Advertisement

BENDAMUSTINE MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BENDAMUSTINE MYLAN Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 2,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X25MG Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BENDAMUSTINE MYLAN Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BENDAMUSTIN
 • Přehled produktů:
 • BENDAMUSTINE MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 309/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls298369/2016

P

říba

lov

á

informace: informace pro

uživatele

Bendamustine Mylan 2,5 mg/ml

práše

k pro koncent

rát pr

o

infuzní roztok

bendamustini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové

informaci:

1. Co je přípravek Bendamustine Mylan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bendamustine Mylan používat

3. Jak se přípravek Bendamustine Mylan používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak se přípravek Bendamustine Mylan uchovává

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Bendamustine Mylan a k čemu se používá

Přípravek Bendamustine Mylan je léčivý přípravek, který se používá k léčbě určitých typů nádorových

onemocnění (cytotoxický lék).

Přípravek Bendamustine Mylan se používá samostatně (v monoterapii) nebo v kombinaci s jinými léky

k léčbě následujících typů nádorových onemocnění:

chronické lymfocytární leukémie (typ nádorového onemocnění bílých krvinek) v případech, kdy

pro Vás není vhodná kombinovaná chemoterapie obsahující fludarabin,

non-Hodgkinových lymfomů (nádorové onemocnění, které začíná v určitém typu bílých krvinek,

které normálně bojují s infekcemi), které nereagovaly na předchozí léčbu rituximabem, nebo na ni

reagovaly jen krátkodobě,

mnohočetného myelomu (nádorového onemocnění buněk krevní plazmy, typu bílých krvinek, které

jsou přítomné v kostní dřeni) v případech, kdy pro Vás nejsou vhodné vysoké dávky chemoterapie s

autologní transplantací (vlastních) kmenových buněk ani léčba obsahující thalidomid nebo bortezomib.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Bendamustine Mylan

používat

Nepoužívej

te

příprav

ek Bendamustine Mylan

jestliže jste alergický(á) na bendamustin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže kojíte;

jestliže máte těžkou poruchou funkce jater (poškození funkčních buněk jater);

jestliže máte nažloutlou kůži nebo oční bělmo v důsledku problémů s játry nebo krví (žloutenku);

jestliže máte těžkou poruchu funkce kostní dřeně (útlum kostní dřeně) a závažné změny počtu bílých

krvinek a krevních destiček v krvi (pokles počtu bílých krvinek na < 3000/µl a/nebo pokles počtu

krevních destiček na < 75000/µl);

jestliže jste podstoupil(a) velký chirurgický zákrok méně než 30 dnů před zahájením léčby;

jestliže máte infekci, zvláště je-li tato doprovázena snížením počtu bílých krvinek (leukocytopenií);

v kombinaci s vakcínami proti žluté zimnici.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bendamustine Mylan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

v případě snížené schopnosti kostní dřeně obnovovat krevní buňky. Počet bílých krvinek a krevních

destiček v krvi Vám bude zkontrolován před zahájením léčby přípravkem Bendamustine Mylan, před

každým dalším léčebným cyklem a v intervalech mezi jednotlivými léčebnými cykly.

v případě infekcí. Jestliže se u Vás objeví známky infekce, včetně horečky nebo plicních příznaků, je

nutné kontaktovat svého lékaře.

v případě stávajícího srdečního onemocnění (např. srdeční příhoda (infarkt), bolest na hrudi, výrazně

nepravidelný srdeční rytmus).

v případě, že jste chronický nosič viru hepatitidy B, protože během léčby přípravkem Bendamustine

Mylan může dojít k opětovnému vzplanutí nemoci.

Před použitím přípravku Bendamustine Mylan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

v případě pocitu na zvracení a zvracení. Lékař Vám může dát lék ke zmírnění pocitu na zvracení

(antiemetikum).

v případě, že zaznamenáte bolest v bedrech, krev v moči nebo snížené množství moči. Pokud je Vaše

onemocnění velmi závažné, je možné, že Vaše tělo nebude schopné vylučovat všechny odpadní látky

z odumírajících nádorových buněk. Tento jev se nazývá syndrom nádorového rozpadu a může vést k

selhání ledvin a srdečním potížím do 48 hodin od podání první dávky přípravku Bendamustine Mylan.

Lékař se postará, že budete mít dostatek tekutin a může Vám podat další léky, aby se této komplikaci

předešlo.

v případě kožních reakcí v průběhu léčby přípravkem Bendamustine Mylan. Závažnost těchto reakcí

se může zvyšovat.

v případě bolestivé červené nebo nafialovělé vyrážky, která se šíří, a puchýřů a/nebo jiných postižení,

které se začínají objevovat na sliznicích (např. v ústech a na rtech), zejména pokud jste předtím měl(a)

citlivost na světlo, infekci dýchací soustavy (např. zánět průdušek) a/nebo horečku.

v případě těžké alergické reakce nebo reakce z přecitlivělosti. Je nutno, abyste po prvním cyklu léčby

věnoval(a) pozornost infuzním reakcím.

Mužům podstupujícím léčbu přípravkem Bendamustine Mylan se doporučuje, aby během léčby a až po

dobu 6 měsíců po ní nepočali dítě. Z důvodu možnosti trvalé neplodnosti byste se měl před zahájením

léčby poradit o možnosti uchování spermatu.

Neúmyslná injekce do tkáně mimo krevní cévy (extravazální injekce) musí být okamžitě zastavena. Po

krátké aspiraci (zpětné nasání) je nutno jehlu vyjmout. Poté je třeba postiženou oblast tkáně chladit. Paži

je třeba zvednout. Další léčba, jako např. podání kortikosteroidů, nemá jasný přínos (viz bod 4).

Děti a dospívající

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku Bendamustine Mylan dětem a dospívajícím.

Dal

ší léčivé přípravky

a příprav

ek Bendamustine Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat.

Jestliže je přípravek Bendamustine Mylan používán v kombinaci s léky, které tlumí krvetvorbu v kostní

dřeni, účinek na kostní dřeň může být zesílen.

Jestliže je přípravek Bendamustine Mylan používán v kombinaci s léky, které mění imunitní odpověď,

může být tento účinek zesílen.

Cytostatické léky mohou snížit účinnost očkování živými viry. Cytostatické léky mohou také zvýšit riziko

infekce po očkování živými vakcínami (např. očkování proti virům).

Těho

tenstv

í

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Přípravek Bendamustine Mylan může způsobit genetické poškození a ve studiích na zvířatech vedl

k malformacím (vrozeným vývojovým vadám). Během těhotenství byste přípravek Bendamustine Mylan

neměla používat, pokud to Váš lékař jasně nestanovil. V případě léčby byste měla s lékařem konzultovat

riziko možných nežádoucích účinků léčby na nenarozené dítě; také se doporučuje genetické poradenství.

Jste-li žena v plodném věku, musíte před zahájením léčby přípravkem Bendamustine Mylan i během ní

používat účinnou metodu antikoncepce. Jestliže během léčby přípravkem Bendamustine Mylan otěhotníte,

musíte o tom ihned informovat svého lékaře a měla byste využít genetické poradenství.

Kojení

Přípravek Bendamustine Mylan nesmí být podáván během kojení. Je-li léčba přípravkem Bendamustine

Mylan v období kojení nezbytná, je třeba kojení přerušit.

Plodnost

Jste-li muž, měl byste se vyhnout početí dítěte během léčby přípravkem Bendamustine Mylan a až po

dobu 6 měsíců po jejím ukončení. Existuje riziko, že léčba přípravkem Bendamustine Mylan povede k

neplodnosti, a možná se budete chtít poradit o možnosti uchování spermatu před zahájením léčby.

Řízení

dopravníc

h

prostředků

a obsluha

strojů

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte

dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako např.

závrať nebo nedostatek koordinace.

3.

Jak se přípravek

Bendamustine Mylan používá

Přípravek Bendamustine Mylan se podává v různých dávkách do žíly po dobu 30-60 minut, a to buď

samostatně (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky.

Léčba se nesmí zahájit, jestliže u Vás došlo k poklesu počtu bílých krvinek (leukocytů) na méně než 3 000

buněk/µl a/nebo poklesu počtu krevních destiček na méně než 75 000 buněk/µl.

Váš lékař bude tyto hodnoty stanovovat v pravidelných intervalech.

Chronick

á

lymfocyt

ární

leukémie

Bendamustine Mylan 100 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na

základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti).

Cyklus se opakuje po 4 týdnech.

v den 1+2

Non-

Hodgkinů

v lymfom

Bendamustine Mylan 120 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na

základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti).

v den 1+2

Cyklus se opakuje po 3 týdnech.

Mnohoče

tn

ý

myelom

Bendamustine Mylan 120 - 150 mg na metr čtvereční tělesného povrchu

(na základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti).

v den 1+2

Prednison 60 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na základě

Vaší výšky a tělesné hmotnosti) nitrožilně nebo perorálně (ústy).

v den 1 - 4

Cyklus se opakuje po 4 týdnech.

Léčba musí být přerušena, poklesne-li počet bílých krvinek (leukocytů) na < 3 000/µl a/nebo počet

krevních destiček na < 75 000/ µl. V léčbě lze pokračovat poté, co se počet bílých krvinek zvýší na >

4 000/ µl a počet krevních destiček na > 100 000/ µl.

Porucha funkce jater nebo ledvin

V závislosti na stupni poruchy funkce jater je nutné upravit dávku (o 30 % v případě středně těžké

poruchy funkce jater). Přípravek Bendamustine Mylan se nesmí používat, pokud máte těžkou poruchu

funkce jater. V případě poruchy funkce ledvin není úprava dávky nutná. Váš ošetřující lékař rozhodne,

zda je nutno dávku upravit.

Jak se přípravek podává

Léčbu přípravkem Bendamustine Mylan mají provádět pouze lékaři se zkušenostmi s protinádorovou

léčbou. Lékař Vám podá přesnou dávku přípravku Bendamustine Mylan a provede nezbytná opatření.

Po přípravě infuzního roztoku Vám jej Váš ošetřující lékař podá tak, jak bylo předepsáno. Roztok se

podává do žíly jako krátkodobá infuze trvající 30 – 60 minut.

Délka používání

Obecné pravidlo ohledně délky trvání léčby přípravkem Bendamustine Mylan není stanoveno. Délka

léčby závisí na onemocnění a na odpovědi na léčbu.

Máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se léčby přípravkem Bendamustine Mylan, prosím, obraťte

se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jestliž

e jste zapomn

ě

l(a) po

uží

t

příprav

ek Bendamustine Mylan

Jestliže se zapomnělo na podání dávky přípravku Bendamustine Mylan, lékař bude obvykle pokračovat

dle původního časového rozvrhu dávkování.

Jestliž

e jste

přes

tal(a) po

užíva

t

příprav

ek Bendamustine Mylan

O přerušení léčby nebo její změně na jiný přípravek rozhodne lékař, který Váš ošetřuje.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácně byly pozorovány změny tkání (odumření) po náhodné injekci do tkáně mimo krevní

cévy (extravaskulární podání). Pocit pálení v místě zavedení infuzní jehly může být známkou podání

mimo krevní cévu. Podání tímto způsobem může mít za následek bolest a špatně se hojící kožní

defekty.

Nežádoucím účinkem omezujícím dávku přípravku Bendamustine Mylan je porucha funkce kostní

dřeně, která se obvykle po léčbě navrátí k normálu. Útlum funkce kostní dřeně zvyšuje riziko infekce.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

:

nízký počet bílých krvinek (leukocytopenie)

snížení hodnot červeného krevního barviva (hemoglobinu)

nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)

infekce

bolest hlavy

nevolnost (pocit na zvracení)

zvracení

zánět sliznice

zvýšená hladina kreatininu v krvi

zvýšená hladina močoviny v krvi

horečka

únava.

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

):

krvácení (hemoragie)

narušení metabolismu způsobené odumírajícími nádorovými buňkami, které uvolňují svůj obsah

do krevního oběhu (syndrom nádorového rozpadu)

snížení počtu červených krvinek, což může vést k blednutí kůže a způsobit slabost nebo dušnost

(anémie)

nízký počet neutrofilů (neutropenie)

reakce z přecitlivělosti, jako je alergický zánět kůže (dermatitida), kopřivka

zvýšení hladiny jaterních enzymů AST/ALT

zvýšení hladiny enzymu alkalické fosfatázy

zvýšení hladiny žlučového barviva

nízké hladiny draslíku v krvi

narušená funkce srdce jako je pocit bušení srdce (palpitace) nebo bolest na hrudi (angina pectoris)

narušený srdeční rytmus (arytmie)

nízký nebo vysoký krevní tlak (hypotenze nebo hypertenze)

narušená funkce plic

průjem

zácpa

zánět v ústech (stomatitida)

ztráta chuti k jídlu

vypadávání vlasů

kožní změny

vynechání menstruace (amenorea)

bolest

nespavost

závrať

zimnice

dehydratace (nedostatek vody v organismu).

