BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL Perorální tekutina 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální tekutina
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 150ML+ODMĚRKA Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL Perorální tekutina 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Guajfenesin
 • Přehled produktů:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL 20 MG/ML SIRUP

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 52/ 039/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls175030/2012

a příloha k sp.zn.sukls222163/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

guaifenesinum

Přečtěte si celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek 

BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup používat pečlivě podle návodu, aby Vám 

co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BENYLIN vlhký kašel  

            menthol 20mg/ml sirup užívat 

Jak se přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup užívá 

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup uchovávat 

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

      a k čemu se používá

Přípravek  BENYLIN  vlhký  kašel  menthol  20mg/ml  sirup obsahuje  guaifenesinum 

(guajfenesin),  který  je  léčivou  látkou  patřící  k lékům  zvaným expektorancia. 

Podporuje zmírnění průduškového kašle zředěním hlenu a usnadněním odkašlávání.

Tento přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.  

2. Čemu musíte věnovat pozornost, 

      než začnete přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup užívat 

Neužívejte přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup:

 jestliže  jste  alergický (přecitlivělý) na  guajfenesin nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku (viz bod 6 a bod 2).

!  Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  BENYLIN  vlhký  kašel  menthol  20mg/ml  sirup je 

zapotřebí

Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto přípravku pokud:

 máte  kašel  déle  než  7  dní,  nebo  se  Vám  kašel  vrátil, nebo  je  doprovázen  horečkou,

vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

 máte trvalý kašel, který může být způsobem astmatem.

 máte kašel, který provází značné zahlenění.

 trpíte závažnými jaterními nebo ledvinovými poruchami.

 požíváte alkohol.

! Ovlivnění laboratorních vyšetření

Pokud podstupujete vyšetření moči, je důležité sdělit lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte 

nebo jste v poslední době užíval tento lék, protože může ovlivnit některé výsledky.

! Další léčivé přípravky a přípravek  BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

Informujte vždy svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné 

době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

 Nedoporučuje se, abyste tento lék užíval současně s léky proti kašli,

      (antitusika nebo léky zmírňující kašel), protože mohou zabraňovat jeho účinku.

! Přípravek  BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup s jídlem a pitím

Tento přípravek můžete užívat s jídlem nebo pitím nebo mezi jídly.

! Těhotenství a kojení

 Jestliže jste,  nebo  se  domníváte,  že  byste  mohla  být  těhotná,  sdělte  to  svému  lékaři 

nebo  lékárníkovi.  Tento  lék  byste  neměla  užívat  během  těhotenství,    pokud  lékař 

nerozhodne jinak.

 Jestliže kojíte,  neměla  byste  tento  lék  užívat, dokud  se  neporadíte  s lékařem  nebo 

lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup ovlivnil Vaši schopnost 

řídit  dopravní  prostředky  a  obsluhovat  stroje.  Pokud  se  však  necítíte  dobře,  neřiďte  dopravní 

prostředky ani neobsluhujte stroje.

! Důležité informace o dalších složkách tohoto přípravku

 Tento přípravek obsahuje 4,7 obj % etanolu (alkoholu), tj. až 400 mg v jedné dávce, 

což odpovídá přibližně 10 ml piva, 4 ml vína v dávce 10 ml. To může být škodlivé pro 

lidi  trpící  alkoholizmem.  Obsah  alkoholu je  zapotřebí  vzít  v úvahu  u  těhotných  a 

kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových  skupin,  ke  kterým  patří  např.  nemocní 

s jaterními nebo ledvinovými chorobami nebo epilepsií.

 Ponceau 4R (E124)- červené barvivo - může způsobovat alergické reakce.

 17,6 mg sodíku v 10 ml. To je zapotřebí vzít v úvahu u nemocných, kteří mají dietu 

       s omezením soli.

 Glukóza a fruktóza. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup užívá 

Vždy užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 

svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem.

 Tento lék je určen pouze k perorálnímu užívání.

 Nepřekračujte níže stanovené dávkování.

________________________________________________________________________

Věk                                                                                  Dávka

___________________________________________________________________________

Dospělí a dospívající od 12 let                                       Užívejte 10 ml (jednu odměrku)

                                                                                         4 x denně                                                                            

Starší populace                                                               Stejně jako dospělí

Děti do 12 let                                                                   Nepodávejte 

Nemocní s jaterními nebo ledvinovými chorobami     Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem    

___________________________________________________________________________

Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hodin.

 Jestliže se příznaky zhoršují nebo nezlepšují do 7 dní, poraďte se s lékařem.

! Jestliže jste užil více přípravku BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup, než jste 

měl

Jestliže  kdokoli  užije  příliš  vysokou  dávku,  navštivte lékaře  nebo Vaši nejbližší  lékařskou 

pohotovost a vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a balení léku.

Příznaky mohou zahrnovat:

 Žaludeční obtíže, nevolnost a ospalost.

! Jestliže jste zapomněl užít přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

Při  užívání  přípravku  byste  měl přesně  dodržovat  výše  uvedené  dávkování.  Jestliže 

zapomenete přípravek užít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou 

dávku a v případě potřeby užijte další dávku ve stanovenou dobu. 

Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hod.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  však 

nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zpozorujete některý z těchto nežádoucích účinků, UKONČETE užívání léku 

a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

 Alergické  reakce včetně  kožní  vyrážky (která může  být  závažná a  může  zahrnovat 

tvorbu puchýřů a odlupování pokožky) a svědění.

Mírné účinky, které se mohou vyskytnout:

 Nevolnost nebo zvracení.

 Žaludeční obtíže.

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci.

5 Jak přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup uchovávat 

 Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek uchovávejte v původním obalu (lahvičku v krabičce), aby byl přípravek chráněn 

před světlem. Nepoužívejte, pokud je poškozen uzávěr.

Tento přípravek  nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na  krabičce a lahvičce 

za  EXP  (zkratka  používaná  pro  dobu  použitelnosti).  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Používejte do 4 týdnů po prvním otevření.

 Nevyhazujte  žádné  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup?

Léčivou  látkou  je  guajfenesin. Jeden  mililitr  perorálního  roztoku  obsahuje  20  mg 

guajfenesinu. Deset mililitrů perorálního roztoku obsahuje 200 mg guajfenesinu.

Dalšími složkami jsou:  xantanová klovatina, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, amonium-

glycyrrhizát,  kyselina  citronová,  natrium-citrát,  glyceromakrogol-hydroxystearát 40, 

levomenthol,  malinová  příchuť F2126  (obsahuje  ethanol,  glukózu  a  fruktózu),  glycerol,

makrogol 1500, propylenglykol, ethanol, čištěná  voda, natrium-benzoát (E211), Ponceau 4R 

(E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu). (Další informace o složení naleznete v bodu 2).

Jak přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup vypadá

a co obsahuje toto balení

BENYLIN    vlhký  kašel  menthol  20mg/ml sirup  je  čirý  až  lehce  opalizující  roztok  červené 

barvy pouze k perorálnímu užití. 

Je  k  dostání  ve  150  ml  lahvičkách  z  jantarově  žluto-hnědého skla  opatřených plastovým 

bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.

Součástí balení může být plastová dávkovací odměrka s ryskou 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci: 

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire,

SL6 3UG, Velká Británie.

Výrobce:

Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francie.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:

Belgie/Luxembourgsko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop

Bulharsko/Estonsko: Sudafed Broncho Menthol

Kypr: Benylin Mucus Cough

Česká republika: Benylin vlhký kašel menthol 20 mg/ml sirup

Řecko: Hexacough

Irsko: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution

Itálie: Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”

Litva/Lotyško: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup

Polsko: Sudafed Muco na kaszel mokry

Portugalsko: Cêtusse Mucus Menthol

Rumunsko: Benylin Mentol 20mg/ml Solutie Orala

Slovenská republika: Benylin 20 mg/ml s mentolom

Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina

Španělsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta

Velká Británie: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Tato příbalová informace byla schválena 18.10.2012