Avipro MD Maris

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Avipro MD Maris
 • Léková forma:
 • Zamražená suspenze pro přípravu injekce s rozpouštědlem
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Avipro MD Maris
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kuřata
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9902964 - 2000 x 1 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/007/14-C
 • Datum autorizace:
 • 03-02-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACE

AviPro MDMARIS

Suspenzearozpouštědloproinjekčnísuspenzi prokuřata

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

LohmannAnimalHealthGmbH

Heinz-Lohmann-Str.4,D-27472Cuxhaven,Německo

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

AviProMDMARIS

Suspenzearozpouštědloproinjekčnísuspenziprokuřata

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Léčiválátkavdávce:

Herpesvirusneurolymphomatosisgallinarum,kmenCVI988BP(živébuňkyasociovanés

viremMarkovychoroby)10 3.0 až.10 3.7 PFU*

Hostitelskýsystém:SPFkuřecíembryonálnífibroblasty

*PFU=plakytvořícíjednotky

Pomocnélátky:

Stopymédia,novorozeneckételecísérum,dimethylsulfoxid,dihydráthydrogenfosforečnanu

sodného,monohydrátglukózy,dihydrogenfosforečnandraselný,fosforečnandraselný,chlorid

sodný,sacharóza,enzymatickýhydrolyzátkaseinuaE131patentnímodřV.

4. INDIKACE

AktivníimunizacekuřatprotiMarkověchorobědrůbežezaúčelemsníženímortalityavýskytu

lézízpůsobenýchtoutochorobou.

Nástupimunity:za6dnů

Trváníimunity:52týdny.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsouznámy.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

vtétopříbalovéinformaci,oznamteto,prosím,vašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Kuřata

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTYAZPŮSOBPODÁNÍ

VakcínaAviProMDMarisseaplikujeodprvníhodneživotasubkutánnínebointramuskulární

injekcívdávce0,2ml(1dávka)ponaředěnívirovésuspenzerozpouštědlemAviProDiluject

Blue.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Příprava:

Bezprostředněpředvakcinacírychlerozmrazitjednuampulku(2000dávek)svirovoususpencí

vevodníláznisteplotou27°C.Porozmraženíampulkuotevřítavirovoususpenzi(2000

dávek)naředitve400mlrozpouštědla.Rozpouštědlomusímítpokojovouteplotu(20°Caž

25°C).Suspenzevakcínybymělabýtdobřepromíchaná,jetřebasevyvarovattvorběpěny

(např.vmagnetickémíchačce),abybylodosaženohomogennísuspenze.

Ponaředěníarekonstitucisevakcínapoužijeokamžitě.

Způsobpodání:

Aplikujtevjednéinjekcisubkutánnědokrkunebointramuskulárnědonohykaždéhokuřeteco

nejdřívepovylíhnutí,abysezabrániloinfekciterénnímiviryMD.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Bezochrannýchlhůt.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejtemimodosahdětí.

Vakcína:Uchovávejteapřepravujtezmrazenévkapalnémdusíkupřiteplotěméněnež-150°C .

Rozpouštědlo:Uchovávejtepřiteplotědo25°C.Chraňtepředmrazem.

Naředěnouvakcínuchraňtepředpřímýmslunečnímzářenímneboteplem.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičcezanápisem„EXP“.

Dobapoužitelnostiporozpuštěníneborekonstitucipodlenávodu:2hodiny

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Mateřsképrotilátky(MDA)mohouinterferovatsvývojemimunitníodpovědi.Vpřípadě

nedávnéterénníinfekcenebovakcinacerodičovskéhohejnavedoucíkvysokéúrovniMDAu

kuřat,jetřebapřehodnotitnačasovánínebočetnostvakcinace.

Nepoužívatunosnicvesnášceauplemennýchptáků.

Bylaprokázánabezpečnostpoaplikacidesetinásobnédávky.

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Vakcinaciprovádětpouzeuzdravýchkuřat.

Vakcinačníkmenserozšířuje.Abysezabránilorozšířenívakcinačníhokmenenavnímavé

druhy,jetřebapřijmoutpříslušnáveterinárníazootechnickáopatření.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Vždypoužívejteosobníochrannéprostředkyskládajícísezochrannýchbrýlíarukavic.Osoby,

kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravek,siponakládánísvakcínoumusíumýta

vydezinfikovatruce.

Tentopřípravekseuchovávávkapalnémdusíku.Uživatelsimusíbýtvědomobecných

bezpečnostníchopatření,kterájepřirozmrazováníaotevíráníampulekpotřebapřijmout,

zejménacosetýčeosobníchochrannýchprostředkůuvedenýchvýše.Kapalnýdusíkpři

kontaktuspokožkouzpůsobujevážnéomrzliny.Přiotevíráníampulekjedržteconejdáleod

těla,abysezabránilozraněnívpřípadě,žeampulkaexploduje.

Pokudkapalnýdusíkpřijdedokontaktuspokožkou,okamžitězahřejtepostiženouoblast

ponořenímdovodypřiteplotě29±1°Cnebopomocítělesnéhotepla.Přioteplováníseobvykle

pocítíznačnábolest.Vyhledejtelékařskoupomoc,pokudnenírychleobnovenaplnáfunkčnosta

cit.

Interakce

Nemísíttutovakcínusjinýmilátkami,nežsAviProDILUJECTBLUE,kdebylaprokázána

kompatibilita.

Dostupnéúdajeobezpečnostiaúčinnostidokládají,ževakcínulzepodávatvestejnýden,ale

nemísitsvakcínouAviProSALMONELLAVACEneboAviProSALMONELLAVACTnebo

AviProSALMONELLADUOneboAviProNDHB1neboAviProIBH120.

Nejsoudostupnéinformaceobezpečnostiaúčinnostitétovakcíny,pokudjepodávánazároveň

sjinýmveterinárnímléčivýmpřípravkem,vyjmavýšezmíněnýchpřípravků.Rozhodnutí

opoužitítétovakcínypřednebopojakémkolivjinémveterinárnímléčivémpřípravkumusíbýt

provedenonazákladězváženíjednotlivýchpřípadů.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Omožnostechlikvidacenepotřebnýchléčivýchpřípravkůseporaďtesvašímveterinárním

lékařem.Tatoopatřenínapomáhajíchránitživotníprostředí.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Únor2014

15. DALŠÍINFORMACE

30-11-2018

FDA authorizes first test to aid in detecting a type of herpes virus in newborns called cytomegalovirus

FDA authorizes first test to aid in detecting a type of herpes virus in newborns called cytomegalovirus

FDA authorizes first test to aid in detecting a type of herpes virus in newborns called cytomegalovirus

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2018

Reporting Avian Influenza surveillance

Reporting Avian Influenza surveillance

Published on: Thu, 29 Nov 2018 Avian influenza viruses infect domestic poultry and wild birds as well as humans. In poultry, depending on whether these viruses are of high pathogenicity (HPAI) or low pathogenicity (LPAI), the infection can cause different clinical signs, with HPAI causing high mortality in poultry flocks. In order to ensure early detection of avian influenza viruses, surveillance in poultry and wild birds is considered essential. In 2010, the European Commission provided some guidelines...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Active substance: Live gE- tk- double-gene deleted Bovine Herpes Virus type 1 (BoHV-1), strain CEDDEL) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4520 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (Active substance: Genetically modified replication-incompetent herpes simplex virus-1 expressing collagen VII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2408 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/17

Europe -DG Health and Food Safety