Advertisement

BENZOCAIN LIFE PHARMA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BENZOCAIN LIFE PHARMA Pastilka 8MG
 • Dávkování:
 • 8MG
 • Léková forma:
 • Pastilka
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BENZOCAIN LIFE PHARMA Pastilka 8MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Benzokain
 • Přehled produktů:
 • PAS 24X8MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 01/ 408/13-C
 • Datum autorizace:
 • 26-07-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


 sp.zn. sukls8590/2014 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

BENZOCAIN LIFE PHARMA 8 MG 

Pastilky 

(benzocainum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se  do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je BENZOCAIN LIFE PHARMA a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BENZOCAIN LIFE PHARMA užívat. 

3.  Jak se BENZOCAIN LIFE PHARMA užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak BENZOCAIN LIFE PHARMA uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1. CO JE BENZOCAIN LIFE PHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Benzokain,  léčivá  látka  přípravku  BENZOCAIN  LIFE  PHARMA,  patří  do  skupiny  anestetik 

(znecitlivujících  přípravků)  pro  použití  v ústech  a  snižuje  bolest  v ústní  dutině  a  oblasti  hltanu  (lokální 

anestetikum). 

BENZOCAIN LIFE PHARMA se používá ke krátkodobé místní léčbě bolestivých projevů v ústní dutině 

a oblasti hltanu. 

U některých pacientů může být bolest v ústech a v oblasti hltanu (krku) způsobena závažnými 

onemocněními. Pacienti, u nichž dojde ke zhoršení onemocnění nebo nedojde k jeho zlepšení během 3 

dnů, dále pacienti, u nichž se vyskytne zvýšená teplota nebo se objeví další příznaky, musejí vyhledat 

ošetření u svého lékaře nebo stomatologa. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BENZOCAIN LIFE PHARMA 

POUŽÍVAT 

Nepoužívejte BENZOCAIN LIFE PHARMA 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku benzokain nebo podobné léčivé látky 

(lokální anestetika esterového typu), silici máty peprné nebo na kteroukoli další složku přípravku 

BENZOCAIN LIFE PHARMA (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE). 

Jestliže jste mladší než 16 let. 

Upozornění a opatření 

Před užitím použitím přípravku BENZOCAIN LIFE PHARMA  se poraďte se svým lékařem 

nebo lékárníkem. 

Benzokain může nežádoucím způsobem ovlivnit polykání a zvýšit riziko zalknutí. Krátce po použití 

pastilky přípravku BENZOCAIN LIFE PHARMA nic nejezte a nepijte. Pocit znecitlivění na jazyku a ústní 

sliznici může zvýšit riziko vlastního poranění kousnutím se. 

Děti a dospívající: 

Vzhledem k nedostatečným údajům o účinnosti a bezpečnosti u dětí a dospívajících do 16 let by přípravek 

BENZOCAIN LIFE PHARMA neměl být v této věkové skupině používán. 

Další léčivé přípravky a přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA 

Existuje možnost zkříženého vzájemného působení mezi benzokainem (léčivá látka tohoto přípravku) a 

některými látkami, včetně léků jako jsou sulfonamidy (léky používané proti infekcím) a thiazidová 

diuretika (močopudné léky). 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a 

nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Zkušenosti s použitím přípravku BENZOCAIN LIFE PHARMA u těhotných žen jsou velmi omezené. Není 

známo, zda benzokain, léčivá látka přípravku BENZOCAIN LIFE PHARMA, přechází do mateřského 

mléka. Proto byste přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA neměla v těhotenství a při kojení používat bez 

výslovného doporučení Vašeho lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku 

Přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA obsahuje umělé sladidlo isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že 

trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat. 

Přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA obsahuje 2,5 g isomaltu v jedné pastilce, což odpovídá přibližně 

0,2 sacharidových jednotek. To by mělo být bráno v potaz u pacientů s cukrovkou. Kalorická hodnota je 2,3 

kcal na 1 g isomaltu. Isomalt může mít mírný projímavý účinek. 

