BLEOMEDAC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BLEOMEDAC Prášek pro injekční roztok 15000IU
 • Dávkování:
 • 15000IU
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční roztok
 • Podání:
 • Injekce
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BLEOMEDAC Prášek pro injekční roztok 15000IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BLEOMYCIN
 • Přehled produktů:
 • BLEOMEDAC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 298/11-C
 • Datum autorizace:
 • 08-11-2012
 • EAN kód:
 • 4037353011762
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn. sukls111350/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Bleomedac

15000 IU (30000

IU) prášek pro injekční roztok

Bleomycini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Bleomedac a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Bleomedac podán

Jak Vám bude Bleomedac podáván

Možné nežádoucí účinky

Jak Bleomedac uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Bleomedac a k

čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje bleomycin sulfát. Tato látka patří do skupiny zvaných cytostatika.

Jedná se o protinádorové léky, pro které se někdy používá pojem chemoterapie. Napadají nádorové

buňky a zabraňují jejich dělení.

Bleomedac se obvykle používá s dalšími protinádorovými léky nebo s radioterapií. Používá k léčbě:

nádorů hlavy a krku, děložního čípku a zevních pohlavních orgánů

Hodgkinovy choroby a non-Hodgkinova lymfomu (nádory mízních uzlin)

rakoviny varlat

nahromadění výpotku v plicích v důsledku nádoru

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Bleomedac podán

Bleomedac Vám nebude podán

jestliže jste alergický/á na bleomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, potíže s dýcháním

nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

jestliže máte plicní infekci nebo jiné plicní potíže.

jestliže se u Vás vyskytly určité nežádoucí účinky týkající se plic, které jsou (možná) způsobeny

bleomycinem.

jestliže máte ataxii-teleangiektázii (velmi vzácné dědičné onemocnění, které vede k potížím

s koordinací pohybů a riziku infekcí).

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, než Vám bude Bleomedac podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bleomedac je zapotřebí, pokud pro Vás platí kterýkoli

z

následujících případů

Jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater.

Jestliže máte plicní onemocnění.

Jestliže jste podstoupil(a) ozařování plic nebo jestliže podstupujete ozařování během léčby

bleomycinem.

Jestliže je Vám podáván kyslík.

Jestliže jste starší 60 let.

Pokud patříte do skupiny uvedené výše, můžete být citlivější na škodlivé účinky bleomycinu na plíce.

Pokud jste léčen(a) bleomycinem, má být pravidelně prováděno vyšetření plicních funkcí, aby se

sledovaly možné škodlivé účinky bleomycinu na plíce.

Pokud máte kašel nebo trpíte dušností, sdělte to okamžitě svému lékaři, protože by to mohlo být

projevem škodlivého působení bleomycinu na plíce.

Další léčivé přípravky a Bleom

edac

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To se týká zejména následujících léků, jelikož se účinky těchto léků a účinky přípravku Bleomedac

mohou vzájemně ovlivňovat:

karmustin, mitomycin C, cyklofosfamid a methotrexát (léčivé přípravky užívané u určitých typů

nádorů, revmatismu a závažných kožních onemocnění). Existuje zvýšená možnost poškození

plic.

vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin; skupina léčivých přípravků používaných u určitých typů

nádorů); může dojít k omezení krevního zásobení prstů rukou a nohou a nosu. Ve velmi

závažných případech může dojít k odumření tkáně v těchto tělesných partiích.

cisplatina (protinádorový lék) a další léky poškozující ledviny; existuje zvýšená možnost

výskytu nežádoucích účinků způsobených bleomycinem.

digoxin (léčba srdečních onemocnění); existuje riziko sníženého účinku digoxinu.

fenytoin (používaný při epilepsii).

živé vakcíny; mohou se objevit závažné a smrtící infekce.

