Advertisement

AZEPO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AZEPO Prášek pro injekční/infuzní roztok 1G
 • Dávkování:
 • 1G
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční/infuzní roztok
 • Podání:
 • Intramuskulární/intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AZEPO Prášek pro injekční/infuzní roztok 1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CEFAZOLIN
 • Přehled produktů:
 • AZEPO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 371/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.: sukls246352/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AZEPO 1 g

Prášek pro injekční/infuzní roztok

Cefazolinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je AZEPO a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AZEPO používat

Jak se AZEPO používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AZEPO uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE AZEPO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AZEPO je prášek pro injekční nebo infuzní roztok. AZEPO se používá proti některým infekcím (je to

antibiotikum). Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny (specifická skupina antibiotik).

AZEPO je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na cefazolin:

infekce kůže a měkkých tkání

infekce kostí a kloubů

Přípravek AZEPO je také možné použít před operací jako ochranu před pooperační infekcí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AZEPO POUŽÍVAT

Nepoužívejte AZEPO

jestliže jste alergický(á) na cefazolin nebo jiná cefalosporinová antibiotika

jestliže jste v minulosti prodělal(a) okamžitou a/nebo závažnou reakci z přecitlivělosti při

použití penicilinu nebo jiného typu beta-laktamového antibiotika

Pro podání dětem mladším než jeden rok se cefazolin nesmí rozpouštět v roztoku lidokainu.

Upozornění a opatření

Před použitím AZEPO se poraďte se svým lékařem.

Pokud jste v minulosti byli přecitlivělí na penicilin nebo jiné léky, můžete být přecitlivělí i na

cefazolin. Pokud dojde k alergické reakci, musí být léčba zastavena, alergickou reakci je třeba léčit

a musí se sledovat funkce ledvin. V případě alergické reakce na AZEPO má být podávání přípravku

přerušeno. Váš lékař navrhne alternativní léčbu. Pokud používáte maximální dávku a jste vážně

nemocní nebo současně užíváte jiné léky, které jsou potenciálně škodlivé pro ledviny (aminoglykosidy

nebo silná diuretika), bude Váš lékař kontrolovat funkci ledvin a v případě potřeby upraví dávkování.

Pokud

používáte

AZEPO

dlouhou

dobu,

bude

Váš

lékař

kontrolovat,

Vás

nedochází

k přemnožení bakterií necitlivých na cefazolin.

Ve výjimečných případech se v průběhu léčby cefazolinem mohou objevit poruchy koagulace.

Rizikové faktory jsou faktory způsobující nedostatek

vitaminu K nebo faktory ovlivňující další

koagulační mechanismy. Srážení krve může být také narušeno v případě přidružených chorob (např.

hemofilie, vředy žaludku a dvanáctníku), které mohou vyvolat nebo zhoršit krvácení. V těchto

případech má být zkontrolována Vaše krevní srážlivost.

Máte-li vytrvalé a těžké průjmy v průběhu léčby, můžete trpět zánětem tenkého a tlustého střeva

s poškozením střevní sliznice (pseudomembranózní kolitida).

Poraďte se s lékařem, pokud se Vás týká nebo v minulosti týkalo kterékoli z výše uvedených varování.

Děti

Cefazolin se nedoporučuje pro použití u novorozenců a kojenců do 1 měsíce věku, protože bezpečnost

užívání nebyla pro tuto skupinu dosud stanovena.

Další léčivé přípravky a AZEPO

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, včetně léků, které lze zakoupit bez lékařského předpisu.

Kontraindikované kombinace: antibiotika

Pokud byste současně užívali antibiotika určité skupiny (bakteriostatické látky), jako jsou tetracykliny

a makrolidy, mohou tyto látky působit proti účinnosti AZEPO (snižovat jeho účinnost).

Nedoporučené kombinace: probenecid

Při současném podávání probenecid (lék na metabolické poruchy) snižuje vylučování cefazolinu

ledvinami.

Použití s opatrností: vitamin K

Užíváte-li vitamin K

, může být nutné zvýšení jeho dávky.

Antikoagulancia (látky k ředění krve) a heparin

Cefalosporiny

mohou

velmi

vzácně

vést

k poruchám

srážlivosti

krve.

Při

současném

užívání

perorálních

antikoagulancií

nebo

heparinu

vysokých

dávkách

třeba

sledovat

koagulační

parametry.

Nefrotoxické látky

Pravděpodobnost

nefrotoxických

jevů

vyšší

při

současném

podávání

nefrotoxických

látek

(aminoglykosidy,

polymyxiny)

nebo

určitých

diuretik

(furosemid).

V těchto

případech

třeba

sledovat renální funkce.

Perorální kontraceptiva

Cefazolin může negativně ovlivnit účinnost hormonální antikoncepce. Je proto vhodné používat další

nehormonální antikoncepci.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neexistují

dostatečné údaje o použití cefazolinu během těhotenství, aby bylo možné posoudit jeho možnou

škodlivost. Pokud jste těhotná, neužívejte AZEPO bez doporučení lékaře.

Kojení

Cefazolin přechází do mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích. V terapeutických dávkách

nelze žádné účinky na novorozence očekávat. AZEPO je možné používat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by cefazolin měl účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

AZEPO obsahuje sodík

Jedna injekční lahvička obsahuje 2,2 mmol (50 mg) sodíku. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů

s dietou se sníženým obsahem sodíku.

3.

JAK SE AZEPO POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Tento přípravek Vám vždy podá lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický personál.

Dávkování

Dospělí

U infekcí způsobených vysoce citlivými mikroorganismy je obvyklá dávka pro dospělé 1

2 g/den ve

dvou

nebo

třech

stejných

dávkách.

infekcí

způsobených

méně

citlivými

grampozitivními

a gramnegativními patogeny je obvyklá dávka 3

4 g/den ve třech nebo čtyřech stejných dávkách.

U velmi závažných infekcí se AZEPO podává v dávkách až 6 g/den. U dospělých s poruchou funkce

ledvin může být nutná nižší dávka. Velikost dávky lze určit na základě hladiny antibiotika v krvi nebo

na základě hodnot charakterizujících funkci ledvin.

Děti

infekcí

způsobených

mimořádně

citlivými

grampozitivními

mikroorganismy

účinná

dávka

50 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do dvou až čtyř dávek za den. U infekcí způsobených méně

citlivými grampozitivními mikroorganismy a gramnegativními patogeny se doporučuje maximálně

100 mg/kg tělesné hmotnosti ve třech nebo čtyřech stejných dávkách.

U dětí s poruchou funkce ledvin mohou být nutné nižší dávky, aby se zabránilo akumulaci. Velikost

dávky lze určit na základě hladiny v krvi. Pokud to není možné, dávka se odvodí z clearance

kreatininu (hodnota charakterizující funkci ledvin) podle následujících pokynů.

U dětí se středně závažným poškozením (clearance kreatininu 40

20 ml/min) by mělo postačit

25 % normální denní dávky rozděleně každých 12 hodin.

U dětí se závažným poškozením (clearance kreatininu 20

5 ml/min) by mělo postačit 10 %

normální denní dávky každých 24 hodin.

Všechny tyto pokyny platí po aplikaci počáteční nasycovací dávky.

Kojenci

Vzhledem k tomu, že bezpečnost použití u nedonošených dětí a dětí mladších než jeden měsíc nebyla

stanovena, použití AZEPO se u těchto pacientů nedoporučuje.

Starší pacienti

U starších pacientů s normální funkcí ledvin není potřebná úprava dávkování.

Doba léčby

Záleží

průběhu

onemocnění.

souladu

s obecnými

zásadami

léčby

antibiotiky

léčba

přípravkem AZEPO pokračovat alespoň 2 až 3 dny po vymizení horečky nebo dokud není prokázáno,

že byla odstraněna příčina onemocnění.

Způsob podání

AZEPO lze podávat injekčně do svalu (intramuskulárně) nebo infuzí do žíly (intravenózně). Před

podáním se AZEPO musí rozpustit. Pro rozpuštění lze použít tyto roztoky:

sterilní voda na injekci

0,9% roztok chloridu sodného na injekci

0,5% roztok lidokainu

Intramuskulární injekce

AZEPO má být aplikován do velkého svalu.

Intravenózní podání

AZEPO může být podán po dalším naředění přímou intravenózní injekcí, přidán do probíhající

intravenózní léčby nebo podán jako samostatná infuze.

Jestliže jste použil(a) více AZEPO, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste dostal(a) více AZEPO, než jste měl(a), zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

Při předávkování se mohou vyskytnout křeče, zvláště u pacientů s poškozením ledvin. V takovém

případě je nutné okamžitě ukončit podávání AZEPO a zavést vhodnou léčbu proti křečím. Je třeba

pozorně sledovat životní funkce.

Jestliže jste zapomněl(a) použít AZEPO

Pokud si myslíte, že Vám vynechali dávku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste přestal(a) používat AZEPO

Je důležité, aby se dodržel průběh léčby tak, jak Vám ji lékař předepsal. Můžete se začít cítit lépe, ale

je důležité nepřestat s používáním tohoto léku, dokud to nenařídí lékař. Jinak se Váš stav může znovu

zhoršit, neboť všechny bakterie nemusí být ještě zlikvidované.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Časté (postihují až 1 pacienta z 10)

bolest v místě vpichu intramuskulární injekce, někdy se zatvrdnutím

Méně časté (postihují až 1 pacienta ze 100)

vyrážka, zarudnutí kůže

orální kandidóza při dlouhodobém používání (kvasinková infekce sliznice dutiny ústní )

vyrážka se silným svěděním (kopřivka), otoky (angioneurotický edém), horečka

křeče u pacientů s poškozením ledvin, kteří byli léčeni chybně nastaveným režimem s příliš

vysokými dávkami

intersticiální pneumonie nebo pneumonie (zánět plic)

u nitrožilního podání se může objevit tromboflebitida (zánět žil), horečka

Vzácné (postihují až 1 pacienta z 1 000)

Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná alergická reakce s vysokou horečkou)

houbová infekce pohlavních orgánů a jejich okolí, zánět pochvy (vaginitida)

příliš mnoho krevních buněk (leukocytóza, granulocytóza, monocytóza, bazofilie, eozinofilie);

příliš málo krevních buněk bílé řady, což je spojeno se zvýšenou náchylností k infekcím

(lymfocytopenie, granulocytopenie, neutropenie, leukopenie); příliš málo krevních destiček,

což je spojeno s modřinami a sklonem ke krvácení (trombocytopenie). Tyto účinky jsou

vratný.

přechodný zánět jater (hepatitida), žloutenka

závratě, pocit nepohody (malátnost), únava. Tyto příznaky často vymizí během léčby nebo po

jejím ukončení.

bolest na hrudi, dýchací obtíže, kašel, rýma

průjem, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení (tyto příznaky často zmizí během léčby

nebo po jejím ukončení). V případě silného a přetrvávajícího průjmu v průběhu nebo po

ukončení léčby cefazolinem se poraďte s lékařem. Průjem může být příznakem závažného

onemocnění (pseudomembranózní kolitida), která vyžaduje okamžitou léčbu. Nepoužívejte

samoléčbu, která blokuje střevní peristaltiku.

dočasné

zvýšení

dusíku

močoviny

krvi

(BUN,

používá

k ověření

funkce

ledvin),

proteinurie (nález bílkoviny v moči), onemocnění ledvin (intersticiální nefritida, nefropatie,

nefrotoxicita),

většinou

pacientů,

kteří

jsou

léčeni

současně

dalšími

potenciálně

nefrotoxickými léky

zvýšení nebo snížení plazmatické koncentrace glukózy

Velmi vzácné (postihují až 1 pacienta z 10 000)

svědění v krajině konečníku a zevních pohlavních orgánů, otok obličeje, otok jazyka, otok

hrtanu se zúžením dýchacích cest, zvýšená srdeční frekvence, dušnost, pokles krevního tlaku,

anafylaktický šok

Ve vzácných případech byly u některých cefalosporinů hlášeny:

snížený

obsah

hemoglobinu

a/nebo

hematokrit,

anémie,

agranulocytóza

(pokles

počtu

granulocytů v periferní krvi a kostní dřeni), aplastická anémie, pancytopenie (úbytek všech

druhů krvinek v krvi), hemolytická anémie.

Tyto účinky byly hlášeny při léčbě některými cefalosporiny:

noční můry, závratě, hyperaktivita, nervozita nebo úzkost, nespavost, ospalost, slabost, návaly

horka, poruchy barevného vidění, zmatenost, epileptogenní aktivita (souvisí s epilepsií).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK AZEPO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Rekonstituovaný roztok

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla pro všechny způsoby podání prokázána po dobu

24 hodin při 2°C–8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky

uchovávání

přípravku

otevření

před

použitím

jsou

odpovědnosti

uživatele

a normálně

doba

neměla

být

delší

než

při

2°C–8°C,

pokud

ředění

neproběhlo

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek po

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené na

obalu

EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co AZEPO obsahuje

Léčivou látkou je cefazolinum.

1 injekční lahvička obsahuje cefazolinum 1 g (jako cefazolinum natricum pro iniectione).

Přípravek AZEPO neobsahuje pomocné látky.

Jak přípravek AZEPO vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička obsahuje bílý až téměř bílý velmi hygroskopický prášek.

Injekční lahvička z čirého skla (hydrolytická třída I, jmenovitý objem 10 ml) uzavřená pryžovou

zátkou a hliníkovou pertlí, krabička.

Velikost balení: 5, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Medochemie Ltd (Factory C - Cephalosporins), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios

Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol 4101, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

18.12.2013

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Příprava a podání roztoku se mají provést za aseptických podmínek. Před podáním je třeba roztok

zkontrolovat na nepřítomnost pevných částic a zbarvení.

Injekční lahvičky přípravku AZEPO jsou na jednorázové použití, zbytek roztoku se musí znehodnotit.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

Způsob podání

AZEPO lze podávat intramuskulárně nebo intravenózně.

Intramuskulární injekce

Nařeďte vodou na injekci, 0,9% roztokem chloridu sodného na injekci nebo 0,5% roztokem lidokainu

podle níže uvedené tabulky ředění. Důkladně protřepte do úplného rozpuštění.

Pro podání dětem mladším než jeden rok se cefazolin nesmí rozpouštět v roztoku lidokainu.

Přípravek AZEPO má být aplikován do velkého svalu.

Intravenózní podání

Přípravek AZEPO může být podán přímou intravenózní injekcí, intermitentní infuzí nebo kontinuální

infuzí. Celková denní dávka je stejná jako pro intramuskulární injekci.

Intermitentní a kontinuální infuze

Přípravek AZEPO může být podán v rámci probíhající intravenózní léčby, v primární nebo sekundární

intravenózní lahvi. Přípravek AZEPO se nejprve rozpustí ve 2,5 ml vody na injekci (postupem

uvedeným výše v bodu Intramuskulární injekce) a dále se naředí objemem 50

100 ml na 1 g

cefazolinu některým z následujících roztoků:

0,9% roztok chloridu sodného

0,9% roztok chloridu sodného a 5% roztok glukózy

roztok Ringer-laktátu

Přímá intravenózní injekce

Přípravek AZEPO se nejprve rozpustí ve 2,5 ml vody na injekci (postupem uvedeným výše v bodu

Intramuskulární injekce) a dále se naředí minimálně 10 ml vody na injekci. Aplikuje se pomalu během

tří až pěti minut. V žádném případě nezkracujte dobu podávání na méně než 3 minuty. Lze podat

přímo do žíly nebo do kanyl, kterými pacient dostává výše uvedené intravenózní roztoky.

Poznámka: Jednotlivé dávky větší než 1 g mají být podány během třiceti až šedesáti minut.

Cefazolin

Objem rozpouštědla

Přibližná výsledná

koncentrace

Přibližný využitelný

objem

2,5 ml

330 mg/ml

3,0 ml

17-3-2018

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is expanding the scope of their 3/9/2018 voluntary recall of certain kratom white vein powder and capsule products and red vein powder products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with Aromatics' products following the FDA initial investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2018

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling lot AFO l 17001-A, Expiry date Dec 2018, of Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 1.5 g (equivalent to 1 g ampicillin as the sodium salt plus 0.5 g Sulbactam as the sodium salt) in a Single-Dose vial, to the hospital level. The product has been found to contain glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2017

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Pantoprazole Sodium for Injection 40 mg per vial, to the hospital level. The product was found to contain glass particles in the vial. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one vial from one batch was found to contain a piece of glass.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

The FDA today approved Admelog (insulin lispro injection), a short-acting insulin indicated to improve control in blood sugar levels in adults and pediatric patients 3 years and older with type 1 diabetes mellitus and adults with type 2 diabetes mellitus. Admelog is the first short-acting insulin approved as a “follow-on” product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-8-2017

Compounded Curcumin Emulsion Product for Injection by ImprimisRx: FDA Investigation - Serious Adverse Events Associated with Use

Compounded Curcumin Emulsion Product for Injection by ImprimisRx: FDA Investigation - Serious Adverse Events Associated with Use

Drug products, including FDA-approved products, containing polyethylene glycol castor oil have been associated with severe and sometimes fatal hypersensitivity reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2017

Rugby Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall of Diocto Liquid and Diocto Syrup Manufactured By PharmaTech, LLC Due to Possible Product Contamination

Rugby Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall of Diocto Liquid and Diocto Syrup Manufactured By PharmaTech, LLC Due to Possible Product Contamination

Rugby® Laboratories of Livonia, MI is voluntarily recalling all lots within the expiry of Diocto Liquid and Diocto Syrup, (docusate sodium solutions) manufactured by PharmaTech, LLC of Davie, FL due to a risk of product contamination with Burkholderia cepacia. If a product contains B. cepacia, its use could result in infections in patients with compromised immune systems and in patients with chronic lung conditions such as cystic fibrosis. Some of these infections may be serious or even life-threatening ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-7-2017

 Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency have withdrawn a batch of Xeplion 150 mg from hospital pharmacies and 26 private pharmacies due to suspicion of falsification. On the basis of the available data, the Danish Medicines Agency assesses that the patient risk is low. Xeplion 150 mg is a medicine for injection used for the treatment of schizophrenia in adults. The medicinal product is available in hospitals or dispensed on prescription at a pharmacy, and usually the patient is inject...

Danish Medicines Agency

15-6-2017

Advanced Pharma, Inc. D/B/A Avella of Houston Issues Voluntary Nationwide Recall of All Unexpired Nitroglycerin Injection In 5% Dextrose USP Products Produced At Its Houston Location From March 3, 2017 Through May 31, 2017 Due To Sub-Potency

Advanced Pharma, Inc. D/B/A Avella of Houston Issues Voluntary Nationwide Recall of All Unexpired Nitroglycerin Injection In 5% Dextrose USP Products Produced At Its Houston Location From March 3, 2017 Through May 31, 2017 Due To Sub-Potency

Advanced Pharma, Inc. d/b/a Avella of Houston (“Advanced Pharma”) is voluntarily recalling all unexpired lots of Nitroglycerin products that were produced at Advanced Pharma’s Houston location between March 3, 2017 and May 31, 2017 to the hospital/user level. The recall is being issued based on laboratory test results indicating a lower than expected potency on certain lots of compounded NitroGlycerin Injection which would lead to a lower dose being administered.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2017

 More batches of EpiPen® are withdrawn

More batches of EpiPen® are withdrawn

MEDA has decided to withdraw four more batches of EpiPen®. The withdrawal concerns two batches of EpiPen® 300 micrograms/dose and two batches of EpiPen® Jr 150 micrograms/dose. The latter is used for acute hypersensitivity reactions in children. The reason for the withdrawal is that there is a risk that the auto-injector does not work. The product is an auto-injector (syringe) containing adrenaline designed for self-administration in acute serious hypersensitivity reactions (acute, severe a...

Danish Medicines Agency

3-10-2014

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

On 5 September 2014, the Danish Health and Medicines Authority submitted a draft list of the medicinal products comprised by the new safety measures rules (Directive 2001/83) for consultation. The consultation period expired on 17 September 2014, and on 3 October we were to inform the European Commission of the medicinal products we recommend including in the common EU lists. We have received 22 consultation responses. But on 24 September 2014 the European Commission amended the original guideline for...

Danish Medicines Agency

4-6-2009

Reimbursement status of medicinal products in ATC group A08, antiobesity preparations, excl. diet products: Consultation responses to the Reimbursement Committee's recommendation

Reimbursement status of medicinal products in ATC group A08, antiobesity preparations, excl. diet products: Consultation responses to the Reimbursement Committee's recommendation

The Reimbursement Committee's recommendation on the future reimbursement status of antiobesity preparations, excl. diet products (ATC group A08) has been open for consultation until 25 May 2009.

Danish Medicines Agency

30-4-2009

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC group A08 (antiobesity preparations, excl. diet products)

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC group A08 (antiobesity preparations, excl. diet products)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A08 (antiobesity preparations, excl. diet products).

Danish Medicines Agency

18-12-2006

Consultation on recommended changes of the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products

Consultation on recommended changes of the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products

At several meetings, the Reimbursement Committee has discussed the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products. In its recommendation of 7 September 2006 for the Danish Medicines Agency, the Committee suggests a change of reimbursement status for these medicinal products.

Danish Medicines Agency

18-12-2017

Scientific guideline: Draft ICH guideline Q12 on technical and regulatory considerations for pharmaceutical product lifecycle management - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft ICH guideline Q12 on technical and regulatory considerations for pharmaceutical product lifecycle management - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new guideline is proposed to provide guidance on a framework to facilitate the management of post-approval chemistry, manufacturing and controls (CMC) changes in a more predictable and efficient manner across the product lifecycle. This guideline aims to promote innovation and continual improvement, and strengthen quality assurance and reliable supply of product, including proactive planning of supply chain adjustments. The guideline strives to promote, for regulators (assessors and inspectors), an ...

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-12-2017

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on the summary of product characteristics for anthelmintics, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on the summary of product characteristics for anthelmintics, draft: consultation open

The current guideline on the Summary of Product Characteristics (SPC) for anthelmintics (EMEA/CVMP/EWP/170208/2005) recommends standard warnings aimed at delaying the development of anthelmintic resistance. The scope of the guideline is currently limited to products for sheep, goats, cattle and horses, and proposes standard text for sections 4.4 and 4.9 of the SPC. The scope of the guideline should be extended to host species other than ruminants and horses, e.g. to pigs and companion animals. In those a...

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-10-2017

Scientific guideline: Concept paper on the need for a paediatric addendum of the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolic disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need for a paediatric addendum of the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolic disease, draft: consultation open

A number of new European Medicines Agancy guidelines related to clinical investigation of medicinal products for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism (VTE) are already available [1,2,3], but recommendations are applicable only to adults. In contrast to adults, VTE in children is a rare event, but represents a significant management dilemma that requires therapeutic intervention. A paediatric addendum to the guidelines on clinical investigation of medicinal products for the treatment an...

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-10-2017

Scientific guideline: Concept paper on the development of a reflection paper on new analytical methods/technologies in the quality control of herbal medicinal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the development of a reflection paper on new analytical methods/technologies in the quality control of herbal medicinal products, draft: consultation open

Quality control is a prerequisite to assure safe and effective use of (traditional) herbal medicinal products, which are complex mixtures of numerous phytochemical constituents. For the majority of herbal substances, herbal preparations and (traditional) herbal medicinal products the active constituents are not known or are only partly understood.

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on clinical investigation of recombinant and 4 human plasma-derived factor VIII products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on clinical investigation of recombinant and 4 human plasma-derived factor VIII products, draft: consultation open

This guideline describes the information to be documented when an application for a marketing authorisation for recombinant or human plasma-derived factor VIII products is made for use in treatment and prevention of bleeding in patients with haemophilia A. The guidance covers clinical investigations to be conducted pre- and post-marketing authorisation. Guidance is also provided for authorised products where a significant change in the manufacturing process has been made.

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on core SmPC for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on core SmPC for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, draft: consultation open

This guideline describes the information to be included in the Summary of Product Characteristics (SmPC) for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, which are indicated for use in the treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency). In case of an indication claim in von Willebrand’s disease, see also core SmPC for von Willebrand factor products (CPMP/BPWG/278/02).

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

In order to allow time for regulators to elaborate guidance on the appropriate approach for a risk assessment for a veterinary medicinal product, the CVMP has adopted the following measured approach to the implementation of the monograph to existing veterinary products. The phased-in implementation of the risk assessment of elemental impurities in veterinary medicinal products is to be in accordance with the decision tree indicated in this document.

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2017

Scientific guideline: Draft guideline on non-clinical documentation in applications for marketing authorisation/registration of well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on non-clinical documentation in applications for marketing authorisation/registration of well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, draft: consultation open

This guideline is intended to give advice for preparing and assessing applications for marketing authorisation of well-established herbal medicinal products and for the registration of traditional herbal medicinal products. It should be read in conjunction with the general requirements set out by Directive 2001/83/EC1, in particular its Annex I, and general methodological requirements published by the 29 EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-6-2017

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle (Active substance: Methylprednisolone hydrogen succinate) - Community Referrals - Art 35 - Commission Decision (2017)4364 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/119

Europe -DG Health and Food Safety

4-5-2017

Scientific guideline: Concept paper on the revision of the guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in the paediatric population, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the revision of the guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in the paediatric population, draft: consultation open

The guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in the paediatric population was adopted by the European Medicines Agency (EMA) Committee for Human Medicinal Products (CHMP) in 2006 with the aim of aiding paediatric drug development. The Paediatric Regulation came into force in the EU in 2007. Since then the EMA Paediatric Committee (PDCO) has approved a large number of Paediatric Investigational Plans (PIPs) and an increasing number of applications for paediatric i...

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-3-2017

Scientific guideline: Concept paper on revision of the guideline on the pharmaceutical quality of inhalation and nasal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on revision of the guideline on the pharmaceutical quality of inhalation and nasal products, draft: consultation open

This concept paper concerns the guidance document on quality aspects of human medicinal products intended for delivery of drug substance into the lungs or to the nasal mucosa with the purpose of evoking local or systemic effect. These include pressurised metered dose inhalers, dry powder inhalers, products for nebulisation and non-pressurised metered dose inhalers as well as pressurised metered dose nasal sprays, nasal powders and nasal liquids.

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement