BIMICAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BIMICAN Oční kapky, roztok 0,3MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,3MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X3ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BIMICAN Oční kapky, roztok 0,3MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BIMATOPROST
 • Přehled produktů:
 • BIMICAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 034/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls120363/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bimican 0,3 mg/ml

oční kapky, roztok

Bimatoprostum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Bimican a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bimican používat

Jak se přípravek Bimican používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bimican uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Bimican a k čemu se používá

Bimican je přípravek pro léčbu glaukomu. Patří do skupiny léků nazývaných prostamidy.

Bimican se používá pro snížení vysokého tlaku v očích. Tento lék se může používat samostatně nebo s

jinými kapkami označovanými jako betablokátory, které také snižují tlak.

Vaše oko obsahuje čirou vodnatou tekutinu, která vyplňuje vnitřní část oka. Tekutina je konstantně

odváděna z oka a pro její náhradu je produkována nová tekutina. Pokud není možné tekutinu drénovat

dostatečně rychle, tlak uvnitř oka narůstá. Tento lék zvyšuje množství odváděné tekutiny. To snižuje

tlak uvnitř oka. Pokud se vysoký tlak nesníží, může to způsobit onemocnění označované jako glaukom

a případně poškození vašeho zraku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bimican používat

Nepoužívejte přípravek Bimican:

jestliže jste alergický(á) na bimatoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste přestal(a) používat oční kapky v minulosti, kvůli vedlejšímu účinku konzervační

látky benzalkonium-chlorid.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bimican se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte vašeho lékaře:

Pokud máte jakékoliv problémy s dýcháním.

Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

Pokud jste v minulosti podstoupil(a) operaci katarakty.

Pokud máte suché oko.

Pokud máte nebo jste měli jakékoliv problémy s vaší rohovkou (přední průhledná část oka).

Pokud nosíte kontaktní čočky (viz bod 6 „Co přípravek Bimican obsahuje”).

Pokud máte nebo jste měl(a) nízký krevní tlak nebo nízkou srdeční frekvenci.

Pokud jste měl(a) virovou infekci nebo zánět oka.

Přípravek Bimican může způsobovat ztmavnutí a růst vašich řas a kůže okolo vašich očních víček

může také ztmavnout. Barva vaší duhovky může také po čase ztmavnout. Tyto změny mohou být

trvalé. Změna může být znatelnější, pokud léčíte pouze jedno oko.

Děti a dospívající

Bimican nebyl testován u dětí mladších než 18 let, a proto by se přípravek Bimican neměl používat u

pacientů mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Bimican

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bimican se může dostat do mateřského mléka, takže byste neměla při užívání tohoto léku kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Může dojít ke krátkodobému rozmazání vidění těsně po použití přípravku Bimican. Neměl(a) byste

řídit ani obsluhovat stroje, dokud se váš zrak opět neprojasní.

Přípravek Bimican obsahuje benzalkonium-chlorid

Nepoužívejte kapky, pokud nosíte své čočky. Počkejte 15 minut po použití kapek předtím, než znovu

aplikujete své čočky. Konzervační látka očních kapek Bimican – benzalkonium-chlorid, může

způsobovat podráždění oka a může změnit barvu měkkých kontaktních čoček.

3.

Jak se přípravek Bimican používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bimican by se měl aplikovat pouze do oka. Doporučená dávka přípravku Bimican je jedna

kapka večer, jednou denně do oka, které vyžaduje léčbu.

Pokud používáte přípravek Bimican s dalším očním přípravkem, počkejte minimálně 5 minut mezi

použitím přípravku Bimican a jiných očních léků.

Nepoužívejte více než jedenou denně, protože může dojít ke snížení účinku léčby.

Návod k použití:

Nepoužívejte přípravek pokud má lahvička před prvním použitím poškozený uzávěr garantující

neporušenost obalu.

Umyjte si ruce. Zakloňte hlavu dozadu a dívejte se na strop.

Lehce stáhněte dolní víčko, dokud se neobjeví malá kapsa.

Obraťte lahvičku dnem nahoru a zmáčkněte ji, abyste uvolnili jednu kapku do oka, které

vyžaduje léčbu.

Pusťte dolní víčko a zavřete oko na 30 sekund.

Otřete jakýkoliv nadbytek roztoku očních kapek, který stekl po tváři.

Jestliže kapka Vaše oko mine, postup zopakujte.

Při aplikaci očních kapek se nedotýkejte špičkou lahvičky vašeho oka nebo něčeho jiného. Tím by se

mohly oční kapky v lahvičce infikovat nebo by mohlo dojít k poranění oka . Nasaďte zpět kryt a

zavřete lahvičku hned po jejím použití.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bimican, než jste měl(a)

Pokud používáte více přípravku Bimican, než jste měl(a), není pravděpodobné, že by vám způsobil

jakékoliv závažné poškození. Aplikujte svou další dávku v obvyklou dobu. Pokud máte obavy,

promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bimican

Pokud zapomenete použít přípravek Bimican, použijte jednu dávku, jakmile si vzpomenete, a pak se

vraťte ke své pravidelné rutinní aplikaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bimican

Přípravek Bimican by se měl používat každý den, aby správně působil. Pokud přestanete užívat

přípravek Bimican, tlak uvnitř vašeho oka může narůstat, a proto si promluvte se svým lékařem

předtím, než zastavíte tuto léčbu.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 osobu z 10)

Postižení oka

Delší řasy (až u 45 % osob)

Mírné zarudnutí (až u 44 % osob)

Svědění (až u 14 % osob)

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 - 9 osob ze 100)

Postižení oka

Alergická reakce v oku

Unavené oči

Citlivost na světlo

Tmavší zbarvení kůže kolem očí

Tmavší řasy

Bolest

Pocit, že je něco uvnitř vašeho oka

Slepené oči

Tmavší zbarvení duhovky

Potíže s jasným viděním

Podráždění

Pálení

Zanícené, červené a svědící oční víčka

Slzy

Suché oko

Zhoršení zraku

Rozmazané vidění

Otok průhledné vrstvy, která kryje povrch oka

Malé praskliny povrchu oka, s nebo bez zánětu.

Postižení těla

Bolesti hlavy

Zvýšení výsledků krevních testů, které ukazují funkci vašich jater

Zvýšený krevní tlak

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat 1 - 9 osob z 1000)

Postižení oka

Cystoidní makulární edém (otok sítnice v oku způsobující zhoršení zraku)

Zánět v oku

Krvácení do sítnice

Otok víček

Záškuby víček

Odchlípení víčka z povrchu oka

Zarudnutí kůže okolo oka

Postižení těla

Nevolnost

Závrať

Slabost

Růst chlupů kolem oka

Nežádoucí účinky, kde je frekvence neznámá

Postižení oka

Oko vypadá zapadlé

Postižení těla

Astma

Zhoršení astmatu

Zhoršení plicního onemocnění zvaného chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Dušnost

Projevy alergické reakce (otok, zarudnutí oka a kožní vyrážka)

Další nežádoucí účinky hlášené s očními kapkami obsahujícími fosfáty.

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhledná vrstva na povrchu oka), byly v průběhu

léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce

projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak přípravek Bimican uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a kartonu za

„EXP“ nebo „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvičku je třeba vyhodit nejpozději 4 týdny po jejím prvním otevření, abyste zabránili infekci, a to i

v případě, že stále obsahuje zbytek přípravku. Zapište si datum otevření do označeného místa na

krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bimican obsahuje

Léčivou látkou je bimatoprostum. Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,3 mg.

Dalšími složkami jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny

citronové, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid (konzervační látka) a čištěná voda. Malé

množství roztoku kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l a/nebo roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l je

možné přidat k udržení kyselosti (hladina pH) na normě.

Jak přípravek Bimican vypadá a co obsahuje toto balení

Bimican je čirý bezbarvý roztok očních kapek, prakticky bez částic.

Dodává se v kartonu, který obsahuje jednu, tři nebo šest plastových lahviček. Jedna lahvička obsahuje

3 ml roztoku. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polsko

Výrobce

S.C. Rompharm Company, S.R.L.

Str. Eroilor, Nr. 1A

75100 Otopeni– RUMUNSKO

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.04.2016