BIOFENAC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BIOFENAC Potahovaná tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BIOFENAC Potahovaná tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACEKLOFENAK
 • Přehled produktů:
 • BIOFENAC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 445/11-C
 • Datum autorizace:
 • 08-08-2012
 • EAN kód:
 • 5997001312810
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls98536/2015, sukls98537/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Biofenac 100 mg potahované tablety

Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi

aceclofenacum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Biofenac a k

čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biofenac užívat

Jak se přípravek Biofenac užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Biofenac uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Biofenac a k čemu se používá

Přípravek Biofenac je analgetický (působí proti bolesti) a protizánětlivý léčivý přípravek.

Přípravek Biofenac se užívá k léčbě chronických onemocnění kloubů s chronickou bolestí a zánětem,

jako je osteoartróza, revmatoidní artritida a ankylozující spondylitida.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biofenac užívat

Neužívejte přípravek Biofenac

jestliže

jste

alergický(á)

aceklofenak

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6);

v posledních 3 měsících těhotenství;

pokud jste měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové (např. Aspirin) nebo jiných nesteroidních

protizánětlivých léků astma, akutní rýmu, kožní vyrážku nebo jinou alergickou reakci;

pokud jste měl(a) žaludeč

ní nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení do žaludku nebo střev;

pokud máte aktivní krvácení nebo poruchu krevní srážlivosti;

pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin;

pokud

máte

prokázané

srdeční

a/nebo

cerebrovaskulární

onemocnění

(onemocnění

mozku

způsobené postižením mozkových cév), například pokud jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou

mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu (TIA) nebo blokádu (ucpání) cév krví v srdci nebo

mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass;

pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen);

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Biofenac se poraďte se svým lékařem:

pokud jste v minulosti měl(a) příznaky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu, krvácení nebo

proděravění (perforaci) nebo zánětlivé onemocnění žaludku a střev (ulcerózní kolitidu, Crohnovu

chorobu), protože může dojít k jejich zhoršení;

pokud jste někdy prodělal(a) cerebrovaskulární krvácení (krvácení do mozku);

pokud máte středně závažné onemocnění jater nebo ledvin nebo sklon k zadržování tekutin v těle

z nějaké jiné příčiny;

pokud trpíte poruchou krevní srážlivosti, protože může dojít k jejímu zhoršení;

pokud

máte

zvláštní

onemocnění

kůže

pojivové

tkáně

nazývané

(systémový

lupus

erytematodes);

pokud máte zvláštní metabolické onemocnění nazývané porfyrie;

pokud jste někdy v minulosti měl(a) nebo máte bronchiální astma;

pokud kouříte;

pokud máte diabetes (cukrovku);

pokud máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky).

Léčivé přípravky, jako je Biofenac, mohou být spojeny se zvýšeným rizikem vzniku srdečního

záchvatu

(infarkt

myokardu).

Výskyt

nežádoucích

účinků

může

být

minimalizován

podáváním

nejnižší účinné dávky po nejkratší nezbytnou dobu. Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

V souvislosti

s užíváním

přípravku

Biofenac

může

vyskytnout

reakce

přecitlivělosti,

včetně

angioedému a závažných kožních reakcí, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální

nekrolýzy. Riziko vzniku kožních reakcí je vyšší během prvního měsíce léčby. V případě prvního

výskytu kožní vyrážky, poškození sliznice nebo p

říznaků přecitlivělosti (viz bod 4) léčbu přerušte a

neprodleně informujte svého lékaře.

Léčbu přípravkem Biofenac je třeba přerušit při prvním výskytu kožní vyrážky nebo jiných známek

přecitlivělosti.

Přípravek Biofenac se nesmí užívat při onemocnění planými neštovicemi (varicella).

