Biocan Novel DHPPiL

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Biocan Novel DHPPi/L4R
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé a inaktivované virové a bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9903501 - 10 x 1 dávka - injekční lahvička - -; 9903502 - 25 x 1 dávka - injekční lahvička - -; 9903503 - 50 x 1 dávka - injekční lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/054/14-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, Ivanovice na Hané,

683 23, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan Novel DHPPi/L4R, lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení dávky 1 ml:

Léčivé látky:

Lyofilizát (živá, atenuovaná složka):

Minimum

Maximum

Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Adenovirus canis typ 2, kmen CAV-2 Bio 13

TCID

TCID

Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b Bio 12/B

TCID

TCID

Virus parainfluensis canis typ 2, kmen CPiV-2 Bio 15

TCID

TCID

Rozpouštědlo (

inaktivovaná tekutá složka

)

:

Leptospira interrogans, sérová skupina Icterohaemorrhagiae,

sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen MSLB 1089

≥ 1:51 ALR

Leptospira interrogans, sérová skupina Canicola,

sérovar Canicola, kmen MSLB 1090

≥ 1:51 ALR

Leptospira kirschneri, sérová skupina Grippotyphosa,

sérovar Grippotyphosa, kmen MSLB 1091

≥ 1:40 ALR

Leptospira interrogans, sérová skupina Australis,

sérovar Bratislava, kmen MSLB 1088

≥ 1:51 ALR

Virus rabiei inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32

> 2,0 IU

****

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý (kvantifikovaný jako Al

1,8-2,2 mg

50% infekční dávka

pro tkáňové kultury

Geometrický průměr

titrů

Mikroaglutinačně-

lytická reakce protilátek (sérologie u králíků)

****

Mezinárodní

jednotky;

zkouška

účinnosti

šarže se provádí sérologickým testováním podle monografie Ph. Eur. 0451

Vzhled před rekonstitucí:

Lyofilizát:

Houbovitá hmota bílé barvy

Rozpouštědlo:

Růžová kapalina se snadno roztřepatelným sedimentem

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku.

-

k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky

-

k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1

-

k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2

-

k prevenci klinických příznaků, leukopenie a vylučování psího parvoviru k prevenci klinických

příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy

-

k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování L. interrogans sérová skupina Australis

sérovar Bratislava močí

-

k prevenci klinických příznaků a vylučování močí a snížení infekce způsobené L. interrogans

sérová skupina Canicola sérovar Canicola a L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae

sérovar Icterohaemorrhagiae

-

k prevenci

klinických příznaků, snížení infekce a vylučování

L. kirschneri

sérová skupina

Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí

-

k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny

Nástup imunity:

- 2 týdny po jedné vakcinaci od 12 týdnů věku pro vzteklinu,

- 3 týdny po první vakcinaci pro CDV, CAV, CPV,

- 3 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro CPiV a

- 4 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro leptospirové složky.

rvání imunity

Nejméně tři roky po ukončení základního vakcinačního schématu pro virus psinky, psí adenovirus typu 1, psí

adenovirus typu 2, psí parvovirus a vzteklinu. Nejméně jeden rok po ukončení základního vakcinačního

schématu pro virus psí parainfluenzy a leptospirové složky. Doba trvání imunity u vztekliny byla prokázána po

jedné vakcinaci ve věku 12 týdnů.

Doba trvání imunity proti psímu adenoviru typu 2 (CAV-2) nebyla stanovena čelenžní zkouškou. Přítomnost

protilátek proti CAV-2 byla prokázána ještě 3 roky po vakcinaci. Předpokládá se, že protektivní imunita proti

respiračním onemocněním způsobeným CAV-2 trvá minimálně 3 roky.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, adjuvans nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po subkutánním podání je u psů v místě vpichu často pozorován přechodný otok (až 5 cm), který může být

někdy bolestivý, teplý nebo zarudlý. Tento otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dní po

vakcinaci.

Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky, jako je průjem a zvracení, nebo anorexie a

snížená aktivita.

Stejně jako u jiných vakcín se vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci, je

nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-

velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

-

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

-

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

-

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

-

velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní

podání

Základní vakcinační schéma:

Dvě dávky přípravku Biocan Novel DHPPi/L4R v intervalu 3–4 týdnů od 8–9 týdnů věku. Druhá dávka by

neměla být podána před 12. týdnem věku.

Vzteklina

Účinnost proti vzteklině je v laboratorních studiích prokázána po jedné dávce vakcíny od 12 týdnů věku. Proto

první dávka přípravku Biocan Novel DHPPi/L4 může být podána v 8-9 týdnech věku. V tomto případě by druhá

vakcinace přípravkem Biocan Novel DHPPi/L4R neměla být provedena před 12. týdnem věku.

Nicméně v terénních studiích nebyla u 10 % séronegativních psů prokázána sérokonverze (> 0,1 IU/ml) 3 až 4

týdny po jednom základním očkování proti vzteklině. Dalších 17 % neprokázalo titr protilátek proti vzteklině 0,5

IU/ml požadovaný některými nečlenskými zeměmi EU k vycestování. V případě cestování do rizikových oblastí

nebo pro cesty mimo EU mohou veterinární lékaři použít dvě dávky základní vakcinace obsahující složku proti

vzteklině, nebo aplikovat další vakcínu proti vzteklině po 12 týdnech věku.

V případě potřeby lze vakcinovat psy mladší než 8 týdnů, protože bezpečnost tohoto přípravku byla prokázána

u psů starých 6 týdnů.

Vakcinaci kompatibilním přípravkem Biocan Novel DHPPi lze indikovat již od 6 týdnů věku.

Revakcinační schéma:

Jedna dávka přípravku Biocan Novel DHPPi/L4R se podává každé 3 roky. U parainfluenzy a leptospirových

složek se požaduje každoroční revakcinace, proto lze každý rok dle potřeby použít jednu dávku kompatibilní

vakcíny Biocan Novel Pi/L4.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Asepticky se rozpustí lyofilizát v rozpouštědle. Dobře se protřepe a celý obsah (1 ml) naředěného přípravku se

ihned aplikuje.

Naředěná vakcína: růžovo-červená nebo nažloutlá barva s lehkou opalescencí.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

Použijte ihned po rekonstituci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata.

Nepoužívat u zvířat, která mají příznaky vztekliny, nebo u nich existuje podezření z nákazy virem vztekliny.

Vakcinovaní psi mohou po dobu několika dnů po vakcinaci vylučovat živé vakcinační virové kmeny CAV-2,

CPiV a CPV-2b. Vzhledem k nízké patogenitě kmene není nutné držet vakcinované psy odděleně od

nevakcinovaných psů.

Vzhledem k tomu, že vakcinační virový kmen CPV-2b nebyl testován u domácích koček a jiných masožravců

(kromě psů), jejichž citlivost na psí parvoviry je známa, doporučuje se oddělit po vakcinaci vakcinované psy od

ostatních psovitých a kočkovitých druhů zvířat.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Dobrá imunitní odpověď závisí na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být

ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživového stavu, genetických faktorů,

souběžné farmakoterapie a stresu.

Imunologické reakce na CDV, CAV-2 a CPV složky vakcíny mohou být zpožděny vlivem mateřských

protilátek. Nicméně bylo prokázáno, že vakcína v přítomnosti mateřských protilátek proti CDV, CAV a CPV

chrání proti virulentní čelenži na úrovni stejné nebo vyšší, jejíž výskyt je pravděpodobný v terénních

podmínkách. V situacích, kdy se očekávají velmi vysoké hladiny mateřských protilátek, by mělo být vakcinační

schéma příslušně upraveno.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití během

březosti a laktace nedoporučuje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána současně s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U menšího počtu zvířat byla pozorována bolestivost v místě vpichu bezprostředně po podání desetinásobku

dávky složky DHPPi. Bolest trvala nejdéle 1 minutu a ustoupila bez nutnosti jakékoliv léčby. Po podání

nadměrné dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky, než které jsou uvedeny v bodě 6

(Nežádoucí účinky).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je dodávána v množství 10x1, 25x1 a 50x1 ml obou frakcí (tj. lyofilizátu a rozpouštědla) v průhledných

plastových krabičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.