Avipro MD Maris

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Avipro MD Maris
 • Léková forma:
 • Zamražená suspenze pro přípravu injekce s rozpouštědlem
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Avipro MD Maris
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kuřata
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9902964 - 2000 x 1 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/007/14-C
 • Datum autorizace:
 • 03-02-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro MD MARIS

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi   pro kuřata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lohmann Animal Health GmbH 

Heinz-Lohmann-Str. 4, D-27472 Cuxhaven, Německo

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro MD MARIS

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kuřata

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka v dávce:

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum, kmen CVI 988 BP (živé buňky asociované s 

virem Markovy choroby) 10 3.0  až. 10 3.7  PFU * 

Hostitelský systém: SPF kuřecí embryonální fibroblasty

*PFU = plaky tvořící jednotky

Pomocné látky:

Stopy média, novorozenecké telecí sérum, dimethylsulfoxid, dihydrát hydrogenfosforečnanu 

sodného, monohydrát glukózy, dihydrogenfosforečnan draselný, fosforečnan draselný, chlorid 

sodný, sacharóza, enzymatický hydrolyzát kaseinu a E131 patentní modř V.

4. INDIKACE

Aktivní imunizace kuřat proti Markově chorobě drůbeže za účelem snížení mortality a výskytu 

lézí způsobených touto chorobou.

Nástup imunity: za 6 dnů

Trvání imunity: 52 týdny.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kuřata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína AviPro MD Maris se aplikuje od prvního dne života subkutánní nebo intramuskulární 

injekcí v dávce 0,2 ml (1 dávka) po naředění virové suspenze rozpouštědlem AviPro Diluject 

Blue.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Příprava:

Bezprostředně před vakcinací rychle rozmrazit jednu ampulku (2 000 dávek) s virovou suspencí

ve vodní lázni s teplotou 27 °C. Po rozmražení ampulku otevřít a virovou suspenzi (2 000 

dávek) naředit ve 400 ml rozpouštědla. Rozpouštědlo musí mít pokojovou teplotu (20 °C až 

25 °C). Suspenze vakcíny by měla být dobře promíchaná, je třeba se vyvarovat tvorbě pěny 

(např. v magnetické míchačce), aby bylo dosaženo homogenní suspenze.

Po naředění a rekonstituci se vakcína použije okamžitě.

Způsob podání:

Aplikujte v jedné injekci subkutánně do krku nebo intramuskulárně do nohy každého kuřete co 

nejdříve po vylíhnutí, aby se zabránilo infekci terénními viry MD.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vakcína: Uchovávejte a přepravujte zmrazené v kapalném dusíku při teplotě méně než -150 °C .

Rozpouštědlo: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Naředěnou vakcínu chraňte před přímým slunečním zářením nebo teplem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za nápisem „EXP“.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 2 hodiny

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mateřské protilátky (MDA) mohou interferovat s vývojem imunitní odpovědi. V případě 

nedávné terénní infekce nebo vakcinace rodičovského hejna vedoucí k vysoké úrovni MDA u 

kuřat, je třeba přehodnotit načasování nebo četnost vakcinace. 

Nepoužívat u nosnic ve snášce a u plemenných ptáků. 

Byla prokázána bezpečnost po aplikaci desetinásobné dávky.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinaci provádět pouze u zdravých kuřat.

Vakcinační kmen se rozšířuje. Aby se zabránilo rozšíření vakcinačního kmene na vnímavé 

druhy, je třeba přijmout příslušná veterinární a zootechnická opatření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vždy používejte osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí a rukavic. Osoby, 

které podávají veterinární léčivý přípravek, si po nakládání s vakcínou musí umýt a 

vydezinfikovat ruce. 

Tento přípravek se uchovává v kapalném dusíku. Uživatel si musí být vědom obecných 

bezpečnostních opatření, která je při rozmrazování a otevírání ampulek potřeba přijmout, 

zejména co se týče osobních ochranných prostředků uvedených výše. Kapalný dusík při 

kontaktu s pokožkou způsobuje vážné omrzliny. Při otevírání ampulek je držte co nejdále od 

těla, aby se zabránilo zranění v případě, že ampulka exploduje. 

Pokud kapalný dusík přijde do kontaktu s pokožkou, okamžitě zahřejte postiženou oblast 

ponořením do vody při teplotě 29 ±1 °C nebo pomocí tělesného tepla. Při oteplování se obvykle 

pocítí značná bolest. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud není rychle obnovena plná funkčnost a

cit.

Interakce

Nemísít tuto vakcínu s jinými látkami, než s AviPro DILUJECT BLUE, kde byla prokázána 

kompatibilita.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale 

nemísit s vakcínou AviPro SALMONELLA VAC E neboAviPro SALMONELLA VAC T nebo 

AviPro SALMONELLA DUO nebo AviPro ND HB1 nebo AviPro IB H120.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň 

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí 

o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být 

provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním 

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Active substance: Live gE- tk- double-gene deleted Bovine Herpes Virus type 1 (BoHV-1), strain CEDDEL) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4520 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (Active substance: Genetically modified replication-incompetent herpes simplex virus-1 expressing collagen VII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2408 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/17

Europe -DG Health and Food Safety