Výše uvedené léky můžete znát pod různými názvy, často pod jejich obchodním názvem. Prosím,

vždy si pozorně přečtěte na vnějším obalu nebo v příbalové informaci, jakou léčivou látku Vaše léčivé

přípravky obsahují. Mějte prosím na vědomí, že výše uvedené přípravky se mohou vztahovat také na

léky, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které budete užívat v budoucnosti.

Také informujte svého lékaře, jestliže:

jste podstoupil(a) nebo se chystáte podstoupit radioterapii v oblasti hrudníku; zvyšuje se riziko

nežádoucích účinků týkajících se plic a/nebo kůže.

Vám má být podán kyslík; při použití kyslíku během narkózy máte vyšší riziko vzniku plicní

toxicity.

Je možné, že Vám přesto bude Bleomedac moci být podán. Váš lékař rozhodne, co je pro Vás vhodné.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje o přípravku Bleomedac, na jejichž základě by bylo

možné posoudit případné škodlivé účinky během těhotenství. Nicméně testy na zvířatech prokázaly, že

bleomycin má škodlivý účinek na plod.

Tento lék Vám během těhotenství nemá být podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Jestliže během léčby přípravkem Bleomedac otěhotníte, musíte si promluvit se svým lékařem

o rizicích pro nenarozené dítě, a musíte být pečlivě sledována.

Jestliže uvažujete o těhotenství po léčbě, vyhledejte předtím genetickou poradnu.

Během léčby tímto lékem a ještě nejméně 3 měsíce po jejím ukončení je nutné používat účinné

antikoncepční metody.

Kojení

Není známo, zda se tento lék vylučuje do mateřského mléka, ale protože existuje možnost, že

bleomycin je škodlivý pro dítě, nesmíte během léčby přípravkem Bleomedac kojit. Tento přípravek

může Vaše dítě ohrozit.

Plodnost

Mužům se doporučuje poradit se o možnosti uchování spermií, protože léčba přípravkem Bleomedac

může způsobit poškození spermií vedoucí k trvalé neplodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani neobsluhujte stroje. Tento lék může způsobit nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení, což

může ovlivnit Vaši schopnost řídit.

3.

Jak Vám bude Bleomedac podáván

Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Pokud si všimnete, že účinek přípravku Bleomedac je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým

lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávka

Doporučená dávka závisí na indikaci, věku, funkci ledvin a kombinaci s dalšími protinádorovými léky.

Výsledkem může být např. jedna nebo dvě injekce týdně. Váš lékař určí dávku bleomycinu, délku

léčby a počet léčebných cyklů. Mohou být u každého pacienta různé.

Zejména u pacientů s lymfomem je riziko závažné reakce přecitlivělosti, která se může objevit

okamžitě nebo nějakou dobu po podání léčivého přípravku. Proto Vám Váš lékař podá testovací dávku

a bude Vás sledovat 4 hodiny předtím, než Vám podá první terapeutickou dávku bleomycinu.

Způsob podání

Lékař Vám podá bleomycin jako infuzi (pomalá injekce) nebo injekci do žíly nebo tepny, pod kůži, do

prostoru obklopujícího plíce (intrapleurálně), do břišní dutiny (intraperitoneálně), do svalů nebo přímo

do nádoru.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Bleomedac, než mělo být

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Bleomedac, než jste měl(a), mohou se objevit tyto příznaky:

snížený krevní tlak, horečka, zrychlený tep a šok. Pokud máte podezření na předávkování, okamžitě to

sdělte svému lékaři a léčba bleomycinem musí být okamžitě zastavena.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Bleomedac

Jestliže jste vynechal(a) injekci, kontaktuje prosím svého lékaře a domluvte se s ním, jestli a jak

zapomenutou injekci nahradit.

Jestliže jste přestal(a) používat Bleomedac

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bleomedac náhle, bez doporučení lékaře, mohou se znovu

objevit příznaky, které existovaly před začátkem léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u

Vás objeví kterýkoli z

následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému

lékaři:

kašel

dušnost

chrčivé nebo praskavé zvuky při dýchání

Je možné, že Vaše léčba bude muset být zastavena.

Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:

mohou postihovat více než 1 pacienta z 10

Pneumonie (zánět plic). Může způsobit trvalé poškození plic a být smrtelná. Ihned informujte

svého lékaře, jestliže trpíte kašlem a/nebo dušností (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Zánět sliznic dutiny ústní (stomatitida). Zánět nebo vředy sliznic mohou být zhoršeny

při kombinaci bleomycinu s ozařováním nebo jinými léky, které mají škodlivý účinek na

sliznice. Zánět sliznic dutiny ústní je zřídka závažný a obvykle odezní po ukončení léčby.

Nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti.

Vyrážka, svědění a ztluštění kůže. Citlivost a otoky konečků prstů, strie, puchýře, změny nehtů,

otoky kůže v místech citlivých na tlak, jako jsou lokty, vypadávání vlasů, zarudlá šupinatá kůže

spolu s horečkou; kožní potíže na rukou a nohou, jako jsou zarudnutí a kožní vyrážka, jsou

zřídka závažné a obvykle vymizí po ukončení léčby.

Časté:

mohou postihovat až 1 pacienta z 10

Závažné reakce přecitlivělosti. Tyto reakce se mohou objevit okamžitě nebo opožděně za

několik hodin po podání první nebo druhé dávky.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se

u

Vás objeví náhlé sípání, dušnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo

svědění (zvláště postihují

-

li celé tě

lo).

Alergické reakce.

Horečka (2 až 6 hodin po první injekci), bolest v oblasti nádoru a bolest hlavy.

Méně časté:

mohou postihovat až 1 pacienta ze 100

Změny v krvi se mohou projevit neočekávaným krvácením a/nebo modřinami. Tyto příznaky

vymizí po ukončení léčby.

Změny počtu bílých krvinek (mohou být zjištěny vyšetřením, které provádí lékař).

Vzácné:

mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000

Srdeční infarkt, onemocnění krevních cév v srdci.

Bylo hlášeno nedostatečné zásobení periferie krví (šok), zvýšená tělesná teplota a úmrtí

v souvislosti s podáním bleomycinu do prostoru obklopujícího plíce (intrapleurální podání).

Při vyšších než doporučených dávkách byly hlášeny akutní reakce se zvýšenými teplotami a

závažnými nežádoucími účinky týkajícími se srdce a dýchání.

Poškození krevních cév (např. poruchy průtoku krve mozkem, zánět krevních cév v mozku a

závažné postižení ledvin a krve (nazývaný hemolyticko-uremický syndrom)).

Není známo:

četnost nelze z dostupných údajů určit

Bolest svalů a končetin

Během chemoterapie bleomycinem a bezprostředně po ní se mohou objevit abnormální spermie

(aneuploidní spermatozoa).

Ztvrdnutí kůže.

Nízký krevní tlak.

Ucpání krevní cévy.

Snížené prokrvení prstů horních a dolních končetin či špičky nosu (Raynaudův fenomén).

Lechtání, svědění nebo brnění bez příčiny (parestezie).

Abnormální zvýšení citlivosti na podměty smyslů (hyperestezie).

Bolest v místě vpichu injekce.

Zánět krevních cév (tromboflebitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Bleomedac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Za správné uchovávání, použití a likvidaci

přípravku Bleomedac je zodpovědný Váš lékař a/nebo nemocniční lékárník. Přípravek má být

uchováván v původním obalu a v chladničce při teplotě 2 ºC – 8 ºC.

Po rekonstituci

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci v injekční lahvičce byla prokázána po dobu 24 hodin při

2–8 ºC a po dobu 72 hodin při 25 ºC.

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při 25 ºC ve skleněných

lahvičkách a polypropylenových stříkačkách.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, jsou doba a

podmínky uchovávání po otevření před použitím odpovědností uživatele a neměly by normálně

překročit 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud rekonstituce či naředění neproběhly v

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento lék, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti přípravku

nebo injekční lahvičky, jako je změna barvy koláče, poškození lahvičky, zátky nebo krytu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Ob

sah balení a další

informace

Co Bleomedac obsahuje

Léčivou látkou je bleomycini sulfas.

Jedna 10 ml injekční lahvička obsahuje bleomycini sulfas 15000 IU (Ph. Eur.)

Jedna 20 ml injekční lahvička obsahuje bleomycini sulfas 30000 IU (Ph. Eur.)

1 mg suché hmoty prášku odpovídá nejméně 1500 IU (Ph. Eur.).

Neobsahuje žádné další pomocné látky.

Jak Bleomedac vypadá a co obsahuje toto balení

Bleomedac je bílý až nažloutle bílý prášek.

Bleomedac je dodáván v krabičce s jednou nebo deseti 10 ml nebo 20 ml bezbarvými injekčními

lahvičkami uzavřenými butylovou pryžovou zátkou obsahujícími příslušně 15000 IU nebo 30000 IU

(Ph. Eur.) lyofilizovaného (mrazem vysušeného) bleomycin-sulfátu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

regi

straci a výrobce:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Německo

Tel.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Блеомицин медак 15 000 IU (30 000 IU) (Ph. Eur.), прах за инжекционен

разтвор

Česká republika

Bleomedac

Estonsko

Bleomycin medac 15000 RÜ (30000 RÜ) süstelahuse pulber

Litva

Bleomycin medac 15000 TV (30000 TV) milteliai injekciniam tirpalui

Lotyšsko

Bleomycin medac 15000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Bleomycin medac 30000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Nizozemsko

Bleomedac, poeder voor oplossing voor injectie 15000 IU en 30000 IU

(Ph. Eur.)

Polsko

Bleomedac

Rumunsko

Bleomycin medac pulbere pentru soluţie injectabilă

Slovenská republika

Bleomedac 15000 IU (30000 IU)

Slovinsko

Bleomicin medac 15000 i.e. (30000 i.e.) (Ph. Eur.), prašek za raztopino za

injiciranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

10/2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Způsob podání

Intramuskulární a subkutánní injekce: rozpustit požadovanou dávku v nejvýše 5 ml vhodného

rozpouštědla, jako je např. 0,9 % chlorid sodný. Pokud se objeví bolest v místě vpichu, je možné

přidat do roztoku připraveného k injekci lokální anestetikum (1 % roztok lidokainu).

Intravenózní podání: rozpustit požadovanou dávku v 5 – 1000 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného a

pomalu injikovat nebo přidat do běžící infuze.

Intraarteriální podání: používá se pomalá infuze s fyziologickým roztokem.

Intrapleurální injekce: rozpustit 60 x 10³ IU ve 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.

Lokální/intratumorózní injekce: bleomycin se rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného na výslednou

koncentraci 1 – 3 x 10³ IU/ml roztoku.

Vyžaduje se obvyklá opatrnost při přípravě a podávání cytostatických léčivých přípravků. S ohledem

na informace o bezpečnosti a na zacházení s odpadem je nutné postupovat podle pokynů pro bezpečné

zacházení s antineoplastickými léčivými přípravky.

Příprava roztoku musí být prováděna speciálně vyškoleným personálem. Těhotné ženy je třeba

upozornit, aby se vyvarovaly zacházení s cytotoxickými látkami. Příprava roztoku musí být prováděna

za aseptických podmínek a ve vyhrazeném prostoru.

V uvedeném prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít. Ochranná opatření spočívají v použití

ochranných rukavic, masky, ochranných brýlí a ochranného oděvu. Doporučuje se použití boxu

s laminárním prouděním (LAF). Během podání přípravku se mají používat ochranné rukavice. Postupy

pro likvidaci přípravku a odpadu musí vzít v úvahu cytotoxickou povahu této látky. Musí se zabránit

přímému kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Pokud dojde k přímému kontaktu, okamžitě

postižená místa důkladně omyjte vodou. K očištění pokožky se může použít mýdlo.

S výkaly a zvratky se musí zacházet opatrně.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.