alert on Undeclared Milk Allergens in “Meiqili Durian Candy”

Fine Land Corp Issues Allergy Alert on Undeclared Milk Allergens in “Meiqili Durian Candy”

Fine Land Corp is recalling it’s 12 ounce (340 g) Meiqili Durian Candy in plastic bag with clear window because it contains undeclared milk allergens. Consumers who are allergic to milk allergens may run the risk of serious or life – threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

Published on: Tue, 27 Nov 2018 In recent years, the development of innovative tools in genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics (designated collectively as 'omics technologies) has opened up new possibilities for applications in scientific research and led to the availability of vast amounts of analytical data. The interpretation and integration of 'omics data can provide valuable information on the functional status of an organism and on the effect of external factors such as stressors. T...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a strain of Lactobacillus hilgardii and of Lactobacillus buchneri when used as a technological additive intended to improve ensiling at a proposed application rate of 3.0 x 108 colony forming units (CFU)/kg fresh material. The two bacterial species are considered by EFS...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-8-2018

Product Quest Manufacturing LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist Due to Microbiological Contamination

Product Quest Manufacturing LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist Due to Microbiological Contamination

Holly Hill, FL, Product Quest Manufacturing (“Product Quest”) is voluntarily recalling Lot# 173089J of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist, a clear, colorless liquid, to the consumer level. The product was found to have had microbiological contamination identified as Pseudomonas aeruginosa.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-6-2018

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries van VWS en LNV hebben onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid. Bedrijven in de eierketen maken hun wettelijke verantwoordelijkheid niet waar. Bij de NVWA krijgt voedselveiligheid te weinig aandacht. Politiek en bestuur hebben een te beperkte opvatting over hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid en komen pas in actie als zich een incident of crisis voordoet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Commissie onderz...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Alumilite recalls Amazing Clear Cast

Alumilite recalls Amazing Clear Cast

The recalled products do not have proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-4-2018

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Active substance: (S)-Methoprene, Fipronil, Amitraz) - Withdrawal - Commission Decision (2018)2687 of Mon, 30 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety