AZALIA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AZALIA Potahovaná tableta 75MCG
 • Dávkování:
 • 75MCG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AZALIA Potahovaná tableta 75MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL
 • Přehled produktů:
 • AZALIA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 570/07-C/PI/001/13
 • Datum autorizace:
 • 20-12-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.:sukls193666/2015

Příbalová informace: informace pro uživatelku

Azalia 75 mikrogramů potahované tablety

desogestrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Azalia 75 mikrogramů potahované tablety (dále jen Azalia) a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat

Jak se přípravek Azalia užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azalia uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Azalia a k čemu se používá

Přípravek se užívá k zabránění otěhotnění.

Jak Azalia působí

Azalia

obsahuje

malé

množství

jednoho

druhu

ženského

pohlavního

hormonu

progestogenu,

desogestrelu. Proto se přípravek Azalia řadí mezi čistě progestogenní tablety, neboli minipilulky. Na

rozdíl od kombinovaných antikoncepčních tablet tyto tablety neobsahují hormon estrogen, pouze

progestogen.

Většina

čistě

progestogenních

antikoncepčních

tablet,

neboli

minipilulek,

působí

především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je

hlavní účinek kombinovaných antikoncepčních tablet.

Přípravek Azalia se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů

dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má přípravek Azalia vysokou

antikoncepční účinnost.

rozdíl od

kombinované

antikoncepční tablety

mohou

přípravek Azalia užívat i

ženy,

které

nesnášejí estrogeny a kojící matky. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Azalia může docházet

k vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné

krvácení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat

Přípravek

Azalia

Vás

nechrání

před

infekcí

způsobenou

(AIDS)

nebo

jinými

pohlavně

přenosnými nemocemi.

Neužívejte přípravek Azalia

Přípravek Azalia neužívejte, týká-li se Vás některý z níže uvedených stavů. Pokud ano, upozorněte na

tuto skutečnost svého lékaře dříve, než začnete přípravek Azalia užívat. Váš lékař Vám může

doporučit používání některé nehormonální metody antikoncepce.

Pokud jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Pokud máte trombózu. Při trombóze vzniká v krevní cévě krevní sraženina, která může tuto cévu

zcela uzavřít

např. v dolní končetině (hluboká žilní trombóza); v plicích (plicní embolie); v srdci

(srdeční záchvat) nebo v mozku (mrtvice)

Pokud máte nebo jste měla závažné onemocnění jater a jaterní funkce (stanovené laboratorním

vyšetřením krve) se zatím nevrátily k normě.

Pokud máte rakovinový nádor rostoucí pod vlivem určitého typu hormonů (progestogenů), jako

jsou některé typy rakoviny prsu.

Pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Projeví-li se poprvé kterýkoli z těchto stavů během užívání přípravku Azalia, poraďte se neprodleně s

lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Azalia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užíváte-li přípravek Azalia a týká se Vás některý z níže uvedených stavů, je možné, že budete

potřebovat pečlivý lékařský dohled.

Váš lékař Vám vysvětlí, jak máte postupovat. Týká-li se Vás proto některý z těchto bodů, uvědomte o

tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Azalia užívat.

máte nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu;

máte zhoubný nádor jater;

máte nebo jste v minulosti měla žilní trombózu (krevní sraženinu);

máte diabetes mellitus (cukrovku);

máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Azalia“);

máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Azalia“);

máte vysoký krevní tlak;

máte nebo jste měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji);

pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Rakovina prsu

Pravidelně svá prsa kontrolujte, a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co nejdříve

svého lékaře.

U žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu

než u žen stejného věku, které kombinované antikoncepční tablety neužívají. Po ukončení užívání

kombinovaných antikoncepčních tablet se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání

kombinovaných antikoncepčních tablet je riziko stejné jako u žen, které kombinované antikoncepční

tablety nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s

přibývajícím věkem. Proto je u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety ve vyšším věku

nárůst

diagnostikovaných

případů

rakoviny

prsu

vyšší.

délce

užívání

kombinovaných

antikoncepčních tablet záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly

je užívat před dovršením 20 let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu

zvýšen o necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině.

Podobně u každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale

přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc

oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční

tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40 let věku, bývá výskyt

rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným případům.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen jako je

přípravek Azalia se zdá být stejné jako u žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, ale

důkaz je méně přesvědčivý.

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je

méně často v pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které antikoncepční tablety neužívají. Není

známo,

rozdíl

riziku

vzniku

rakoviny

prsu

způsoben

užíváním

kombinovaných

antikoncepčních tablet. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom

prsu je tak odhalen dříve.

Trombóza

Okamžitě

vyhledejte

svého

lékaře,

pokud

všimnete

možných

příznaků

trombózy

(viz

také

„Kontaktujte co nejdříve svého lékaře“).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v

hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého

vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. „plicní

embolii“, jejíž následky mohou být fatální (smrtelné). Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně.

Může k ní dojít bez ohledu na to, zda antikoncepční tablety užíváte, či nikoli. Může rovněž vzniknout

během těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety než u těch, které je neužívají.

Předpokládá se, že riziko při užívání antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen, jako je

přípravek Azalia, je nižší než u antikoncepčních tablet obsahujících i estrogeny (kombinované

antikoncepční tablety).

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost desogestrelu u dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Azalia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala, nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou správnou funkci antikoncepční tablety narušit. Týká se to léků:

k léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxcarbazepin, felbamát a

fenobarbital),

k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)

k léčbě infekce HIV (např. ritonavir, nelfinavir)

k léčbě plísňových infekcí (např. griseofulvin)

k léčbě žaludeční nevolnosti (aktivní uhlí)

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) -

cyklosporin.

Váš lékař Vám sdělí, zda máte používat ještě další dodatečné antikoncepční opatření a jak dlouho.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Azalia, pokud jste těhotná nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná.

Přípravek Azalia lze užívat v období kojení. Přípravek Azalia neovlivňuje tvorbu mléka nebo jeho

kvalitu. Nicméně malé množství léčivé látky přípravku Azalia přechází do mateřského mléka. Zdraví

dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly desogestrel, bylo sledováno až do jejich věku

2,5 roku. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl shledán.

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Azalia, obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Azalia nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Přípravek Azalia obsahuje laktosu

Pacientky s nesnášenlivostí laktosy by si měly být vědomy, že přípravek Azalia obsahuje 52,34 mg

laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

Pravidelné prohlídky

Při užívání přípravku Azalia Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha těchto

prohlídek bude do velké míry záviset na Vašem zdravotním stavu.

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře, jestliže:

máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost,

neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může to znamenat trombózu);

se u Vás dostaví náhlá silná bolest žaludku nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);

jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);

se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (může se jednat

o mimoděložní těhotenství, těhotenství mimo dutinu děložní);

má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem

nejméně 4 týdny předem);

máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;

máte podezření, že byste mohla být těhotná.

3. Jak se přípravek Azalia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Jeden blistr přípravku Azalia obsahuje 28 tablet. Na přední straně blistru jsou vytištěny šipky a dny v

týdnu, což Vám umožní užívat tablety správně. Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu.

Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Pokaždé, když načnete nový blistr přípravku Azalia, si

vezměte tabletu z horní řady. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít

tabletu z horní řady označenou zkratkou Stř (středa). Pokračujte v užívání tablet, každý den jednu,

dokud nebudou tablety v blistru spotřebovány, přitom vždy postupujte ve směru šipek. Pokud začnete

užívat tablety v pondělí, na konci šipek bude blistr prázdný, ale v každém jiném případě musíte

předtím, než začnete užívat tablety z nového blistru, využívat tablety z levého horního rohu původního

blistru. Takto můžete snadno zjistit, zda jste ten den tabletu již užila. Při užívání přípravku Azalia se

může vyskytnout krvácení, (viz nežádoucí účinky), ale v užívání tablet musíte dál pokračovat jako

obvykle.

Když tablety v blistru spotřebujete, načněte další den nový – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte,

až se dostaví krvácení.

Zahájení užívaní prvního balení přípravku Azalia

Pokud v současné době neužíváte žádnou hormonální antikoncepci (nebo jste v předcházejícím měsíci

neužívala)

Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu přípravku

Azalia. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte použít

ještě další metodu antikoncepce (bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.

Při přechodu z kombinované antikoncepční tablety, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Přípravek Azalia můžete začít užívat den následující po užití poslední tablety z Vašeho současného

balení antikoncepční tablet nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. bez přestávky

užívání

tablet,

intervalu

kroužku

nebo

náplasti).

Pokud

Vaše

současné

balení

antikoncepčních tablet obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání přípravku Azalia zahájit den

následující po užití poslední aktivní tablety (pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, není třeba používat další antikoncepční

metodu.

Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo po období s

placebo tabletami Vaší dosavadní antikoncepce. Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, používejte

ještě další doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu) během prvních 7 dní užívání tablet.

Při přechodu z jiné čistě progestogenní antikoncepční tablety (minipilulky)

Užívání původních minipilulek můžete ukončit kterýkoli den a ihned zahájit užívání přípravku Azalia.

Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

Při přechodu z injekčně podávané antikoncepce, implantátu nebo nitroděložního tělíska uvolňujícího

progestogen (IUD)

Přípravek Azalia začněte užívat v době určené pro další aplikaci injekce nebo v den odstranění

implantátu nebo IUD. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

Jestliže jste právě porodila

Přípravek Azalia můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu. Pokud začnete s užíváním

později, je nutné používat během prvních 7 dnů prvního cyklu doplňkovou antikoncepční metodu

(bariérovou metodu). Jestliže již nechráněný pohlavní styk proběhl, je nutné před začátkem užívání

přípravku Azalia vyloučit těhotenství. Další informace pro kojící matky lze nalézt v části „Těhotenství

a kojení“ v bodě 2. Rovněž Vám může poradit Váš lékař.

Po spontánním nebo vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Azalia

Uplynulo méně než 12 hodin

Vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety užívejte v obvyklou

dobu. Antikoncepční účinek přípravku Azalia nebyl narušen.

Uplynulo více než 12 hodin

Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu.

Může to znamenat, že užijete 2 tablety ve stejný den, což není škodlivé. (Pokud jste si zapomněla vzít

více než jednu tabletu, nemusíte užít předcházející zapomenutou tabletu). Už nejste chráněna před

otěhotněním. Pokračujte s užíváním tablet obvyklým způsobem, ale během následujících 7 dní užívání

tablet používejte navíc kondom.

Čím větší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím vyšší je riziko snížení antikoncepčního

účinku.

Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v prvním týdnu užívání tablet a měla jste nechráněný

pohlavní styk v průběhu prvního týdne před vynecháním tablety, existuje možnost otěhotnění. Poraďte

se se svým lékařem.

Jestliže zvracíte, máte průjem nebo užíváte živočišné uhlí

Pokud zvracíte nebo užijete živočišné uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem,

léčivá látka se nemusí zcela vstřebat. Platí stejná opatření jako při vynechání tablety uvedená výše.

Jestliže jste užila více přípravku Azalia, než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku Azalia

najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u mladých žen nebo dívek slabé

poševní krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete přestat užívat přípravek Azalia

S užíváním přípravku Azalia můžete přestat kdykoli chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním, nejste

již chráněna proti otěhotnění.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s užíváním přípravku Azalia jsou popsány v bodě 2 „Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat“. Prosím, přečtěte si tento bod pro další

informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Během užívání přípravku Azalia se může objevit nepravidelné poševní krvácení. Může být slabé jako

špinění, které

nemusí

vyžadovat vložku, nebo

silnější krvácení,

které

vypadá

spíše jako slabá

menstruace

vyžaduje

použití

hygienických

prostředků.

Také

nemusíte

krvácet

vůbec.

Nepravidelné krvácení není známkou toho, že by antikoncepční ochrana přípravku Azalia byla

snížena. Obecně platí, že nemusíte nic podnikat, pouze pokračovat v užívání přípravku Azalia.

Nicméně jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, poraďte se svým lékařem.

Uživatelky desogestrelu hlásily následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):

změna nálady,

pokles sexuální aktivity (libido),

deprese,

bolest hlavy,

nevolnost,

akné,

bolest v prsech,

nepravidelná nebo žádná menstruace,

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):

vaginální infekce,

obtíže s nošením kontaktních čoček,

zvracení,

vypadávání vlasů,

bolestivá menstruace,

ovariální cysta,

únava.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000):

vyrážka (rash),

kopřivka,

bolestivé modro-červené vyvýšeniny na kůži (erythema nodosum) (toto jsou kožní reakce).

Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok nebo sekrece z prsů. Ve vzácných

případech může dojít k mimoděložnímu těhotenství. Vyhledejte neprodleně svého lékaře, pokud

zaznamenáte příznaky angioedému, jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu; problém s polykáním;

nebo kopřivku a problémy s dýcháním.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek

Azalia uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Azalia obsahuje

Léčivou látkou je desogestrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelu.

Pomocnými látkami jsou

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Bramborový škrob

Povidon 40

Koloidní, bezvodý oxid křemičitý

Kyselina stearová 95%

Tokoferol- alfa-rrr

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3000

Mastek

Jak přípravek Azalia vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až téměř bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru asi 5,5 mm.

Na jedné straně je vyraženo “D“, na druhé straně “75“.

Přípravek

Azalia

mikrogramů

potahované

tablety

balený

blistru

průhledné,

tvrdé

PVC/PVDC-Al folie. Každý blistr je zabalený v zataveném hliníkovém sáčku. Blistry v sáčcích jsou

zabaleny v papírové krabičce s příbalovou informací, kartonovým pouzdrem a 3 etiketami na blistr

s českými zkratkami dnů v týdnu.

Etiketu odlepte z podkladu zleva doprava a nalepte na hliníkovou fólii blistru zleva doprava tak, aby

etiketa nepřekrývala číslo šarže a dobu použitelnosti.

Velikost balení: 3 x 28 potahovaných tablet

Upozornění:

Text na blistru je ve španělštině.

PŘEKLAD TEXTU UVEDENÉHO NA VNITŘNÍM OBALU (BLISTRU):

Lu: pondělí

Ma: úterý

Mi: středa

Ju: čtvrtek

Vi: pátek

Sa: sobota

Do: neděle

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko

Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o.

č.p. 271

251 01 Čestlice

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko

Azalia 75 mikrogramm filmtabletta

Slovenská republika

Azalia 75 mikrogramov filmom obalené tablety

Polsko

Azalia 75 mikrogramów tabletka powlekana

Litva

Azalia 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Azalia 75 mikrogrami apvalkotā tablete

Dánsko

Tangolita

Bulharsko

Азалия 75 мигрограма филмирани таблетки

Rumunsko

Azalia 75 micrograme comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

11.11.2015