3. JAK SE BENZOCAIN LIFE PHARMA UŽÍVÁ 

Vždy užívejte BENZOCAIN LIFE PHARMA podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud 

si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je následující: 

Dospělí a dospívající od 16 let si nechají pomalu rozpustit v ústech 1 pastilku, v případě potřeby každé 2 

hodiny. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek. 

Způsob podání 

K použití v ústní dutině a oblasti jícnu, pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech. 

Délka podávání 

Bez porady s lékařem či zubním lékařem přípravek nepoužívejte déle než 3 dny. 

Jestliže  máte  pocit,  že  je  účinek  přípravku  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  poraďte  se  s lékařem  nebo 

lékárníkem. 

Jestliže jste užil/a více přípravku BENZOCAIN LIFE PHARMA než jste měl/a 

Předávkování  je  možné  až  po  užití  velmi  vysokého  počtu  pastilek  přípravku  BENZOCAIN  LIFE 

PHARMA.  Mezi  příznaky  předávkování  patří  dýchací  obtíže  a  modravé  zbarvení  rtů  a  prstů  na  rukou. 

V takovém případě se ihned poraďte s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA 

Jestliže jste zapomněl/a užít BENZOCAIN LIFE PHARMA, nezdvojujte následující dávku, abyste 

nahradil/a vynechanou dávku, ale pokračujte dále v užívání tak, jak určil lékař nebo jak je uvedeno v této 

příbalové informaci. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA nežádoucí účinky, které 

se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 

Velmi časté:  postihují více než 1 z 10 pacientů 

Časté: 

postihují 1 až 10 ze 100 pacientů 

Méně časté:  postihují 1 až 10 z 1000 pacientů 

Vzácné:  postihují 1 až 10 z 10000 pacientů 

Velmi vzácné:  postihují méně než 1 z 10000 pacientů 

Není známo  četnost nelze z dostupných údajů určit 

Vzácné – mohou se vyskytnout místní alergické reakce (dermatitida a/nebo kontaktní dermatitida). 

Benzokain nebo jeho metabolit PABA (para-aminobenzoová kyselina) může vyvolat pocit pálení, svědění, 

zčervenání kůže, kopřivku a otok (edém) na kůži či sliznicích. 

Velmi  vzácné  –  Benzokain  může  vyvolat  zvýšené  koncentrace  methemoglobinu  –  látky  podobné 

červenému   krevnímu   barvivu   hemoglobinu   (methemoglobinémie)   s dýchacími   obtížemi   a   modrým 

zbarvení rtů a prstů na rukou (cyanóza). 

Jaká opatření je možno dělat proti nežádoucím účinkům? 

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny v  této 

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 

Státní ho ústavu pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. JAK PŘÍPRAVEK BENZOCAIN LIFE PHARMA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce 

a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek BENZOCAIN LIFE PHARMA obsahuje: 

Léčivá látka: benzocainum 8 mg 

Pomocné látky: 

isomalt,  silice  máty  peprné,  kyselina  vinná  (Ph.Eur.),  citrónová  silice  (Ph.Eur.)  koloidní  bezvodý  oxid 

křemičitý (Ph.Eur.), chinolinová žluť (E 104), indigokarmín (E 132), čištěná voda. 

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 

Pastilky jsou dodávány v blistrech.  

Velikost balení: 12, 16, 24, 48 pastilek. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Divapharma  GmbH  

Motzener Strasse 14 

12277 Berlín 

Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.2.2014. 

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

5-3-2018

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

MAGIC STAMINA CLIMAX CONTROL (Benzocaine) Liquid [Product Max Group Inc]

MAGIC STAMINA CLIMAX CONTROL (Benzocaine) Liquid [Product Max Group Inc]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OLP BABY TEETHING (Benzocaine) Gel [Ohio Lab Pharma]

OLP BABY TEETHING (Benzocaine) Gel [Ohio Lab Pharma]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ULTRACARE ANESTHETIC CREME DE MENTHE (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc.]

