Advertisement

BioBos Respi

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BioBos Respi 2 intranasal
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro přípravu nosní suspenze s rozpouštědlem
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BioBos Respi 2 intranasal
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9903484 - 1 x 5 dávka - lahvička - -; 9903485 - 5 x 5 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/041/14-C
 • Datum autorizace:
 • 22-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BioBos Respi 2 intranasal,

nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a. s.

Komenského 212/12, 683 23

Ivanovice na Hané

Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BioBos Respi 2 intranasal, nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Lyofilizát:

Léčivé látky:

Virus bovinní parainfluenzy typ 3 (PI3V), živý, atenuovaný, kmen Bio 23/A

- 10

TCID

Bovinní respirační syncytiální virus (BRSV), živý, atenuovaný, kmen Bio 24/A

- 10

TCID

TCID

– 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

Vzhled před rekonstitucí:

Lyofilizát je porézní struktury, téměř bílé nebo nažloutlé barvy.

Rozpouštědlo je čirý, bezbarvý roztok.

4. INDIKACE

K aktivní imunizaci telat od 10 dnů věku proti BRSV a bovinnímu PI3V, k redukci množství a délky trvání

vylučování obou virů.

Nástup imunity byl prokázán 10 dnů po jedné vakcinaci.

Délka trvání imunity po jedné vakcinaci je 12 týdnů.

5. KONTRAINDIKACE

Žádné.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V průběhu studií bezpečnosti nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Publikovaná data ukazují, že v ojedinělých případech může opakovaná expozice BRSV způsobit

hypersenzitivní reakci.

Četnost nežádoucích účinků je definována podle následující konvence:

velmi časté (více než 1 z 10 zvířat vykazuje nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)

časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)

vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)

velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné účinky, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

2 ml rekonstituované vakcíny na zvíře.

Způsob podání:

Nosní podání.

Vakcinační schéma:

Podává se jedna dávka (2 ml) rekonstituované vakcíny intranazálně (1 ml vakcíny do každé nozdry) telatům

od 10 dnů věku za použití intranazálního aplikátoru.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Asepticky rozpusťte lyofilizát přidáním dostatečného množství rozpouštědla do lahvičky obsahující

lyofilizát. Po rozpuštění přeneste obsah do lahvičky s rozpouštědlem. Dobře protřepejte.

Požadovaný objem rozpuštěné vakcíny se natáhne z lahvičky injekční stříkačkou s jehlou, jehla se pak

nahradí intranazálním aplikátorem a vakcína se aplikuje. Aplikátor se používá pro podání požadovaného

množství vakcíny z injekční stříkačky do nozder vakcinovaného zvířete ve formě aerosolu.

Doporučuje se použít pro každé zvíře nový aplikátor, aby se zabránilo přenosu infekce.

Rekonstituovaná vakcína: Kapalina nažloutlé až narůžovělé barvy s opalescencí.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Rekonstituovanou vakcínu uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku (lyofilizátu) v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti rozpouštědla v neporušeném obalu: 4 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost nebyla prokázána za přítomnosti mateřských protilátek.

Zvířata by se měla vakcinovat alespoň 10 dnů před kritickým obdobím stresu nebo vysokým rizikem infekce,

jako je přeskupování nebo transport zvířat, nebo na začátku podzimu. Pro dosažení optimálních výsledků se

doporučuje vakcinovat všechna telata ve stádě.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

Vakcinovaná telata mohou vylučovat vakcinační kmeny BRSV a PI3V až po dobu 6 dnů po vakcinaci. Šíření

vakcinačního viru z vakcinovaných na nevakcinovaná telata tedy nelze vyloučit, ale bez vyvolání klinických

příznaků onemocnění.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v průběhu březosti a laktace.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána současně s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno po zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími veterinárními léčivými přípravky (s výjimkou rozpouštědla dodávaného pro použití s touto

vakcínou).

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2017

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

1 x 5 dávek – (1 x 5 dávek lyofilizované vakcíny + 1 x 10 ml rozpouštědla)

5 x 5 dávek – (5 x 5 dávek lyofilizované vakcíny + 5 x 10 ml rozpouštědla)

Aplikátory jsou dodávány společně s vakcínou a baleny samostatně.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím místního

zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-1-2018

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Title: Respiratory Virus Lurks as Wintertime WorryCategory: Health NewsCreated: 1/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-10-2017

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

New guideline to facilitate development of vaccines and treatments out for consultation until April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

The guideline covers the clinical development of vaccines and monoclonal antibodies for the prevention of RSV disease and direct acting antiviral agents for the treatment of RSV disease. The focus is on the assessment of safety and efficacy in populations most likely to develop RSV lower respiratory tract infection and severe RSV disease, including (newborn) infants and toddlers, older children predisposed to develop severe RSV disease and the elderly. The guideline also addresses vaccination of pregnant...

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-8-2017

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Active substance: Porcine respiratory and reproductive syndrome virus vaccine (live)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5945 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4276

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

US - RxList

1-8-2017

Yellow Fever Vaccine

Yellow Fever Vaccine

Yellow fever is a serious disease caused by a virus that is spread through the bite of an infected mosquito. Yellow fever can cause fever and flu-like illness, jaundice (yellowing of the eyes and skin), liver failure, respiratory failure, kidney failure, vomiting of blood, and possibly death.

US - RxList

13-6-2017

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Title: Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: StudyCategory: Health NewsCreated: 6/9/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2017

Symptoms of MERS (Middle East Respiratory Syndrome or MERS-CoV) Virus Infection

Symptoms of MERS (Middle East Respiratory Syndrome or MERS-CoV) Virus Infection

Title: Symptoms of MERS (Middle East Respiratory Syndrome or MERS-CoV) Virus InfectionCategory: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 5/21/2014 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/31/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement