Advertisement

BETAXA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BETAXA Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BETAXA Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BETAXOLOL
 • Přehled produktů:
 • BETAXA 20

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 343/03-C
 • Datum autorizace:
 • 07-05-2015
 • EAN kód:
 • 5903263900535
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls159940/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BETAXA 20

potahované tablety

(betaxololi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek BETAXA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BETAXA užívat

Jak se přípravek BETAXA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek BETAXA uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BETAXA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Lék Betaxa obsahuje léčivo, které snižuje krevní tlak, zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje nároky

srdce na spotřebu kyslíku.

Lék se používá k:

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze);

léčbě angina pectoris (poruchy vznikající na podkladě nedostatečného prokrvení srdečního

svalu);

jako sekundární prevence po infarktu myokardu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BETAXA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek BETAXA:

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku léku BETAXA;

při velmi nízkém krevním tlaku;

u Prinzmetalovy angíny (jako monoterapie);

jestliže máte poruchy vedení srdečního vzruchu (atrioventrikulární blok II. a III. stupně, není-li

zaveden kardiostimulátor);

při výrazně pomalé srdeční frekvenci;

Lék Betaxa se nesmí podávat u pacientů se závažným srdečním selháním, u pacientů v kardiogenním šoku.

Při mírné poruše vedení (AV blok I. stupně) se může léčivo užívat, jen je-li to nevyhnutelné.

U pacientů s těžkou poruchou prokrvení končetin musí být závažné důvody pro podání léku Betaxa.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BETAXA je zapotřebí:

jestliže trpíte chronickou obstrukční chorobou plic (před začátkem léčby se doporučuje funkční

vyšetření plic, riziko nežádoucích reakcí je však u léku Betaxa nízké, doporučuje se zahájit léčbu

poloviční dávkou, tj. 10 mg denně);

jestliže trpíte průduškovým astmatem (v případě rozvoje záchvatu zúžení dolních cest dýchacích lze

úspěšně podat betamimetická bronchodilatancia, jejichž účinek lék Betaxa nesnižuje);

když

máte

onemocnění

dřeně

nadledvinek

(tzv.

feochromocytom).

Léčba

hypertenze

vyžaduje,

v takovýchto případech, zvláštní opatření;

u pacientů s cukrovkou se sklonem k hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi);

v případě nutnosti zahájit tzv. desenzibilizační léčbu u alergiků (lék Betaxa by se měl zaměnit za

antihypertenzivum z jiné lékové skupiny (nikoli za betablokátory));

u dětí (klinické zkušenosti s dlouhodobou léčbou lékem Betaxa jsou dosud nedostatečné).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nedoporučuje se užívat lék Betaxa v kombinaci s inhibitory MAO (léčiva užívaná k léčbě deprese) a

léčivy

působícími

proti

poruchám

rytmu

(např.amiodaron),

s léčivy

snižujícími

krevní

tlak

(antihypertenziva).

Při současném užívání léku Betaxa a léčiv proti cukrovce může dojít k zesílení jejich účinků.

U hypoglykémie (pokles hladiny cukru v krvi) mohou být klinické projevy, jako je zrychlená činnost

srdce a třes, zakryty účinkem léku Betaxa.

Celková anestézie: v případě chirurgického zákroku musí být anesteziolog předem upozorněn, že

nemocný užívá lék Betaxa.

Užívání BETAXA s jídlem a pitím:

Lék Betaxa se obvykle užívá ráno nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Informujte svého lékaře, jste-li těhotná. Kojení se během léčby lékem Betaxa nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek, protože přípravek může způsobit závratě.

Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách BETAXA

Lék Betaxa obsahuje léčivo, které může

způsobit pozitivní výsledek testů při antidopingových

kontrolách.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BETAXA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku při léčbě vysokého krevního tlaku je 1 tableta jednou denně.

Denní dávka u anginy pectoris je 1 tableta. Lékař může dávkování upravit podle klinického stavu

pacienta v rozmezí 1,5-2 tablety denně.

Dávkování při poruše funkce ledvin:

Úprava dávky není obvykle potřebná u nemocných s lehčí poruchou funkce ledvin.

U pacientů se závažnější poruchou funkce ledvin nebo dialýzovaných pacientů lékař doporučí nižší

dávkování.

Úprava dávky není obvykle nutná u pacientů s poruchami funkce jater, avšak při zahájení léčby se

doporučuje klinické sledování.

Jestliže máte pocit, že účinek BETAXA je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BETAXA, než jste měl(a):

V případě masivního předávkování nebo náhodného užití léčiva dítětem je potřebné okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BETAXA:

Vynecháte-li ranní dávku, užijte léčivo v průběhu dne a následující den pokračujte podle předepsaného

dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek BETAXA:

Léčbu lékem Betaxa nesmíte nikdy náhle přerušit. Pokud je vysazení nutné, je potřebné dávku

snižovat postupně. Léčba nesmí být náhle přerušena, zvlášť u pacientů s koronárním srdečním

onemocněním. Dávka musí být snižována postupně, např. během jednoho až dvou týdnů, nastupující

léčba se zahajuje ve stejnou dobu, je-li třeba, aby se tak předešlo zhoršení anginy pectoris.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i BETAXA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Při užívání přípravku Betaxa se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti

výskytu:

Často (výskyt u více než u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně než u 1 pacienta z 10 pacientů):

zpomalení srdeční činnosti, závratě, bolesti hlavy, celková tělesná slabost, studené končetiny, zhoršená

sexuální potence, nespavost, trávicí problémy (zvracení nebo pocit na zvracení, bolesti břicha)

Vzácně (výskyt u více než u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 pacienta z 1000 pacientů):

poruchy srdečního rytmu, selhání srdce, pokles krevního tlaku, zúžení průdušek, kožní vyrážka,

zhoršení psoriázy, zhoršení příznaků u lidí s poruchou prokrvení dolních končetin (bolesti, zmodrání,

pocit chladu), depresivní nálada.

Velmi vzácně (výskyt u méně než u 1 pacienta z 10 000 pacientů): systémový lupus erytematosus,

porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apod. na dolních končetinách, zhoršené

vidění, zvýšení nebo snížení hladiny cukru v krvi, halucinace, zmatenost, noční můry.

Vzácně se u pacientů užívajících Betaxu mohou vyskytnout antinuklaeární protilátky.

V průběhu

léčby

betaxololem

může

dojít

k poruchám

lipidového

metabolizmu

(snížení

HDL-

cholesterolu, zvýšení triglyceridů).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK BETAXA UCHOVÁVAT

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce při teplotě do 25°C, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Betaxa nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Betaxa obsahuje

Léčivou látkou je betaxolol-hydrochlorid 20 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,

sodná sůl kroskarmelosy, potahová soustava sepifilm 752 bílá (hypromelosa, mikrokrystalická

celulosa, makrogol- stearát, oxid titaničitý) a sepifilm 3011 oranžová (hypromelosa, mikrokrystalická

celulosa, makrogol stearát, oxid titaničitý, hlinitý lak oranžové žluti).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

BETAXA 20 jsou oranžové potahované tablety, vypouklé na obou stranách, s dělicí rýhou.

Velikost balení: 10, 30, 60 nebo 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH, Konstanz, Německo

Výrobce:

Takeda Pharma Sp. z o. o., Lyszkowice, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

1.10.2015

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

BETOPTIC S (Betaxolol Hydrochloride) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

BETOPTIC S (Betaxolol Hydrochloride) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement