Advertisement

BENAKOR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BENAKOR 2,5 mg
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BENAKOR 2,5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • ACE inhibitory, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9901624 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9901625 - 2 x 14 tableta - blistr - -; 9901626 - 7 x 14 tableta - blistr - -; 9901627 - 10 x 14 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/094/12-C
 • Datum autorizace:
 • 03-09-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Benakor F 2,5 mg, potahované tablety pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemí

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Benakor F 2,5 mg, potahované tablety pro kočky

(Benazeprili hydrochloridum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje

Léčivá látka:

2,3 mg Benazeprilum

(odpovídá 2,5 mg Benazeprili hydrochloridum)

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E-171)

0,53 mg

Bílé oválné dělitelné tablety s půlící rýhou na obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Benakor F 2,5 mg potahované tablety patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin

konvertujícího enzymu (ACE). Je předepisován veterinárním lékařem pro redukci proteinurie spojené

s chronickým onemocněním ledvin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku benazepril hydrochlorid nebo na některou ze

složek tablety.

Nepoužívat v případě hypotenze (nízký krevní tlak), hypovolemie (nízký objem krve) nebo akutního

selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívat u březích nebo laktujících fen nebo koček, protože bezpečnost benazepril hydrochloridu

nebyla u těchto druhů v průběhu březosti a laktace stanovována.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U koček s chronickým onemocněním ledvin může dojít k mírnému zvýšení hladin kreatininu v krvi,

což je ukazatel funkce ledvin. Je to patrně způsobeno účinkem léků na snížení krevního tlaku v

ledvinách a nemusí to proto být nutně důvodem k zastavení léčby, pokud se u zvířete neprojevují jiné

nežádoucí reakce.

Benazepril hydrochlorid může zvyšovat příjem stravy a hmotnost u koček.

Ve vzácných případech bylo u koček hlášeno zvracení, nechutenství, dehydratace, letargie a průjem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává perorálně jednou denně s potravou nebo bez ní. Délka léčby je neomezená.

U koček se přípravek podává perorálně v minimální dávce 0,5 mg (rozmezí 0,5 - 1,0) benazepril

hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost kočky (kg)

Benakor F 2,5 mg potahované tablety

2,5 – 5

1 tableta

>5 – 10

2 tablety

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původních blistrech.

Uchovávejte v suchu.

V případě uchovávání nepoužité poloviny tablety vraťte tuto do otevřené dutiny v blistru a blistr vložte

zpět do kartonové krabičky.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po EXP..

Rozpůlené tablety je nutno spotřebovat do dvou dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro kočky

Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla stanovována u koček s živou hmotností nižší než 2,5 kg.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař stav

hydratace vašeho zvířete a je možné, že doporučí provádění pravidelných krevních testů v průběhu

léčby pro sledování koncentrací kreatininu v plasmě a počtu erytrocytů v krvi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly zvláště dbát na to, aby se vyhnuly náhodnému perorálnímu užití, protože bylo

zjištěno, že inhibitory ACE mají vliv na nenarozené dítě v průběhu těhotenství u lidí.

Použití v době březosti, laktace

Nepoužívat během březosti a laktace. Bezpečnost přípravku nebyla stanovována u chovných zvířat,

březích a laktujících koček.

Interakce

Informujte veterinárního lékaře, pokud zvíře užívá či nedávno užívalo jakékoli jiné léky.

U lidí může vést kombinace inhibitorů ACE s NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) ke snížené

antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace přípravku (benazepril hydrochloridu

) a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, -

blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je

zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání NSAID a jiných léčiv s hypotenzním účinkem. Je možné,

že veterinární lékař doporučí podrobné sledování funkce ledvin a příznaků nízkého krevního tlaku

(letargie, slabost atd.) a v případě potřeby je bude léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid.

Je možné, že veterinární lékař doporučí sledování koncentrací draslíku v plazmě při užívání přípravku

v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie (vysoká koncentrace obsah

draslíku v krvi).

Předávkování

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi (nízký krevní tlak).

Léčba by měla spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1 blistr se 14 tabletami

2 blistry se 14 tabletami

7 blistrů se 14 tabletami

10 blistrů se 14 tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit

benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu

(ACE), a proto brání konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také redukuje

syntézu aldosteronu. Proto blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně

vazokonstrikce tepen i žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně

patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

Přípravek způsobuje dlouhotrvající inhibici activity ACE v plazmě u koček s vyšší než 95 % inhibicí

při maximálním účinku a významnou účinností (> 90 % u koček) přetrvávající 24 hodin po dávce.

U koček s experimentální renální nedostatečností benazepril hydrochlorid normalizoval zvýšený

glomerulární kapilární tlak a snížil systémový krevní tlak. Snížení glomerulární hypertenze může

zpomalit progresi onemocnění ledvin inhibicí dalšího poškození ledvin.

V klinické studii na kočkách s chronickým onemocněním ledvin benazepril hydrochlorid významně

redukoval ztráty bílkovin v moči. Tento účinek je patrně vyvolán sníženou glomerulární hypertenzí a

příznivými účinky na bazální glomerulární membránu. Benazepril hydrochlorid také zvýšil chuť k

jídlu u koček, zejména v pokročilejších případech.

Benazeprilát je u koček vylučován z 85 % žlučí a z 15 % močí, a proto není zapotřebí v případě

renální nedostatečnosti upravovat dávku benazepril hydrochloridu u koček.

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

7-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (Active substance: Benazepril hydrochloride, Spironolactone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 4090 of Mon, 12 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2524/R/09

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

28-4-2017

Benazepril

Benazepril

Benazepril is used to treat patients with high blood pressure. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

27-3-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement