Avinew Neo

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Avinew Neo
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Avinew Neo
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9905624 - 10 x 1000 dávka - blistr - -; 9905625 - 100 x 1000 dávka - blistr - -; 9905626 - 10 x 2000 dávka - blistr - -; 9905627 - 100 x 2000 dávka - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/091/16-C
 • Datum autorizace:
 • 12-09-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

AVINEW NEO šumivé tablety pro suspenzi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l´Avitation, 69800 Saint-Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AVINEW NEO šumivé tablety pro suspenzi

Modré skvrnité, kulaté tablety.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen VG/GA-AVINEW

min. 10

a max. 10

(*) 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace drůbeže proti pseudomoru od 1. dne života k redukci mortality a klinických

příznaků spojených s onemocněním.

Nástup imunity: 14 dní po primovakcinaci.

Trvání imunity zahrnuje vakcinační schéma popsané v bodu 8: ochrana do věku 6 týdnů, po

revakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nevakcinovat zlaté koroptve.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Primovakcinace od prvého dne očním podáním (individuální podání kapkou do oka) nebo

rozprašováním (sprejem), od pátého dne věku podáním pitnou vodou (perorálně).

Revakcinace podáním pitnou vodou (perorálně): ve věku 2-3 týdny.

Minimální interval mezi vakcinacemi by měl být 2 týdny.

Způsob podání:

Pro naředění a přípravu vakcíny použijte čistou studenou vodu. K přípravě a aplikaci vakcíny použijte

čistý materiál bez desinfekčních a/nebo antiseptických přípravků. Před použitím vakcinačního roztoku

počkejte do úplného rozpuštění tablet. Připravená vakcína je čirý modrý roztok s vrstvou pěny na

povrchu a měla by být připravena v dostatečně velkém zásobníku, který pojme vakcinační roztok i

utvořenou pěnu.

Individuální vakcinace - oční podání

Pro 1000 kuřat rozpusťte tabletu o obsahu 1000 dávek v 50 ml pitné vody neobsahující chlór.

Počkejte do úplného rozpuštění tablety a poté přeneste roztok do kalibrovaného očního kapátka.

Použít kalibrované kapátko, které vytváří kapky s objemem 50 µl.

Aplikujte jednu kapku vakcinačního roztoku do oka každého kuřete a počkejte, dokud se kapka

nevstřebá.

Hromadná vakcinace – podání pitnou vodou

Pro 1000 kuřat rozpusťte tabletu o obsahu 1000 dávek v takovém objemu pitné vody neobsahující

chlór, který kuřata vypijí v průběhu 1 až 2 hodin.

Pokud používáte vodu ze sítě, upravte vodu, která přichází do kontaktu s vakcínou sušeným mlékem

v množství 2,5 g/l na neutralizaci chlóru. Kuřata by měla být odstavená od vody 2 hodiny před

vakcinací.

Hromadná vakcinace – podání rozprašováním

Pro 1000 kuřat rozpusťte tabletu o obsahu 1000 dávek v objemu pitné vody neobsahující chlór

v závislosti na typu rozprašovače (tlakový rozprašovač nebo rozprašovač s rotačním koncem).

Vakcinační roztok sprejujte nad kuřata za použití rozprašovače schopného vytvářet mikrokapky (s

průměrem 80 – 100 μm). Pro správnou aplikaci vakcíny musí být kuřata umístěna blízko sebe.

Ventilace musí být v průběhu vakcinace vypnutá.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přítomnost antiseptických a/nebo dezinfekčních látek ve vodě a materiálu používaném k přípravě

vakcinačního roztoku výrazně snižují účinnost vakcinace.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 – 8 °C).

Neuchovávejte nepoužité tablety po vyjmutí z blistru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinační virus se může šířit na nevakcinovaná zvířata. Infekce nevakcinovaných zvířat vakcinačním

virusem nevyvolává příznaky onemocnění. Kromě toho pokus reverze virulence provedený

v laboratorních podmínkách ukazuje, že vakcinační virus nenabývá patogenního charakteru po 10

pasážích na kuřatech. Proto se šíření vakcinačního viru na nevakcinovaná zvířata považuje za

bezpečné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při vakcinaci je nutné dodržet zásady bezpečnosti při práci. Z důvodu, že virus pseudomoru drůbeže

může způsobit přechodnou konjunktivitidu u lidí, doporučuje se používat ochranu dýchacích cest a očí

v souladu se současným evropským standardem. V případě potřeby dalších informací kontaktujte

výrobce. Po vakcinaci si umyjte a vydezinfikujte ruce.

Snáška:

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

Tablety po 1000 dávkách balené v aluminiovém blistru (10 tablet v blistru), v krabičce po 1 nebo 10

blistrech.

Tablety po 2000 dávkách balené v aluminiovém blistru (10 tablet v blistru), v krabičce po 1 nebo 10

blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vyrobeno za použití technologie na základě licence Phibro Animal Health Corporation USA a jeho

poboček.