ULTRACARE ANESTHETIC CREME DE MENTHE (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

HURRICAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Spray [Beutlich Pharmaceuticals, LLC]

HURRICAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Spray [Beutlich Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BITE AND STING RELIEF WELL AT WALGREENS (Benzocaine - 5.00%) Spray [Walgreens]

BITE AND STING RELIEF WELL AT WALGREENS (Benzocaine - 5.00%) Spray [Walgreens]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

LEADER ANTI-ITCH MAXIMUM STRENGTH (Benzocaine And Resorcinol) Cream [Cardinal Health]

LEADER ANTI-ITCH MAXIMUM STRENGTH (Benzocaine And Resorcinol) Cream [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

LEADER ANTI-ITCH REGULAR STRENGTH (Benzocaine And Resorcinol) Cream [Cardinal Health]

LEADER ANTI-ITCH REGULAR STRENGTH (Benzocaine And Resorcinol) Cream [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

CVS MAXIMUM STRENGTH BOIL RELIEF (Benzocaine) Ointment [CVS Pharmacy, Inc.]

CVS MAXIMUM STRENGTH BOIL RELIEF (Benzocaine) Ointment [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

MIXED BERRY SORE THROAT AND COUGH LOZENGE (Benzocaine) Lozenge [Ahold]

MIXED BERRY SORE THROAT AND COUGH LOZENGE (Benzocaine) Lozenge [Ahold]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

INSTANT FIRST AID CVS (Benzocaine 20.00% Triclosan 0.13%) Spray [CVS]

INSTANT FIRST AID CVS (Benzocaine 20.00% Triclosan 0.13%) Spray [CVS]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

MEDICAINE STING AND BITE (Benzocaine) Swab [Custom Kits Company Inc]

MEDICAINE STING AND BITE (Benzocaine) Swab [Custom Kits Company Inc]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GPS TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Group Practice Solutions, Inc.]

GPS TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Group Practice Solutions, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TOP QUALITY MFG. TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Top Quality Manufacturing, Inc.]

TOP QUALITY MFG. TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Top Quality Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GUMNUMB TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Crosstex International Inc.]

GUMNUMB TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Crosstex International Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BENZOCAINE Gel [Bellus Medical, LLC]

BENZOCAINE Gel [Bellus Medical, LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

HONEY LEMON SORE THROAT LOZENGES (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

HONEY LEMON SORE THROAT LOZENGES (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

PROLONG PLUS (Benzocaine) Cream [WSM Investment LL. Topco Sales]

PROLONG PLUS (Benzocaine) Cream [WSM Investment LL. Topco Sales]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CHERRY SORE THROAT LOZENGE (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

CHERRY SORE THROAT LOZENGE (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

NORTH BURN (Benzocaine, Benzethonium Chloride, Menthol) Spray [North Safety Products]

NORTH BURN (Benzocaine, Benzethonium Chloride, Menthol) Spray [North Safety Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

ZILACTIN-B (Benzocaine) Gel [Blairex Laboratories, Inc.]

ZILACTIN-B (Benzocaine) Gel [Blairex Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

PAC-DENT TOP GEL (Benzocaine) Gel [Pac-Dent International, Inc.]

PAC-DENT TOP GEL (Benzocaine) Gel [Pac-Dent International, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

BENZODENT (Benzocaine) Cream [Focus Consumer Healthcare, LLC]

BENZODENT (Benzocaine) Cream [Focus Consumer Healthcare, LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

ORAJEL FOR COLD SORES (Benzocaine) Cream [Church Dwight Co., Inc.]

ORAJEL FOR COLD SORES (Benzocaine) Cream [Church Dwight Co., Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement