BISOPROLOL PMCS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BISOPROLOL PMCS Tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BISOPROLOL PMCS Tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BISOPROLOL
 • Přehled produktů:
 • BISOPROLOL PMCS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 41/ 560/12-C
 • Datum autorizace:
 • 28-01-2014
 • EAN kód:
 • 8595026424159
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.

sukls292005/2016, sukls292008/2016, sukls292009/2016

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Bisoprolol PMCS 2,5 mg tablety

Bisoprolol PMCS 5 mg tablety

Bisoprolol PMCS 10 mg tablety

bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Bisoprolol PMCS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisoprolol PMCS užívat

Jak se Bisoprolol PMCS užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Bisoprolol PMCS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Bisoprolol PMCS a k

čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Bisoprolol PMCS je bisoprolol-fumarát. Bisoprolol-fumarát patří do skupiny

léčivých přípravků nazývaných beta-blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na

některé nervové podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol-fumarát zpomaluje srdeční

frekvenci a tím zvyšuje výkon srdce jako pumpy.

Bisoprolol

PMCS

používá

v kombinaci

s jinými

léky

(ACE

inhibitory,

diuretika

srdeční

glykosidy) k léčbě stabilizovaného chronického srdečního selhání. K srdečnímu selhání dochází, když

je srdeční sval slabý nebo není schopný pumpovat dostatek krve pro zásobení těla.

Bisoprolol PMCS se také používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a onemocnění srdce

projevujícího se bolestí na hrudi způsobenou nedostatečným prokrvením srdečního svalu (anginy

pectoris).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisoprolol PMCS užívat

Neužívejte Bisoprolol PMCS, jestliže

jste alergický(á) na bisoprolol-fumarát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

máte těžké astma (chronické zánětlivé onemocnění průdušek) nebo těžkou chronickou obstrukční

plicní nemoc,

máte vážné problémy s krevním oběhem v končetinách (tzv. Raynaudův syndrom, který může

vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou),

máte onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi, tzv. metabolickou acidózu,

trpíte vzácným nádorem nadledvin, tzv. feochromocytomem,

máte akutní srdeční selhání nebo zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které

zvýší sílu srdečních stahů,

máte pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže, nebo nízký krevní tlak,

máte

určité

typy

onemocnění

srdce,

které

způsobují

velmi

nízkou

srdeční

frekvenci

nebo

nepravidelný srdeční rytmus,

máte kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak

a oběhové selhání.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bisoprolol PMCS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před

zahájením léčby informujte svého lékaře, jestliže:

máte méně závažné chronické onemocnění průdušek,

máte diabetes,

máte přísnou dietu,

podstupujete desenzibilizační léčbu (tj. léčba alergií, např. prevence alergické rýmy),

máte některá onemocnění srdce, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi

v klidu (Prinzmetalova angina),

máte nějaké onemocnění jater nebo ledvin,

máte méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,

Vám bude podána celková anestezie při operaci,

máte (nebo jste měl(a)) kožní vyrážku (lupénka),

trpíte nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom),

jste prodělal(a) srdeční infarkt během posledních 3 měsíců,

máte poruchu funkce štítné žlázy.

Další léčivé přípravky a Bisoprolo

l PMCS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte následující léky spolu s

přípravkem Bisoprolol PMCS bez porady s

lékařem:

některé léky k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I,

jako jsou chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon),

některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného

srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu, jako jsou verapamil a diltiazem),

některé

léky

používané

k léčbě

vysokého

krevního

tlaku,

jako

jsou

klonidin,

methyldopa,

moxonidin, rilmenidin.

Neukončujte však užívání těchto léků

bez předchozí konzultace se svým

lékařem.

Před užíváním následujících léků společně s

přípravkem Bisoprolol PMCS se poraďte se svým

lékařem; Váš lékař může provádět vyšetření častěji:

některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového kanálu

dihydropyridinového typu, jako jsou felodipin a amlodipin),

některé léky k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III,

jako je amiodaron),

beta-blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky k léčbě glaukomu – zeleného zákalu),

některé léky k léčbě například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu (parasympatomimetika,

jako

takrin

nebo

karbachol)

nebo

léky

používané

k léčbě

akutních

srdečních

potíží

(sympatomimetika, jako jsou adrenalin, isoprenalin a dobutamin),

antidiabetika (léky k léčbě cukrovky včetně inzulinu),

anestetika (například během chirurgické léčby),

digitalis k léčbě srdečního selhání,

nesteroidní protizánětlivé léky používané např. k léčbě artritidy (onemocnění kloubů), bolesti nebo

zánětu (například ibuprofen nebo diklofenak),

jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou

antihypertenziva, některé léky pro léčbu deprese (tricyklická antidepresiva, jako je imipramin

nebo amitriptylin), některé léky používané k léčbě epilepsie nebo během anestézie (barbituráty,

jako je fenobarbital), nebo některé léky k léčbě duševních poruch charakterizované ztrátou

kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako je levopromazin),

meflochin používaný k prevenci nebo k léčbě malárie,

léky k léčbě deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B),

jako je moklobemid.

Bisoprolol PMCS s

jídlem a pitím

Tablety přípravku Bisoprolol PMCS se mohou užívat zároveň s jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Existuje riziko, že léčba přípravkem Bisoprolol PMCS během těhotenství může poškodit dítě. Lékař

rozhodne, zda můžete v průběhu těhotenství Bisoprolol PMCS užívat.

Není známo, zda se bisoprolol-fumarát vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto se jeho užívání

při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete

lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když

dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.

3.

J

ak se Bisoprolol PMCS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Bisoprolol PMCS se užívají ráno, mohou se užívat zároveň s jídlem a zapíjejí se

tekutinou. Tablety se nekoušou, ani nežvýkají. Tablety přípravku Bisoprolol PMCS 2,5 mg lze rozdělit

na stejné dávky. Půlicí rýha u přípravků Bisoprolol PMCS 5 mg a Bisoprolol PMCS 10 mg má pouze

usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Vysoký krevní tlak/angina pectoris

Dospělí

Váš lékař zahájí léčbu s nejnižší možnou dávkou (5 mg). Váš lékař Vás bude na začátku léčby pečlivě

sledovat. Dále bude dávku zvyšovat k dosažení nejlepšího možného dávkování pro Vás. Obvyklá

dávka je 10 mg denně. Maximální doporučená dávka je 20 mg denně. Léčba bisoprolol-fumarátem je

obvykle dlouhodobá.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nemají překročit dávku 10 mg bisoprolol-fumarátu

denně.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater nemají překročit dávku 10 mg bisoprolol-fumarátu denně.

Srdeční selhání (snížená schopnost srdce pracovat

jako pumpa)

Léčba přípravkem Bisoprolol PMCS vyžaduje pravidelné lékařské sledování. To je zvláště nutné na

začátku léčby a během zvyšování dávky. Léčba musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak

postupně zvyšuje. Váš lékař rozhodne, jak dávku zvýší a provede to obvykle následujícím způsobem:

1,25 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

2,5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

3,75 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu čtyř týdnů,

7,5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu čtyř týdnů,

10 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu udržovací (pokračující) léčby.

Doporučená maximální dávka je 10 mg jednou denně. U některých pacientů může být dostačující

udržovací dávka nižší než 10 mg bisoprolol-fumarátu.

V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu

mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší, nebo nebudete lék snášet, může být nutné

opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. Pokud budete muset celou léčbu ukončit, Váš lékař Vám

obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Děti

Použití bisoprolol-fumarátu u dětí není doporučeno.

Starší pacienti

Obecně není nutná žádná úprava dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Bisoprolol PMCS

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisoprolol PMCS, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého

lékaře. Váš lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bisoprolol PMCS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte svou obvyklou

dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Bisoprolol PMCS

Nikdy neukončujte užívání přípravku Bisoprolol PMCS bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se

mohlo ještě zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné

nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud budete pociťovat závratě nebo slabost nebo budete mít dýchací potíže, kontaktujte, prosím, co

nejdříve svého lékaře.

Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

zpomalení srdeční činnosti (bradykardie).

Časté

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech,

zhoršení srdečního selhání,

pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa,

únava, pocit slabosti, závratě*, bolest hlavy*.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

poruchy spánku, deprese,

poruchy vedení vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami (poruchy AV převodu),

nízký krevní tlak,

dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest,

svalová slabost, svalové křeče.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

změny ve výsledcích vyšetření krve,

snížená tvorba slz (může být problém, pokud nosíte kontaktní čočky),

poruchy sluchu,

ucpaný nos, výtok z nosu,

zánět jater (hepatitida), který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí,

zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST),

reakce přecitlivělosti, jako jsou svědění, zarudnutí a kožní vyrážka,

porucha potence,

noční můry, halucinace,

mdloby.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

podráždění nebo začervenání očí (zánět spojivek),

kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce,

ztráta vlasů.

* Při léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris se tyto příznaky projeví zejména na začátku

léčby, nebo pokud se Vaše dávkování změní. Jsou obecně mírné a často vymizí během 1–2 týdnů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100

41 Praha 10;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Bisoprolol PMCS

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce

blistru

„Použitelné do:“/„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co Bisoprolol PMCS obsahuje

Léčivou látkou je bisoprololi fumaras.

Bisoprolol PMCS 2,5 mg tablety: jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg.

Bisoprolol PMCS 5 mg tablety: jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg.

Bisoprolol PMCS 10 mg tablety: jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg.

Dalšími

složkami

jsou

granulovaná

mikrokrystalická

celulosa,

mikrokrystalická

celulosa,

krospovidon, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (Bisoprolol PMCS 2,5 mg a Bisoprolol PMCS

10 mg), červený oxid železitý (Bisoprolol PMCS 10 mg).

Jak Bisoprolol PMCS

vypadá a co obsahuje toto balení

Bisoprolol PMCS 2,5 mg tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Bisoprolol PMCS 5 mg tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm.

Bisoprolol

PMCS

10 mg

tablety

jsou

tmavě

růžové,

kulaté,

bikonvexní

tablety

s půlicí

rýhou

o průměru 7 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Tablety jsou dodávány v blistrovém balení po 30, 60, 100 nebo 500 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidová

na 23. 8. 2017.