AviPro ND HB

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AviPro ND HB1
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AviPro ND HB1
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9936086 - 10 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9936099 - 10 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9936156 - 10 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9936166 - 1 x 5000 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/523/94-C
 • Datum autorizace:
 • 13-04-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro ND HB 1, lyofilizát pro přípravu suspenze pro použití u kuřat

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4,

D-27472 Cuxhaven

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro ND HB 1

Lyofilizát pro přípravu suspenze pro použití u kuřat

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Paramyxovirus pseudopestis avium (kmen HB 1), živý

min. 10

– max.

Hostitelský systém: embryonovaná kuřecí SPF vejce

*EID

= 50% infekční dávka pro embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí, která

byla naočkována virem.

Pomocné látky:

Sorbitol, sacharóza, hydrogenfosforečnan sodný dihydrát, dihydrogenfosforečnan sodný

dihydrát, želatina

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekci virem Newcastelské choroby za účelem snížení

klinických příznaků a specifických lézí Newcastelské choroby.

Vakcína je určena pro použití u brojlerů a pro prvotní vakcinaci plemenných a užitkových nosnic.

Nástup imunity: 21 dnů po vakcinaci.

Potomstvo vakcinovaných kuřic je mateřskými protilátkami pasivně chráněno první dva týdny života.

To může způsobit zpoždění nástupu aktivní imunity.

Trvání imunity: 42 dnů po první imunizaci.

Po vakcinaci s AviPro ND HB1 by měla být provedena revakcinace vhodnou vakcínou.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u klinicky nemocných nebo oslabených ptáků.

Sprejová vakcinace by se neměla dělat v hejnech infikovaných bakterií Mycoplasma gallisepticum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Za 3-4 dny po vakcinaci se mohou u vakcinovaných ptáků objevit mírné respirační příznaky trvající 4-

7 dnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K aplikaci v pitné vodě po rozředění nebo sprejem.

Podává se jedna dávka vakcíny na ptáka.

Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům.

Vakcína AviPro ND HB1 může být použita od prvního dne života.

Není možné poskytnout obecně použitelný vakcinační postup, protože každá vakcinace se musí

přizpůsobit individuálním podmínkám v chovu a aktuální nákazové situaci.

Způsob podání:

Podání v

pitné vodě

Stanovte množství vakcinačních dávek a množství požadované vody (viz. níže).

Použijte celý obsah lékovek, protože dělení obsahu lékovek může vést k chybám při

dávkování.

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci (trubičky, napáječky, atd.) jsou důkladně

očištěna a zbavena zbytků detergentů, dezinfekčních prostředků atd.

Zajistěte, že je voda chladná, čistá a čerstvá a bez obsahu detergentů, dezinfekčních prostředků

atd. Používejte pouze čistou nechlorovanou vodu a vodu bez iontů kovů. Přídavek sušeného

odstředěného mléka v množství 2-4 g/l vody nebo odstředěného mléka v množství 20-40 ml/l

vody může zlepšit kvalitu vody a mít pozitivní vliv na stabilitu vakcíny.

Otevřete lékovku s vakcínou pod vodou a obsah kompletně rozřeďte. Lékovku důkladně

vyprázdněte vypláchnutím lékovky a pryžového uzávěru vodou.

Voda přítomná v napájecím systému se musí před vakcinací spotřebovat. Potrubí, které je

dosud naplněné vodou, je třeba před aplikací suspenze s vakcínou vypustit.

Vakcínu je nutné spotřebovat v průběhu 2 hodin. Vzhledem k tomu, že se pitný režim u kuřat

mění, může se stát, že bude nutné zvířatům pitnou vodu před vakcinací odebrat, aby se

zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít.

Objem vody s vakcínou musí být změřen, aby bylo jisté, že voda bude spotřebována do 2

hodin. Rozpusťte vakcínu v chladné a čisté vodě v poměru 1 000 dávek vakcíny do 1 litru

vody pro 1 000 kuřat a den života, Např. 10 litrů je potřeba pro 1 000 kuřat o stáří 10 dnů.

V horkém počasí a u masných plemen se může dané množství zvýšit až do maximálně 40 litrů

na 1 000 ptáků. Při pochybnostech se den před podáním vakcíny stanoví spotřeba vody.

Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům.

Ujistěte se, že ptáci nemají během vakcinace přístup k nemedikované vodě.

b) Podání sprejováním:

Množství vody potřebné ke sprejování závisí na několika faktorech jako je věk ptáků, technologie

chovu, teplota, koncentrace ptáků v chovu a typ zařízení, které je používané k postřiku.

Množství vody je mezi 250 a 1 000 ml / 1 000 ptáků.

Pravidlo pro sprejování: čím je jemnější sprej, tím hlubší je penetrace kapek a viru do respiračního

traktu. To přináší vyšší imunogenitu, ale nižší toleranci.

Úvodní vakcinace se aplikuje jako hrubý sprej (velikost kapek >50 µm).

Od třetího až čtvrtého týdne by měl být použit jemný postřik tvořený kapkami o velikosti do

50 µm.

Používejte destilovanou vodu.

Vakcínu nanášejte na všechny ptáky rovnoměrně.

Během vakcinace a cca 20 – 30 minut po ní je nutné zastavit nebo snížit intenzitu větrání.

Zabraňte rozrušení ptáků, např. redukcí osvětlení.

Použijte ochranné brýle a ochranu úst, např. respirační masku.

K aplikaci používejte pouze sprejové aplikátory a čistěte je horkou vodou bez použítí

desinfekčních přípravků a detergentů

Následující tabulka obsahuje několik doporučení:

Vakcinace uvnitř

přepravní krabice od 1.

dne života

Vakcinace hrubým

sprejem

Vakcinace

jemným

sprejem

Střední velikost

kapek

> 50 µm

> 50 µm

< 50 µm

průtok/tlak

500 - 600 ml/ min. při 2-3

barech

500 - 600 ml/ min. při 2-

3 barech

50 ml/ min.

obj./1 000 ptáků

250 - 400 ml

500-1 000ml

100 – 200 ml

Doba sprejování

na 1 000 ptáků

30-40 sec. (např. 3-4 sec.

na přepravku se

100 kuřaty)

1-2 min.

přibl. 5 min.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ujistěte se, že napájecí voda a napájecí systém neobsahuje detergenty a desinfekční látky.

Použijte celý obsah otevřené lékovky při jedné vakcinační proceduře.

Uživatel si musí připravit takové množství vakcíny, které může aplikovat během 2 hodin.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.

Chraňte rozpuštěnou vakcínu před přímým slunečním zářením a teplotou nad 25

C. Chraňte před mrazem.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: nejsou

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Jedná se o vakcínu obsahující živý virus. Je zapotřebí se vyhnout jakékoliv kontaminaci rozstřikem

nebo rozlitím. Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

Pokud se viry ND dostanou do očí, mohou způsobit konjunktivitidu. Proto při sprejování vždy

používejte ochranu dýchacího aparátu a ochranné brýle. V případě zasažení očí, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 5 000 dávek, 10 x 1 000 dávek, 10 x 2 500 dávek, 10 x 5 000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo: 97/523/94-C

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13-12-2018

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017

Published on: Wed, 12 Dec 2018 This report of the European Food Safety Authority and the European Centre for Disease Prevention and Control presents the results of zoonoses monitoring activities carried out in 2017 in 37 European countries (28 Member States (MS) and nine non-MS). Campylobacteriosis was the commonest reported zoonosis and its EU trend for confirmed human cases increasing since 2008 stabilised during 2013–2017. The decreasing EU trend for confirmed human salmonellosis cases since 2008 end...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Active substance: purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir, SAT2 Saudi Arabia) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3891 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2292/R/8

Europe -DG Health and Food Safety