Advertisement

BICAVERA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BICAVERA Roztok pro peritoneální dialýzu
 • Léková forma:
 • Roztok pro peritoneální dialýzu
 • Podání:
 • Intraperitoneální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4X3000ML SLEEP SAFE Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BICAVERA Roztok pro peritoneální dialýzu
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HYPERTONICKÉ ROZTOKY
 • Přehled produktů:
 • BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 131/04-C
 • Datum autorizace:
 • 06-02-2015
 • EAN kód:
 • 4046241089745
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls115314/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium

Roztok pro peritoneální dialýzu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi,

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je bicaVera a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek bicaVera používat

Jak se bicaVera používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek bicaVera uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je bicaVera a k čemu se používá

bicaVera se používá k očišťování krve pomocí peritonea (pobřišnice) u pacientů v konečném stádiu

chronického selhání ledvin. Tento způsob očišťování krve se nazývá peritoneální dialýza.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek bicaVera používat

Nepoužívejte přípravek bicaVera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium

jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi

jestliže máte příliš vysokou hladinu vápníku v krvi

Léčba peritoneální dialýzou nesmí být zahájena, jestliže máte

změny v oblasti břicha, jako např.

poranění nebo stav po operaci

závažné popáleniny

rozsáhlé zánětlivé reakce na kůži

zánět pobřišnice

nehojící se mokvající rány

pupeční, tříselnou nebo brániční kýlu

vředy

zánětlivé onemocnění střev

střevní neprůchodnost

onemocnění plic, zvláště zápal plic

bakteriemi způsobená otrava krve

nadměrně vysoké hladiny tuku v krvi

otravu způsobenou močovými látkami v krvi, kterou nelze léčit očišťováním krve

těžká podvýživa a úbytek tělesné hmotnosti, zvláště pokud není možné zajistit dostatečný příjem

stravy s obsahem bílkovin.

Upozornění a opatření

Neprodleně oznamte svému lékaři

jestliže u vás došlo k těžké ztrátě elektrolytů (solí) následkem silného zvracení nebo průjmu

jestliže máte zánět pobřišnice, který se projevuje zakaleným dialyzátem, bolestí břicha, horečkou,

nebo velmi zřídka otravou krve.

Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu Vašemu lékaři.

Očišťování krve může vést k ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě. K zabránění jejich

nedostatku se doporučuje odpovídající dieta nebo užívání potravních doplňků.

Lékař Vám bude kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), počty krevních buněk, funkce ledvin,

tělesnou hmotnost a stav výživy.

Další léčivé přípravky a bicaVera

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Protože očišťování krve může ovlivnit účinky léků, může být zapotřebí, aby Vám lékař upravil jejich

dávkování. To se týká především

léků na srdeční selhání, jako je např. digitoxin.

Lékař Vám bude kontrolovat hladiny draslíku v krvi, a pokud to bude nezbytné, učiní vhodná

opatření.

léků, které ovlivňují hladinu vápníku v krvi, jako ty, které obsahují vápník, nebo vitamín D.

léků, které zvyšují vylučování moči, jako je hydrochlorothiazid.

léků užívaných ústy ke snížení hladiny krevního cukru nebo inzulin. Bude u Vás třeba

pravidelně kontrolovat hladiny krevního cukru.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nejsou k dispozici dostatečné údaje s léčbou přípravkem bicaVera u těhotných žen nebo v období

kojení. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, smíte užívat přípravek bicaVera pouze pokud to Váš lékař

považuje za zcela nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při používání dle předpisu lékaře přípravek bicaVera neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat

stroje.

3.

Jak se bicaVera používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí způsob, dobu, četnost použití a požadovaný objem roztoku a dobu prodlevy v břišní

dutině.

Objeví-li se napětí v oblasti břicha, musí být objem dialyzátu snížen.

Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD):

Dospělí: obvyklá dávka je 2000 až 2500 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné

hmotnosti a funkci ledvin.

Výměny vaků probíhají po dobu 24 hodin. Po 2 až 10 hodinách prodlevy v břišní dutině se roztok

vypustí.

Děti a dospívající do 18 let: Lékař určí potřebný objem dialyzačního roztoku v závislosti na

věku, výšce a tělesné hmotnosti dítěte.

Doporučená dávka je 30 – 40 ml/kg tělesné hmotnosti

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD):

Výměna vaků se provádí automaticky během noci pomocí přístroje. K tomu se používá bicaVera se

systémem sleep safe.

bicaVera se podává pouze do peritoneální dutiny.

Přípravek bicaVera lze použít pouze v případě, že je roztok čirý a vak nepoškozený.

bicaVera se dodává v dvoukomorovém vaku. Roztoky z obou komor se musí před použitím smíchat

podle následujícího postupu.

Návod k použití

Systém stay safe pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD)

Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla. K tomu má být použito vhodné ohřívací zařízení.

Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22 °C je přibližně 120 minut. Více

informací naleznete v návodu k použití ohřívacího zařízení. Mikrovlnný ohřev nesmí být použit z

důvodů nebezpečí lokálního přehřátí. Po zahřátí roztoku můžete zahájit výměnu vaků.

1. Příprava roztoku

Položte vak na pevnou podložku.

Otevřete ochranný přebal vaku a sejměte dezinfekční čepičku.

Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku).

Umyjte si ruce antimikrobiálním roztokem.

Srolujte vak, který leží na vnějším přebalu, z jedné strany krajů až se střední šev otevře.

Roztoky z obou komor se smíchají automaticky.

Nyní srolujte vak z horního kraje, až se zcela otevře peelový šev dolního trojúhelníku.

Takto připravený roztok má být použit okamžitě, nejpozději ale do 24 hodin po smísení!

2. Příprava na výměnu roztoku z vaku

Zavěste vak s roztokem na horní závěs infuzního stojanu, rozviňte set vaku a vložte DISC do

organizeru. Poté co rozvinete hadičky spojující drenážní vak, zavěste drenážní vak na nižší

závěs infuzního stojanu a vložte dezinfekční čepičku do organizeru.

Vložte koncovku peritoneálního katetru do organizeru.

Vydezinfikujte si ruce a odstraňte čepičku z DISC konektoru a odložte ji stranou.

Připojte koncovku peritoneálního katetru k DISCu.

3. Vypouštění

Otevřete tlačku na katetru. Automaticky začne vypouštění.

Poloha

4. Propláchnutí setu

Propláchněte čerstvým roztokem sety mezi vaky (asi 5 sec.).

Poloha



5. Napouštění

Nyní spojte koncovku peritoneálního katetru s vakem s roztokem.

Poloha ○

6. Bezpečnostní krok

Uzavřete koncovku peritoneálního katetru zasunutím PINu.

Poloha



7. Odpojení

Odšroubujte koncovku peritoneálního katetru z DISC konektoru a našroubujte na ni novou

dezinfekční čepičku.

8. Uzavření DISCu

DISC uzavřete otevřeným koncem použité dezinfekční čepičky, která je umístěna v pravém

otvoru organizéru.

9. Zkontrolujte vypuštěný dialyzát a zlikvidujte jej.

sleep safe systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD)

Při automatizované peritoneální dialýze (APD) se roztok zahřívá automaticky přístrojem.

1. Příprava roztoku

viz návod k použití systému stay safe výše.

2. Rozviňte set od vaku.

3. Odstraňte ochrannou čepičku.

4. Vložte konektor do volné zásuvky přístroje sleep safe.

5. Nyní je vak s peritoneálním roztokem připraven k připojení sleep safe setu.

Každý vak smí být použit pouze jednou a jakýkoliv zbylý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Po důkladném proškolení může být přípravek bicaVera používán při provádění peritoneální dialýzy

doma. Ujistěte se, že dodržujete všechny postupy procedury, které jste se naučili a při výměně vaků

dodržujete hygienické podmínky.

Vždy zkontrolujte vypuštěný dialyzát, zda není zakalen. Viz bod 2 “Upozornění a opatření.“

Jestliže jste použil(a) více přípravku bicaVera, než jste měl(a):

Jestliže jste do peritoneální dutiny napustili příliš mnoho roztoku, je možné přebytek vypustit. Pokud

jste použil(a) příliš mnoho vaků, obraťte se, prosím, na svého lékaře, neboť by mohlo dojít k poruše

rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek bicaVera

Snažte se dosáhnout předepsaného objemu dialyzátu za každých 24 hodin, aby se zabránilo riziku

možných život ohrožujících důsledků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

V důsledku léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

zánět pobřišnice

projevující se zakalením vypouštěného

dialyzátu,

bolestí břicha, horečkou,

pocitem nevolnosti nebo velmi zřídka otravou krve.

Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu svému lékaři.

zánět kůže v místě vstupu katetru nebo podél průběhu katétru, projevující se zarudnutím, otokem,

bolestí, mokváním nebo strupy.

kýla břišní stěny

V případě,

zaznamenáte

jakýkoliv

těchto

nežádoucích

účinků,

kontaktujte,

prosím,

ihned

ošetřujícího lékaře.

Další nežádoucí účinky léčby jsou:

potíže při napouštění nebo vypouštění dialyzátu

průjem

zácpa

dechové potíže

pocity napětí nebo plnosti břicha

bolesti zad

Při používání přípravku bicaVera se objevují následující nežádoucí účinky:

nedostatek draslíku

nadbytek vápníku, pokud je příliš vysoký příjem vápníku

příliš nízké hladiny tělesných tekutin, které se projevují rychlým úbytkem tělesné hmotnosti,

nízkým krevním tlakem a rychlým pulsem

příliš vysoké hladiny tělesných tekutin, které se projevují vodou ve tkáních a v plicích, vysokým

krevním tlakem a dechovými potížemi

vysoké hladiny krevního cukru

vysoké hladiny krevních tuků

přírůstek tělesné hmotnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek bicaVera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a krabici.

Neuchovávejte při teplotě pod 4°C.

Roztok připravený k použití má být použit bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin po smíchání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý a vak je poškozený.

6. Obsah balení a další informace

Co bicaVera obsahuje

Léčivými látkami v jednom litru roztoku připraveného k použití jsou:

Glucosum monohydricum

16,5 g

(odp. glucosum 15,0 g)

Natrii chloridum

5,786 g

Natrii hydrogenocarbonas

2,940

Calcii chloridum dihydricum

0,2573 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,1017 g

Toto množství léčivých látek odpovídá:

83,25 mmol/l glukózy, 134 mmol/l sodíku, 1,75 mmol/l vápníku, 0,5 mmol/l hořčíku, 104,5 mmol/l

chloridu a 34 mmol/l hydrogenuhličitanu.

Dalšími složkami přípravku bicaVera jsou voda na injekci, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný

a oxid uhličitý.

Jak bicaVera vypadá a co obsahuje toto balení

bicaVera je roztok pro peritoneální dialýzu. Roztok je čirý až slabě nažloutlý.

Teoretická osmolarita roztoku připraveného k použití je 358 mosm/l, pH je přibližně 7,40.

bicaVera

dodává

v dvoukomorovém

vaku.

Jedna

komora

obsahuje

zásaditý

roztok

hydrogenuhličitanu sodného, druhá komora obsahuje kyselý roztok elektrolytů na bázi

glukózy

v poměru 1:1.

bicaVera se dodává v následujících aplikačních systémech a velikostech balení krabice.

stay safe:

4 x 1500 ml

4 x 2000 ml

4 x 2500 ml

sleep safe:

4 x 3000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H, Německo

Výrobce

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Německo

Další informace:

Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2014

Vysvětlení zkratek na obalu:

EXP: = použitelné do

Lot: = číslo šarže

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

Advertisement