Méně

časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

:

zánět plic způsobený houbou Pneumocystis jirovecii; příznaky jsou horečka, suchý kašel, dušnost

a únava

neúčinná tvorba všech krevních buněk (myelodysplatický syndrom)

akutní leukémie

nahromadění tekutiny v obalu srdce (únik tekutiny do prostoru okolo srdce)

Vzácné nežádoucí účinky (mo

hou postihnout

až 1 z 1000 pacientů

):

infekce krve (sepse)

snížení funkce kostní dřeně, která může způsobit, že se necítíte dobře, případně se může projevit v

krevních testech

těžká alergická reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce)

příznaky podobné anafylaktickým reakcím (anafylaktoidní reakce)

ospalost

ztráta hlasu (afonie)

akutní oběhové selhání

zarudnutí kůže (erytém)

zánět kůže (dermatitida)

svědění (pruritus)

kožní vyrážka (makulární exantém)

nadměrné pocení (hyperhidróza).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (

mohou postihnout a

ž 1 pacienta z 10000):

primární atypický zánět plic (pneumonie)

rozpad červených krvinek

prudké snížení krevního tlaku, někdy doprovázené kožními reakcemi nebo vyrážkou

(anafylaktický šok)

narušené vnímání chuti

porucha citlivosti (parestézie)

malátnost a bolest v končetinách (periferní neuropatie)

onemocnění nervové soustavy (anticholinergní syndrom)

neurologické poruchy

ztráta koordinace (ataxie)

zánět mozku (encefalitida)

zrychlený srdeční tep (tachykardie)

srdeční příhoda, bolest na hrudi (infarkt myokardu)

srdeční selhání

zánět žil (flebitida)

tvorba tkáně v plicích (plicní fibróza)

krvácivý zánět jícnu (hemoragická ezofagitida)

krvácení v žaludku nebo ve střevech

neplodnost

multiorgánové selhání (selhání několika orgánů).

Nen

í

znám

o (

četnost

nelze z

dostupných údajů

určit)

:

selhání jater

selhání ledvin

nepravidelný a často rychlý puls (fibrilace síní)

červená nebo nafialovělá vyrážka, která se šíří, a puchýře a/nebo jiné léze, které se začínají

objevovat na sliznicích (např. v ústech a na rtech), zejména pokud jste předtím byl(a) citlivý(á) na

světlo, měl(a) infekci dýchací soustavy (např. zánět průdušek) a/nebo horečku.

Riziko myelodysplastického syndromu a akutních myeloidních leukémií (druhotný nádor) je u pacientů

léčených alkylačními látkami (skupina léků, mezi které patří i přípravek Bendamustine Mylan) vyšší a

přetrvává několik let po ukončení léčby.

Byl hlášen malý počet případů těžkých kožních reakcí (Stevens-Johnsonova syndromu a toxické

epidermální nekrolýzy). Vztah k bendamustin-hydrochloridu není jasný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak přípravek

Bendamustine Mylan

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování.

Poznámk

a o dob

ě

použi

telnosti

přípravk

u po

otevření

nebo po

přípravě

roztoku

Infuzní roztoky připravené v souladu s pokyny uvedenými na konci této příbalové informace jsou

stabilní v polyethylenových vacích při teplotě do 25 °C/relativní vlhkosti 60 % po dobu 3,5 hodin a při

uchovávání v

chladničce po

dobu

36 hodin.

Přípravek

Bendamustine Mylan

neobsahuje

žádné

konzervační látky. Z tohoto důvodu nesmí být roztok používán po uplynutí výše uvedených dob.

Za dodržování aseptických podmínek je zodpovědný uživatel.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud vykazuje jakékoli známky zhoršení kvality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

příprav

ek Bendamustine Mylan obsahuje

Léčivou látkou je bendamustini hydrochloridum.

1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 25 mg (jako bendamustini hydrochloridi

monohydricum).

1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 100 mg (jako bendamustini hydrochloridi

monohydricum).

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg (jako bendamustini

hydrochloridi monohydricum).

Pomocnou látkou je mannitol.

Jak

příprav

ek Bendamustine Mylan vypad

á

a co obsahuje toto

balení

Hnědá skleněná injekční lahvička s pryžovou zátkou a hliníkovým odtrhovacím uzávěrem.

Prášek se jeví jako bílý až téměř bílý.

Přípravek Bendamustine Mylan je dostupný v baleních obsahujících 1, 5, 10 nebo 20 injekčních lahviček

o obsahu 25 mg bendamustin-hydrochloridu a 1, 5, 10 nebo 20 injekčních lahviček o obsahu 100 mg

bendamustin-hydrochloridu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držite

l rozhodnu

o registraci

a výrobce

Držite

l rozhodnu

o registraci

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francie

Výrobce

Agila Specialties Polska Sp. z o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Warsaw

Polsko

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francie

Wessling Hungary Kft.

Fóti út 56

1047 Budapest

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Bendamustin Mylan 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Bulharsko

Bendamustine Mylan 2,5 mg/ml, powder for concentrate for solution for infusion

Česká republika Bendamustine Mylan 2,5 mg/ml

Dánsko

Bendamyl

Německo

Bendamustin Mylan 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Finsko

Bendamyl 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Francie

Bendamustine Mylan 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Itálie

Bendamustina Mylan

Nizozemsko

Bendamustine HCl Mylan 2,5 mg/ml, poeder voor concentraat voor oplossing voor

infusie

Norsko

Bendamyl 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Rumunsko

Bendamustină Mylan 2,5 mg/ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Švédsko

Bendamyl 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovensko

Bendamustine Mylan 2,5 mg/ml

Slovinsko

Bendamustin Mylan 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Španělsko

Bendamustina Mylan 2,5mg/ml polvo para concentrado para solución para pefusión

Velká Británie

Bendamustine

hydrochloride

2.5 mg/ml

powder

concentrate

solution

infusion

Tato příbalová informace byla napo

sledy

revidována

: 24. 2. 2017

Následující

informace je ur

čen

a pouze pro zdravotnick

é

pracovníky:

Stejně jako u všech podobných cytotoxických látek platí přísnější bezpečnostní opatření týkající se

zdravotnického personálu a lékařů, vzhledem k potenciálně genotoxickému a kancerogennímu účinku

přípravku. Při zacházení s přípravkem Bendamustine Mylan zamezte inhalaci (nadýchání) a kontaktu s

kůží a sliznicemi (používejte rukavice, ochranný oděv a případně i obličejovou masku!). Dojde-li ke

kontaminaci jakýchkoli částí těla, pečlivě je očistěte mýdlem a vodou a oči vypláchněte 0,9%

(izotonickým) fyziologickým roztokem. Pokud je to možné, doporučuje se pracovat ve speciálním

bezpečnostním boxu (s laminárním prouděním) s absorpční vrstvou, která je nepropustná pro tekutiny.

Kontaminované

předměty

jsou

považovány

cytostatický

odpad.

Prosím,

řiďte

národními

doporučeními ohledně likvidace cytostatického materiálu! Injekční lahvičky jsou pouze pro jednorázové

použití. Těhotné ženy s cytostatiky nesmí pracovat.

Koncentrát a infuzní roztok musí být připraven následujícím způsobem:

1. Příprava koncentrátu

Obsah injekční lahvičky přípravku Bendamustine Mylan s 25 mg bendamustin-hydrochloridu se

nejdříve rozpustí třepáním v 10 ml vody na injekci.

Obsah injekční lahvičky přípravku Bendamustine Mylan se 100 mg bendamustin-hydrochloridu se

nejdříve rozpustí třepáním ve 40 ml vody na injekci.

2. Příprava infuzního roztoku

Jakmile se roztok stane čirým (obvykle po 5 – 10 minutách), je nutno celkovou doporučenou dávku

přípravku

Bendamustine

Mylan

ihned

naředit

0,9%

(izotonickým)

fyziologickým

roztokem

konečného objemu přibližně 500 ml. Bendamustine Mylan nesmí být ředěn žádným jiným infuzním

nebo injekčním roztokem. Bendamustine Mylan nesmí být v infuzi smíchán s jinými přípravky.

Advertisement