Biocan Novel DHPPi

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Biocan Novel DHPPi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Biocan Novel DHPPi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9903547 - 10 x 1 dávka - lahvička - -; 9903548 - 25 x 1 dávka - lahvička - -; 9903549 - 50 x 1 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/060/14-C
 • Datum autorizace:
 • 28-08-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan Novel DHPPi, lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení dávky 1 ml:

Léčivé látky:

Lyofilizát (živá, atenuovaná složka):

Minimum

Maximum

Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Adenovirus canis typ 2, kmen CAV-2 Bio 13

TCID

TCID

Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b Bio 12/B

TCID

TCID

Virus parainfluensis canis typ 2, kmen CPiV-2 Bio 15

TCID

TCID

50% infekční dávka pro tkáňové kultury

Vzhled před rekonstitucí:

Lyofilizát:

Houbovitá hmota bílé barvy

Rozpouštědlo:

Čirá bezbarvná kapalina

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů od 6 týdnů věku.

k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky

k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1

k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2

k prevenci klinických příznaků, leukopenie a vylučování psího parvoviru

k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy

Nástup imunity:

- 3 týdny po první vakcinaci pro CDV, CAV, CPV,

- 3 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro CPiV a

rvání imunity

Nejméně tři roky po ukončení základního vakcinačního schématu pro virus psinky, psí adenovirus typu 1, psí

adenovirus typu 2 a psí parvovirus. Nejméně jeden rok po ukončení základního vakcinačního schématu pro

virus psí parainfluenzy.

Doba trvání imunity proti psímu adenoviru typu 2 (CAV-2) nebyla stanovena čelenžní zkouškou. Přítomnost

protilátek proti CAV-2 byla prokázána ještě 3 roky po vakcinaci. Předpokládá se, že protektivní imunita proti

respiračním onemocněním způsobeným CAV-2 trvá minimálně 3 roky.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, adjuvans nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po subkutánním podání je u psů v místě vpichu často pozorován přechodný otok (až 5 cm), který může být

někdy bolestivý, teplý nebo zarudlý. Tento otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dní po

vakcinaci.

Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky, jako je průjem a zvracení, nebo anorexie

a snížená aktivita.

Stejně jako u jiných vakcín se vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci,

je nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní

podání

Základní vakcinační schéma:

Dvě dávky přípravku Biocan Novel DHPPi v intervalu 3–4 týdnů od 6 týdnů věku.

Je-li potřebná ochrana proti leptospirám, může být na druhou dávku použit kompatibilní produkt Biocan Novel

DHPPi/L4 s podle toho naplánovaným vakcinačním schématem (s odkazem na SPC pro Biocan Novel

DHPPi/L4).

Revakcinační schéma:

Jedna dávka přípravku Biocan Novel DHPPi se podává každé 3 roky. U parainfluenzy se požaduje každoroční

revakcinace, proto lze každý rok dle potřeby použít jednu dávku vakcíny Biocan Novel DHPPi nebo Biocan

Novel Pi/L4. Úplná protektivní imunita proti leptospirové složce vakcíny Pi/L4 použité pro každoroční

revakcinaci se vytvoří pouze po základní vakcinaci vakcínou Biocan Novel, obsahující složku L4.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Asepticky se rozpustí lyofilizát v rozpouštědle. Dobře se protřepe a celý obsah (1 ml) naředěného přípravku se

ihned aplikuje.

Naředěná vakcína: čirá bělavá nebo nažloutlá barva s lehkou opalescencí.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

Použijte ihned po rekonstituci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata.

Vakcinovaní psi mohou po dobu několika dnů po vakcinaci vylučovat živé vakcinační virové kmeny CAV-2,

CPiV a CPV-2b. Vzhledem k nízké patogenitě kmene není nutné držet vakcinované psy odděleně od

nevakcinovaných psů.

Vzhledem k tomu, že vakcinační virový kmen CPV-2b nebyl testován u domácích koček a jiných masožravců

(kromě psů), jejichž citlivost na psí parvoviry je známa, doporučuje se oddělit po vakcinaci vakcinované psy

od ostatních psovitých a kočkovitých druhů zvířat.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Dobrá imunitní odpověď závisí na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být

ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživového stavu, genetických faktorů,

souběžné farmakoterapie a stresu.

Imunologické reakce na CDV, CAV-2 a CPV složky vakcíny mohou být zpožděny vlivem mateřských

protilátek. Nicméně bylo prokázáno, že vakcína v přítomnosti mateřských protilátek proti CDV, CAV a CPV

chrání proti virulentní čelenži na úrovni stejné nebo vyšší, jejíž výskyt je pravděpodobný v terénních

podmínkách. V situacích, kdy se očekávají velmi vysoké hladiny mateřských protilátek,

by mělo být

vakcinační schéma příslušně upraveno.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití

během březosti a laktace nedoporučuje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána současně s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U menšího počtu zvířat byla pozorována bolestivost v místě vpichu bezprostředně po podání desetinásobku

dávky vakcíny. Bolest trvala nejdéle 1 minutu a ustoupila bez nutnosti jakékoliv léčby. Po podání nadměrné

dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky, než které jsou uvedeny v bodě 6 (Nežádoucí

účinky).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je dodávána v množství 10x1, 25x1 a 50x1 ml obou frakcí (tj. lyofilizátu a rozpouštědla) v

průhledných plastových krabičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.