Přípravek Biofenac může ve vzácných případech vyvolat gastrointestinální ulcerace (vředy v žaludku

a střevě) nebo krvácení. To se může vyskytnout kdykoli v průběhu léčby, a to s varovnými příznaky

nebo bez nich. Pokud zaznamenáte jakékoli abdominální (břišní) příznaky, zvláště pokud jste starší

osoba, kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Biofenac

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Biofenac. V těchto případech může být nutné zm

ěnit

dávku nebo léčbu těmito léky přerušit. To může být obzvláště důležité, pokud užíváte:

lithium (na psychiatrická onemocnění);

digoxin (na srdeční selhání nebo srdeční arytmie);

diuretika (léky na odvodnění);

některé léky na vysoký krevní tlak (ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II);

antikoagulancia (léky ředící krev);

léky na depresi;

antidiabetika (k léčbě cukrovky);

methotrexát (na léčbu nádorů a revmatismu);

takrolimus a cyklosporin (léky potlačující imunitní systém a používané k prevenci odhojení

transplantovaných orgánů);

steroidní protizánětlivé léky, jako je betamethason a prednisolon;

kyselina acetylsalicylová a ostatní léky proti bolesti (nazývané nesteroidní antiflogistika nebo

nesteroidní protizánětlivé léky);

zidovudin (pro léčbu HIV).

Přípravek Biofenac s jídlem a pitím

Přípravek Biofenac lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než zač

nete tento přípravek užívat.

Informujte svého lékaře, pokud plánujete těhotenství nebo máte s otěhotněním problémy. NSAIDs

mohou otěhotnění ztížit.

Těhotné ženy nesmí užívat přípravek Biofenac během posledních 3 měsíců těhotenství.

Léčba během kterékoli fáze těhotenství může probíhat jen na doporučení lékaře.

Není známo, zda se přípravek Biofenac vylučuje do mateřského mléka. Přípravek se nedoporučuje

užívat během kojení, pokud užití není považováno lékařem za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte a neužívejte žádné nebezpečné nástroje ani stroje, pokud se u Vás během užívání přípravku

Biofenac vyskytne závrať, nevolnost nebo jiná porucha centrálního nervového systému.

Přípravek Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi obsahuje sorbitol a aspartam.

Jeden sáček přípravku Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi obsahuje 2,64 g pomocné látky

sorbitol.

Pokud

Vám

Váš

lékař

řekl,

že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů

(např. laktosy),

kontaktujte svého lékaře, než začnete užívat tento přípravek.

Jeden sáček přípravku Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi obsahuje 0,01 g pomocné látky

aspartam. Ten je zdrojem fenylalaninu, a proto může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií.

3.

Jak se přípravek

Biofenac

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Potahované tablety je třeba spolknout celé, s dostatečným množstvím tekutiny.

Obsah sáčku je třeba rozpustit ve 40 - 60 ml vody a neprodleně vypít.

Doporučená denní dávka je

200 mg, tj. jedna potahovaná tableta nebo sáček ráno a večer (jedna

potahovaná tableta nebo sáček každých 12 hodin).

Pokud si myslíte, že je účinek přípravku Biofenac příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Použití u dětí

Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se bezpečnosti a účinnosti se použití přípravku Biofenac u

dětí nedoporučuje.

Starší pacienti

Dávkování určí Váš lékař a budete muset podstupovat pravidelné kontroly.

Onemocnění srdce a ledvin

Dávkování určí Váš lékař a budete muset podstupovat pravidelné kontroly.

Onemocnění jater

Doporučenou denní dávku je třeba snížit na jednu tabletu nebo jeden sáček.

Dlouhodobá léčba

Pokud budete přípravkem Biofenac léčeni dlouhodobě, bude Vám lékař provádět v pravidelných

intervalech laboratorní vyšetření (funkce jater a ledvin, krevní obraz).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biofenac, než jste měl(a)

Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka nebo navštivte nejbližší pohotovost v nemocnici.

Tuto příbalovou informaci si vezměte s sebou!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biofenac

Neznepokojujte se! Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu nebo

sáček. Následující dávku užíjte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biofenac

Délku léčby určí Váš lékař. Nepřerušujte léčbu předčasně, i když se cítíte lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina z nich je mírná a po přerušení podávání přípravku Biofenac vymizí.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:

velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10

časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000

velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000

neznámá četnost: z dostupných údajů nelze četnost určit.

Přestaňte užívat přípravek Biofenac a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás

vyskytnou:

Alergické reakce včetně anafylaktického šoku a angioedému (vzácně) s příznaky jako je:

otok tváře, jazyka nebo hrtanu

obtíže s polykáním

kopřivka a problémy s dýcháním

pokles tlaku krve a horečka.

Gastrointestinální vřed a krvácení (vzácně) s příznaky jako je:

krev ve stolici (velmi vzácně)

černá, dehtovitá stolice (vzácně)

zvratky s krví nebo tmavými částicemi, které vypadají jako kávová sedlina (velmi vzácně).

Potenciálně život ohrožující kožní reakce jako je Stenvens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální

nekrolýza (velmi vzácně) s příznaky jako je

svědění, vyrážka, zarudnutí kůže, zánět, bolest a tvorba puchýřů.

Časté:

závratě, dyspepsie (nevolnost nebo porucha trávení), bolest břicha, nucení ke zvracení, průjem

a změny v hodnotách jaterních testů.

Méně časté:

plynatost, gastritida (zánět sliznice žaludku), zácpa, zvracení, vředy v ústech, svědění

kůže a vyrážka, abnormální funkce ledvin.

Vzácné:

hypertenze (vysoký krevní tlak), srdeční selhání, dyspnoe (problémy s dýcháním nebo

„krátký dech“, typicky spojené s některou formou onemocnění srdce nebo plic, známé také jako

„lapání po vzduchu“), anemie (chudokrevnost; nedostatečný počet červených krvinek nebo v nich

snížený obsah hemoglobinu), poruchy zraku.

Velmi vzácné:

abnormálně nízký počet bílých krvinek a destiček v krvi, abnormálně vysoké hladiny

draslíku a jaterních enzymů v krvi, deprese, poruchy spánku, abnormální sny, parestezie (pocit

brnění), třes (rytmické, nechtěné pohyby), bolest hlavy, porucha nebo dysfunkce chuti, stomatitida

(zánět sliznice dutiny ústní), pankreatitida (zánět slinivky břišní), hepatitida (zánět jater), závrať (pocit

točení hlavy), tinnitus (slyšení zvoně

ní, bzučení nebo jiných zvuků bez vnější příčiny), purpura

(množství tečkovitých krvácení do kůže), ekzém, edém (otok dolních končetin, paží nebo obličeje),

křeče

dolních

končetin,

poruchy

funkce

ledvin,

selhání

ledvin,

palpitace

(nepříjemné

pocity

nepravidelné a/nebo silné srdeční akce), vaskulitida (zánět krevních cév), únava, zčervenání, návaly

horka, obtíže s dýcháním (bronchospasmus), přírůstek tělesné hmotnosti, proděravění střeva, nové

vzplanutí zánětlivého gastrointestinálního onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba).

Výjimečně byly hlášeny závažné kožní reakce během planých neštovic (varicella).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Biofenac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Biofenac 100 mg potahované tablety:

Uchovávejte při teplotě do 25

Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu a blistru za

„Použit. do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Biofenac obsahuje

Léčivou látkou je aceclofenacum (aceklofenak).

Biofenac 100 mg potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje aceclofenacum 100 mg.

Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi:

Jeden sáček obsahuje aceclofenacum 100 mg.

Dalšími složkami jsou:

Biofenac 100 mg potahované tablety

Jádro tablety:

glycerol-palmitostearát,

sodná sůl kroskarmelosy,

povidon K30,

mikrokrystalická celulosa,

granulovaná mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva:

makrogol-stearát,

oxid titaničitý (E 171),

mikrokrystalická celulosa,

hypromelosa.

Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi

sorbitol,

sodná sůl sacharinu,

aspartam (E 951),

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

hypromelosa,

oxid titaničitý (E 171),

mléčné aroma,

karamelové aroma,

krémové aroma.

Jak přípravek Biofenac vypadá a co obsahuje toto balení

Biofenac 100 mg potahované tablety:

Vzhled:

bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 8 mm, na jedné straně vyraženo „A“,

druhá strana bez vyražení.

Balení:

20, 60 potahovaných tablet v PA/Al/PVC//Al blistru a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Biofenac 100 mg prášek pro perorální suspenzi:

Vzhled:

bílý nebo krémově bílý prášek s vůní typickou pro použité esence.

Balení:

3 g prášku v papír/Al/LDPE sáčku obsahujícím jednu dávku. 20 sáčků s obsahem jedné dávky

je baleno v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť,

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Biofenac

Estonsko:

Betiral

Litva:

Airtal

Polsko:

Biofenac

Švédsko:

Betiral

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.11.2016.