BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL Perorální tekutina 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální tekutina
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 150ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL Perorální tekutina 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Guajfenesin
 • Přehled produktů:
 • BENYLIN VLHKÝ KAŠEL MENTHOL 20 MG/ML SIRUP

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 52/ 039/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls175030/2012

a příloha ksp.zn.sukls222163/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BENYLINvlhký kašel menthol20mg/ml sirup

guaifenesinum

Přečtěte si celou příbalovou informaci dříve, nežzačnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek

BENYLIN vlhkýkašelmenthol20mg/ml siruppoužívat pečlivě podle návodu, aby Vám

co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do7dnů, musíte se poradit slékařem.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekBENYLINvlhký kašel menthol20mg/ml sirupa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekBENYLIN vlhkýkašel

menthol20mg/mlsirupužívat

Jak se přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol20mg/mlsirupužívá

Možné nežádoucíúčinky

Jak přípravekBENYLIN vlhkýkašel menthol20mg/mlsirupuchovávat

Obsah balení a dalšíinformace

1.Co je přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

a kčemu se používá

PřípravekBENYLINvlhkýkašelmenthol20mg/mlsirupobsahujeguaifenesinum

(guajfenesin),kterýjeléčivoulátkoupatřícíklékůmzvanýmexpektorancia.

Podporuje zmírněníprůduškovéhokašle zředěním hlenuausnadněnímodkašlávání.

Tento přípravek je určendospělýma dospívajícímod 12 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost,

než začnete přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupužívat

Neužívejte přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup:

jestližejstealergický(přecitlivělý)naguajfenesinnebonakteroukolidalšísložku

přípravku(viz bod 6 a bod 2).

!ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuBENYLINvlhkýkašelmenthol20mg/mlsirupje

zapotřebí

Poraďte se sVaším lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto přípravku pokud:

mátekašeldélenež7dní,neboseVámkašelvrátil,nebojedoprovázenhorečkou,

vyrážkounebotrvaloubolestí hlavy.

mátetrvalý kašel, kterýmůže být způsobemastmatem.

máte kašel, kterýprovázíznačnézahlenění.

trpíte závažnýmijaternímineboledvinovýmiporuchami.

požívátealkohol.

!Ovlivněnílaboratorníchvyšetření

Pokudpodstupujetevyšetřenímoči,jedůležitésdělitlékařinebozdravotnísestře,žeužíváte

nebo jste vposlední době užíval tento lék, protože může ovlivnit některé výsledky.

!Další léčivé přípravky a přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

Informujtevždysvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužívalvnedávné

době, včetně lékůdostupných bez lékařského předpisu.

Nedoporučuje se, abyste tento lék užívalsoučasně sléky protikašli,

(antitusika nebo lékyzmírňujícíkašel), protože mohouzabraňovat jehoúčinku.

! Přípravek BENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupsjídlemapitím

Tento přípravek můžete užívat sjídlemnebo pitím nebomezijídly.

!Těhotenství a kojení

Jestližejste,nebosedomníváte,žebystemohlabýttěhotná,sděltetosvémulékaři

nebolékárníkovi.Tentolékbystenemělaužívatběhemtěhotenství,pokudlékař

nerozhodne jinak.

Jestližekojíte,nemělabystetentolékužívat,dokudseneporadíteslékařemnebo

lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupovlivnil Vaši schopnost

říditdopravníprostředkyaobsluhovatstroje.Pokudsevšaknecítítedobře,neřiďtedopravní

prostředky anineobsluhujte stroje.

! Důležité informace o dalších složkách tohoto přípravku

Tentopřípravekobsahuje4,7obj%etanolu(alkoholu),tj.až400mgvjednédávce,

což odpovídápřibližně10 ml piva, 4 ml vína vdávce 10 ml. To může být škodlivé pro

liditrpícíalkoholizmem.Obsahalkoholujezapotřebívzítvúvahuutěhotnýcha

kojícíchžen,dětíavysocerizikovýchskupin,kekterýmpatřínapř.nemocní

sjaterními nebo ledvinovými chorobami nebo epilepsií.

Ponceau4R (E124)-červené barvivo-může způsobovat alergické reakce.

17,6mgsodíkuv10ml. To jezapotřebívzít vúvahu unemocných, kteřímají dietu

s omezením soli.

Glukózaafruktóza.JestližeVám Vášlékař řekl, že nesnášíteněkteré cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivýpřípravek užívat.

3. Jak se přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněvsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynů

svéholékařenebolékárníka.Pokudsinejstejistý,poraďtesesesvýmlékařemnebo

lékárníkem.

Tento lék je určen pouze kperorálnímu užívání.

Nepřekračujte níže stanovené dávkování.

________________________________________________________________________

Věk Dávka

___________________________________________________________________________

Dospělí a dospívajícíod12 let Užívejte10 ml (jednu odměrku)

4 x denně

Starší populace Stejně jako dospělí

Děti do 12 let Nepodávejte

Nemocní sjaternímineboledvinovými chorobami Poraďte se slékařem nebo lékárníkem

___________________________________________________________________________

Neužívejtevíce než 4 dávky(40 ml)za 24 hodin.

Jestližesepříznakyzhoršují nebo nezlepšují do 7 dní,poraďte se slékařem.

! Jestliže jste užil více přípravkuBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup, než jste

měl

Jestližekdokoliužijepřílišvysokoudávku,navštivtelékařeneboVašinejbližšílékařskou

pohotovost a vezměte ssebou tuto příbalovou informaciabalení léku.

Příznakymohou zahrnovat:

Žaludeční obtíže, nevolnost a ospalost.

!Jestližejste zapomněl užít přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup

Přiužívánípřípravkubystemělpřesnědodržovatvýšeuvedenédávkování.Jestliže

zapomenete přípravek užít,nezdvojnásobujtenásledující dávku, abystenahradilvynechanou

dávku a vpřípadě potřebyužijtedalšídávku ve stanovenou dobu.

Neužívejtevíce než 4 dávky(40 ml) za 24 hod.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésevšak

nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zpozorujete některý ztěchto nežádoucích účinků, UKONČETE užívání léku

a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergickéreakcevčetněkožnívyrážky(kterámůžebýtzávažnáamůžezahrnovat

tvorbupuchýřů a odlupovánípokožky) asvědění.

Mírné účinky, které se mohou vyskytnout:

Nevolnost nebo zvracení.

Žaludečníobtíže.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedeny vtéto příbalové informaci.

5 Jak přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupuchovávat

Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek uchovávejte v původním obalu (lahvičku vkrabičce), aby byl přípravek chráněn

před světlem.Nepoužívejte, pokud je poškozen uzávěr.

Tentopřípraveknepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcealahvičce

zaEXP(zkratkapoužívanáprodobupoužitelnosti).Dobapoužitelnostisevztahuje

kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Používejte do 4 týdnůpo prvním otevření.

Nevyhazujtežádnépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jaknaložitspřípravky, které jižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhají

chránit životníprostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahujepřípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirup?

Léčivoulátkoujeguajfenesin.Jedenmililitrperorálníhoroztokuobsahuje20mg

guajfenesinu. Deset mililitrů perorálního roztoku obsahuje 200 mgguajfenesinu.

Dalšímisložkamijsou:xantanováklovatina, chloridsodný,sodnásůlsacharinu,amonium-

glycyrrhizát,kyselinacitronová,natrium-citrát,glyceromakrogol-hydroxystearát 40,

levomenthol,malinovápříchuťF2126(obsahujeethanol,glukózuafruktózu),glycerol,

makrogol1500,propylenglykol,ethanol,čištěnávoda,natrium-benzoát(E211),Ponceau4R

(E124), karamel (E150)(obsahuje glukózu).(Další informace o složení naleznete v bodu 2).

Jak přípravekBENYLIN vlhký kašel menthol 20mg/ml sirupvypadá

a co obsahuje toto balení

BENYLINvlhkýkašelmenthol20mg/mlsirupječirýažlehceopalizujícíroztokčervené

barvypouzekperorálnímu užití.

Jekdostáníve150mllahvičkáchzjantarověžluto-hnědéhosklaopatřenýchplastovým

bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.

Součástíbalenímůže být plastová dávkovací odměrka sryskou 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

McNeil ProductsLimited, c/o Johnson & Johnson Limited,Maidenhead, Berkshire,

SL6 3UG,Velká Británie.

Výrobce:

Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francie.

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských státech EU pod těmito názvy:

Belgie/Luxembourgsko:Bronchosedal Mucus Menthol20 mg/ml siroop

Bulharsko/Estonsko:Sudafed Broncho Menthol

Kypr:Benylin Mucus Cough

Česká republika:Benylinvlhký kašel menthol20 mg/ml sirup

Řecko:Hexacough

Irsko:BenylinPhlegmCough Menthol100mg/5ml Oral Solution

Itálie:Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”

Litva/Lotyško:Actifed Menthol20mg/mlSyrup

Polsko:SudafedMuco na kaszel mokry

Portugalsko:CêtusseMucus Menthol

Rumunsko:Benylin Mentol20mg/mlSolutie Orala

Slovenská republika:Benylin20 mg/mls mentolom

Slovinsko:Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina

Španělsko:Iniston Expectorante 20mg/ml Solución OralSabor Menta

Velká Británie:Benylin Mucus Cough Mentholflavour 100mg/5ml oral solution

Tato příbalová informacebylaschválena18.10.2012