Biocan Novel Pi L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Biocan Novel Pi L4
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Biocan Novel Pi L4
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9903553 - 10 x 1 dávka - lahvička - -; 9903554 - 25 x 1 dávka - lahvička - -; 9903555 - 50 x 1 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/062/14-C
 • Datum autorizace:
 • 28-08-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan Novel Pi/L4, lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení dávky 1 ml:

Léčivé látky:

Lyofilizát (živá, atenuovaná složka):

Minimum

Maximum

Virus parainfluensis canis typ 2, kmen CPiV-2 Bio 15

TCID

TCID

Rozpouštědlo (

inaktivovaná tekutá složka

)

:

Leptospira interrogans, sérová skupina Icterohaemorrhagiae,

sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen MSLB 1089

≥ 1:51 ALR

Leptospira interrogans, sérová skupina Canicola,

sérovar Canicola, kmen MSLB 1090

≥ 1:51 ALR

Leptospira kirschneri, sérová skupina Grippotyphosa,

sérovar Grippotyphosa, kmen MSLB 1091

≥ 1:40 ALR

Leptospira interrogans, sérová skupina Australis,

sérovar Bratislava, kmen MSLB 1088

≥ 1:51 ALR

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý (kvantifikovaný jako Al

1,8-2,2 mg

50% infekční dávka pro tkáňové kultury

Geometrický průměr titrů

Mikroaglutinačně-lytická reakce protilátek (sérologie u králíků)

Vzhled před rekonstitucí:

Lyofilizát:

Houbovitá hmota bílé barvy

Rozpouštědlo:

Bělavá kapalina se snadno roztřepatelným sedimentem

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů od 6 týdnů věku.

k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy

k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování L. interrogans sérová skupina Australis

sérovar Bratislava močí

k prevenci klinických příznaků a vylučování močí a snížení infekce způsobené L. interrogans

sérová skupina Canicola sérovar Canicola a L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae

sérovar Icterohaemorrhagiae

k prevenci

klinických příznaků, snížení infekce a vylučování

L. kirschneri

sérová skupina

Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí

Nástup imunity:

- 3 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro CPiV a

- 4 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro leptospirové složky.

rvání imunity

Nejméně jeden rok po ukončení základního vakcinačního schématu pro všechny složky přípravku Biocan

Novel Pi/L4.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, adjuvans nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po subkutánním podání je u psů v místě vpichu často pozorován přechodný otok (až 5 cm), který může být

někdy bolestivý, teplý nebo zarudlý. Tento otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dní po

očkování.

Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky, jako je průjem a zvracení, nebo anorexie

a snížená aktivita.

Stejně jako u jiných vakcín se vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci,

je nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní

podání

Základní vakcinační schéma:

Dvě dávky přípravku Biocan Novel Pi/L4 v intervalu 3–4 týdnů od 6 týdnů věku.

Revakcinační schéma:

Jedna dávka přípravku Biocan Novel Pi/L4 se podává jednou ročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Asepticky se rozpustí lyofilizát v rozpouštědle. Dobře se protřepe a celý obsah (1 ml) naředěného přípravku se

ihned aplikuje.

Naředěná vakcína: bělavá nebo nažloutlá barva s lehkou opalescencí.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

Použijte ihned po rekonstituci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata.

Vakcinovaní psi mohou po dobu několika dnů po vakcinaci vylučovat živý vakcinační virový kmen CPiV.

Vzhledem k nízké patogenitě kmene není nutné držet vakcinované psy odděleně od nevakcinovaných psů.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Dobrá imunitní odpověď závisí na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být

ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživového stavu, genetických faktorů,

souběžné farmakoterapie a stresu.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití

během březosti a laktace nedoporučuje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána současně s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U menšího počtu zvířat byla pozorována bolestivost v místě vpichu bezprostředně po podání desetinásobku

dávky lyofilizované složky. Bolest trvala nejdéle 1 minutu a ustoupila bez nutnosti jakékoliv léčby. Po podání

nadměrné dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky, než které jsou uvedeny v bodě 6

(Nežádoucí účinky).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je dodávána v množství 10x1, 25x1 a 50x1 ml obou frakcí (tj. lyofilizátu a rozpouštědla) v

průhledných plastových krabičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety