BEPANTHEN PLUS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BEPANTHEN PLUS Krém 50MG/G+5MG/G
 • Dávkování:
 • 50MG/G+5MG/G
 • Léková forma:
 • Krém
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 100G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BEPANTHEN PLUS Krém 50MG/G+5MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • JINÁ LÉČIVA PODPORUJÍCÍ TVORBU JIZEV
 • Přehled produktů:
 • BEPANTHEN PLUS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 546/93-C
 • Datum autorizace:
 • 05-05-2017
 • EAN kód:
 • 8590322003121
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls193816/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bepanthen Plus

50 mg/g + 5 mg/g

krém

Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat

Jak se Bepanthen Plus používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Bepanthen Plus uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky.

Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze

skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje

pružnost a pevnost jizev.

Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování

mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně.

Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich

bolestivost.

Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce.

Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky,

jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké

popáleniny, otlaky, záněty kůže a k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen. Po

poradě s lékařem se dále používá k léčbě chronických stavů, jako jsou bércové vředy a

proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a

neurodermatitidy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže) a v oblasti malých

chirurgických výkonů.

Doba léčby je 7-14 dnů.

Přípravek je určen pro dospělé i děti.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT

Nepoužívejte Bepanthen Plus

jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol, chlorhexidin nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

na protržený ušní bubínek.

Upozornění a opatření

Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.

Bepanthen

Plus

nemá

být

používán

při

zraněních

nebo

podráždění

kůže,

která

nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují

přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu:

Bepanthen

krém,

který

vodnatého

složení,

snadno

roztíratelný

rychle

vstřebávající, je také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a

nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce).

Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí

kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se

Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní (nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení

rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost,

horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí

být ošetřena lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte Bepanthen Plus déle než 14 dní.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku, je neslučitelná s mýdly a jinými

aniontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným

antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení.

Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy.

Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před

kojením z bradavek smyt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Bepanthen Plus obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce

(např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na

očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí

nebo obvazem.

Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy.

Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Alergické kožní reakce, jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida

(zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka,

podráždění kůže, puchýře, otok.

Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok

(život ohrožující forma alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce

z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární

systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky, jako jsou vyrážka,

kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na

krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co BEPANTHEN PLUS obsahuje

-Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg

v 1 g krému

-Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá

vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda

Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení

Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě.

Velikost balení: 30g, 3,5 g a 100g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7,

79639 Grenzach-Wyhlen,Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2016